Bla¾ Potočnik (1799 - 1972), duhovnik, pesnik, pisatelj in narodni buditelj. Za ¹olsko uporabo je priredil Praktično slovensko-nem¹ko gramatiko za II. in III. razred slovensko-nem¹kih ¹ol


Janko ®irovnik je bil tudi navdu¹en nad slovenskimi narodnimi pesmimi. Zbral in uredil je zbirko Narodne pesni z napevi, 1890 (S©M, knji¾nica)


Med učiteljicami na ¹tirirazredni ljudski ¹oli v ©t. pri Ljubljani je bila od leta 1891 do 1894 Janja Miklavčič. Leta 1891 je iz italijan¹čine prevedla knji¾ico za mladino, namenjeno zlasti učencem ljudskih ¹ol z naslovom Srce, ki jo je v originalu napisal Edmondo de Amicis (S©M, knji¾nica)


Letno poročilo ¹tirirazredne ljudske ¹ole v ©t. Vidu pri Ljubljani, ¹.l. 1897/98 (S©M, dokumentacijska zbirka, zbirka izvestij)


Letno poročilo ¹tirirazredne ljudske ¹ole v ©t. Vidu pri Ljubljani, ¹.l. 1902/03 (S©M, dokumentacijska zbirka, zbirka izvestij)

®ig ravnateljstva ljudske ¹ole v ©t. Vidu nad Ljubljano. V: - Letno poročilo ¹tirirazredne ljudske ¹ole v ©t. Vidu pri Ljubljani, ¹.l. 1897/98 (S©M, dokumentacijska zbirka, zbirka izvestij)


Načrt ¹olskega okoli¹a Dr¾avne narodne ¹ole ©t. Pri Ljubljani iz leta 1932. Iz dokumentacijske mape O© Franca Rozmana Staneta Ljubljana ©entvid (S©M, dokumentacijska zbirka)


Vabilo na ogled pravljične igre Lilijana in Cvetana, 1932. Iz dokumentacijske mape O© Franca Rozmana Staneta Ljubljana ©entvid (S©M, dokumentacijska zbirka)


Vabilo na koncert, 1934. Iz dokumentacijske mape O© Franca Rozmana Staneta Ljubljana ©entvid (S©M, dokumentacijska zbirka)

Vodja me¹čanske ¹ole Rudolf Pečjak je bil tudi mladinski pesnik in pisatelj, pisec iger za mladino, pedago¹ke članke pa je pisal v reviji Slovenski učitelj in Me¹čanska ¹ola. Rudolf Pečjak: Novo ¾ivljenje - nova ¹ola. V: Slovenski učitelj, 1940 (S©M, knji¾nica)


100 let pouka v ©entvidu 1866 - 1966, 1. osnovna ¹ola heroja Franca Rozmana Staneta Ljubljana- ©entvid, naslovnica zbornika (S©M, dokumentacijska zbirka, zbirka izvestij)


100 let pouka v ©entvidu 1866 - 1966, 1. osnovna ¹ola heroja Franca Rozmana Staneta Ljubljana- ©entvid (S©M, dokumentacijska zbirka, zbirka izvestij)