Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

ŠOLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 2015/3


Cena brez DDV: 1.845,23 SIT (7,70 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.002,07 SIT (8,35 EUR)

IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH PRI OBJAVLJANJU

PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT

UREDNIŠKI ODBOR REVIJE ŠOLSKA KRONIKA / EDITORIAL BOARD OF PUBLICATION SCHOOL CHRONICLE

Šolska kronika / Navodila avtorjem in avtoricam

School Chronicle / Instructions to contributors

 

 

ŠOLSKA KRONIKA REVIJA ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE
Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana
Leto 2015, številka 3 Letnik 24 – XLVIII

School Chronicle / Schulchronik
Journal of the History of Schooling and Education. Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia.
Zeitschrift für Schul- und Erziehungsgeschichte. Organ des  Slowenischen Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.

VSEBINA / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

Mateja Ribarič: Razstava »Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri« Slovenski šolski muzej, november 2014 – september 2016 ...261–283
The Exhibition »Nature's Classroom – The School Garden Yesterday, Today and Tomorrow« Slovenian School Museum, November 2014 – September 2016 Die Ausstellung »Schulzimmer in der Natur: der Schulgarten gestern, heute, morgen« Slowenisches Schulmuseum, November 2014 – September 2016

ČLANKI IN PRISPEVKI / ARTICLES AND OTHER CONTRIBUTIONS / ARTIKEL UND BEITRÄGE

A – ŠOLSKI VRT VČERAJ / THE SCHOOL GARDEN YESTERDAY /  DER SCHULGARTEN GESTERN

Jože Bavcon, Blanka Ravnjak: Botanični vrt kot izvor šolskih vrtov ...285–296
The botanical garden as the origins of the school garden
Botanischer Garten als Quelle von Schulgärten


Marija Bavdaž: Šolski vrt – vznik in izoblikovanje mnogostranskega učno-vzgojnega sredstva po sprejemu avstrijskega državnega ljudsko-šolskega zakona v letu 1869 ...297–309
The school garden – the emergence and shaping of a diverse educational tool  following the adoption of the Austrian Imperial Primary School Law in 1869
Schulgarten - die Entstehung und Entwicklung des vielseitigen Erziehungsmittels  nach der Inkraftsetzung des österreichischen Volksschulgesetzes im Jahre 1869


Tatjana Hojan: Slovenski pedagoški časopisi o šolskem vrtu do leta 1900 ...310–337
How school gardens were featured in Slovene educators' magazines until the year 1900
Slowenische pädagogische Zeitschriften über den Schulgarten bis zum Jahre 1900


Tatjana Hojan: Prvi kmetijski tečaji za učitelje po sprejetju osnovnošolskega zakona leta 1869 ...338–348
The first courses in agriculture for teachers following the adoption of the law  on primary schools in 1869 Die ersten Landwirtschaftlichen Kurse für Lehrer nach der Inkraftsetzung  des Grundschulgesetzes im Jahre 1869

 

Emerik Munjiza: Šolski vrtovi v osnovnem šolstvu Hrvaške od začetka do 2014 ...349–376
School gardens in Croatian primary schools from their beginnings up until 2014
Schulgärten im Grundschulwesen in Kroatien von den Anfängen bis 2014

Leopoldina Plut Pregelj: Šolski vrtovi v ameriški javni šoli − preteklost in prihodnost ...377–400 School gardens in American public schools – past and future
Schulgärten an der amerikanischen öffentlichen Schule – Vergangenheit und Zukunf

 

Tina Zgonik: Izobraževalna reforma v Boliviji: vrnitev šole zemlji ...401–424
The educational reform in Bolivia: Schools look to the land again
Bildungsreform in Bolivien: Schulen werden dem Land zurückgegeben


Marta Triler: Od baročnega samostanskega vrta do betonskih korit ...425–439
From Baroque convent garden to cement flower boxes
Vom barocke Klostergarten bis zu den Betonkästen

 

Natalija Žižić: Učitelj Franc Praprotnik, oče mozirskega sadjarstva ...440–450
The teacher Franc Praprotnik: the father of fruit growing in Mozirje
Lehrer Franc Praprotnik: Vater des Obstbaus in Mozirje


Urška Orešnik: Vojteh Ribnikar in poslanstvo šolskega vrta ...451–461
Vojteh Ribnikar and the mission of the school garden
Vojteh Ribnikar und die Mission des Schulgartens


Neža Trdin: Šolski vrt v Bukovščici in Sv. Lenartu v Selški dolini ...462–468
The school gardens in Bukovščica and Sv. Lenart in the Selška dolina valley
Schulgärten in Bukovščica und Sv. Lenart in Selška dolina

 

Franc Kuzmič: Šolski vrt Osnovne šole Kupšinci v Prekmurju ...469–474
The school garden of the Kupšinci Primary School in Prekmurje
Schulgarten der Grundschule Kupšinci in Prekmurje

Jasmina Oblak: Šolski vrt dvorazredne ljudske šole Sv. Marjeta v Rimskih Toplicah v času Avstro-ogrske monarhije ...475–486
The school garden of the two-class primary school of Sv. Margareta  in Rimske Toplice during the time of the Austro-Hungarian monarchy
Schulgarten der zweiklassigen Grundschule Sv. Margareta in Rimske Toplice in der Zeit der Österreichisch-Ungarischen Monarchie


Marija Bavdaž in njeni šolski vrtovi – intervju ...487–496
Marija Bavdaž and her school gardens – an interview
Marija Bavdaž und ihre Schulgärten – Interview

B – ŠOLSKI VRT DANES / THE SCHOOL GARDEN TODAY /  DER SCHULGARTEN HEUTE

Alenka Cof: Načrtovanje in oblikovanje zunanjih prostorov šole in šolskih vrtov  ...497–511
The planning and landscaping of schools' outdoor areas and school gardens
Planung und Gestaltung von Außenräumen der Schule und Schulgärten

Urška Kleč: Vključitev šolskega vrta v pouk naravoslovja in tehnike v 4. in 5. razredu osnovne šole ...512–521
Including the school garden in the natural science and technical education subjects in the 4th and 5th grade of primary school
Eingliederung des Schulgartens in den Naturwissenschafts- und Technikunterricht in der 4. und 5. Klasse der Grundschule

Dunja Dolinšek: Okoljska vzgoja, izobraževanje in ozaveščanje od vrtca do fakultete : Projekt Šolska VRTilnica v programu Ekošola ...522–529
Environmental education and instilling ecological awareness from kindergarten to university The "Šolska VRTilnica" ("Gardening Around") project of the Ecoschool Programme
Umwelterziehung, -Bildung und –Aufklärung vom Kindergarten bis zur Fakultät Das Projekt "Šolska VRTilnica" im Programm Ökoschule

Urša Šebenik: Ekovrt v vsak vrtec in šolo? Da, s programom Šolski ekovrtovi! ...530–534
An eco garden in every kindergarten and school? Yes – with the School
Eco Gardens programme! Ökogarten in jeden Kindergarten und jede Schule? Ja, mit dem Programm "Öko-Schulgärten!"

Darja Štirn: Vrtčevski vrt / igrišče – prostor srečevanja in sodelovanja  ...535–546
The kindergarten garden / playground - a place of socializing and cooperation
Kindergarten-Garten / Spielplatz – ein Ort der Geselligkeit und der Zusammenarbeit

Rajko Bošnjak: O šolskih vrtovih in poslovanju podjetij na Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani ...547–553
School gardens and Business Operations at the Ljubljana Education Centre for Postal Services, Economics and Telecommunications
Über Schulgärten und Geschäfte der Unternehmen im Schulzentrum für Post, Ökonomie und Telekommunikation in Ljubljana

Janez Gačnik: Sadjarska kultura v šolskih vrtovih ...554–560
Fruit growing culture in school gardens
Obstbaukultur in Schulgärten

AVTORJI PRISPEVKOV Šolske kronike št. 3, 24/XLVIII, 2015 / LIST OF CONTRIBUTORS / AUTOREN ...561

SODELAVCI IN SODELAVKE Šolske kronike št. 3, 24 /XLVIII, 2015 / LIST OF CONTRIBUTORS / MITARBEITER ...562

NAVODILA AVTORJEM IN AVTORICAM / INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS/ ANLEITUNGEN FÜR AUTOREN ...563–564

_____________________________________________________________________________________

Mateja Ribarič*

Razstava »Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri«

Slovenski šolski muzej, november 2014 – september 2016

The Exhibition »Nature's Classroom: The School Garden Yesterday, Today and Tomorrow«
The Slovenian School Museum, November 2014 – September 2016

Izvleček

Slovenske šole imajo bogato tradicijo šolskih vrtov, saj je v 2. polovici 19. stoletja skoraj vsaka šola imela svoj šolski vrt, svojo učilnico v naravi. Učitelji so učence poučevali, kako obdelovati zelenjavni, cvetlični in zeliščni vrt, kako skrbeti za sadno drevje in vinsko trto, kako pomembne so čebele na vrtu. Kar so pridelali, so uporabili v šolski kuhinji. Pri učnem predmetu prirodopis so na šolskem vrtu spoznavali posamezne rastline in drevesa v živo. Učitelji so se zavedali učno-vzgojnega pomena šolskega vrta za učence ter napisali kar nekaj knjig in člankov na temo šolskih vrtov. Da bi videli naprej, moramo gledati nazaj; pomembno je poznati znanje naših prednikov, ki so orali ledino na področju šolskih vrtov, in njihova spoznanja povezovati s sedanjimi.

 

Abstract

Slovenian schools have a rich tradition of school gardens, as almost every school in the second half of the 19th century had such a garden of its own – an open-air classroom out in nature. The teachers taught their students how to cultivate vegetable, flower and herb beds, how to care for fruit trees and grape vines, and how important bees are to a garden. All produce from these gardens was put to good use in the school kitchens. In the subject Nature Studies, students were acquainted with the various plants and trees grown at the school right there on site in the garden. The teachers were well aware of the value of the school garden in the learning and educational process and wrote a number of books and articles on the topic. In order to be able to envision the future, we must sometimes also look back into the past, as it is important to understand the knowledge of our ancestors, who broke fresh ground in the field of the school garden – both literally and figuratively – and to connect their findings with those of our day and age.

 

Zusammenfassung

Ausstellung „Schulzimmer in der Natur – der Schulgarten gestern, heute, morgen“ Slowenisches Schulmuseum, November 2014 - September 2016

Slowenische Schulen haben eine lange Tradition der Schulgärten, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte nämlich fast jede Schule ihren eigenen Schulgarten, ihr Schulzimmer in der Natur. Lehrer haben ihre Schüler unterrichtet, wie man einen Gemüse-, Blumen- und Kräutergarten bearbeitet, wie man sich um Obstbäume und Reben kümmert (interessant ist, dass mehrere Schulen eine Baumschule hatten), wie wichtig Bienen im Garten sind. Was sie angebaut hatten, wurde in der Schulküche verwendet. Im Naturkunde-Unterricht haben sie im Schulgarten hautnah einzelne Pflanzen und Bäume kennengelernt. Lehrer waren sich der Bedeutung von Schulgärten für Unterricht und Erziehung bewusst und haben mehrere Bücher und Artikel zu diesem Thema geschrieben. Um nach vorne zu sehen, müssen wir erst zurückblicken; es ist wichtig, dass wir die Kenntnisse unserer Vorfahren, die Neuland auf dem Gebiet der Schulgärten betreten haben, erwerben und ihr Wissen mit dem heutigen verbinden.

 


 

 

Jože Bavcon,* Blanka Ravnjak**

Botanični vrt kot izvor šolskih vrtov

The botanical garden as the origins of the school garden

Izvleček

Z razvojem meščanstva so začeli nastajati tudi vrtovi, ki so mestnemu prebivalstvu približali naravo, a so hkrati predstavljali tudi čudovite zbirke rastlin. Botanični vrtovi pa so bili pravzaprav prvi šolski oziroma učni vrtovi, saj so nastali za potrebe študija medicine. V njih so bile namreč rastline sistematično posajene na osnovi medsebojne sorodnosti in bodoči zdravniki so se tam naučili razlikovati zdravilne rastline od strupenih. Nekoč so bili namreč zdravniki tudi zeliščarji, kajti rastline so bile takrat najpomembnejši vir zdravilnih učinkovin. Tudi Botanični vrt Univerze v Ljubljani je bil pravzaprav ustanovljen kot šolski vrt za potrebe študija naravoslovja na Centralnih šolah. V času Ilirskih provinc ga je leta 1810 ustanovil Franc Hladnik, učitelj botanike na Centralnih šolah. Tako je danes Botanični vrt v Ljubljani najstarejša visokošolska ustanova z neprekinjenim delovanjem v Sloveniji. Vse od takrat pa do danes je vrt služil namenu poučevanja botanike, uporabnosti rastlin in naravovarstva. S svojim rastlinskim materialom, znanjem in svetovanjem pa je bil v pomoč pri izvedbi drugih šolskih vrtov.

 

Abstract

The rise of the middle class was accompanied by a proliferation of gardens which brought nature closer to the inhabitants of cities, while at the same time providing a place to showcase marvellous botanical collections. In effect, botanical gardens were the original school gardens. Designed for educational purposes, the first of their kind were created to supplement the study of medicine. The plants in them were arrayed systematically based on their taxonomic classification, and future physicians would study them in order to distinguish the useful from the harmful ones. In the times when plants were still the most important source of healing substances, doctors were also expected to be skilled in herbal lore. The Ljubljana Botanical Garden was no exception, and was established to function as a school garden for the study of the natural sciences at the Ljubljana Academy Central Schools. It was founded during the time of the Illyrian Provinces by Franc Hladnik, a teacher of Botany at the Central Schools, and is the oldest institute of tertiary education to have been in operation continuously in Slovenia. Since its establishment and up until today, the garden has served to educate people in the fields of botany and ecology and in the use of plants. By making its fund of vegetation, knowledge and professional advice available to schools, it has also assisted in the establishment of many school gardens.

 

Summary

The botanical garden as the origins of the school garden

The first botanical gardens developed within the framework of European universities in the 16th and 17th centuries for the purpose of studying medicine and later also botany. They evolved in fact from what used to be monastery gardens – which also served the needs of herbal lore and the study of various other useful qualities of plants. The botanical gardens of Pisa (1543) and Padua (1545) are acknowledged as the first such gardens to be founded on the continent and the latter is still in operation today. The primary purpose of such gardens was to harbour well-ordered collections, where plants could be identified and studied, but they also began carrying out research activities almost immediately after their establishment. Many of these gardens sent researchers on expeditions throughout the globe, who brought back new species from distant countries. Often living examples of these plants were also studied in the gardens and later used for horticultural or even industrial purposes. The majority of the decorative plants in these gardens were the result of specific cultivation and research projects aimed at ascertaining how these plants would adapt to and engage with their new environment. Many such gardens were established at the beginning of the 19th century – among them also the Botanical Garden of the University of Ljubljana. Compared to the other gardens in Europe, it ranks among the lower percentage of gardens of a middling age, yet is nonetheless the oldest botanical garden in southeastern Europe. It was founded to fulfil the academic needs of what were secondary schools at that time, which were regarded in a way as universities are today – particularly concerning the study of medicine and botany. Its founder was Franc Hladnik, a teacher of Botany at the Academy Central Schools. Initially, the garden was named the Garden of Our Homeland's Flora, as it contained predominantly species from what was then the land of Carniola. Soon however the garden's collection was enhanced by other plants, some even from the tropics. At one time, the garden was also dedicated to fruit growing, cultivating vegetables and plant breeding. Yet it never lost sight of its initial purpose: to educate both the professional as well as the broader public on plants and their significance – a tradition the garden still upholds today as the home of an educational collection of plants, open to both random visitors and students at all levels of education alike. With a fund of vegetation of known provenance as well as varieties cultivated on site, the garden provides material for various research projects, as well as making its fund of vegetation, knowledge and professional advice available to schools, thus providing assistance in the establishment of new school gardens. We even drafted a planting plan for the surrounding grounds and roof garden of a high school in Ljubljana. The concept of the plan was that the vegetation, which would be representative of our indigenous flora and be as well adapted as possible to the given growing conditions, would serve as a teaching aid for the natural science subjects. We also enjoy a pleasant cooperation with other schools, who send their students each year to attend our practical training courses. Thus, the Ljubljana Botanical Garden is still a school garden providing for many schools.


 

Marija Bavdaž*

Šolski vrt – vznik in izoblikovanje mnogostranskega učno-vzgojnega sredstva po sprejemu avstrijskega državnega ljudsko-šolskega zakona v letu 1869**

The school garden – the emergence and shaping of a diverse educational tool following the adoption of the Austrian Imperial Primary School Law in 1869

Izvleček

Prispevek govori o začetkih in razvoju pisave. Z obravnavo različnih tipov pisave – od protopisav prek logografskih do fonemskih – poskuša odgovoriti na vprašanje, kaj pisava sploh je. Seznani nas z različnimi teorijami o njenih začetkih – od božanskega izvora prek piktografske teorije do iskanja ekonomskih razlogov za njen razvoj. Posebej izpostavi štiri najzgodnejše prave pisave: sumersko klinopisno, egipčansko hieroglifno, kitajsko in srednjeameriške pisave.

 

Abstract

The article talks about the beginnings and development of writing. By describing the various scripts – from proto-writing and logographic to phonemic – it tries to decide what writing really is. It acquaints the reader with various theories about the beginnings of writing – from the divine origin and pictographic theory to trying to find economic reasons for its development. There is a special focus on the earliest four writing systems: Sumerian cuneiform, Egyptian hieroglyphic, Chinese and Central American scripts.

 

Zusammenfassung

Schulgarten - die Entstehung und Entwicklung des vielseitigen Erziehungsmittels nach der Inkraftsetzung des österreichischen Volksschulgesetzes im Jahre 1869

Die Blüte der Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert entdeckte allmählich die Hebel, mit denen es möglich ist, einerseits die Menge der Erzeugnisse zu beeinflussen und adererseits sich damit dem Mangel und dem Hunger zu wiedersetzen. Parallel wurde immer stärker, und schließlich gewann die Oberhand die Erkenntnis, dass das Verstehenkönnen der Naturerscheinungen zur Basis des allgemeinen Wissens werden muss, wenn wir wünschen, das der Anbau von Produkten, die für unser Überleben wichtig sind, wirkungsvoller wird. Eben darum wurde in Österreich 1869, das heißt nach der Schulumformung, der naturwissenschaftliche Unterricht zu einem Bestandteil der Lehrpläne; reger wurde auch die Suche nach Lehrmitteln und auch nach deren Zielen und Wertung in einem lebensechteren naturwissenschaftlichen Unterricht und im Unterricht der Lehrgegenstände, die auf Naturwissenschaften basieren.

Der Schulgarten entwickelte sich als Lehrmittel aus den Gärten, die viele Schulen besaßen und zur Bebauung gebrauchten. Bis dahin hatten die Schulgärten nämlich größtenteils als ein Teil der Natureinkommen für den Lehrer gedient, in einigen Fällen dienten sie auch als Beitrag einem besseren Materialstand der Schule, nur hie und da als Mittel für den Unterricht (zumal des Obstbaus und auch der Bienenzucht). Es gab aber eine ziemlich große Anzahl von Lehrern, die sich freiwillig naturkundliche Kenntnisse aneigneten und dann experimentierten sie mit dem Garten auch im weiteren Sinne, das heißt, als mit einem guten Erziehungsmittel. Mit der Inkraftsetzung der neuen Gesetzgebung 1869 wurde der Schulgarten an jeder Lehrerbildungsanstalt (irgendwo: an jedem Lehrerseminar) als pflichtgemäßer Teil; an Volksschulen auf dem Lande wurden die Schulgärten ein so streng empfohlener Bestandteil des Unterrichts und der Erziehung, dass die Schulaufsicht melden mußte, unteranderem, auch die Tatsache, ob jede dieser Schulen über einen eigenen Garten verfügte und ob – und auch wie – der Lehrer ihn in den Lehr- und Erziehungsprozeß einschloß.

Das Hauptproblem lag in der Tatsache, dass die zur Zeit der Inkraftsetzung des Gesetzes angestellten Lehrer aus einem Vorbereitungskursus kamen, wo sie an keinem naturkundlichen Unterricht teilgenommen hatten, sodass er nun sogar als etwas Widriges angesehen wurde. Das nötige beiderseitige naturwissenschaftliche (das heißt: biologische plus physikalische und chemische) Wissen und Können verschafften sich die Lehrer später im beruflichen Leben von selbst, sowohl aus den Handbüchern, die »Die landwirtschaftliche Gesellschaft« veröffentlichte, als auch an besonderen landwirtschaftlichen Lehrgängen für Lehrer in Wien und Graz. Solch eine Art Weiterbildung der Lehrer war nach dem Erlass des neuen Schulgesetzes sehr stark vertreten. In diesem Sinne wurde an der Wiener Weltausstellung um Jahre 1873 auch eine mustergültige Einklassenschule mit einem vorbildlichen Schulgarten zur Schau gestellt.

Die Meinungsaustausche über die Problematik und die Methodik, die den Schulgarten im Jahrzehnt 1869-1879 angehen, besagen, was für eine wichtige Rolle der Schulgarten an der neuen österreichischen Schule annahm, und auch eine weitere Tatsache spielte eine Rolle, dass nämlich nachher an keiner der damals auf dem Lande neu erbauten Schulen das geeignete Grundstück fehlen durfte, das für den Schulgarten vorgesehen worden war.

Unter den Beiträgen, behandelte jener des Dr. Erazem Schwab am ausführlichsten die Absicht, den Inhalt, die Methode und das Aussehen eines Schulgartens – dabei meinte er, dieser Garten sei ein so wirkungsvolles und allseitiges Lehrmittel in den Händen eines demgemäß ausgebildeten Lehrers, dass jener – mit diesem verbunden – ein allgemeines Gut der europäischen Völker darstelle. Wenn wir den Beitrag der Aufklärung der Provinz opferbereit gebraucht hatten, sind wir schuldig über die prophetische Meinung von Dr. Schwab jetzt, wenn wir in die Vergangenheit hinblicken, uns durchaus einig zu sein.

Mit der Ausnahme der »Benečija« (das ist: des slowenischen Venetien, einst in Italien »der italienischen Slavia«) und des »Prekmurje« (das heißt – dem Wortlaut nach – »des Landes jenseits der Mur«), betraf das österreichische staatliche Volksschulgesetz, das die neue Schulung formte, das ganze slowenische Territorium. Wegen der allmählichen Verwandlungen in der inneren Beschaffenheit der darauffolgengen Geschlechte, verwandelte sich auch die Beschaffenheit der slowenischen Provinz: die Quellen dieses Fortschritts waren das Volksschulgezetz und auch der Schulgarten.

Tatjana Hojan*

Slovenski pedagoški časopisi o šolskem vrtu do leta 1900

How school gardens were featured in Slovene educators’ magazines until the year 1900

Izvleček

V članku so opisani prispevki o šolskih vrtovih v slovenskih pedagoških časopisih, ki so izhajali do leta 1900. To so Šolski prijatel, Učiteljski tovariš, Slovenski učitelj, Šola in Popotnik. O svojih izkušnjah pri sadjarstvu, zelenjadarstvu, svilarstvu in čebelarstvu so vanje pisali posamezni učitelji, poročali šolski nadzorniki in o njih razpravljali na učiteljskih zborovanjih. Opozarjali so tudi na knjige in revije, ki so obravnavale to področje.

Abstract

The article examines the contributions on school gardens featured in magazines for Slovene educators published until the year 1900. The magazines covered are Šolski prijatelj (School Friend), Učiteljski tovariš (The Teacher’s Friend), Slovenski učitelj (The Slovenian Teacher), Šola (The School) and Popotnik (The Traveller). The articles in these magazines on topics such as fruit growing, vegetable cultivation, silk production and apiculture featured accounts of the experiences of various teachers in these fields as well as reports written by school supervisors, and were discussed at teachers’ association’s meetings and conferences. The articles would often also contain recommendations of books and other magazines for further information on the topics covered.

Zusammenfassung

Slowenische pädagogische Zeitschriften über den Schulgarten bis zum Jahre 1900

In der Zeit bis zum Jahre 1900 erschienen auf slowenischem Gebiet fünf pädagogische Zeitschriften. Drei für kurze Zeit, "Učiteljski tovariš" ("Lehrerkamerad") während des gesamten Zeitraums und "Popotnik" ("Wanderer") von 1880 an. In allen wurden Beiträge über Schulgärten veröffentlicht. Die Zeitschrift "Šolski prijatelj" ("Schulfreund), die in Klagenfurt erschien, widmete besondere Aufmerksamkeit den Schulen in Kärnten, während sich die Zeitschrift "Slovenski učitelj" ("Slowenischer Lehrer”), die in Maribor erschien, den Schulen in der Steiermark und "Šola" aus Gorica ("Schule”) den görzer Schulen widmeten. "Učiteljski tovariš" enthält die meisten Angaben über Schulen in Krain, "Popotnik", der in Celje und Maribor erschien, über Schulen in der Steiermark.

Herausgeber der erwähnten Zeitschriften ermutigten die Lehrer, die bereits Schulgärten und Baumschulen hatten, über ihre Arbeit zu berichten, weshalb man viele derartige Aufsätze auch finden kann. Nach 1880 wurden längere Beiträge veröffentlicht, die Gemeinsamkeiten haben. Sie alle unterstreichen die Bedeutung der Landwirtschaft und ihrer Zweige für unser Land und die Rolle der Lehrer bei der Vermittlung von Wissen den Schülern und Erwachsenen. Sie erörterten den Schulgarten, seine Lage, den Umfang, die Arbeit und seine Bedeutung für die Erziehung. Sie betonten auch die Befolgung der örtlichen Lage und die Anpassung der Landwirtschaft. Vorträge auf den Lehrerversammlungen wurden immer häufiger und der Bund der slowenischen Lehrerverbände hatte von 1893 an auch eine Sektion für Schulgärtnerei. Im Jahre 1894 wurde das erste slowenische Buch über den Schulgarten, dass von Janez Koprivnik, Professor an der Lehrerbildungsanstalt in Maribor, verfasst wurde, veröffentlicht. In Zeitschriften wurde auch über Bücher und Zeitschriften geschrieben, die Lehrer mit Schulgärten beachten sollten. Interessant ist, dass man lange bei der Arbeit im Schulgarten nur Lehrer und Jungs erwähnte. Erst in den 90er Jahren wurden auch Lehrerinnen und ihre Arbeit im Schulgarten mit Mädchen erwähnt. Es wurden auch verschiedene Statistische Berichte über Schulgärten in einzelnen Ländern und Länderausstellungen, auf denen Lehrer mit ihren Schülern teilgenommen haben und zahlreiche Auszeichnungen bekommen haben, veröffentlicht.


 

 

Tatjana Hojan*

Prvi kmetijski tečaji za učitelje po sprejetju osnovnošolskega zakona leta 1869

The first courses in agriculture for teachers following the adoption of the law on primary schools in 1869

Izvleček

Prispevek pojasnjuje, kje so slovenski učitelji po sprejetju osnovnošolskega zakona leta 1869 pridobivali znanje s področja kmetijstva. Že na učiteljišču je bilo kmetijstvo samostojen predmet, ki se je poučeval po 2 uri na teden. Leta 1868 so na Dunaju odprli gospodarsko šolo za učitelje, na kateri so se izobraževali šest, leta 1869 pa sedem tednov. Tečaj je obiskovalo tudi po 8 učiteljev s Kranjske in o obeh tečajih sta dva učitelja v časopisju poročala. Kasneje so kranjske učitelje izobraževali v Gradcu.

Abstract

The article looks into how Slovene teachers attained knowledge in the field of agriculture upon the adoption of the law on primary schools in 1869. Agriculture was already taught two hours a week as a separate subject at the teacher’s training colleges. In 1868, a school of economics for teachers was opened in Vienna, at which a six-week course was offered in that same year and a seven week one in 1869. Among the attendees were eight teachers from Carniola, two of which published reports on both courses in several newspapers. In later years, Carniolan teachers would also be educated in Graz.

Zusammenfassung

Die ersten Landwirtschaftlichen Kurse für Lehrer nach der Inkraftsetzung des Grundschulgesetzes im Jahre 1869

Slowenische Lehrer haben schon während der Ausbildung einige Kenntnisse aus der Landwirtschaft bekommen. Bereits auf pädagogischen Kursen, die in der Periode des Vormärz drei bis sechs Monate dauerten, wurden Landwirtschaft, Obst- und Seidenbau unterrichtet. Nach 1848 wurde die Lehrerausbildung auf zwei Jahre verlängert und unter den Schulfächern findet man auch Land- und Obstbau. Nach der Inkraftsetzung des Grundschulgesetzes 1869 wurden vierjährige Lehrerbildungsanstalten errichtet. An den männlichen Lehrerbildungsanstalten findet man Landwirtschaft und an den weiblichen Hauswirtschaftsunterricht als Pflichtfach. Landwirtschaft wurde in der dritten und vierten Klasse zwei Stunden pro Woche unterrichtet, Hauswirtschaftsunterricht in der vierten Klasse eine Stunde pro Woche. Bei der Landwirtschaft lernte man über Fütterung, Zucht und Tiermast, die Grundlagen der Fisch- und Bienenzucht, des Seiden- und Landbaus sowie über die Wirkung von wichtigen Nutzpflanzen. Beim Hauswirtschaftsunterricht machten sich Mädchen mit den Pflichten einer Hausfrau und dem Haushaltsbedarf bekannt. An der Ljubljanaer Lehrerbildungsanstalt unterrichtete man im Rahmen des Obstbaus auch praktischen Unterricht im Botanischen Garten.

Im Jahre 1868 wurde in Wien eine Landwirtschaftsschule für Lehrer errichtet, die sechs Wochen dauerte. Zwei- bis dreihundert Lehrer aus allen Ländern durften teilnehmen. Aus Krain wurden 8 Lehrer aufgenommen und über den Ablauf des Kurses hat Ivan Tomšič in der Zeitschrift "Novice" berichtet. Er beschrieb die Vorlesungen und die Exkursionen.

Im folgenden Jahre wurde wieder ein solcher Kurs organisiert, der diesmal sieben Wochen dauerte. Lehrer Josip Levičnik beschrieb in der Zeitschrift "Učiteljski tovariš" ("Lehrerkamerad") sehr genau den Aufenthalt und den Lehrstoff.

Nach zwei Jahren wurden Kurse für Lehrer auch in anderen Ländern veranstaltet. Slowenische Lehrer besuchten bereits 1870 den Kurs in Graz, worüber der Lehrer Leopold Abram schrieb.

Der Lehrplan der Kurse hat sich nicht viel verändert. Im ersten Kurs lernte man: Wirtschafts- und Landwirtschaftslehre, Flora, Fauna, Naturwissenschaft, Chemie mit Geologie, Viehzucht, Forstwirtschaft und Maurerei bzw. Gebäudelehre. Interessant ist, dass Obstbau, Bienenzucht und Weinherstellung im ersten Kurs wahlfreie Fächer waren, während sie in den zwei anderen Kursen fast die wichtigsten Einzelfächer gewesen sind. Im Kurs in Graz 1870 unterrichtete man neben Chemie auch Physik, Physiologie und Tiermedizin.


 

 

Emerik Munjiza*

Šolski vrtovi v osnovnem šolstvu Hrvaške od začetka do 2014**

School gardens in Croatian primary schools from their beginnings up until 2014

Izvleček

Članek govori o razvoju šolskih vrtov na Hrvaškem skozi šest obdobij od prvih fragmentarnih poročil o šolskih vrtovih od 11. do 18. stol., o prvih omembah šolskih vrtov v prvih šolskih predpisih, uredbah, navodilih in učnih načrtih med 18. in 19. stol., zakonski določitvi in ureditvi šolskih vrtov v 2. pol. 19. stol. in 1. pol. 20. stol., do stagnacije in obnove šolskih vrtov med obema svetovnima vojnama, o vključitvi šolskih vrtov v šolske pionirske zadruge po 2. svet. vojni in sodobni ponovni uveljavitvi šolskih vrtov.

Abstract

The article presents the development of school gardens in Croatia through six distinct periods – from the first fragmented records of such gardens between the 11th and 18th centuries, through to the first times such gardens were mentioned in the first school rules, regulations, instructions and curriculi between the 18th and 19th centuries. Also examined are the legal definition and regulation of school gardens in the 2nd half of the 19th century and 1st half of the 20th century, up until the stagnation and revival of school gardens in the period between the two world wars, the incorporation of school gardens into the Pioneers Cooperatives following WWII, and the contemporary reaffirmation of school gardens.

Zusammenfassung

Schulgärten im Grundschulwesen in Kroatien von den Anfängen bis 2014

Schulgärten als Schulinstitut und pädagogische Kategorie sind im 19. Jahrhundert entstanden. Die amtliche Statistik folgt der Errichtung von Schulgärten an der Militärgrenze seit 1816 und in Zivilkroatien seit 1836. Die Aktivität in Schulgärten wurde bis zur Inkraftsetzung von Schulgesetzen, durch Verordnungen und Regeln der Behörde und der Schulverwaltung geregelt, die aber nicht verbindlich waren. Mit den ersten zwei Schulgesetzen (1871 für die Militärgrenze und 1874 für Zivilkroatien) wurden Schulgärten obligatorisch für alle Grundschulen in Kroatien. Trotz der rechtlichen Vorschriften, hatte nicht jede Schule einen Garten, so dass der Prozentsatz zwischen 72 und 80% lag.

In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen waren Schulgärten gesetzlich obligatorisch. Neben der allgemeinen Bildungsbedeutung ermöglichten sie Kopplung und Ergänzung von Lehrinhalten, der Theorie und Praxis durch Beobachtung, Experimentieren und praktische Arbeit, durch Erntesammlung und Herstellung von didaktischen Lernmitteln. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Einführung der achtjährigen Schulpflicht waren Schulgärten nicht mehr obligatorisch. Mit der Einführung eines neuen Programms namens freie Aktivitäten wurden Schulgärten als selbstständige Kurse oder als Teil einer Schulgenossenschaft zur Form von freiwilligen außerschulischen Aktivitäten.

Schulgärten hatten in ihrer Anfangsphase vor allem wirtschaftliche Bedeutung, sie wurden bei Schulinternaten und Waisenhäusern eingerichtet. Im Laufe der Zeit haben sie durch den Lernprozess eine Erziehungs- und Bildungsbedeutung bekommen, die zur Gesamtbildung der Persönlichkeit, insbesondere zur Bildung der Arbeitsgewohnheiten, beigetragen hat.

Schulgärten haben ihre Erziehungs- und Bildungsbedeutung bis heute erhalten. In heutigen Bedingungen haben sie auf dem Gebiet der Ökologie neue Möglichkeiten / Aufgaben bekommen, sowohl in der Bildung für nachhaltige Entwicklung als auch beim Anbau von Bio-Lebensmitteln. Wir stellen ihre unbestreitbare Rolle bei der Verhinderung von sozial inakzeptabler Verhaltensweise fest, wie auch ihre Bedeutung in der Psychotherapie von Kindern mit Trauma entstanden durch den Heimatkrieg.


 

 

Leopoldina Plut Pregelj*

Šolski vrtovi v ameriški javni šoli − preteklost in prihodnost[1]

School gardens in American public schools – past and future

Izvleček

Med prvim množičnim in sedanjim uvajanjem šolskih vrtov je minilo približno sto let. Gibanji imata skupne točke, gre pa tudi za razlike, ki so pogojene s širšim družbenim razvojem v ZDA. Pred dvajsetimi leti so si zastavili cilj, da bodo uvedli 108,000 novih vrtov – šolskih učilnic. Toliko je namreč javnih šol. Utemeljena in optimistična zahteva, za katero se je izkazalo, da ni preprosta naloga; zanje je premalo razumevanja in tudi denarja. Toda iz dneva v dan je več javnih šol po Ameriki, ki so uredile svojo okolico s šolskim vrtom kot odprto učilnico. Ta med drugim daje šoli več možnosti za učenčev razvoj, ki vključuje tudi ekološko pismenost.

Abstract

Approximately a century has passed between the first widespread introduction of school gardens and current efforts. Although both movements have a number of points in common, there are also differences resultant from the general economic developments in the USA during this time. Twenty years ago, educators there set themselves the goal of introducing 108,000 new school gardens for outdoor on-site lessons – one in every public school. It is a well-founded and optimistic demand, which has regrettably proven not so easy a task, having had to contend with a lack of understanding and insufficient funding. Nevertheless, the number of public schools installing vegetable gardens for use as on-site open-air classrooms is increasing daily, giving schools greater opportunities to ensure their students’ development – also in the field of ecological literacy.

Summary

School gardens in American public schools – past and future

Gardens used for educational purposes already existed in the USA as early as the 17th century. School gardens, however, were only introduced into public schools in the 1890s at a somewhat later date than in Europe and Canada. Their introduction and development was influenced by the convergence of several factors: the examples set in Europe (pedagogical classics, school policies and practices) and above all the conditions in America at the time, such as progressivism, which also influenced the characteristics of these gardens. The first school garden to be installed in a public school was founded in 1891 by Henry L. Clapp, the headteacher of the George Putnam School in Roxbury, Massachusetts, after returning home from a one-year tour to study the school gardens in Germany. Over the next 30 years, school gardens were to become widespread throughout America's cities and rural areas. Appearing in various shapes and sizes, they differed in name and purpose. Their numbers peaked during WWI (the United States School Garden Army) and WWII (the Victory Gardens) in which time the patriotic aims of the latter overshadowed the primary goal of food production which had been set for the former. After WWII, school gardens disappeared almost entirely and were maintained by only a few individual schools and school systems. Among these was the Cleveland public school system which maintained its school garden programme continuously from 1904 to 1977. Under the influence of environmental protection movements for sustainable development, the demand for school gardens saw a revival in the 1970s. The trend, however, failed to have any significant influence on the public schools. This situation has changed though over the past two decades and school gardens are now being systematically introduced as part of numerous projects for the landscaping of outdoor school grounds and classrooms without walls, whose aim is to provide children with direct contact with nature. Schools now have gardens for the achievement of various goals enhancing the healthy physical, cognitive, social and emotional development of children, helping them see themselves as a part of their broader natural environment.


 

 

 

Tina Zgonik*

Izobraževalna reforma v Boliviji: Vrnitev šole zemlji

The educational reform in Bolivia: Schools look to the land again

Izvleček

Leta 2012 je v Boliviji začel veljati nov šolski zakon. Kot mnoge druge reforme, ki jih je vpeljal Evo Morales, prvi indijanski predsednik Bolivije (2006−), skuša izravnati položaj staroselskih ljudstev z meščansko manjšino belcev in mesticev. Nov učni načrt uveljavlja enakovrednost različnih pogledov na svet in prvič priznava veljavnost tradicionalnemu staroselskemu načinu razmišljanja in občutenja sveta. S »produktivno šolo« in »izobraževanjem za življenje v skupnosti« naj bi se šola približala realnosti, v kateri živi večina bolivijskega prebivalstva. Pouk naj bi po novem krepil tradicionalne vrednote staroselskih ljudstev in njihovo identiteto ter spodbujal razumevanje med različnimi kulturami Bolivije. Ker je za staroselca vitalnega pomena povezanost z zemljo, lahko šola te vrednote goji samo v stiku z naravo. V okviru »produktivne šole« tako nastajajo šolski vrtovi, tople grede, kurniki in hlevčki. V eseju bom razložila osnovne principe andskega odnosa do narave in sveta. Na konkretnih primerih bom predstavila, kako se razvija »produktivna šola«, in analizirala težave, s katerimi se soočajo učitelji, učenci in njihovi starši v svetu, kjer se staroselska tradicija sooča z globalizacijo in tehnološkim razvojem družbe.

Abstract

In 2012, a new education law came into effect in Bolivia. Like many other reforms introduced by Evo Morales, the country’s first indigenous president, (2006–), it seeks to create a level playing field for the indigenous population, the white urban minority and the mestizo population alike. The new curriculum treats the differing world views of these cultures equally and for the first time, also acknowledges the values inherent in the traditional indigenous views and perceptions of the world as being equal to those of the West. With the new emphasis on productive skills and »educating for community involvement«, the plan is to bring the school experience closer to reality for the majority of Bolivia’s population. The curriculum aims to foster the traditional values of the indigenous peoples and teach children to value this part of their heritage, as well as to encourage understanding between all the different cultures in Bolivia. Since maintaining a deep connection with the earth is of vital importance to the indigenous peoples, schools can only cultivate these values through contact with nature. Subsequently, part of the realization of the »productive schools« project is the establishment of school gardens, greenhouses, henhouses and small stables. In the following essay, the author presents the fundamental principles of the Andean attitude towards nature and the world. Using concrete examples, she explains the development of the »productive school« and gives an analysis of the difficulties the teachers, pupils and parents in these schools are faced with in a world where indigenous cultures are confronted by globalization and the technological developments in their societies.

Summary

The educational reform in Bolivia: Schools look to the land again

In 2012, a new law on education was enacted in Bolivia. Its aim is to integrate the indigenous population into contemporary Bolivian society. The reforms mandate that lessons be structured so as to include the values and world views of the country’s indigenous peoples. In other words, schools are to educate children to respect differences and to strengthen the positive self-identities of the native peoples and foster pride in their culture. In future, Bolivian schools are to be a space where children can express themselves as complex, multidimensional beings and fully develop all their inherent qualities and potentials. The way in which the content of the school curriculum is alien to reality as perceived by Bolivia’s indigenous population was one of the greatest difficulties faced by the country’s school system right from the very start. Children were encouraged to learn by rote and unable to imbed the knowledge thus gained into the fabric of their lives – and subsequently couldn’t utilize it. On the other hand, learning in the indigenous communities takes place through practice: children learn from their parents by helping them with their daily chores. For this reason, the new law encourages the establishment of "productive schools”, where the emphasis in lessons is on practical work. This means that, wherever conditions allow, schools are to have school gardens or raise domestic animals; something village schools can be very successful at, while the schools in towns and larger urban conglomerates need to improvise. Since productive work is compulsory in all secondary schools, wherever installing a garden is not possible, schools can organize craft classes or similar activities.

