Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

ŠOLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 2021/1


Cena brez DDV: 2.156,76 SIT (9,00 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.340,08 SIT (9,77 EUR)

IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH PRI OBJAVLJANJU

PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT

UREDNIŠKI ODBOR REVIJE ŠOLSKA KRONIKA / EDITORIAL BOARD OF PUBLICATION SCHOOL CHRONICLE

Šolska kronika / Navodila avtorjem in avtoricam

School Chronicle / Instructions to contributors

 

____________________________________________________________________________________

Š O L S K A K RO N I K A

REVIJA ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE

Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana

Leto 2021, številka 1

Letnik 30– LIV


School Chronicle /
Schulchronik
Journal of the History of Schooling and Education.
Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia
.
Zeitschrift für Schul - und Erziehungsgeschichte. Organ des
Slowenischen Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.

________________________________________________________________________________

VSEBINA / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

Spremna beseda ob razstavi

Anton Arko: Tri desetletja izobraževanja v samostojni Sloveniji ...9–10
Three decades of education in independent Slovenia
Drei Jahrzehnte Bildung im unabhängigen Slowenien

PRISPEVKI MINISTROV ZA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA / CONTRIBUTIONS FROM MINISTERS OF EDUCATION / BEITRÄGE DER BILDUNGSMINISTER

Simona Kustec: Z izkušnjami preteklosti naproti znanju prihodnosti ...11–14
Towards future knowledge with experience from the past
Mit Erfahrungen aus der Vergangenheit dem Zukunftswissen entgegen


Lojze Peterle: Ob tridesetletnici osamosvojitve ...15–16
On the occasion of the 30th anniversary of independence
Zum 30-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit


Pavel Zgaga: Visoko šolstvo na prelomu iz osemdesetih v devetdeseta leta ...17–41
Higher education during the transition from the Eighties to the Nineties
Hochschulwesen an der Wende der 1980er und 1990er Jahre


Lovro Šturm: Državni simboli v šolstvu in športu ...42–43
State symbols in education and sports
Staatssymbole im Bildungs- und Sportbereich


Lucija Čok: Znanje – človeški kapital in družbena vrednota ...44–60
Knowledge – human capital and social value
Wissen – Humankapital und gesellschaftlicher Wert


Milan Zver:
Slovensko šolstvo smo naredili bolj kakovostno in ustvarjalno, športnikom pa smo omogočili ustrezno infrastrukturo za njihov razvoj ...61–62
We have made Slovenian education more qualitative and creative,
and offered sportspeople suitable infrastructure for their development
Wir haben das slowenische Schulwesen qualitativer und kreativer gemacht und den Sportlern die entsprechende Infrastruktur für ihre Entwicklung ermöglicht


Žiga Turk: Dediščina naše šole ...63–68
Our school’s heritage
Das Erbe unserer Schule


Maja Zalaznik (prej Makovec Brenčič):
Slovenska šola včeraj, danes in jutri: spoznanja in izzivi tridesetih let ...69–70
Slovenian schools yesterday, today and tomorrow: findings and
challenges of thirty years
Slowenische Schule gestern, heute und morgen: Erkenntnisse und Herausforderungen der letzten dreißig Jahre

 

PRISPEVKI GIMNAZIJSKIH RAVNATELJEV / CONTRIBUTIONS FROM PRINCIPALS OF GYMNASIUMS / BEITRAGE DER GYMNASIALSCHULLEITER

Ciril Dominko: Gimnazija Bežigrad od osamosvojitve do danes ...71–74
Bežigrad Gymnasium from independence to today
Gymnasium Bežigrad von der Unabhängigkeit bis heute


Jože Mlakar: Numinoznost šolskega prostora ...75–76
The numinosity of the school environment
Die Numinosität der Schulumgebung


Anton Šepetavc: Stara, a v srcu mlada ...77–82
Old, but young at heart
Alt, aber im Herzen jung


Franc Rozman:
Pogled na razvoj slovenske gimnazije v obdobju samostojne Slovenije ...83–86
A look at the development of the Slovenian gymnasium during t
he period of independent Slovenia
Ein Blick auf die Entwicklung des slowenischen Gymnasiums in der Zeit des unabhängigen Sloweniens


Ivan Lorenčič: Osamosvojitev Slovenije in II. gimnazija Maribor ...87–88
Slovenia’s independence and the Second Gymnasium Maribor
Sloweniens Unabhägigkeit und das Zweite Gymnasium Maribor

 

PRISPEVKI DRUGIH POZNAVALCEV ŠOLSTVA / CONTRIBUTIONS FROM OTHER EXPERTS ON SCHOOLING / BEITRÄGE ANDERER BILDUNGSEXPERTEN

Marko Ljubič: Samostojni! Iz socializma v demokracijo – iz osemletke v devetletko – iz analogne v digitalno dobo ...89–120
Independent! From socialism to democracy – from eight years
of primary school to nine years – from an analogue era to a digital one
Unabhängig! Vom Sozialismus zur Demokratie – von acht Jahren Grundschule zu neun Jahren – vom analogen zum digitalen Zeitalter


Bogi Pretnar Kozinc: Val, ki je izgubil moč na družbenih plitvinah ...121–126
A wave that lost its power in the social shallows
Eine Welle, die in gesellschaftlichen Untiefen an Macht verloren hat

 

Pregled razstavnih panojev ...127–141

AVTORJI PRISPEVKOV Šolske kronike št. 1, 30/LIV, 2021 / LIST OF CONTRIBUTORS / AUTOREN ...143

SODELAVCI Šolske kronike št. 1, 30/LIV, 2021 / LIST OF CONTRIBUTORS / MITARBEITER ...144–145

Viri portretnih fotografij avtorjev ...146

NAVODILA AVTORJEM IN AVTORICAM / INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS / ANLEITUNGEN FÜR AUTOREN ...147–148

___________________________________________________________________________________

Povzetki in abstrakti / Summaries and Abstracts / ŠK 2021 št. 1

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

Šolska kronika – revija za zgodovino šolstva in vzgoje. Glasilo Slovenskega šolskega muzeja,

Ljubljana (Slovenija) je slovenska znanstvena in strokovna revija za zgodovino šolstva, pedagogike

in vzgoje, ki jo od leta 1992 samostojno izdaja Slovenski šolski muzej v Ljubljani. Revija ima

začetke v skupnem zborniku šolsko-pedagoških muzejev v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu, ki je

začel izhajati leta 1964 kot Zbornik za zgodovino šolstva in prosvete.

School Chronicle – Journal of the History of Schooling and Education. Bulletin of the Slovenian

School Museum. Ljubljana (Slovenia) is a Slovenian scientific and professional publication

concerned with schooling, pedagogy and education. Since 1992 it has been independently

issued by the Slovenian School Museum in Ljubljana. The Miscellany has developed from a joint

publication of the school-pedagogical museums in Ljubljana, Zagreb in Belgrade, which began

to be published in 1964 under the title of A Miscellany of the History of Schooling and Education.

http://www.ssolski-muzej.si/slo/schoolchronicles.php

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway