BenutzerWarenorbE-mail sendenzu Belibten hinzufügen

SCHULCHRONIK 2002/1


Cena brez DDV: 1.845,23 SIT (7,70 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.002,07 SIT (8,35 EUR)

ŠOLSKA KRONIKA - ZBORNIK ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE UDK/UDC 37 (091)
GLASILO SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA MUZEJA, LJUBLJANA ISSN 1318 - 6728

SCHOOL CHRONICLE - MISCELLANY FOR THE HISTORY OF SCHOOLING AND EDUCATION - BULLETIN OF THE SLOVENIAN SCHOOL MUSEUM, LJUBLJANA

Uredniški odbor / Editorial Board: Marjetka Balkovec Debevec (odgovorna urednica / Editor-in-Charge), dr. Teodor Domej (Avstrija / Austria), dr. Darko Friš, Ksenija Guzej (tehnična urednica / Tehnical Editor), Tatjana Hojan (lektorica / Proofreading), dr. Zdenko Medveš, mag. Stane Okoliš, Slavica Pavlič, dr. Mojca Peček Čuk, dr. Leopoldina Plut Pregelj (ZDA / USA), Mateja Ribarič, mag. Branko Šuštar (odgovorna oseba izdajatelja / Responsible person of the publisher), mag. Mladen Tancer, dr. Andrej Vovko.

Članke je recenziral uredniški odbor. Za znanstveno vsebino člankov odgovarjajo avtorji. Ponatis člankov in slik je mogoč samo z dovoljenjem uredništva in navedbo vira. /The articles have been reviewed by the Editorial Board. The authors are solely responsible for the content of their articles. No part of this publication may be reproduced without the publisher's prior consent and a full mention of the source.

Š Slovenski šolski muzej / Slovenian School Museum, Ljubljana

Redakcija te številke je bila zaključena 15. 8. 2002.
The editing of this issue was completed on 15 August 2002.

Prevodi / Translation: Veronika Pušnik (angleščina / English),
Marinka Krenker (nemščina / German)
Vnos besedil / Typesetting: Maja Košćak
Lektoriranje / Language-editing: Murray Bales (angleščina / English)
UDK / UDC: Martin Grum

Uredništvo in uprava /
Editorial and administrative office: Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg 1,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
telefon, fax / Phone, Fax: ++386 01 25 13 024

e-pošta/e-mail: solski.muzej@guest.arnes.si
www.ssolski-muzej.si

Transakcijski račun / Bank account: 01100-6030720893

Sofinancirajo / Co-financed by: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport R Slovenije /
The Ministry of Education, Science and Sport of the Republic
of Slovenia; Ministrstvo za kulturo / The Ministry of
Culture, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturno
in raziskovalno dejevnost / City of Ljubljana, Department
of Culture and Research
Izdajatelj / Publisher: Slovenski šolski muzej / Slovenian School Museum
Oblikovanje naslovnice / Cover design: Sloway
Oblikovanje in računalniški prelom /
Design and computer typesetting: Uroš Čuden, Medit d.o.o.
Tisk / Printed by: Littera picta d.o.o., Ljubljana, 2001
Naklada / Number of copies: 800 izvodov

Revija je vpisana v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno številko 43, z dne 14. 2. 2002.

ŠOLSKA KRONIKA
ZBORNIK ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE
Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana

Leto 2002 - številka 1
Letnik 11 - XXXV
School Chronicle / Schulchronik
The Miscellany for the History of Schooling and Education. Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia.
Sammelband für Schul - und Erziehungsgeschichte. Organ des Slowenischen Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.

INHALT

ARTIKEL UND DISKUSSIONEN

Maja Žvanut: Erziehungsideale im 17. Jahrhundert…7-14
Zoran Radonjić: Der Zweite Weltkrieg in slowenischen Lehrbüchern für Geschichte…15-34
Vanda Trdan: Das Schulwesen in Kočevsko von der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
bis zum Ende des Ersten Weltkriegs.…35-60
Stanislav Južnič: Leben und Werk des Sprachwissenschaftlers Rudolf Južnič (1883-1955) …61-78

BEITRÄGE UND MATERIALIEN

Marija Jasna Kogoj: Ursulinerinnen in Ljubljana in den Jahren von 1702 bis 2002…79-89
Tatjana Hojan:“Učiteljski tovariš” (“Lehrerkamerad”) als Nachfolger der Zeitschrift
“Šolski prijatelj” (“Schulfreund”)…90-97
Tatjana Hojan: Schulbibliotheken empfohlen wurde?…98-106
Jasna Županič: Die Entwicklung des Schulwesens der Handels- und Wirtschaftsschule
in Brežice…107-114

ERINNERUNG AN DIE SCHULE

Damals und heute …115-116
Janez Švajncer: Eine Probe …117-119

JUBILÄEN

Slavica Pavlič: Schuljubiläen im Jahre 2003…121-125
Janez Kavčič: 100. Jahrestag der Realschule in Idrija…126-134

IN MEMORIAM

Stanislav Senekovič: Jože Hudales 1937-1997, Schriftsteller, Bildhauer und Maler …135-140


AUS DER TÄTIGKEIT DES MUSEUMS

Branko Šuštar: Zur Arbeit des Slowenischen Schulmuseums im Jahre 2001 …141-164

Tatjana Dekleva: Zur Ausstellung “Die Ljubljanaer Universität und ihre Rektoren”…165-168

KRÜMEL DER SCHULVERGANGENHEIT

Aus alten pädagogischen Blättern
(Tatjana Hojan) “Mojškra” - eine Näherin …169-170
(Marjetka Balkovec Debevec) Über Schulfeste…171-172
(Danica Lorber) Schulfeiern: 100. Jahrestag der Grundschule Majšperk …173-184


BERICHTE UND REZENSIONEN

Kristina Šamperl Purg: Razmerje med mestom in vasjo kot problem slovenskega narodnega gibanja na primeru Ptuja in okolice pred prvo svetovno vojno
(nekateri vidiki) (Branko Šuštar) …185-186
Katarina Lenarčič: 90 let šolstva na Drenovem Griču.
OŠ Log - Dragomer (Tatjana Hojan) …186-187
Sonja Vodopivec (ur.): 160 let šole v Zagorju: 1842-2002 (Tatjana Hojan) …188
180 let OŠ Vinica (Marjetka Balkovec Debevec) …189-190
Irene Žele: Iz šole v življenje (Franček Lasbaher) …190-192
190 let šolstva in 25 let šole v Leskovcu pri Krškem (Franček Lasbaher) …192-195
Histoire de l’Education 2001 (Andrej Vovko) …195-196


Anleitungen für Autoren
…197

 
Anmeldung an aktuelles
Suche
Slowenische Schulmuseum
Plečnikov trg 1, 1000, Slowenie,
E-mail: solski.muzej@guest.arnes.si,
Telefon: +386 01/251-30-24 (Verwaltung),
+386 01/251-31-27 (Kustos),
+386 01/251-31-63 (Bibliothek)
Production: Spletne rešitve Sloway