In addition, schools in Bolivia will in future also not only teach children about, but also from the viewpoints of different world outlooks, not only the Western Christian one. "Regionalized curriculums” are encouraged, meaning that the contents of lessons are to be in keeping with the culture of the area in which each individual school operates. There are 38 languages within the Bolivian nation and it is home to just as many peoples whose cultures can differ from each other considerably.

The most difficult of the new guidelines to implement is the remaking of the values schools are expected to imbue in pupils. The new law brings a revival of the system developed in the 1930s in Warisata, a small town by Lake Titikaka. The school there was the first school for indigenous children that was not a result of attempts to "civilize the Indians”. On the contrary: its aim was to defend and preserve their own cultural identity. In contrast with the schools developed under colonial influences, it took into account the real needs and interests of the indigenous farmers of the Altiplano plateau and was conceived in the form of an "Ayllu school” – i.e. a school functioning as an indigenous community, where people aim to live good lives. And "living a good life” to the Andeans means living in communities, fostering the abilities of cohabitation, cooperation, and respect for all that surrounds them. This attitude towards the world, inherent in most indigenous peoples, although passed down from generation to generation was being steamrolled by the influx of globalization. Schools functioning as communities are an educational model which attempts to bring balance to the current trend dominated by individualism: the sensitivity with which the indigenous Andeans experience the world offers us an alternative to the lonely consumer isolated from society and from nature. The goals set by the law are ambitious and are difficult to realize, owing to the tensions in Bolivian society stemming from a general lack of understanding of the concept of decolonization, the fact that teachers are insufficiently prepared for the challenge, deficiencies in the textbooks, and political tensions. The examples presented in this essay demonstrate that the success of the reform depends on the teachers and the school heads, as well as on the working conditions at each individual school.


 

 

Marta Triler*

Od baročnega samostanskega vrta do betonskih korit

From Baroque convent garden to cement flower boxes

Izvleček

Prispevek popisuje zgodovino vrta uršulinskega samostana v Ljubljani in njegovo spreminjanje od baročnega vrta do pozidave v 60-ih letih 20. stoletja. V osrednjem delu je prikazan pomen šolskega vrta v programih različnih šol, ki so delovale v sklopu samostana. Sledi opis preobrazbe vrta po letu 1945. Zadnji del predstavlja vrt kot povezavo področij vsakdanjega življenja in znanosti v Vrtcu montessori.

Abstract

The article documents the history of the Ursuline convent in Ljubljana and its transition from Baroque garden to built-up area in the 1960s. The main focus is on the importance of the school garden in the programmes of various schools operating within the framework of the convent. This is followed by a description of the changes the garden underwent after 1945. In conclusion, the author gives a presentation of the school garden in a Montessori kindergarten as a link between areas of every-day life and the natural sciences.

Summary

From Baroque convent garden to cement flower boxes

The Ursuline Convent garden grew on the foundations of the garden of Fabjančič, the Auerspergs and the Eggenbergs dating back to the beginning of the 18th century. The monastery building was constructed along the edge of the lot and its gardens served both an economic as well as a recreational purpose. The latter was provided by a small wooded area and a park in the middle of the grounds, while the tilled fields and the fruit trees covering the remaining areas were a source of income. A part of the grounds were also designated for the convent's school garden. Towards the end of the 19th century, the emphasis here was on decorative plants and healing herbs and the tree nursery produced a variety of fruitbearing and forest tree seedlings. The school garden was tended by the Natural Science teachers of various schools, as the subject of Gardening taught at the Girls' Housekeeping School and later the Lower Secondary School in Ljubljana included practical lessons in vegetable and flower cultivation, as well as fruit growing. At this time, the garden also became the responsibility of the school's Home Studies teachers. After WWII, the garden was nationalised and later turned into a concrete plaza.


 

 

Natalija Žižić*

Učitelj Franc Praprotnik, oče mozirskega sadjarstva

The teacher Franc Praprotnik: the father of fruit growing in Mozirje

Izvleček

Prispevek govori o šolniku in sadjarju Francu Praprotniku (1849−1933), uglednemu predstavniku učiteljstva na prehodu iz 19. v 20. stoletje, ki je v obdobju po gospodarski krizi ter lakoti in pomanjkanju hrane (60. leta 19. stoletja) prepoznal vrednost novih kmetijskih panog, še zlasti umnega sadjarstva. Vsaj za slovenski del Štajerske je bil odločilen pri uvajanju novega gledanja na gojenje sadnih vrst, vzgojil je celo vrsto dobrih kmetovalcev – sadjarjev, v enajstih drevesnicah, ki jih je ustanovil v času svojega službovanja, pa vzgojil čez 50.000 sadik. S tem je pomembno prispeval k velikemu sadjarskemu slovesu, ki ga je mozirski okraj užival v začetku 20. stoletja, ko so se domača jabolka prodajala celo v Turčijo in Egipt, mozirsko sadje pa je dosegalo najvišje tržne cene.

Abstract

The paper discusses the educator and fruit-grower Franc Praprotnik (1849—1933), an eminent representative of the teaching profession at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries, who realized the value of the new and nascent agricultural fields in Slovenia following the economic crisis and the ensuing food crisis and famine in the 1860s - particularly fruit-growing. By introducing a new approach to the cultivation of fruit tree sortiments his influence was decisive for the Slovenian part of Styria at the least. He personally educated a large number of good farmers and fruit growers and cultivated over 50,000 seedlings in the eleven tree nurseries he founded during his professional career. His work contributed greatly to the acclaim reaped by the Mozirje region in the field of fruit-growing at the beginning of the 20th century when the apples grown there were marketed as far as Turkey and Egypt, and the fruits grown in the region were sold at top market prices.

Summary

The teacher Franc Praprotnik: the father of fruit-growing in Mozirje

In 2003, a fruit-growers' association was founded in Mozirje, whose aim was to bring together on a professional platform all the supporters of sustainable and ecological fruit-growing from the broader Upper Savinja Valley area. Its aim is to spread awareness of the importance of the old small farmers' orchards as an integral element of our rural cultural heritage by means of exhibitions of domestic fruit, lectures and courses in and demonstrations of the practical skills of fruit growing employed in various orchards. At its founding, particular emphasis was placed on the life and work of a deserving inhabitant of Mozirje – the eminent headteacher Franc Praprotnik, whose efforts were crucial in furthering the field of fruit growing in this area. This is also why the Association was founded precisely on the 70th anniversary of Mr. Praprotnik's passing and proudly carries his name: the Franc Praprotnik Fruit Growers' Association of Mozirje.

Franc Praprotnik began his career as a teacher in 1874 in Selnica ob Dravi, continued it in Limbuš and in 1881 was appointed headteacher at the school of Device Marije in Puščava. After eight years, he moved to Mozirje, where he worked until his retirement as headteacher in 1915, after which he lived on his property in Brezje by Mozirje until his passing in 1933.

