Uporabni¹ke straniKo¹arica artiklovPo¹ljite e-mailDodaj med priljubljene

©OLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 2014/3


Cena brez DDV: 1.845,23 SIT (7,70 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.002,07 SIT (8,35 EUR)

 

IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH PRI OBJAVLJANJU

PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT

UREDNI©KI ODBOR REVIJE ©OLSKA KRONIKA / EDITORIAL BOARD OF PUBLICATION SCHOOL CHRONICLE

©olska kronika / Navodila avtorjem in avtoricam

School Chronicle / Instructions to contributors

____________________________________________________________________________________

©OLSKA KRONIKA

REVIJA ZA ZGODOVINO ©OLSTVA IN VZGOJE

Glasilo Slovenskega ¹olskega muzeja, Ljubljana

 

Leto 2014, ¹tevilka 3

Letnik 23 – XLVII

School Chronicle / Schulchronik

Journal of the History of Schooling and Education.

Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia.

Zeitschrift für Schul- und Erziehungsgeschichte. Organ des
Slowenischen Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.

VSEBINA / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

 

Marko Ljubiè: Razstava »Pi¹em, torej sem!«
©olska pisala in opismenjevanje skozi èas

Slovenski ¹olski muzej, 21. 11. 2012–14. 11. 2014                                                 ...261–299

The exhibition »I write, therefore I am!«

History of school writing utensils and literacy

Slovenian School Museum, 21 November 2012–14 November 2014

Die Ausstellung »Ich schreibe, also bin ich!«

Die Schulschreibgerate und die Alphabetisierung durch die Zeit
Slowenisches Schulmuseum, 21. 11. 2012–14. 11. 2014

 

Vida Koporc Sedej: Uvodni nagovor ob odprtju razstave »Pi¹em, torej sem!«    ...300–301

 

Miki Muster: Nagovor ob odprtju razstave »Pi¹em, torej sem!«                            ...302–304

 

ÈLANKI / ARTICLES / ARTIKEL

Marko Drpiæ: Od kovinskega stilusa do digitalnega peresa:

zgo¹èena zgodovina pisal                                                                                         ..305–330

From metal stylus to digital pen: a condensed history of writing utensils

Vom Metall-Stylus zur Digital-Feder: eine kurze Geschichte der Schreibstifte

Natalija ®i¾iæ: Zaèetki in razvoj pisave                                                                     ...331–351

Beginnings and development of writing systems

Die Anfänge und die Entwicklung der Schrift

Mojca Vomer Gojkoviè, Verena Vidrih Perko: Pisalni pribor in pismenost kot
vir informacij o stopnji romanizacije (zgodnja antika) in pokristjanjenja

(pozna antika in slavika) na obmoèju dana¹nje Slovenije                                   ...352–371

Writing utensils and literacy as a source of information about the level of Romanisation
(early Antiquity) and Christianisation (late Antiquity and Slavic works) in Slovenia

Das Schreibzubehör und die Alphabetisierung als Quelle der Informationen über
den Romanisierungs- (Frühantike) und Christianisierungsgrad (Spätantike und Slawik)
auf dem Gebiet des heutigen Sloweniens

Janez Mlinar: »Arma et gladius sunt militis instrumenta …,
penna et cornu scriptoris«

O pisanju v srednjem veku                                                                                      ...372–387

Writing in the Middle Ages

Über das Schreiben im Mittelalter

 

Jedert Vodopivec Toma¾iè: Obstojnost zapisov na papirju                                  ...388–407

The durability of writing on paper

Die Beständigkeit der Niederschriften

Vinko ©kafar: Pomen bl. Antona Martina Slom¹ka za opismenjevanje
Slovencev v 19. stoletju                                                                                           
..408–425

The significance of the Blessed Anton Martin Slom¹ek in the acquisition
of literacy by Slovenians in the 19th century

Die Bedeutung von Anton Martin Slom¹ek für die Alphabetisierung
der Slowenen im 19. Jahrhundert

Tatjana Hojan: »Kdor lepo pisati zna, veliko velja!«
Pisala v slovenskih pedago¹kih glasilih                                                              
...426–437

Writing utensils in the Slovenian pedagogical press

Schreibstifte in slowenischen pädagogischen Zeitschriften

Anton Arko: Pisala v prvih berilih in èitankah do konca druge svetovne vojne ...438–445

Writing utensils in the first readers until the end of World War Two

Die Schreibstifte in den ersten Lesebüchern bis zum Ende des zweiten Weltkrieges

Natalija ®i¾iæ: Zgodovinski razvoj in pomen lepopisa v osnovnem ¹olstvu     ...446–459

Historical development and importance of handwriting in primary education

Die historische Entwicklung und die Bedeutung von Schönschrift in den Grundschulen

Marjetka Balkovec Debevec: »Leva roka je grda roka!«
O sprejemanju leviènosti v ¹oli skozi èas                                                           
...460–487

»The left hand is a bad hand!« Acceptance of left-handedness in school over the years

»Die linke Hand ist eine schlechte Hand!« Über das Akzeptieren der Linkshändigkeit
an der Schule im Wandel der Zeit

Polona Ko¾elj: Od kamenèkov in tablic do digitalnih tehnologij

Razvoj uporabe razliènih likovnih tehnik pri pouku
v slovenskih ¹olah skozi èas                                                                                 
...488–504

From stones and writing boards to digital technologies

The development of the use of various artistic techniques in lessons in Slovene schools
over the years

Von Kieselsteinen und Täfelchen bis zur digitalen Technologie

Die Entwicklung der Verwendung verschiedenen Kunsttechniken bei dem Unterricht
in slowenischen Schulen durch die Zeit

 

Vesna Rapo: Pisala v zbirkah Hrva¹kega ¹olskega muzeja                                ...505–519

Writing utensils in the collection of the Croatian School Museum

Schreibstifte in den Sammlungen des Kroatischen Schulmuseums

 

SPOMINI NA ©OLO / REMINISCENCES OF SCHOOLING / ERINNERUNG AN DIE SCHULE

Mira Hir¹el: Kako smo pisali (spominski zapis o opismenjevanju
med obema vojnama)                                                                                              
...521–524

How we used to write (an article about teaching literacy between the two wars)

Wie wurde geschrieben (Gedenkniederschrift über die Alphabetisierung
in der Zwischenkriegszeit)

 

PRISPEVKI / OTHER CONTRIBUTIONS / BEITRÄGE

Borut S. Pogaènik: Pisava in dana¹nji èas                                                              ...525–529

Handwriting and the present day

Die Schrift und die Gegenwart

Franci Kadivec: Restavratorsko-konservatorska dela

pri razstavi »Pi¹em, torej sem!«                                                                              ..530–531

Restoration-conservation work in connection with the exhibition
»I write, therefore I am!«

Die Restaurierung und die konservatorischen Arbeiten
bei der Ausstellung »Ich schreibe, also bin ich!«

 

AVTORJI PRISPEVKOV ©olske kronike ¹t. 3, 23/XLVII, 2014 /

LIST OF CONTRIBUTORS / AUTOREN                                                                         ...532

 

SODELAVCI ©olske kronike ¹t. 3, 23/XLVII, 2014 /

LIST OF CONTRIBUTORS / MITARBEITER                                                                  ...533

 

NAVODILA AVTORJEM IN AVTORICAM / INSTRUCTIONS

TO CONTRIBUTORS / ANLEITUNGEN FÜR AUTOREN                                               ...536

 

_____________________________________________________________________________________

Povzetki in abstrakti/Summaries and Abstracts/©K 2014 ¹t. 3

 

Marko Ljubiè

Razstava »Pi¹em, torej sem!«
©olska pisala in opismenjevanje skozi èas
The exhibition »I write, therefore I am!«
History of school writing utensils and literacy

Izvleèek

 

Summary

The development of writing utensils implies the development of human civilization. The first writing utensils indicate that, by using them, prehistoric man became aware of himself. With this, he left his legacy to his contemporaries and descendants: initially with cave paintings, outlines of his hands and drawn sequences of lines which suggest that he already knew how to count. It was due to accounting needs in Mesopotamia that cuneiform – the first true handwriting – was developed.

Handwriting soon became a manner of thinking, conceptualizing the world and attitudes towards other humans. It became an expression of human life, needs, wishes and intentions. The tools used were – and will be – writing utensils. Here we present different kinds, arranged in chronological order. The creation of new writing utensils was always influenced by changes in writing materials. These changes in materials and utensils have in turn influenced the development and creation of new kinds of handwriting.

In Mesopotamia, people used common reed with a wedge-shaped end to engrave cuneiform signs into clay plates. The most frequently used utensil for Greeks and Romans was the stylus with which they wrote on wax tablets. The Ancient Egyptians and Chinese used brushes, the former writing on papyrus and the latter inventing paper. The Romans used brushes to mark out stone inscriptions before they carved them with a chisel. Calamus was an important writing utensil in Antiquity, when it was used mainly by the people of the Middle East for writing on papyrus, parchment or wooden panels.

In the Middle Ages, the quill pen influenced the development of new rapid Italic fonts. It is not until the 19th century, with the industrial revolution, that the quill was replaced by the metallic pen, which in less than a hundred years was replaced by the fountain pen. In the late 16th century, the pencil started its triumphant course with the discovery of the graphite. It was followed by colour pencils and was later supplemented by mechanical pencils. Because man did not write only on paper, he also developed the ballpoint pen and markers. These have made the greatest technological progress in the last fifty years. The ballpoint pen has become a little computer. When we write with it, it captures the data of our handwriting digitally and shows it in electronic form on a computer screen.

Writing utensils were also used for educational purposes, both for literacy and in the acquisition of new subject matters. With the introduction of compulsory education at the end of the 18th century, the need for school writing utensils increased greatly: goose quill pens and later steel pens, chalk and stone for writing on slates, and pencils, coloured pencils and fountain pens for writing on paper. With the introduction of art classes, pupils also became acquainted with wax crayons and brushes. Of all utensils the latter demanded the most graphomotor skills.

The writing utensil soon became a symbol of a thinking human being. It cannot be replaced either by a tablet computer or a smart phone. Together with handwriting, it will be preserved as a primary memory of the human race. Only the written word remains. I write, therefore I am!

The following contribution describes the contextual part of the exhibition »I write, therefore I am!«.

 

Zusammenfassung

Die Ausstellung »Ich schreibe, also bin ich!« Die Schulschreibgeräte und die Alphabetisierung durch die Zeit

Die Entwicklung der Schreibgeräte zeigt auf die Entwicklung der menschlichen Zivilisation. Schon die ersten Stifte weisen auf die Tatsache hin, dass sich der Urmensch mit dem Gebrauch von Schreibgeräten sich selbst bewusst wurde. Seinen Zeitgenossen und Nachfolgern hinterließ er damit so sein Merkmal, mit der Höhlenmalerei und Handnegativen. Die eingezeichneten Folgen von Linien deuteten darauf, dass er wahrscheinlich schon zählen konnte. Wegen des Bedarfs der Buchhandlung in Mesopotamien und mit der Gründung der ersten Städte entstand die erste echte Schriftart - die Keilschrift.

Die Schriftart ist bald als eine Denkweise, als eine Vorstellung von der Welt, der Beziehung zum Mitmenschen geworden. Sie wurde als eine Art und ein Ausdruck des menschlichen Daseins, des Bedürfnisse, Wünsche und Wollens angesehen. Die Schreibgeräte waren, sind und werden die Werkzeuge der Ausdrücke bleiben.

Wir präsentieren sie ihnen nach den einzelnen Typen und ihrer chronologischen Entstehung. Den neuen Schreibgeräten sind immer die Veränderungen der Schreibgrundlagen gefolgt, oder umgekehrt, die Schreibgrundlagen und die Schreibgeräte hatten den Einfluss auf die Entstehung von neuen Schriften.

In Mesopotamien verwendete man keilförmiges Pfahlrohr mit dem man dann die Zeichen in Tonplatten gedrückt hat. Bei Griechen und Römern war das häufigste Schreibgerät, mit dem sie geschrieben haben, Stilus. Es wurde vor allem für das Schreiben auf Wachstafeln benutzt.

Die Altägypter und die Chinesen benutzen für das Schreiben den Pinsel. Die Altägypter benutzen ihn fürs Scheiben auf den Papyrus, während die Chinesen mit ihm schon auf das Rohpapier geschrieben haben. Die Römer haben den Pinsel fürs Formen der Steininschriften, bevor sie sie ausgemeißelt haben, verwendet.

Kalamos ist ein sehr wichtiges Schreibgerät der Antike. Insbesondere die Menschen im Nahen Osten haben sie ihn für Schreiben auf Papyrus, Pergament oder Holzplatten verwendet.

Die Vogelfeder als Schreibgerät im Mittelalter ermöglichte, unter anderem, die Entwicklung neuen schnellen Kursivschriften. Erst im 19. Jahrhundert ermöglichte die Technologie der industriellen Revolution den Gebrauch von Stahlfeder, die die Vogelfeder verdrängt haben. In weniger als 100 Jahren zog sich die Stahlfeder vor dem Füllfederhalter zurück. Ende des 16. Jahrhunderts, mit Entdeckung von Graphit, begann seinen siegreichen Weg der Bleistift. Es folgten ihn der Farbstift und der Druckbleistift. Weil der Mensch nicht nur auf Papier schrieb, sondern auch auf andere Grundlagen, entwickelten sich noch der Kugelschreiber und der Filzstift. Genau die beiden haben in den letzten fünfzig Jahren den größten technologischen Fortschritt gemacht. Der Kugelschreiber ist fast wie ein kleiner Computer geworden. Wenn wir mit dem Kugelschreiber auf die Schreibunterlage schreiben, verarbeitet er die digitale Information unserer Schrift und zeigt uns, dass in elektronischer Form bzw. auf dem Computerbildschirm.

Alle aufgezählten Schreibgeräte verwendete man auch in den Schulen. Sie benutzten sie bei der Alphabetisierung, als auch bei Erwerbung des neuen Lehrstoffes. Im 18. Jahrhundert wurde die allgemeine Schulpflicht eingeführt, darum hat sich auch der Verbrauch von Schulschreibgeräten vergrößert. Zuerst war der Bedarf nach den Gänsefedern, dann nach der Stahlfedern, Kreide und Schiefergriffel. Ihnen folgten der Bleistift, Farbstift und das Füllfederhalter, das für Aufschreiben von neuem Schulstoff auf das Papier verwendet wurde. Mit der Einführung von Kunstunterricht in die Schulen wurden die Schüler auch mit Wachsfarbstiften und den Pinsel vertraut, der von allen Schreibgräten, die meisten grafomotorischen Fähigkeiten gefordert hat.

Das Schreibgerät ist ein Symbol des denkenden Menschen. Wir können ihn nicht durch einen Tablet-PC oder ein Smartphone ersetzen. Zusammen mit der Schrift wird sich als primäre Erinnerung der Menschheit erhalten. Nur geschriebenes Wort wird weiter bestehen. Ich schreibe, also bin ich!

Im Weiteren wird der inhaltliche Teil der Ausstellung »Ich schreibe, also bin ich!« präsentiert.


 

 

Vida Koporc Sedej*

Uvodni nagovor ob odprtju razstave
»Pi¹em, torej sem!«

 


 

Miki Muster*

Nagovor ob odprtju razstave
»Pi¹em, torej sem!«

 


 

Marko Drpiæ*

Od kovinskega stilusa do digitalnega peresa: zgo¹èena zgodovina pisal

From metal stylus to digital pen: a condensed history of writing utensils

Izvleèek

Zgodovinski pregled predstavlja razvoj glavnih vrst pisal: stilusa, kalamusa, ptièjih peres, svinènika, tehniènega svinènika, kovinskih peres, nalivnih peres, flomastrov in markerjev, kemiènih svinènikov in sodobnih digitalnih peres. Pregled zajema tehnièni razvoj pisal in tudi nekatere tr¾ne okoli¹èine, ki so vplivale na razvoj in popularnost pisal.

 

Abstract

This historical overview presents the development of the main kinds of writing utensils: stylus, kalamos, feather, pencil, mechanical pencil, metal pens, fountain pens, felt-tip pen and marker pens, ballpoint pens and the modern digital pens. The overview covers the technical development of writing utensils and some market circumstances that influenced the development and popularity of pens.

 

Zusammenfassung

Vom Metall-Stylus zur Digital-Feder: eine kurze Geschichte der Schreibstifte

Der geschichtliche Überblick stellt die Entwicklung der wichtigsten Arten der Schreibstifte dar: Stylus, Calamus, Vogelfeder, Bleistift, technischer Bleistift, Metallfeder, Füllfederhalter, Filzstift und Marker, Kugelschreiber und moderne Digital- Feder. Der Überblick umfasst die technische Entwicklung der Schreibstifte und auch einige Marktverhältnisse, die die Entwicklung und Popularität der Schreibstifte beeinflussten. A. Senefelder, Brüder Mitchell, Joseph Gillot und Josiah Mason (Metallfedern); Nicholas Bion, Frederick B. Fölsch, L. E. Waterman, Raymond Conklin, George S. Parker, M. Perraud, Theodor Kovács (Füllfederhalter); Helmuth Riepe (technische Schreibstifte); Nicolas-Jacques Conté, Kaspar Faber, James Watt (Bleistifte); Charles Goodyear (Radiergummis); J. J. Loud, Laszlo Biro, Milton Reynolds, Marcel Bich, Paul C. Fisher (Kugelschreiber); Sidney Rosenthal, Carl-Wilhelm Edding und Volker D. Ledermann, Yukio Horie (Marker, Filzstifte).


 

Natalija ®i¾iæ*

Zaèetki in razvoj pisave

Beginnings and development of writing systems

Izvleèek

Prispevek govori o zaèetkih in razvoju pisave. Z obravnavo razliènih tipov pisave – od protopisav prek logografskih do fonemskih – posku¹a odgovoriti na vpra¹anje, kaj pisava sploh je. Seznani nas z razliènimi teorijami o njenih zaèetkih – od bo¾anskega izvora prek piktografske teorije do iskanja ekonomskih razlogov za njen razvoj. Posebej izpostavi ¹tiri najzgodnej¹e prave pisave: sumersko klinopisno, egipèansko hieroglifno, kitajsko in srednjeameri¹ke pisave.

 

Abstract

The article talks about the beginnings and development of writing. By describing the various scripts – from proto-writing and logographic to phonemic – it tries to decide what writing really is. It acquaints the reader with various theories about the beginnings of writing – from the divine origin and pictographic theory to trying to find economic reasons for its development. There is a special focus on the earliest four writing systems: Sumerian cuneiform, Egyptian hieroglyphic, Chinese and Central American scripts.

 

Zusammenfassung

Die Anfänge und die Entwicklung der Schrift

Die Schrift gilt als eine der bedeutendsten Erfindungen in der Geschichte der Menschheit. Sie kennzeichnet den Wendepunkt zwischen der Urgeschichte und Geschichte, stellt eine der Grundlagen der modernen Gesellschaft dar und ist sowohl das Resultat als auch die Bedingung für die Entwicklung höherer Zivilisationsformen.

Die Schrift wird auf verschiedene Arten definiert: am häufigsten als grafische Darstellung der Sprache. Typologisch wird sie in drei Teile gegliedert: Proto-Schrift, logografische Schrift und phonetische Schrift. Unter dem gemeinsamen Namen der Proto-Schrift versteht man diejenigen Formen bzw. Systeme der sichtbaren Vorstellung, die nicht als richtige Schrift definiert werden, da sie nicht an die Sprache gebunden sind bzw. grafisch nicht die menschliche Rede darstellen. Zahlreiche der Schriften haben die mehr oder weniger offensichtliche bildliche Komponente gemeinsam. Aus diesem Grund spricht man an dieser Stelle auch häufig von der Bildschrift. Als richtige Schriften bezeichnet man die logografischen Schriften, in denen einzelne Zeichen das ganze Wort oder ein bestimmtes Morphem darstellen. Wesentlich bei diesen Schriften ist es, dass sie wenigsten die Ansätze der Phonetisierung beinhalten, da die Logogramme nach Bedarf der phonetischen Niederschrift dienen bzw. sich nach dem Rebusprinzip richten können. Die Phonetisierung setzt sich in den phonetischen Schriften, die in Silben- und Segmentalschriften unterteilt werden, vollständig durch. In den Silbenschriften werden einzelne Silben aufgeschrieben, in den Segmental- bzw. Buchstabenschriften werden kleinere Einheiten als Silben aufgeschrieben.

Die Fragen, die mit den Anfängen der Schrift verbunden sind, sind so alt wie die Schrift selbst. Bekannt sind zahlreiche Geschichten, die der Schrift einen göttlichen Ursprung zuschreiben oder sie als die Erfindung eines Genies behandeln. Die magischen Aspekte über derartige Geschichten wurden erst von der aufklärerischen Denkart übertroffen, die die erste rationale Theorie über die Anfänge der Schrift bot. Es handelt sich um die piktografische Theorie, nach der sich die Schrift aus narrativen Zeichnungen entwickeln sollte, die immer einfacher und abstrakter wurden. Heute stimmen wir hauptsächlich der Theorie zu, nach der die Anfänge der Schrift mit dem Zählen, der grafischen Behandlung der Schrift und der Buchhaltung verbunden werden. Das heißt, dass sich die Schrift wahrscheinlich aus ökonomischen Gründen entwickelt hat, als im Rahmen der wachsenden Wirtschaft der Bedarf nach dem Zählen der Güter und Protokollieren der Geschäfte in einer verlässlichen und dauerhaften Form von wesentlicher Bedeutung wurde.

Ein derartiger Standpunkt zu Anfängen der Schrift ermöglicht gleichzeitig, dass die Überzeugung über die Entwicklung der Schrift nach dem Prinzip der einbahnigen Evolutionsfolge endgültig überschritten wird. Endlich kann die lange andauernde Überzeugung über den gemeinsamen Ursprung aller bekannten Schriften aufgegeben werden. Demzufolge kann die Entstehung von mindestens drei oder vier früheren Systemen selbstständig und unabhängig von allen anderen behandelt werden.


 

 

Mojca Vomer Gojkoviè,* Verena Vidrih Perko**

Pisalni pribor in pismenost kot vir informacij o stopnji romanizacije (zgodnja antika) in pokristjanjenja (pozna antika in slavika) na obmoèju dana¹nje Slovenije

Writing utensils and literacy as a source of information about the level of Romanisation (early Antiquity) and Christianisation (late Antiquity and Slavic works) in Slovenia

Izvleèek

Slovenski prostor je v èasu prevlade Rimljanov ob romanizaciji staroselskega prebivalstva do¾ivel tudi latinizacijo, s èimer so uvedli latinsko pravo, pa tudi latinski jezik. Med znake visoke stopnje romanizacije zato upravièeno ¹tejemo epigrafske spomenike, ki so staroselski nori¹ki kulturi tuji in tako do prihoda Rimljanov skupaj z latinskim jezikom in kulturo vklesavanja napisov na kamnite spomenike neznani. Kot potrditev izobra¾evanja pa lahko ¹tejemo tudi najdbe pisalnega pribora na ¹ir¹em prostoru dana¹nje Slovenije.

 

Abstract

During Roman rule, in addition to the Romanisation of the original inhabitants Slovenian territory also experienced Latinisation, which introduced Roman law as well as the Latin language. Among the indicators of a high level of Romanisation can thus justifiably be included the epigraphic monuments which were alien to the original Noricum culture and thus unknown until the arrival of the Romans, together with the Latin language and the culture of engraving inscriptions on stone. The finds of writing utensils in a wider Slovenian area can also serve as a confirmation of the introduction of education.

 

Zusammenfassung

Das Schreibzubehör und die Alphabetisierung als Quelle der Informationen über den Romanisierungs- (Frühantike) und Christianisierungsgrad (Spätantike und Slawik) auf dem Gebiet des heutigen Sloweniens

Der vorliegende Beitrag präsentiert einige aussagekräftige Funde der Styli in den Siedlungen und und Gräbern auf dem Gebiet des heutigen Sloweniens. Dieser Raum war wegen bedeutender Übergänge und Wege, die den Norden mit dem Süden und den Westen mit dem Osten verbanden, für Italien der empfindlichste Punkt. Das westliche Gebiet mit dem Ljubljanaer Becken war schon sehr früh in den Raum Cisalpine und später der Zehnten Region einbezogen. Der Nordosten gehörte zu Noricum, während der Südosten zu Illyrien bzw. Pannonien und Dalmatien gehörte. Einen besonderen Platz nimmt Pettau als bedeutende Verwaltungseinheit des unteren Pannoniens ein.

Die Romanisierung verlief bekanntlich auf verschiedene Arten. Neben der Etatisierung und Urbanisierung, der Straßen- und Postverbindungen, kann man fortschreitende Prozesse der Romanisierung auch auf dem Gebiet der materiellen Kultur beobachten. Die veränderte Lebensweise kommt in den Städten anders als unter den Einheimischen auf dem Land zum Ausdruck.

Zu den zuverlässigsten Beweisen der fortschreitenden Romanisierung gehört die Alphabetisierung. Neben epigrafischen Dokumenten gehören zu den erkennbaren Symbolen der Alphabetisierung (also der Romanisierung) vor allem die Funde der Styli und Tafeln und die Darstellungen der Beamten mit Papyrusrollen auf den Steindenkmälern.

In der Spätantike wird mit den Funden der Styli die Erhaltung der Romanisierung verfolgt. Die Anwesenheit des Schreibzubehörs auf den Höhenstützpunkten versteht man in den politisch-strategischen Kontexten als ein Zeichen der Erhaltung der Staatlichkeit und der militärischen Abwehrrolle der Stützpunkte und im kulturell-zivilisatorischen Sinne als Erhaltung der Bildung der führenden Klasse (ordo decurionum) und des Kontaktes mit den damaligen kulturellen und kirchlichen Zentren (z.B. Aquileia und später Graz, Ravenna und Milano).

Unter den slawischen und heimischen Materialien (7., 8. und 9. Jahrhundert) haben die Funde der Styli und des Schriftzubehörs eine noch vielsagendere Bedeutung. Sie sind als ein Zeichen der Alphabetisierung eines Teiles der Bevölkerung zu verstehen, unter die sich mit einem aggressiven Prozess der Germanisierung auch (erneut) die Christianisierung verbreitete.


 

 

Janez Mlinar*

»Arma et gladius sunt militis instrumenta …, penna et cornu scriptoris«

O pisanju v srednjem veku

Writing in the Middle Ages

Izvleèek

Avtor v svojem prispevku ori¹e glavne poteze razvoja pisanja v srednjem veku. Pri tem poda kratko zgodovino razvoja pisnih podlag in pisal. Splo¹nemu razvoju so dodani primeri iz dana¹njega slovenskega prostora.

 

Abstract

The author outlines the principal features of the development of medieval writing. He also gives a short history of the development of materials written on and writing utensils. The description of the general development includes examples from Slovenia.

 

Zusammenfassung

Über das Schreiben im Mittelalter

Im vorliegenden Beitrag beschreibt der Autor die Grundzüge der Entwicklung des Schreibens im Mittelalter. Dabei gibt er eine kurze Geschichte der Entwicklung der Schriftunterlagen und der Stifte wieder. Der allgemeinen Entwicklung werden Beispiele aus dem heutigen slowenischen Raum angefügt. Der Autor macht auf die angebliche Anwesenheit der Pergamenthersteller im Kloster in Stièna Ende des 12. Jahrhunderts und auf ihre Darstellung in den mittelalterlichen Handschriften der Provenienz in Stièna aufmerksam. Der Papiergebrauch auf dem Gebiet des heutigen Sloweniens wird zum ersten Mal im ältesten Notarbuch von Piran aus dem Jahre 1281 nachgewiesen. Aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhundert stammen Urbarien, aufgeschrieben auf dem Papier für die Rihemberger Herrschaft der Grafen von Gori¹ko und die Tolminer Verwaltungseinheit der Patriarchen von Aquileia. In den Urkunden taucht das Papier zum ersten Mal Mitte des 14. Jahrhunderts auf, häufiger dann in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.


 

 

Jedert Vodopivec Toma¾iè*

Obstojnost zapisov na papirju

The durability of writing on paper

Izvleèek

Najveèjo te¾avo pri uporabi in hrambi predstavlja gradivo, nastalo v 20. stoletju. V tem èasu se je zaradi te¾nje po mno¾ièni proizvodnji in èim ni¾ji ceni slab¹ala kakovost materialov in izdelave.

Papir je v veèini primerov slab¹i, manj obstojen in trpe¾en. Podobno je s èrnili in tintami, saj hitreje bledijo in so manj obstojne. Tehnike izdelave so zaradi avtomatizacije poenostavljene. Nasploh se je te¾ko sprijazniti z dejstvom, da se precej¹njemu delu takega gradiva naravni ¾ivljenjski cikel ¾e izteka in da mu preostalo ¾ivljenje lahko podalj¹ujemo le do doloèene mere.

 

Abstract

The greatest problems regarding use and storage are posed by material originating in the 20th century. At that time, due to a tendency for mass production and low price, the quality of materials and manufacture declined. Paper is in most cases of worse quality and less durable; the same applies to inks and tints that fade quickly. Production techniques were simplified due to automatisation. We cannot really become fully resigned to the fact that the lifecycle of a considerable proportion of this material is already coming to an end and that the rest of its life can only be extended to a limited degree.

 

Zusammenfassung

Die Beständigkeit der Niederschriften

Heute ist schon völlig klar, dass das ältere Material in einem besseren Zustand ist, als das Material entstanden in 20. Jahrhunderts. Das Papier in den ersten gedrückten Büchern – die Inkunabel genannt – ist nach halben Jahrhundert noch immer flexibel und weiß im Gegensatz zu dem Papier in Büchern oder in den Archivmaterialien vorigen Jahrhunderts, das bereits brüchig und dunkel ist. Einen sehr anschaulichen Vergleich des Papierzustandes gibt es z. B. zwischen der ersten und zweiten Ausgabe der Ehre des Hertzogthums Crain. Das Papier in der Erstausgabe aus dem Jahr 1686 ist noch immer flexibel, das Papier in 200 Jahren jüngeren Ausgabe, aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, ist es aber schon brüchig. Immer wieder finden wir solche Beispiele in Archiven, Bibliotheken und Museen. All dies Zeigt, dass wir in den letzten 100 bis 150 Jahren, bei der Verwendung der wesentlichen Teils des kulturellen, historischen und künstlerischen Erbes, auf verschiedene Probleme treffen. Die wichtigsten Werke werden wahrscheinlich reproduziert werden müssen. Was aber mit allen anderen Dokumenten, Büchern und anderen Niederschriften, die wichtig für uns und unsere Nachkommen sind und sich mit uns identifizieren können passieren wird, ist noch nicht ganz klar. Die komplizierte Aufbewahrung von unterschiedlichen Materialien und Arten von Materialien, die uns das letzte Jahrhundert gegeben hat, erfordert von uns die Einhaltung von bestimmten Regeln, Anweisungen, Standards, die sich auf den Bau, Aufbewahrung, Verwendung, Sicherheit, Auswahl, Reproduktion, Zerlegung und Konservierung bzw. Restauration der Materialien beziehen. Die Einhaltung der Standards soll zur Verbesserung von Umständen helfen, die notwendig für die Aufbewahrung von Materialien sind. Das sollte auch bei physischer Identifikation des einzelnen Materials helfen und damit ermöglichen den Zugang und dauerhafte Aufbewahrung von Niederschriften. Dabei sind eine große Hilfe die Schutzstandards und die Schutzpolitik auf lokaler und nationaler Ebene. In der Praxis hat sich bewährtet, dass zwar sehr nützliche Programme wie Vielzahl der verfügbarer Literatur, Planung, Ausbildung von Teilnehmenden an den Prozess, nicht sehr hilfreich sind, wenn die Aktionen nicht gründlich organisiert sind und die Leitung der Einrichtung sie nicht unterstützt.


 

 

Vinko ©kafar*

Pomen bl. Antona Martina Slom¹ka za opismenjevanje Slovencev v 19. stoletju

The significance of the Blessed Anton Martin Slom¹ek in the acquisition of literacy by Slovenians in the 19th century

Izvleèek

Prispevek je pripravljen ob 150-letnici smrti ¹kofa, pedagoga, pesnika, pisatelja in narodnega buditelja bla¾enega Antona Martina Slom¹ka. Zaèen¹i z njegovim ¾ivljenjepisom, nadalje pa po njegovem temeljnem pedago¹kem delu Bla¾e in Ne¾ica v nedelskej ¹oli nam avtor predstavlja pomen in delovanje nedeljskih ¹ol, predvsem pa prizadevanja Antona Martina Slom¹ka za opismenjevanje Slovencev v 19. stoletju. Med drugim avtor predstavlja tudi Slom¹kov pedago¹ki naèin uèenja raèunstva ter pisanja v slovenskem in nem¹kem jeziku, kasnej¹e odmeve na delo Bla¾e in Ne¾ica v nedelskej ¹oli in vpliv dela na kasnej¹e pisce slovenskih uèbenikov. Pisec prispevka spregovori tudi o Slom¹kovem vplivu pri opismenjevanju Slovencev med Muro in Rabo ter o prvem dotedanjem nauku o pisanju pisem in listin.

 

Abstract

The article was written for the 150th anniversary of the death of the bishop, teacher, poet, writer and advocate of the Slovenian nation, the Blessed Anton Martin Slom¹ek. Starting by outlining Slom¹ek’s life, the author uses Slom¹ek’s educational text Bla¾e in Ne¾ica v nedelskej ¹ol (Bla¾e and Ne¾ica in Sunday School) to talk about the importance and activities of Sunday School and, above all, Slom¹ek’s endeavours to bring literacy to Slovenians. The article also presents Slom¹ek’s way of teaching mathematics and writing in both Slovenian and German, and the later echoes of Bla¾e in Ne¾ica v nedelskej ¹oli and the influence of this work on the later authors of Slovenian textbooks. The author also talks about Slom¹ek’s influence in bringing literacy to the Slovenians between the Rivers Mura and Raba and about the first teaching about writing letters and documents.

 

Zusammenfassung

Die Bedeutung von Anton Martin Slom¹ek für die Alphabetisierung der Slowenen im 19. Jahrhundert

Der vorliegende Beitrag wurde anlässlich des 150. Todestages des Bischofs, Pädagogen, Schriftstellers und Volkserweckers, des seligen Anton Martin Slom¹ek, vorbereitet. Angefangen mit seinem Lebenslauf und später dann nach seinem grundlegenden pädagogischen Werk Bla¾e und Ne¾ica in der Sonntagsschule präsentiert uns der Autor die Bedeutung und Tätigkeit der Sonntagsschulen, vor allem aber die Bestrebungen von Anton Martin Slom¹ek für die Alphabetisierung der Slowenen im 19. Jahrhundert. Unter anderem präsentiert der Autor auch Slom¹eks pädagogische Art des Rechnen- und Schreibenlehrens in slowenischer und deutscher Sprache, die späteren Reaktionen auf das Werk Bla¾e und Ne¾ica in der Sonntagsschule und den Einfluss des Werkes auf die späteren Autoren der slowenischen Lehrbücher. Der Autor des Beitrags spricht von über Slom¹eks Einfluss auf die Alphabetisierung der Slowenen zwischen der Mur und Raab und über die erste damalige Lehre des Briefe- und Urkundenschreibens.


 

 

Tatjana Hojan*

»Kdor lepo pisati zna, veliko velja!«

Pisala v slovenskih pedago¹kih glasilih

Writing utensils in the Slovenian pedagogical press

Izvleèek

V prispevku so obravnavani èlanki o pisalih v slovenskih pedago¹kih glasilih. Veliko prispevkov o tem so objavili pedago¹ki èasopisi ©olski prijatel (od leta 1852), Uèiteljski tovari¹ (od leta 1861), Popotnik (od leta 1880) in Slovenski uèitelj (od leta 1899). Avtorji so bili profesorji, uèitelji in zdravnik.

 

Abstract

The contribution describes articles about writing utensils in the Slovenian pedagogical press. Articles appeared in ©olski prijatel (after 1852), Uèiteljski tovari¹ (after 1861), Popotnik (after 1880) and Slovenski uèitelj (after 1899). Articles were written by professors, teachers and a doctor.

 

Zusammenfassung

Schreibstifte in slowenischen pädagogischen Zeitschriften

Bereits in unserer ältesten pädagogischen Zeitschrift Schulfreund werden die Schreibstifte im Jahre 1853 erwähnt. Der Erstklässler Tonèek erzählte zu Hause immer, was alles er in der Schule lernte. Der Lehrer zeigte ihnen die Schreibstifte und zwar: die Kreide, das Täfelchen, die Feder, den Bleistift und einen Keil. In unserem zweitältesten pädagogischen Blatt Lehrerkamerad gibt es im Jahre 1862 bereits zwei umfangreichere Beiträge über Schreibstifte. Zwei Lehrer diskutierten darüber, welche Federn besser für das Schreiben seien: Gänse- oder Metallfedern. Der erste war für Metallfedern, die viel praktischer sind, weil man sie nicht schneiden und reparieren muss, der zweite war für Gänsefedern, weil man mit ihnen schöner schreiben kann. In dieser Zeitschrift schrieb man auch über das Schreiben auf Plättchen mit Steinchen und kam zum Schluss, dass die weißen Plättchen hygienischer, haltbarer und billiger als die schwarzen sind. In den 80er und 90er Jahren wurde sehr viel vor allem über den Übergang des Schreibens von den Täfelchen in die Hefte geschrieben und wann zum ersten Mal Tinte zum Schreiben verwendet wurde. Die Mehrheit der Lehrer meinte, dass es am besten ist, zuerst auf das Papier mit dem Bleistift oder mit einem trockenen Füller zu schreiben. Es wurde auch über die richtige Haltung der Federn beim Schreiben geschrieben. In den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden in den pädagogischen Zeitschriften Wanderer und Slowenischer Lehrer umfangreiche Beiträge über die Schreibstifte veröffentlicht. Damals empfahlen einige eher Glasfedern als Metallfedern. Sehr genau behandelte man die Federn, die damals verwendet wurden und empfahl statt der „scharfspitzen Feder“ eher die „stumpfspitze Feder“. Zur Erläuterung, welche Federn in den ersten vier Grundschulklassen verwendet werden sollten, wurde auch ein Graphikon veröffentlicht. Im Jahre 1938 erschien auch die Studie der Professorin Ema Deisinger, die die Geschichte des Schreibens und Lesens von den ältesten Zeiten bis heute beschrieb.


 

Anton Arko*

Pisala v prvih berilih in èitankah do konca druge svetovne vojne

Writing utensils in the first readers until the end of World War Two

Izvleèek

Prispevek se ukvarja z omembami pisal v berilih in èitankah od sredine 19. stoletja do konca druge svetovne vojne. Tovrstnih omemb ni zaslediti prav veliko in ¹e med njimi so si nekatere med seboj precej podobne. Najveèkrat gre za na¹tevanje ¹olskih potreb¹èin, med katerimi so tudi pisala. Med njimi se omenjajo peresnik, svinènik, kreda in kamenèek. Poleg na¹tevanja ¹olskih potreb¹èin pa se pojavljajo pisala tudi v kraj¹ih zgodbah, kjer je v prvi vrsti skrb za primerno rabo pisal ali pa kak drug vzgojni namen.

 

Abstract

The article deals with the notes on writing utensils in readers from the mid-19th century to the end of the World War Two. Not many such notes can be found and even among those, many are very similar. Usually, they involve lists of school aids, including writing utensils. Among the latter, fountain pens, pencils, chalk and stones are mentioned. In addition to these lists, writing utensils also appeared in short stories that talk about the appropriate use of writing utensils or another educational aim.

 

Zusammenfassung

Die Schreibstifte in den ersten Lesebüchern bis zum Ende des zweiten Weltkrieges

Der Beitrag befasst sich mit Erwähnungen von Schreibstiften in den Lesebüchern, von Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des zweiten Weltkrieges. Im Vergleich zu heutigen Lehrbüchern und den ersten Lesebüchern, die eine ganze Reihe von Schreibstiften, die die Kinder bei dem Unterricht benutzen, erwähnen, werden in den Lesebücher aus der Zeit der Österreichisch-ungarische Monarchie oder dem Königreich Jugoslawien, wo sich unsere Vorfahren ausbildeten haben, die Schreibstifte nur hier und da erwähnt. In den meisten Fällen waren der Federhalter und der Bleistift erwähnt, es wurden aber auch die Kreide und der Kieselstein erwähnt. Für den Zeitraum vor dem zweiten Weltkrieg ist es charakteristisch, dass die Geschichten in den Lesebüchern in erster Linie pädagogisch orientiert waren. Am häufigsten waren das Geschichten über Schreibstifte, die das Zentrum des Geschehens gewesen sind. Um sie herum wurde eine Inhaltangabe mit Erziehungsmoment aufgefädelt. Das waren Geschichten über Stifte ausleihen, über nicht entsprechender Benutzung von Stiften und infolgedessen auch über den richtigen Umgang mit Schreibstiften. In Texten lässt sich zwischen den Zeilen sogar die indirekte Sorge erkennen, dass sich die Stifte nicht beschädigen, was damals verständlich war, da die Stiften früher schwierig zu kriegen waren.

Die Schüler (meistens aus wohlhabender Familie) hatten einen Füller, vielleicht einen Bleistift und wenn er die Stifte beschädigt hat, war die Frage wann und wie einen neuen zu bekommen. Darum erziehen viele Texte über schönen Umgang mit Stiften. Die Texte sind manchmal mit Illustrationen bereichert, wo der Stift in der Mitte der Komposition steht.


 

 

Natalija ®i¾iæ*

Zgodovinski razvoj in pomen lepopisa v osnovnem ¹olstvu

Historical development and importance of handwriting in primary education

Izvleèek

Prispevek govori o lepopisu, uènem predmetu, ki je bil v osnovnih ¹olah na Slovenskem slabih dvesto let samostojni predmet. Njegov uèni smoter je bil uèence od prvega razreda naprej seznaniti s posameznimi èrkami in njihovo vezavo na tak naèin, ki zagotavlja lepo in èitljivo pisavo. Pri tem sta vsebina in pravopis pogosto ostajala ob strani, saj sta bila stvar drugih predmetov jezikovnega pouka. Uèenci so se ga uèili v vseh razredih osnovne ¹ole, sprva po dve uri na teden, od leta 1929 pa le ¹e v prvih ¹tirih razredih po eno uro na teden. To je ¾e nakazovalo njegov konec – kot samostojni predmet je bil ukinjen leta 1959. Tedaj je postal del predmeta slovenski jezik, v sklopu katerega so pisanje ocenjevali kot obliko izdelka.

 

Abstract

The article talks about handwriting, which for just under two hundred years was an independent subject in primary schools in Slovenia. The aim of the subject was to teach children from year one onwards first about individual letters and then how to combine them in a way that ensured legible writing. In doing so, the content and spelling were often of marginal importance, since they were taught in other language subjects. Handwriting was initially taught in all the years of primary school: at first two lessons a week, but after 1929 only in the first four years for one lesson a week. This already indicated its end and in 1959 it was abolished as an independent subject, becoming part of the subject Slovene language, where handwriting was assessed within the overall appearance of a pupil’s work.

 

Zusammenfassung

Die historische Entwicklung und die Bedeutung von Schönschrift in den Grundschulen

Die Schönschrift wurde auf dem slowenischen Gebiet als ein selbstständiger Schulfach fast zweihundert Jahren unterrichtet, von Reformzeit Maria Theresias, die uns die obligatorische Grundschule gegeben hat bis zu Ende der 60. Jahre des 20. Jahrhunderts, als das Schulgesetz für Grundschulen erschienen hat. Der Schönschrift-Unterricht war ein Teil breiteren konzipierten Sprachunterrichts, wurde ihm aber trotzdem eine große Bedeutung zugeschrieben. Die Kinder lernten die Schönschrift zwei Stunden pro Woche in allen Klassen der Grundschule, später eine Stunde pro Woche. Der Hauptzweck der Schönschrift war, dass die Schüler alle Schreibelemente und Formen lernen, die für ein schönes Schreiben brauchen. Die schön geschriebenen Wörter und Sätze waren nicht unbedingt genau und sinnvoll aufgeschrieben, dafür waren andere Schulfächer, wie Rechtschreibung, Grammatik und Aufsatzunterricht zuständig. In erster Linie galt als schöne Schrift diejenige, die lesbar war.

Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts lernten die Schüler die Schönschrift, in den untersten Klassen auch später, mit Hilfe von Regel. Die hat der Lehrer auf die Tafel geschrieben oder sie wurden in besonderen Büchern gedrückt. Eine erst möglichst ähnliche Abschrift der Regel bedeutete eine erfolgreiche erledigte Arbeit. Darum ist keine Überraschung, dass nicht nur lesbare sondern auch bei allen Schülern gleiche Schrift, die keine Individualität der Kinder widerspiegelte, als eine schöne Schrift galt. Die schöne Schrift garantierten auch die geeigneten Lehrmitteln.

Bevor in den Schulen Papier fürs Aufschreiben verwendet wurde, haben die Schüler auch bei dem Schönschrift-Unterricht die Täfelchen benutzt. Später wurden sie unerwünscht und der Hauptgerät fürs Schreiben wurden die Feder mit Holzgriff und ein Schönschriftheft mit vorgeschriebenen Linien.

In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, in veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen und aufgrund der Tatsache, dass immer wieder neue technische Innovationen kamen, wurde die Schönschrift als ein Anachronismus angesehen, das bestimmte das weitere Schicksal der Schönschrift in den Grundschulen. Im Jahr 1959 wurde sie als selbstständiger Schulfach abgeschafft.


 

 

Marjetka Balkovec Debevec*

»Leva roka je grda roka!«

O sprejemanju leviènosti v ¹oli skozi èas

“The left hand is a bad hand!”
Acceptance of left-handedness in school over the years

Izvleèek

Otrok – levièar je svojo drugaènost v prevladujoèem svetu desnièarjev najbolj prelomno in boleèe obèutil ob vstopu v ¹olo in ob uèenju pisanja. Prispevek predstavlja, kako je v ¹oli na Slovenskem zelo poèasi in s te¾kimi koraki potekalo sprejemanje leviènosti v ¹oli, saj je ¹e vse do sedemdesetih let 20. stoletja veljalo, da je le desna roka – »prava roka« in z njo so se morali nauèiti pisati tudi levièarji. Pojasnjeni so osnovni dejavniki leviènosti, predsodki o levièarjih skozi èas, zapisi o levièarjih v pedago¹ki literaturi in dela pedagoginj Milice Stupan, Helene Puhar ter novej¹e raziskave o levièarjih v dru¾bi in v ¹olstvu.

 

Abstract

Left-handed children felt their differentness in the predominantly right-handed world most strongly and painfully upon starting school and when learning how to write. The article presents how in Slovenian schools the acceptance of left-handedness happened very slowly and with great difficulty, since until as late as the 1970s it was considered that only the right hand was the “right” hand and left-handed children had to learn to use this hand for writing. There is also a description of the basic factors of left-handedness, prejudices about left-handers, notes on left-handers in the pedagogical press and the works of the teachers Milica Stupan and Helena Puhar, and the latest research on left-handers in society and school.

 

Zusammenfassung

„Die linke Hand ist eine schlechte Hand“

Über das Akzeptieren der Linkshändigkeit an der Schule im Wandel der Zeit

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse bestätigen, dass es in der Gesellschaft 10 Prozent der Linkshänder gibt, jener Menschen also, bei denen bei bestimmten Arbeiten und Verrichtungen die linke Hand (auch das Bein, Ohr und Auge) die dominierende Rolle übernimmt. Die Linkshänder leben in der vorherrschenden Kultur der Rechtshänder, deshalb weckte ihre Eigenart schon seit eh und je verschiedene Vorurteile. Die Linkshänder mussten und müssen sich in gewissem Maße noch immer an das Leben der Rechtshänder anpassen. Besonders ausgesprochen war die Assimilation der Linkshänder in die Welt der Rechtshänder in Verbindung mit dem Schulwesen, vor allem beim Erlernen des Schreibens. Sehr lange versuchte man in der pädagogischen Praxis der slowenischen Schulen die Linkshänder an das Schreiben mit der rechten Hand zu gewöhnen. Zuerst waren die Maßnahmen sehr hart, sowohl psychisch als auch physisch. Häufig wurden die Kinder mit der Rute geschlagen, wenn sie den Schreibstift nicht mit der „richtigen Hand“ hielten. Später begann man in der Schule „weichere“ Maßnahmen zu ergreifen, um den Linkshänder dazu zu bringen, mit der rechten Hand zu schreiben. Dabei handelte es sich meistens um ein beharrliches Zureden. Die Erfahrungen und Erinnerungen bezeugen, dass erst Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts der Zwang, dass die Linkshänder das Erlernen von Schreiben und Zeichnen mit der rechten Hand meistern sollen, aus slowenischen Schulen in Wirklichkeit verschwindet. Auf dem Gebiet Sloweniens gab es in der Vergangenheit nicht sehr viele fachliche Diskussionen über die pädagogischen Probleme der Linkshänder an den Schulen. Ausführlicher beschäftigte sich in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts mit diesen Fragen die Pädagogin Milica Stupan, die betonte, dass die Linkshänder eine besondere Aufmerksamkeit benötigen und dass man sehr behutsam mit ihnen umgehen sollte. Im Einklang mit den damals allgemein geltenden Grundsätzen empfahl sie, dass die Linkshänder unermüdlich die schlechtere rechte Hand üben sollten. Nach dem zweiten Weltkrieg beschäftigte sich Mitte der fünfziger Jahre die Pädagogin Helena Puhar mit dieser Frage und präsentierte in ihrer Untersuchung neue Feststellungen und Erkenntnisse über die Linkshänder und ihre Ausbildung. Obwohl immer noch die Anforderung galt, dass man bei den Beginnern zunächst mit der Umstellung, also mit dem Erlernen des Schreibens mit der rechten Hand versuchen sollte, machte sie insbesondere darauf aufmerksam, dass es notwendig ist, das Schreiben mit der linken Hand zu erlauben, sobald die Lehrer bemerken, dass der Linkshänder wegen des Schreibens mit der rechten Hand enttäuscht und verwirrt ist. Neue Erkenntnisse in der Schulpraxis verbreiteten sich zu uns auch durch die Arbeit des tschechischen Arztes und Defektologen Dr. Milo¹ Sovak, der unter anderem betonte, dass es notwendig ist, dem linkshändigen Kind am Anfang der Grundschule die Möglichkeit zu bieten, selbst zu wählen, mit welcher Hand er schreiben wird. Da aber auch die Lehrer nicht genügend Kenntnisse hatten, wie den Linkshändern das Schreiben beizubringen, veröffentlichte er auch die Methodik der Ausbildung der Linkshänder.

Durch die Verbreitung der neuen Erkenntnisse und dem allmählichen Überwinden von Vorurteilen über die Linkshänder, verbreitete sich in der modernen Schulpraxis das Erlernen des Schreibens mit der linken Hand und die Schreibstifthersteller boten auf dem Markt auch besondere Schreibstifte für die Linkshänder (Schneider, Pelikan). Die Linkshänder bekamen sogar ihren Tag, das ist der 13. August. Die Erinnerungen und die Erfahrungen der Linkshänder, die sich in der Welt der Rechtshänder zurechtfinden mussten, was insbesondere mit der Schule verbunden war, sind in der modernen pädagogischen und anderen Literatur bereits verzeichnet. Trotzdem wäre es notwendig, diesen Fragen in Zukunft mehr Aufmerksamkeit zu widmen.


 

 

Polona Ko¾elj*

Od kamenèkov in tablic do digitalnih tehnologij

Razvoj uporabe razliènih likovnih tehnik pri pouku v slovenskih ¹olah skozi èas

From stones and writing boards to digital technologies
The development of the use of various artistic techniques in lessons in Slovene schools over the years

Izvleèek

S 3. avstrijskim ¹olskim zakonom iz leta 1869 je bil v vse osnovne in me¹èanske ¹ole slovenskih de¾el uveden nov predmet, in sicer risanje in nauk o geometriènih telesih. Z uvedbo tega predmeta so se pokazale nove potrebe po uporabi ¹ir¹e palete ¹olskih pripomoèkov. Èlanek predstavlja razvoj uporabe razliènih likovnih tehnik za potrebe pouka – od najenostavnej¹ih in najdostopnej¹ih do dana¹nje ¹iroke izbire pripomoèkov, ki otrokom omogoèajo pestrost likovnega ustvarjanja. Tehnike upodabljanja, ki so bile v doloèenih obdobjih priporoèene oz. predlagane za pouk risanja, so bile odvisne od trenutnega koncepta likovnega pouka, saj se je ta skozi leta spreminjal od te¾enj k strogemu geometriènemu izrazu do izvabljanja pristne otrokove izraznosti, ter od materialnih razmer, ki so nemalokrat omejevale pestrost izbire ¹olskih pripomoèkov.

 

Abstract

The third Austrian school law from 1869 introduced into all primary and town schools in Slovenian lands a new subject: drawing and learning about geometric bodies.

This meant new requirements for the use of a wider palette of school aids. The article presents the development of various artistic techniques in lessons – from the simplest and most accessible to today’s wide array of tools that enable children to create diverse artistic works. The depiction techniques that at certain times were recommended for drawing lessons depended on the current concept of teaching art, since this changed through the years from striving towards a strictly geometric expression to inviting children’s creativity, and on the material conditions that often limited the diversity of the selection of school aids.

 

Zusammenfassung

Von Kieselsteinen und Täfelchen bis zur digitalen Technologie

Die Entwicklung der Verwendung verschiedenen Kunsttechniken bei dem Unterricht in slowenischen Schulen durch die Zeit

Der Überblick der Kunsttechniken, die in dem Kunstunterricht in slowenischen Schulen durch die Zeit verwendet wurden, zeigen uns verschiedene Konzepte des Kunstunterrichts, die Entwicklung der Mentalität, Bewusstseins der Kunstpädagogen und sind in gewisser Weise auch eine Widerspiegelung der ökonomischer Lage, die bei dem Lernprozess herrschten. Die Forschungsarbeit basiert auf d

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne re¹itve Sloway