Po preselitvi Srednje zdravstvene šole v prostore na Šubičevi, je prvo nadstropje poslopja na Plečnikovem trgu 1 v letu 1984 dobil Slovenski šolski muzej.

ZGODOVINA
Poslopja med Slovensko, Šubičevo, Ulico Josipine Turnograjske ter Plečnikovim trgom imajo v našem šolstvu pomembno vlogo. Zemljo je za uršulinski samostan kupil trgovec Janez Jakob Šelenburg, temeljni kamen pa je bil položen leta 1713. Uršulinke, ki so se ukvarjale predvsem z vzgojo deklet, so v Ljubljano prišle že leta 1702 in takoj tudi ustanovile dekliško šolo. Na sedanji lokaciji je bil samostan dograjen leta 1717, cerkev pa 1726. Poslopja so se nato dograjevala še v letih 1856, 1862, leta 1881 je bilo dozidano drugo nadstropje, nadaljnje predelave pa še leta 1888.Leta 1940 je bila po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika sezidana stavba na današnji Šubičevi 1, prizidek k tej stavbi pa leta 1967.

Uršulinske šole. Zasebna osnovna šola pri uršulinkah je postala leta 1802 osemrazredna. Leta 1869 so ustanovile svoje zasebno učiteljišče, leta 1894 pa meščansko dekliško šolo. Ta se je leta 1928 preoblikovala v gimnazijo. Leta 1884 so odprle tudi otroški vrtec. Nekaj let je v samostanu delovala tudi gospodinjska šola. Po letu 1945 so uršulinske šole podržavili. V šolskem letu 1946/47 je delovala v teh prostorih mešana osnovna šola Center, v letu 1948/49 sta bili v prostorih VI. In VII. Gimnazija, ob šolski reformi leta 1958 pa je v prostorih ob Šubičevi cesti ostala gimnazija, v prostorih na Slovenski pa bila ustanovljena osnovna šola, ki se je imenovala po Angelci Ocepek. Delovala je do leta 1965. V starem samostanskem delu je bila od leta 1945 do 1967 Višja šola za medicinske sestre, ki se je nato preselila v nove prostore na Poljansko cesto. V stavbi je do leta 2001 deloval tudi zavod za varstvo kulturnih spomenikov, ki se postopoma seli.

Gimnazija na Šubičevi se je po letu 1958 preimenovala v II. gimnazijo Ljubljana – Center, 1976 v Gimnazijo Ivan Cankar. Ta se je leta 1983 združila z gimnazijo Poljane, v stavbi na Šubičevi pa je dobila prostore Srednja zdravstvena šola, ki je nasledila prostore osnovne šole Angele Ocepek leta 1966. Po preselitvi zdravstvene šole je prvo nadstropje poslopja na Plečnikovem trgu 1 dobil Slovenski šolski muzej, ki se je sem leta 1984 preselil s Poljanske ceste.

V šolskem letu 1990/91 so se Srednji zdravstveni šoli na Šubičevi pridružili še oddelki gimnazije in se je šola imenovala Srednja zdravstvena šola in gimnazija Jožeta Plečnika. Po preselitvi Srednje zdravstvene šole v nove prostore na Poljanah, je v stavbi ostala Gimnazija Jožeta Plečnika.

Uršulinke so po letu 1947 obdržale le majhen del stavbe ob cerkvi, po preselitvi Zavoda za varstvo spomenikov pa v delu starega samostana urejujejo prostore ter so ob 300 letnici prihoda v Ljubljano leta 2002 odprle Angelin vrtec. V nekdanjem kompleksu uršulinskih šol so v pritličjih razni trgovski in gostinski lokali.

V bližini je tudi Osnovna šola Majde Vrhovnik na Gregorčičevi 16, ki je bila dograjena leta 1959. Na drugi strani je na Beethovnovi ulici št. 3 včasih tudi delovala šola. Stavbo je postavil leta 1877 dr. Alojzij Waldherr in v njo naselil deško ljudsko šolo, ki jo je vodil že od leta 1856. Po letu 1895 se je v stavbo iz poškodovanega licejskega poslopja preselila II. državna gimnazija in tu delovala do leta 1907, ko se je preselila na Poljane. V tej stavbi je delovala nemška gimnazija, ki je bila po prvi svetovni vojni poslovenjena in je bila preimenovana v III. državno gimnazijo. V stavbi je bila tudi manjšinska nemška osnovna šola. Obe šoli sta bili leta 1936 ukinjeni, gimnazija se je preselila v novo stavbo za Bežigrad. Sedaj ima v stavbi Ministrstvo za notranje zadeve urad za upravne zadeve.