As a pedagogue, he laid great store on clarity and creative writing skills in his lessons and considered the latter the best tool for mastery of one's native language. A very capable organiser, he was active in the Slovene Teachers' Associtation, and the teachers' associations for the Maribor area and the region of Gornji Grad, encouraging the teachers as a committee member and lecturer to write local chronicles, compile collections of folk literature, and to facilitate the development of fruit growing in their areas. A prolific writer himself, he contributed actively to the magazine Popotnik (The Traveller), particularly in its early years, and organized the compilation of folk songs for the Slovenian Literary Society. In addition to this he invented Slovene names for fruit tree varieties, helped Fran Erjavec compile a collection of Slovene plant names and contributed numerous word entries to Pleteršnik's Slovene-German Dictionary.

His most important contribution however was in the field of fruit growing. Convinced that Slovene farmers could increase their yields significantly with a sensible and scientific approach to fruit growing and thus ease their lives at least a little, he stressed that it was necessary to first foster a love of fruit growing and then imbue people with the practical skills of the art. He encouraged interest in the field through lectures and essays and above all through the local and regional exhibitions he helped organize. Wherever he taught, he established tree nurseries, where he produced cultivars suited to the region - particularly apple and pear trees - and is credited with spreading fruit growing throughout the entire Drava, Upper Savinja and Saleška valley regions.


 

 

Urška Orešnik*

Vojteh Ribnikar in poslanstvo šolskega vrta

Vojteh Ribnikar and the mission of the school garden

Izvleček

Vojteh Ribnikar je bil več kot učitelj – svoje delo je vzel kot poslanstvo. Njegov namen ni bil le učiti, ampak učence tudi pripraviti na življenje, sredstvo za to pa mu je predstavljal šolski vrt, na katerem so se učenci naučili koristnih in uporabnih spretnosti. Iz svoje prakse je v priporočilo stanovskim kolegom napisal tudi učni načrt za kmetijstvo in sadjarstvo na ljudskih šolah. S svojim delom ni doprinesel le šolstvu, temveč s širšim delovanjem v kraju tudi k njegovemu razvoju, po čemer se ga krajani še danes spominjajo.

Abstract

Vojteh Ribnikar was more than a teacher. He was a man who saw his work as his mission in life. His aim was to not merely teach, but to prepare his students fully for life, and he regarded the school garden, where he could teach his students useful and practical skills, as a means of achieving this. Based on his practical experience, Mr. Ribnikar also designed a curriculum for agriculture and fruit growing in primary schools to recommend these activities to his colleagues. In addition to his contribution to education in Slovenia in general, his broader activities also contributed towards the development of the entire Logatec region – for which he is still remembered by its inhabitants today.

Zusammenfassung

Vojteh Ribnikar und die Mission des Schulgartens

Die Volksschule in Dolenji Logatec war einst für ihren extrem geordneten Schulgarten bekannt. Dank dafür hatte Vojteh Ribnikar, der mit der Gartenplanung gleich nach der Errichtung des neuen Schulgebäudes angefangen hat und den Schulgarten auf mehr als zweitausend Quadratmetern Grundstück eingerichtet hat. Der Schwerpunkt lag auf der Erziehung von Obstbäumen und dem Obstbau, der in dieser Ortschaft aus verschiedenen Gründen ein wenig bekannter Landwirtschaftszweig war. Er entwarf einen Lehrplan für den Landwirtschafts- und Obstbauunterricht auf den Volksschulen, bei dem die Hälfte der Stunden dem praktischen Unterricht im Schulgarten gewidmet war. Diesen präsentierte er in den Zeitschriften "Učiteljski Tovariš" ("Lehrerkamerad") und "Kmetijske in rokodelske novice", in denen er auf den Mangel an Lehrbüchern für diese Fächer aufmerksam machte. Im Garten züchtete er mit seinen Schülern Bäume, die später an die umliegende Nachbarschaft verteilt wurden. In seinen Niederschriften und Reden betonte er nicht nur die Bedeutung der praktischen Arbeit in Schulgärten, sondern auch die Erziehung der Arbeitsgewohnheit und des Respekts vor der Natur. Wie er durch seine Arbeit eine wichtige Figur auf der Landesebene spielte (unter anderem war er auch Vorsitzender des Verbandes der Lehrervereine), so hat er mit seiner Wirkung auch zur Entwicklung des Ortes Logatec beigetragen. Er war in vielen Bereichen tätig - Feuerwehr, Leseverein, Sängern, dank ihm wurden im Ort aber auch eine Landwirtschaftsgenossenschaft und eine Darlehenkasse errichtet. Er war einer der Hauptorganisatoren der Vierzigjahrfeier der Regierungszeit Kaiser Franz Josephs, worüber noch heute die Allee an der Rovtarska Straße spricht. Bei dieser Gelegenheit hat er auch ein Buch geschrieben, obwohl er besser bekannt für sein Buch über die Loitsche Bezirkshauptmannschaft ist. Der Schulgarten in seiner Planung blieb nicht erhalten, darüber sprechen nur Ribnikars Niederschriften im damaligen Periodikum. Seine Arbeit ist trotz der zeitlichen Distanz noch heute, wo wieder das Interesse für den Unterricht im Schulgarten erwacht, vor allem in Bezug auf die Einstellung zur Arbeit und Natur, interessant.


 

 

Neža Trdin*

Šolski vrt v Bukovščici in Sv. Lenartu v Selški dolini

The school gardens in Bukovščica and Sv. Lenart in the Selška dolina valley

Izvleček

Nekdaj samostojni osnovni šoli Bukovščica in Lenart v Selški dolini sta ob zidavi novih šolskih poslopij dobili tudi šolski vrt. Na podlagi šolskih kronik in ostalih dokumentov sem izluščila podatke o površini vrta, kakšne rastline so imeli posajene v njem ter kakšno orodje so imeli na šoli za njegovo obdelovanje. Posebno pozornost sta si pri opisovanju vrta prislužili drevesnica in gredice z rožami.

Abstract

Upon construction of their new school premises, the once separate primary schools of Bukovščica and Sv. Lenart in the Selška Dolina valley also received a school garden. Based on the school chronicles and other documents available, I was able to determine the size of the garden, what type of plants were grown in it and what kind of tools were available at the school for its cultivation. The tree nursery and the flower beds in particular, it seems, merited more detailed descriptions.

 

Summary

The school gardens in Bukovščica and Sv. Lenart in the Selška dolina valley

Schooling in Sv. Lenart goes back to 1876, with the founding of a makeshift school, while regular lessons began to be conducted shortly before the construction of the school building, which came into use in 1896. In the same year, with the help of the Provincial Committee and the Carniolan Savings Bank, the municipality also laid out the school garden with its courtyard and woodshed. The garden did not come along as well as it could have, as the soil was clayey. Additional damage was also caused by wildlife, as the school did not have the funds to erect a suitable fence around it. In 1949 the garden was scaled down to expand the courtyard and the playground and was last mentioned in a description entered in the school chronicles in the year 1962/63. A good 10km from Sv. Lenar

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway