Uporabni¹ke straniKo¹arica artiklovPo¹ljite e-mailDodaj med priljubljene

©OLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 2014/1-2


Cena brez DDV: 1.845,23 SIT (7,70 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.002,07 SIT (8,35 EUR)

 

IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH PRI OBJAVLJANJU

PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT

UREDNI©KI ODBOR REVIJE ©OLSKA KRONIKA / EDITORIAL BOARD OF PUBLICATION SCHOOL CHRONICLE

©olska kronika / Navodila avtorjem in avtoricam

School Chronicle / Instructions to contributors

 

__________________________________________________________________________________

 

© O L S K A K R O N I K A
REVIJA ZA ZGODOVINO ©OLSTVA IN VZGOJE
Glasilo Slovenskega ¹olskega muzeja, Ljubljana


Leto 2014, ¹tevilka 1–2
Letnik 23 – XLVII


School Chronicle / Schulchronik
Journal of the History of Schooling and Education.
Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia.
Zeitschrift für Schul- und Erziehungsgeschichte. Organ des
Slowenischen Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.


VSEBINA / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

ÈLANKI IN PRISPEVKI / ARTICLES AND OTHER CONTRUBUTIONS / ARTIKEL UND BEITRÄGE


Boris Golec: Polihistor brez univerzitetne izobrazbe – regularno ¹olanje
Janeza Vajkarda Valvasorja                                                                                                      ...7–35
- A polymath without a university education – the regular schooling of JanezVajkard Valvasor
- Polyhistor ohne Universitätsbildung – die Regelschulbildung von Johann Weichard von Valvasor

 

Tatjana Hojan: Dr. Franc Moènik v slovenskih pedago¹kih glasilih                                     ...36–55
- Dr. Franc Moènik in Slovenian pedagogical journals
- Dr. Franc Moènik in slowenischen pädagogischen Zeitschriften

 

Edvard Protner: Razvoj zakonodaje s podroèja zasebnih ¹ol na Slovenskem
s posebnim poudarkom na zasebnih ¾enskih uèitelji¹èih                                                   ...56–82
-The development of legislation relating to private schools in Slovenia,
with an emphasis on private teacher collages
- Die Entwicklung der Gesetzgebung auf dem Gebiet der Privatschulen im slowenischen
Raum mit besonderem Nachdruck auf privaten Lehrbildungsanstalten für Frauen

 

Monika Govekar - Okoli¹: Strokovne in gospodinjske ¹ole
na Slovenskem med letoma 1848–1914                                                                               ...83–101
- Vocational and domestic science schools in Slovenia between 1848 and 1914
- Fach- und Hauswirtschaftsschulen auf slowenischem Gebiet in den Jahren von 1848 bis 1914

 

Anton Arko: Pedago¹ke smernice v vzgojno-izobra¾evalnem procesu
skozi uèbenike in prosvetne revije v letih 1945–1950                                                      ...102–114
- Pedagogical guidelines for the educational process viewed through
text-books
and educational journals between 1945 and 1950
- Pädagogische Richtlinien im Erziehungs- und Bildungsprozess der pädagogischen Zeitschriften in den Jahren von 1945 bis 1950

 

Ivanka Zajc Cizelj: »Kdor ptièev in gnezd pri miru ne pusti, se od petja
in sadja lahko poslovi.« Za¹èita ptic v 19. in na zaèetku 20. stoletja                             ...115–123
- “If you go around upsetting birds and their nests, you can say goodbye
to song and fruit.” Bird protection in the 19th and early 20th century
- “Wer Vögeln und ihren Nestern keine Ruhe lässt, muss auf ihren Gesang
und das Obst verzichten.” Vogelschutz im 19. und anfang des 20. Jahrhunderts

Jurij Auer: Josip Kobal in njegov pomen za izobra¾evanje slepih otrok                        ...124–130
- Josip Kobal and his importance to the education of blind children
- Josip Kobal und seine Bedeutung für die Ausbildung der blinden Kinder

Lidija Czwecsko Voler: Uporaba metode »oral history« pri pouèevanju
in prvi koraki k znanstveno-raziskovalnemu delu                                                          ...131–144
- The use of the »oral history« method in teaching and the fist steps
towards scholarly research
- Der Gebrauch der Methode »oral history« beim Unterrichten
und die ersten Schritte zur wissenschaftlichen Forschungsarbeit


Tatjana Hojan: Slovenski uèitelji za zgodovino ¹olstva:
Odsek za zgodovino ¹olstva in delo njenih ustanoviteljev                                            ...145–151
- Slovenian teachers for the history of schooling:
The section for the history of schooling and the work of its founders
- Slowenische Lehrer für die Geschichte des Schulwesens:
Abteilung für die Geschichte des Schulwesens und die Tätigkeit ihrer Gründer

JUBILEJI / ANNIVERSARIES / JUBILÄEN

Tatjana Hojan: Pred 50. leti je iz¹el prvi Zbornik za zgodovino ¹olstva,
iz katerega izhaja ©olska kronika                                                                                     ...153–158
50 years ago, the fist Zbornik za zgodovino ¹olstva (Miscellany for the History
of Education) was published, the predecessor of School Cronicle
Vor fünfzig Jahren erschien das erste Sammelband für die Geschichte
des Schulwesens, aus dem die Schulchronik entstand

IN MEMORIAM
-
Branko ©u¹tar: In memoriam Vesna Rapo (1961–2014)                                                 ...159–162

SPOMINI NA ©OLO / REMINISCENCES OF SCHOOLING / ERINNERUNG AND DIE SCHULE

- Mira Hir¹el: Uèenci v stiski                                                                                               ...163–165
Pupils in distress

IZ MUZEJSKEGA DELA / MUSEUM ACTIVITIES / AUS DERMUSEUMSTÄTIGKEIT

- Stane Okoli¹: Slovenski ¹olski muzej v letu 2013 – Poroèilo o delu                            ...167–224
Slovenian School Museum in 2013 – Report on activities
Slowenisches Schulmuseum – Der Jahresbericht 2013

- Branko ©u¹tar: Pedago¹ki muzej v Santiagu de Composteli (MUPEGA
Museo Pedagóxico de Galicia) – kot svetilnik in povezava ob Atlantiku
Th Pedagogical Museum in Santiago de Compostela (MUPEGA - Museo
Pedagóxico de Galicia) – a lighthouse and a connection beside the Atlantic                        ..225–237


DROBTINICE IZ ©OLSKE PRETEKLOSTI / BITS AND PIECES FROM PAST

SCHOOL TIMES / SPLITTER DER SCHULVERGANGENHEIT

Slovensko uèiteljstvo in vojna (Popotnik 1914) (pripravila Tatjana Hojan)                      ...239–240
Slovenian teachers and the war (Popotnik 1914) (prepared by Tatjana Hojan)


POROÈILA IN OCENE / REPORTS AND REVIEWS / BERICHTE UND
REZENSIONEN

- Spoznavamo korenine in ¹irimo krila: zbornik ob 210-letnici
¹olstva v Apaèah (Maja Hakl Saje)                                                                                      ...241–243
- Sonja Peèjak, Medvrstni¹ko nasilje v ¹oli (Matej Hrastar)                                              ...244–245
- 100 let ¹ole v Bukov¹èici (1912–2012) (Ne¾a Trdin)                                                        ...246–247
- Jaz, mi in drugi: Podobe mojega sveta (Marjetka Balkovec Debevec)                            ..248–249


AVTORJI PRISPEVKOV ©olske kronike ¹t. 1–2, 23/XLVII, 2014 /
LIST OF CONTRIBUTORS / AUTOREN   
                                                                                  ...250
                                                                                   

SODELAVCI ©olske kronike ¹t. 1–2, 23/XLVII, 2014/
LIST OF CONTRIBUTORS / MITARBEITER                                                                              
...251


NAVODILA AVTORJEM IN AVTORICAM / INSTRUCTIONS
TO CONTRIBUTORS /
ANLEITUNGEN FÜR AUTOREN                                                                                                
...252

 

___________________________________________________________________________________

 

Povzetki in abstrakti/Summaries and Abstracts/©K 2014 ¹t. 1-2

 

Boris Golec
Polihistor brez univerzitetne izobrazbe – regularno
¹olanje Janeza Vajkarda Valvasorja

A polymath without a university education – the regular schooling of Janez Vajkard Valvasor
Die Schulung des Krainer Polyhistors Johann Weichard von Valvasor


Izvleèek

O ¹olanju kranjskega polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja (1641–1693) vemo le toliko,
kolikor je v spominskih utrinkih izprièal sam v Slavi vojvodine Kranjske (1689). Otro¹tvo
je veèidel pre¾ivel na Valvasorjevem rodbinskem gradu Medija pri Izlakah, ¾e prvega
¹olskega pouka pa bi bil lahko dele¾en v rodni Ljubljani. Edina sodobna omemba Valvasorja
kot dijaka ¹estletne jezuitske gimnazije v Ljubljani – najverjetneje jo je obiskoval v letih
1653–59 – je iz leta 1659, ko je bil sprejet v Marijino kongregacijo. Kot dijak ni prebival
v konviktu, temveè zasebno, zelo verjetno pri polbratu Karlu, in sicer nedaleè od mestne tehtnice na Starem trgu. Po konèani gimnaziji se Valvasor ni odpravil na univerzitetni ¹tudij, temveè na dolgotrajno mladostno potovanje, na neke vrste »¾ivljenjsko univerzo«. Skromni podatki o njegovem ¹olanju so v prispevku ume¹èeni v ¹ir¹i kontekst izobra¾evanja na Kranjskem sredi 17. stoletja.


Abstract
All we know about the education of the Carniolan polymath Janez Vajkard Valvasor (1641–1693) is what is included in the passages on this subject included in his Glory of the Duchy of Carniola (1689). He spent most of his childhood at the family castle of Medija near Izlake, but he may have received his first education in Ljubljana, where he was born. The only contemporary mention of Valvasor as a student at the six-year long Jesuit grammar school in Ljubljana – most likely he attended this school between 1653 and 1659 – is from 1659, when he was accepted into Mary’s Congregation. He did not board at the school, but most probably stayed with his half-brother Karl, not far from the town weighing scales on the square Stari trg. After finishing grammar school, Valvasor did not go to university, but on a long journey, attending the “university of life”. The article combines the modest data about Valvasor’s education with the wider context of education in Carniola in the mid-17th century.


Zusammenfassung
Die Schulung des Krainer Polyhistors Johann Weichard von Valvasor (1641, Ljubljana – 1693, Kr¹ko) ist uns lediglich aus seinen eigenen Bekundungen bekannt. Die wenigen Angaben, die uns über seine Schulzeit zur Verfügung stehen, werden im vorliegenden Beitrag in den breiteren Rahmen des Schulwesens in Krain Mitte des 17. Jh. eingeordnet. In Der Ehre deß Hertzogthums Crain (1689), seinem monumentalen enzyklopädischen Werk über sein Heimatland, erwähnte Valvasor an keiner Stelle, wo er sich seine ersten Schulkenntnisse erwarb. Es besteht die Möglichkeit, dass sein Vater Bartholomäus am Familienschloss Medija einen Hauslehrer hielt, von dem auch am Schloss seines Neffen bezeugt wird. Eine zweite Möglichkeit ist, dass Johann Weichard die ersten Schulschritte bereits in seiner Geburtsstadt Ljubljana/ Laibach machte, wo die Auswahl an Schulen und Lehrern weitaus besser war und die Möglichkeiten, eine ausreichende Bildung zu absolvieren, dementsprechend größer. Die Entscheidung, ihn an das Ljubljanaer Jesuitengymnasium zu schicken, scheint nahezu selbstverständlich. Zu diesem Zeitpunkt nämlich musste beinahe jeder, der im slowenischen Raum eine Mittel- oder Hochschulbildung absolvieren wollte, das Jesuitengymnasium oder die höheren Studien bei den Jesuiten besuchen. Wann genau in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre des 17. Jahrhunderts Johann Weichard an das Gymnasium kam, lässt sich mit Sicherheit kaum sagen. Da er kein Seminarzögling (interner Schüler) war, wird sein Name vergeblich im Seminarkatalog, der grundlegenden Quelle zur Ljubljanaer Schülerschaft der damaligen Zeit, gesucht. Das erforderliche Alter bei der Einschreibung an das Gymnasium war zehn bis zwölf Jahre. Dass auch Valvasor, so wie auch die Mehrheit der anderen Schüler, höchstwahrscheinlich nicht vor seinem zwölften Lebensjahr, also nicht vor Herbst 1653, an das Gymnasium eingeschrieben wurde, bezeugt die einzige jesuitische Quelle, die von seiner jugendlichen Verbindung mit den Jesuiten spricht. Es handelt sich dabei um das Einschreibbuch der Mitglieder der jesuitischen Mariä-Himmelfahrt-Kongregation. Valvasors Name erschien darin am 15. August 1659 unter 47 neuangenommenen Jünglingen. Angesichts der Tatsache, dass die Kongregation für die Schüler der höheren Klassen bestimmt war, war der damals achtzehnjährige Valvasor im Jahre 1659 in der fünften oder sechsten Klasse. Wenn er alle Klassen ohne Wiederholung beendete, besuchte er das Gymnasium höchstwahrscheinlich in den Jahren von 1653 bis 1659.Über die Schulung von Valvasor bei den Ljubljanaer Jesuiten stehen in der Tat nur zweiunmittelbare Nachweise zur Verfügung. Beide stammen aus seiner Feder und wurden von Valvasor gewohnheitsmäßig ganz nebenbei in andere Erzählungen eingeflochten. Auch über das Jesuitenschulwesen finden wir bei Valvasor lediglich kurze, schlüssige Beschreibungen, aus denen zu entnehmen ist, dass er mit der Schule selbst und der Ausbildung, die er dort erhielt, im Allgemeinen sehr zufrieden war. Das Ljubljanaer Kollegium und das darin enthaltene Gymnasialstudium waren nach strengen Regeln des Jesuitenordens aufgebaut. Das Studienprogramm enthielt das System der Jahresklassen und Klassenlehrer, die alle den gesamten Lehrstoff beherrschten. Der gesamte Lernprozess war auf das gleichmäßige Vorankommen der Schüler in der Klasse ausgerichtet. So gab es auch in Ljubljana sechs Klassen. In den ersten vier Klassen bzw. drei Stufen wurden grundlegende, vor allem grammatikalische Kenntnisse der lateinischen Sprache und ihre richtige Anwendung, vermittelt. Auf der nächsten Stufe, in der humanistischen Klasse (Poesie-Klasse), versuchte man, bei den Schülern das Interesse für die Schönheit der klassischen Sprachen zu wecken. In der höchsten Klasse (Rhetorik) lernten die Schüler das richtige Argumentieren und verschiedene Redefähigkeiten. Ein grundlegendes Merkmal der jesuitischen Mittelschulen war die uniformierte Realität, bei der das einheitliche Schulsystem jederzeit den Lehrer-, Schülerund Lehrbuchaustausch ermöglichte. Zu jener Zeit gab es in Ljubljana noch keine höheren Studien (studia superiora), sie wurden allmählich seit Anfang des 18. Jh. gegründet. Das Ljubljanaer Jesuitengymnasium war zu Valvasors Zeiten zahlenmäßig auch für die heutigen Verhältnisse eine große Schule. Nur ein kleinerer Teil der Gymnasiasten lebte im Internat, dem sogenannten Seminar oder Konvikt. Sonst aber wurde das Gymnasium vor allem von auswärtigen Schülern (Externen) besucht, die sogar rund 90 Prozent aller Schüler ausmachten. Unter ihnen finden wir auch Johann Weichard von Valvasor: Aufgrund seines Berichtes über ein nächtliches Ereignis lässt sich schließen, dass er in der Nähe der städtischen Waage wohnte, höchstwahrscheinlich bei der Familie seines eine Generation älteren Halbbruders Karl. Die Tatsache, dass sich der zukünftige Krainer Polyhistor in der Geburtsstadt Ljubljana ausbildete, blieb sicherlich nicht ohne einen bedeutenden Einfluss auf seine Interessen und seine spätere Schaffenskraft. Die Frage ist nämlich, ob ihn Krain oder die Heimatkunde überhaupt dermaßen angesprochen hätten, wenn er in den Jahren, in denen sich seine Persönlichkeit intensiv entwickelt hatte, das Heimatland verlassen hätte. Vielleicht allerdings hätte er sich als Naturwissenschaftler noch mehr geprägt. Doch aufgrund des jungen Alters hätte er die Heimatverbundenheit mit Krain und den Leuten und Orten im Land viel leichter verlieren können und nicht zuletzt auch an die Verbundenheit mit der Sprache und den Gebräuchen im Heimatland. Nach abgeschlossenem Gymnasium verließ Valvasor für einige Jahre seine Heimat, leider aber wissen wir nicht, wohin ihn seine erste Kavalierreise führte. Mit zwei Unterbrechungen blieb er im Ausland für mehr als ein Jahrzehnt lang. Die gesamten sechziger Jahre waren also die Jahre seiner „Lebensuniversität“, die er in verschiedenen Ländern von Dänemark im Norden bis Tunesiens im Süden absolvierte und über die er einige wertvolle Zeugnisse hinterließ. An keiner Stelle erwähnt er einen Kontakt zu irgendeiner Universität. Der Kontakt zur Universitätssphäre auf die eine oder andere Art und Weise ist jedoch nicht ausgeschlossen.

 

Tatjana Hojan

Dr. Franc Moènik v slovenskih pedago¹kih glasilih
Dr. Franc Moènik in Slovenian pedagogical journals
Der slowenische Mathematiker Dr. Franz Moènik

 

Izvleèek
Letos je dvestoletnica rojstva znanega slovenskega matematika dr. Franca Moènika. Prispevek opisuje, kaj so o Moèniku pisali na¹i pedago¹ki èasopisi in zborniki do leta 1945. Najprej so omenjeni èlanki o Moènikovem ¾ivljenju in delu, zatem slede ocene in poroèila o njegovih knjigah, na koncu pa slavnostna ¹tevilka Uèiteljskega tovari¹a, ki je iz¹la ob stoletnici njegovega rojstva.


Abstract
This year marks the two-hundredth anniversary of the birth of the well-known Slovenian mathematician, Dr. Franc Moènik. The article describes what was written about Moènik in pedagogical journals and collections of papers until 1945. First, articles about his life and work are mentioned, followed by reviews of and reports on his books, and finally, the special issue of the newspaper Uèiteljski tovari¹ celebrating the centenary of his birth is discussed.

 

Zusammenfassung
Der slowenische Mathematiker Dr. Franz Moènik wird in den slowenischen pädagogischen eitschriften häufig erwähnt. Die pädagogische Zeitschrift Lehrerkamerad (Uèiteljski tovari¹) veröffentlichte vor seinem Tod zwei Nachrichten aus seinem Leben: die Auszeichnung mit dem Ritterkreuz des Franz-Josef-Ordens im Jahre 1862 und die Auszeichnung mit dem Orden der Eisernen Krone III. Klasse im Jahre 1871. Nach Moèniks Tod erschien ebenfalls im Lehrerkamerad ein umfangreicher Beitrag über sein Leben und Werk, verfasst von Professor Fran Levec. Er wurde im Pädagogischen Jahrgang 1896 und in der feierlichen Ausgabe zur Hundertjahrfeier der Geburt von Moènik im Jahre 1914 nachgedruckt. In dieser Ausgabe der Zeitschrift Lehrerkamerad, die am 20. November erschien, werden Moènik mehrere Artikel und zwei Gedichte gewidmet. Die Beiträge berichteten von seinem Leben, seiner Arbeit in den slowenischen Lehrervereinen, der Entdeckung der Gedenktafel an seinem Geburtshaus, den von ihm verfassten Lehrbüchern in slowenischer Sprache und seinen Verdiensten für die Einführung der slowenischen Sprache in die Schulen. Anlässlich seines Todes wurde er auch von einigen slowenischen Lehrervereinen, die er finanziell unterstützte, erneut in Erinnerung gerufen. Dies waren: der Slowenische Lehrerverband, die Nationale Schule und der Krainer Verein zur Hilfe den Lehrern, ihren Witwen und Waisenkindern. Über Moèniks Lehrbücher wurde in unseren pädagogischen Lehrbüchern viel geschrieben. Bereits unser erstes pädagogisches Blatt erwähnte im Jahre 1856 seine Methodik des Kopfrechnens und nahm eine kritische Stellung dazu. Im Jahre 1870 schrieb Ivan Lapajne im Slowenischen Lehrer (Slovenski uèitelj) über seine deutschen Rechenbücher. Der Slowenische Lehrer und Lehrerkamerad schrieben ausgiebig über die slowenische Übersetzung seines Werkes Neue österreichische Maße und Waagen, das im Jahre 1874 herausgegeben wurde. Beide Zeitschriften begleiteten auch andere Übersetzungen der Lehrbücher von Moènik in die slowenische Sprache und nach 1880 erschienen auch umfangreiche Berichte über diese Bücher. Sie wurden von einigen Lehrern äußerst kritisch bewertet: Kritisiert wurde die zu kleine Schriftgröße und die Tatsache, dass sie für die ersten Grundschulklassen zu schwer waren. Später verglich man sie mit den Rechenbüchern der slowenischen Autoren Luka Lavtar und Anton Èrnivec, wobei man den beiden slowenischen Autoren den Vorrang gab. Am häufigsten schrieben über Moènik der Slowenische Lehrer (1872-1877) und der Lehrerkamerad, weniger häufig aber der Wanderer und der Slowenische Lehrer (1899-1944).

 

Edvard Protner
Razvoj zakonodaje s podroèja zasebnih ¹ol na Slovenskem s posebnim poudarkom na zasebnih ¾enskih uèitelji¹èih
The development of legislation relating to private schools in Slovenia, with an emphasis on private teacher collages

 

Izvleèek
V èlanku sledimo razvoju osnovno¹olske zakonodaje od prvih posegov dr¾ave na to podroèje. V ospredju pozornosti je odnos med dr¾avo in Cerkvijo, ki si je prizadevala ohraniti dominantno vlogo na tem podroèju. Analiziramo okoli¹èine in zakonske re¹itve, ki so Katoli¹ko cerkev prisilile, da je zaèela ustanavljati zasebne ¹ole – pri tem je posebna pozornost namenjena ustanovam, ki so izobra¾evale uèitelje. V ospredju je ugotovitev, da je Katoli¹ka cerkev zaèela v veèjem obsegu ustanavljati lastne konfesionalne ¹ole ¹ele po evolucionarnem letu 1848, ko jo je zakonodaja na podroèju ¹olstva statusno izenaèila z drugimi veroizpovedmi, vendar to ne velja za ¹olanje ¾ensk. Redovnice na Slovenskem so izobra¾evanje uèiteljic organizirale ¾e v èasu, ko dr¾ava do tega izobra¾evanja ¹e ni pokazala nobenega interesa. V tej fazi razvoja je bila to edina oblika formalnega izobra¾evanja ¾ensk, ki jim je omogoèala zaposlitev in ekonomsko osamosvojitev.


Abstract
The article traces the development of primary school legislation from the first state nterventions in this area. It focuses on the relationship between the state and the Church which strove to maintain a dominant role in schools. The article analyses the circumstances and legal measures that forced the Catholic Church to begin establishing private schools, with special attention to the institutions that educated teachers. At the forefront is the conclusion that the Catholic Church began to found its own religious schools only after the revolutionary year of 1848, when the legislation pertaining to education assigned the Catholic faith the same status as other religions. But this did not apply to women’s education. Nuns began organising the training of female teachers at a time when the state still showed no interest in this field. At this stage of development, this was the only kind of formal education for women that facilitated employment and economic independence.


Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag verfolgt die Entwicklung des privaten Schulwesens seit der Situation, als die Katholische Kirche ein vollständiges Monopol auf dem Gebiet des Schulwesens besaß, bis zur Situation, als sie ihre mehrheitliche Anwesenheit lediglich im Sektor des privaten Schulwesens zu erhalten vermochte. Es stellt sich heraus, dass die Wiederherstellung des Schulsystems als einer „öffentlichen Angelegenheit“ unter Staatsaufsicht im Rahmen des Ersten österreichischen Schulgesetzes noch nicht die Gründung der privaten, konfessionellen Schulen anregte, weil die (mehrheitliche) katholische Kirche einen genügend großen Einfluss auf den Inhalt und die Gestaltung des Unterrichts im öffentlichen Schulsystem bewahrte und sie deshalb keinen Bedarf an der Gründung der eigenen Schulen hatte. Dieser Einfluss verstärkte sich mit der Inkraftsetzung des Zweiten österreichischen Grundschulgesetzes, als die katholische Kirche das Recht auf Schulaufsicht erhielt, nicht nur in öffentlichen (staatlichen), sondern auch in konfessionellen (jüdischen und protestantischen) Schulen. Einen Wendepunkt n der Entwicklung des privaten Schulwesens stellt das revolutionäre Jahr 1848 dar, als sich das Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz, das grundlegende Prinzip der bürgerlichen Gesellschaft, auch auf dem Gebiet des Schulwesens durchzusetzen vermochte. Die katholische Kirche begann in einem breiteren Ausmaß ihre eigenen konfessionellen Schulen erst dann zu gründen, als ihr Status auf dem Gebiet des Schulwesens mit anderen Konfessionen gleichgestellt wurde. Veränderungen in dieser Richtung wurden von der Gesetzgebung 1848 angedeutet, endgültig aber wurden sie von der liberalen Gesetzgebung im Jahre 1869 durchgesetzt. Die katholische Kirche hatte bis zu diesem Zeitpunkt keinen Bedarf, in größeren Mengen eigene konfessionelle Schulen zu gründen – dies aber gilt nicht für die Schulung der Frauen. Versucht man, die geschichtliche Bedeutung und den Wert der privaten katholischen Institutionen für die Bildung der Lehrerinnen im slowenischen Raum einzuschätzen, muss man auf jeden Fall vor allem die Tatsache hervorheben, dass diese Bildung eine bedeutende Rolle bei der Emanzipation der Frauen spielte, da ihnen dadurch die berufliche Emanzipation ermöglicht wurde und das zu einem Zeitpunkt, als den Frauen keine anderen Berufe zur Verfügung standen, mit denen sie in der Lage wären, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Als aber dann der Staat begann, selbst Lehrerbildungsanstalten auch für Frauen zu gründen, spielten die privaten katholischen Lehrebildungsanstalten für Frauen eine bedeutende Rolle bei der Bereitstellung des Pluralismus im Schulangebot angesichts der weltanschaulichen Vielfalt. Man muss auch hervorheben, dass an den privaten katholischen Lehrebildungsanstalten für Frauen die Unterrichtssprache in der Regel Slowenisch war, während an den staatlichen Lehrerbildungsanstalten (in Ljubljana und Maribor) bis zum Zerfall der Donaumonarchie in der Regel in Deutsch (auch für slowenische Schüler) unterrichtet wurde. Mit einer derartigen Sprachpolitik leisteten die Nonnen einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Entwicklung des slowenischen nationalen Bewusstseins. Der Bedarf an der Gründung privater Schulen wegen der Bedürfnisse an Frauenbildung oder wegen der Erhaltung der Sprache, ist eine geschichtliche Reminiszenz. Auf der anderen Seite aber ist auch heute noch das Recht auf Gründung von privaten Schulen legitim. Die Eltern haben nämlich das Recht, die entsprechende Bildung für ihr Kind zu wählen. Dabei handelt es sich um das Argument, mit dem Minister Thun bereits im Jahre 1850 das erste (provisorische) Gesetz über Privatschulen auf dem Gebiet der Habsburgischen Monarchie legitimierte.

 

Monika Govekar – Okoli¹
Strokovne in gospodinjske ¹ole na Slovenskem med letoma 1848 in 1914
Vocational and domestic science schools in Slovenia between 1848 and 1914

Izvleèek
V prispevku je prikazan polo¾aj strokovnih ¹ol kot srednjih ¹ol v Avstriji pod vplivom avstrijske
¹olske politike in zakonodaje. Opisan je razvoj strokovnega ¹olstva na Slovenskem, iz katerega spoznamo, da sta bili dve vrsti srednjih strokovnih ¹ol. Ene strokovne ¹ole so bile organizirane in pod vodstvom slovenskih dru¹tev, zbornic in zdru¾enj in so bile slovenske strokovne ¹ole (obrtne, trgovske, kmetijske, gospodinjske idr), medtem ko so bile strokovne ¹ole, ki so se ustanavljale v sklopu realk (strokovna ¹ola za rokodelce na realki, trgovska ¹ola, risarska ¹ola), in uèitelji¹èa tiste ¹ole, ki so bile javne, neposredno pod vodstvom Ministrstva za uk in bogoèastje na Dunaju. Prikazali smo razvoj strokovnih, gospodinjskih ¹ol za dekleta in ¾enske na Slovenskem do leta 1914. Glavna naloga teh ¹ol je bila vzgojiti spretne gospodinje, dobre matere in ¾ene. Analizirali smo gospodinjske ¹ole in ugotavljali podobnosti ter razlike med njimi, njihov pomen za izobra¾evanje deklet in zaposlenih ¾ensk ter kak¹na znanja so gospodinjske ¹ole dajale


Abstract
This paper describes the position of professional schools in Slovene provinces as secondary schools in Austria under the influence of Austrian school policy and legislature. It describes the development of professional school system in Slovenia which shows us that here were two types of secondary professional schools. One type of professional schools was organised and led by Slovene companies, chambers and associations and they were Slovene professional schools (trade, commercial, agriculture, household, etc). At the same time, professional schools that were founded as a part of general-program secondary schools (professional school for craftsmen in general-program secondary school, commercial school, drawing school) and teacher-training schools were public schools, led by the Ministry of Education and Science in Vienna. We have demonstrated the development of professional, household schools for girls and women in the Slovenian until 1914th. The main task of these schools was to train a skilful housewife, good mother and wife. We analysed the household schools and identified similarities and differences between them, their importance for the education of girls and of employed women, and what kind of knowledge are give household schools.


Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag stellt die Lage der österreichischen fachlichen Mittelschulen unter dem Einfluss der österreichischen Schulpolitik und Gesetzgebung dar. Beschrieben wird die Entwicklung des Fachschulwesens auf slowenischem Gebiet, woraus man erkennen kann, dass es damals zwei Arten der Mittelschulen gab. Einige Fachschulen waren organisiert und unter der Leitung der slowenischen Vereine, Kammern und Verbände und waren slowenische Fachschulen (Gewerbe-, Handels-, Landwirtschafts- und Hauswirtschaftsschulen usw.). Die Fachschulen jedoch, die im Rahmen der Realschulen gegründet wurden (Fachschule für Handwerker an der Realschule, Handelsschule, Zeichenschule) und Lehrbildungsanstalten waren öffentlich und standen unmittelbar unter der Führung des Kultus- und Bildungsministeriums in Wien. Wir stellten die Entwicklung sowohl der Fach- und Haushaltungsschulen als auch der Mädchen- und Frauenschulen im slowenischen Raum bis zum Jahre 1914 dar. Die Hauptaufgabe dieser Schulen bestand darin, geschickte Hausfrauen, gute Mütter und Frauen zu erziehen. Analysiert wurden Haushaltungsschulen, mit besonderem Nachdruck auf die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen ihnen, ihre Bedeutung für die Ausbildung der Mädchen und beschäftigten Frauen und die Kenntnisse, die an diesen Schulen vermittelt wurden.

 

Anton Arko
Pedago¹ke smernice v vzgojno-izobra¾evalnem procesu skozi uèbenike
in prosvetne revije v letih
1945–1950
Pedagogical guidelines for the educational process viewed through textbooks and educational journals between 1945 and 1950

 

Izvleèek
Prièujoèi prispevek ilustrativno predstavlja ideolo¹ke vplive po drugi svetovni vojni na ¹olskem
podroèju, ki so se udejanjili v uèbenikih za zaèetne razrede osnovne ¹ole in prosvetnih revijah. Pri uèbenikih se vpliv ideologije najbolj ka¾e v povelièevanju vojnih zaslug narodnoosvobodilnega boja, v hvalospevih tedanji oblasti ter v odslikavi vojnih grozot. V pedago¹kih revijah pa lahko zasledimo ideolo¹ke smernice za pisanje uèbenikov ter za pouèevanje v tedanjem duhu socializma, oboje z namenom, da bi ¹ola vzgajala otroke v poslu¹ne, do oblasti, zakonov in medvojnih dogodkov spo¹tljive dr¾avljane. ®e v medvojnih letih, ko je na osvobojenem ozemlju potekalo partizansko ¹olstvo, lahko zasledimo zaèetke ideolo¹ke vzgoje, ki se je v letih po vojni le ¹e stopnjevala in zaèela prodirati na vse nivoje ¹olstva, med veèino uènih predmetov, skratka povsod, kamor je bilo mogoèe. Ideolo¹ka vzgoja je bila sprva speljana s pomoèjo tematike narodnoosvobodilnega boja, kasneje, ko je zaèela vse globlje prodirati v ¹olski sistem, pa ¾e samostojno, kot idejno-politièna vzgoja.


Abstract
The article illustrates the post-World War Two ideological influences on education, as shown by the textbooks aimed at the first years of primary school, and by educational journals. In textbooks, the ideological influences are most evident in the glorification of the merits of the national-liberation struggle, in the praising of the authorities and reflection on the horrors of war. In the pedagogical press, we can see ideological guidelines for textbook writing and for teaching in the spirit of socialism, both aimed at ensuring that school educated children into obedient citizens, respectful towards the authorities, laws and the events
that took place during the war.


Zusammenfassung
Ende des Zweiten Weltkriegs, mit dem Antritt der neuen Macht, wurde der gesamte Erziehungs-und Bildungsprozess von einer Welle der Veränderungen ergriffen. Er berührte die Lerninhalte, pädagogische Fachkräfte, Lehrbücher, Lehrpläne, die Stundenplanaufschlüsselung und Ausstattung der Schulgebäude, Schulfeste, Titel der pädagogischen Arbeiter; kurzum alles, wodurch sich die neue Ideologie ihren Weg bahnte. Die pädagogischen Zeitschriften der damaligen Zeit bieten unzählige Ratschläge und Forderungen: Umerziehung der älteren pädagogischen Kräfte, Verstärkung der politischen Einfügungen in den Lehrstoff und Entwicklung einer adäquaten ideologischen Überzeugung von pädagogischen Kräften. Die Ideologie zeigte sich auf verschiedene Wege und über verschiedene Lerninhalte. Die Lehr- und Lesebüchern der ersten Nachkriegsjahre reflektieren besonders intensiv die zeitliche Nähe und die Grausamkeit des Kriegs. Die Grauen des Kriegs hinterließen bei den Menschen dermaßen starke Spuren, dass sie sogar von den Lesebuchautoren für die ersten Grundschulklassen gezeichnet und beschrieben wurden. Sie waren davon überzeugt, dass man bereits den ganz Kleinen die Zuneigung zum Freiheitskampf und den Hass gegenüber der Besatzungsmacht und den Slowenen, die diesen Kampf nicht unterstützten oder gegen ihn wirkten, anerziehen sollte. So gibt es in den Bilderund Erstbüchern zahlreiche Szenen der Kriegsgewalt und der neuen, revolutionären Ideologie. Bei der Lehrstoffvermittlung ging es nicht um die objektive Vermittlung der Tatsachen, sondern um eine emotional engagierte Vermittlung. Das Vorbild waren die Erziehung und Bildung der Sowjetunion, dem ersten sozialistischen Staat. Bis zum Jahre 1848 nahmen dann nach und nach die Gewaltszenen langsam ab, immer häufiger und auf eine subtilere Art und Weise aber trat die sozialistische Ideologie im Sinne des Marxismus und Leninismus in den Vordergrund.

 

Ivanka Zajc Cizelj
“Kdor ptièev in gnezd pri miru ne pusti, se od petja in sadja lahko poslovi.” Za¹èita ptic v 19. in na zaèetku 20. stoletja

“If you go around upsetting birds and their nests, you can say goodbye to song and fruit.” Bird protection in the 19th and early 20th century


Izvleèek
Lovljenje ptic in ropanje gnezd je pustilo posledice predvsem v sadjarstvu. Zaradi zmanj¹anja ¹tevila ptic, ki se hranijo s sadnimi kodljivci, se je ¹tevilo teh tako poveèalo, da je dr¾ava zaèela bíti plat zvona ¾e v zaèetku 19. stoletja. Med drugimi se je obrnila tudi na du¹ne pastirje in uèitelje, da prepreèijo tovrstna dejanja oziroma kaznujejo storilce, in ti so na prav poseben naèin poskrbeli za zave¹èanje ¹olarjev in prebivalstva. Tako je pesem za¹èitila marsikatero ptièje gnezdo in posredno postala uèinkovito sredstvo za za¹èito sadnega drevja.


Abstract
Catching birds and raiding their nests had consequences for fruit growing. Because of the decreasing numbers of birds to feed on pests, the latter were able to multiply and the state authorities had to begin warning people about this even in the early 19th century. Priests and teachers were asked to become
involved, to help prevent such activities and punish the culprits; pupils and the general population were educated about this matter in an interesting way. Thus songs protected many birds’ nests and indirectly became an effective means of protecting fruit trees.

 

Zusammenfassung

Wegen unkontrollierter Eingriffe in die Natur (Vogelmord und Vernichtung der Vogelbrut)

wurde der Naturhaushalt aus dem Gleichgewicht gebracht und die Anzahl der Obstschädlinge

nahm zu. Bedroht waren Obstbäume und ihre Früchte. Aus diesem Grund begann die Stairische

Landwirtschaftsgesellschaft bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Aktion für

den Vogelschutz. Sie waren nämlich die natürlichen Feinde der Raupen und Insekten. In den

Bestrebungen, die Bevölkerung zu informieren, wurden auch Lehrer und Religionslehrer, die für

die Moralerziehung der Jugend verantwortlich waren, mit einbezogen.

Die Plünderung und Vernichtung der Vogelnester waren unter der Schuljugend auf dem

Land vor allem deshalb verbreitet, weil man Vögel, insbesondere die Stars, als Schädlinge betrachtete,

die auch Kirschen und Trauben naschen wollen.

Die Bemühungen, die Kinder zu überzeugen, dass die Vernichtung der Nester und der

Vogelbrut nicht nur schädlich, sondern auch moralisch fraglich ist, waren eine äußerst schwierige

Aufgabe. Dabei muss man berücksichtigen, dass die Alphabetisierung damals auf einem

sehr niedrigen Niveau war und die Erziehung und Ausbildung vor allem von Lehrern und Religionslehrern

verbreitet wurden. Gerade aus dieser Sicht trug das Lied Die Meiseklage (Sinièja

to¾ba), das auch vertont wurde, in der Vergangenheit sehr viel zur Aufklärung sowohl der Kinder

als auch ihrer Eltern bei. Über das Schulradio kam das Lied nämlich in die Heime der Kinder

und war neben Verboten und Strafen das wirksamste Mittel zum Schutz der Vögel und ihrer Brut.

Das Lied wurde auch für Volksbühnen bearbeitet und ist ein ständiger Begleiter der

Kinder- und Jugendchöre. In verschiedenen Bearbeitungen wird es auch von den Autoren der

Volkspop- und Popvolksmusik gesungen.

Jurij Auer

Josip Kobal in njegov pomen za izobra¾evanje slepih otrok

Josip Kobal and his importance to the education of blind children

Izvleèek

Dana¹nji èas narekuje spremembe na podroèju

vzgoje in izobra¾evanja. Zato je

pomembno spoznati tudi za danes sodobne

namere nekaterih pedagogov. Josip Kobal je

nedvomno med tistimi, ki je postavil temelje

sodobnej¹e doktrine izobra¾evanja slepih in

slabovidnih otrok. Ena njegovih najveèjih

odlik je zahteva po izobra¾evanju uèiteljev

za delo s slepimi uèenci ter priprava loèenih

navodil za pouèevanje slepih otrok za uèitelje

in star¹e.

Abstract

Present conditions dictate changes in education.

This is why it is important to learn

about the intentions of some teachers in the

past that are still relevant today. Josip Kobal

was undoubtedly among those who created

the foundations of the more modern doctrine

of educating blind and visually-impaired children.

One of his most important contributions

is the demand for the special education of

teachers working with blind children and the

preparation of separate guidelines for both

teachers and parents relating to the teaching

of blind children.

Die moderne Zeit erfordert Veränderungen auf dem Gebiet der Erziehung und Bildung.

Aus diesem Grund ist es wichtig, die auch noch für die heutigen Verhältnisse aktuellen Vorsätze

einiger Pädagogen kenenzulernen und Josip Kobal ist zweifelsohne einer derjenigen, die die

Grundlagen der moderneren Doktrin für die Ausbildung der blinden und sehbehinderten Kinder

setzte. Einer seiner größten Verdienste ist die Forderung nach Lehrerbildung im Bereich

ihrer Tätigkeit mit blinden Kindern und die Vorbereitung getrennter Anweisungen für das Unterrichten

blinder Kinder für Lehrer und Eltern.

Kobals publizistische Arbeit in Verbindung mit Blinden ist ziemlich umfangreich. Die

Kenntnisse verbreitete er auf verschiedenen Lehrerkonferenzen. In seiner bekannten Publikation

Einige Richtlinien, die der Grundschullehrer über das Unterrichten der Blinden kennen

sollte konzipierte er die grundlegenden Anweisungen für die Arbeit der Eltern und aller Grundschullehrer

mit blinden Kindern. Er vertrat die Ansicht, dass alle Lehrer an spezialisierten

Kursen für das Unterrichten blinder Kinder teilnehmen sollten. Deshalb wendete er sich an das

damalige Sozialamt mit der Forderung, dass sämtliche Lehrerschulen die Methodik des Unterrichtens

der blinden Kinder einführen sollten. Außerdem verfasste er das erste slowenische

Abecedarium für die Blinden („Poèetnica“, 1923). Er verwendete die Zeichen für die palatalen

Laute: st (st), ¹t (scht) und ¹è (tschsch) und vervollständigte somit die Braillezeile für Blinde in

slowenischer Sprache. Seine bedeutende Arbeit war die Herausgabe der Lesebücher für Blinde.

Er setzte auch die Grundlagen für die berufliche Qualifizierung der blinden Schüler, indem er

einen Lehrplan erstellte, der vollkommen auf die Bedürfnissen der Blinden abgestimmt war.

Lidija Czwecsko Voler

Uporaba metode »oral history« pri pouèevanju

in prvi koraki k znanstveno-raziskovalnemu delu

The use of the oral history method in teaching and the first steps

towards scholarly research

Izvleèek

Uporaba ustne zgodovine prinese kanèek detektivskega

duha v uèilnico ter prve korake k

znanstveno-raziskovalnemu delu. Intervju s

pripovedovalci je lahko nekajurni ali celoletni

projekt. Ko je tematika enkrat izbrana, sledijo

konkretni napotki o poteku celotnega projekta,

od iskanja pripovedovalcev do izvajanja

intervjuja. Rezultati raziskav naj bi predstavili

preteklost v luèi sedanjosti, prav tako naj

predstavitev se¾e izven ¹olskih zidov. Lokalno

skupnost zanimajo lokalni dogodki, tradicija,

vsakodnevno ¾ivljenje, tradiocionalna

oblaèila itd., zato je pomembno, da v projekt

vkljuèimo lokalni muzej/arhiv. Z arhiviranjem

projekta je zagotovljen dostop do podatkov

tudi za bodoèe generacije. Mladostniki aktivno

sodelujejo pri zbiranju zgodovinskih

dokumentov, raziskujejo lokalno zgodovino in

so dele¾ni interdisciplinarnega dela.

Abstract

Using oral history for the teaching purposes

brings adventures, detective spirit to the classroom,

and also first try-outs in the scientific

work. Making interviews with tradition-bearers

could be a few hours’ project or a project

lasting throughout the school-year. Once you

have selected the topic, the students should

receive concrete directions, from how to find

the interviewee till how to lead an interview.

The research results should bring the past to

the present time, and their presentation should

reach beyond the school borders. The community

is interested in local events, tradition,

everyday life, local clothing, etc., so involving

the local museum or archive is almost a must.

The project should be archived, in order to

preserve the information for the generations

to come. Students could be involved in collecting

historical documents, in exploring local

history, and in the interdisciplinary work,

which all lead to their active learning.

Wenn man Oral History im Klassenzimmer anwendet, erleben die SchülerInnen vor Allem

Abenteuer, einen Detektiv-Geist und eine Übung zum empirischen und wissenschaftlichen

Arbeiten. Für den Unterricht besonders erfreulich ist die Einladung eines Zeitzeugens für

ausgewählte Themen im Lehrplan oder für semestrige Projektarbeiten. Die SchülerInnen erarbeiten

nicht nur das Thema an sich, mehr noch, sie beginnen bei der Auswahl des Zeitzeugens

und formulieren ebenso die Einladung zu den selbsterarbeiteten Interviews. Die verdienten Ergebnisse,

durch das führen und erarbeiten der Vergangenheit in der Gegenwart, dürfen über

die Grenzen der Schule hinaus präsentiert werden. Die Gesellschaft ist immer an Veranstaltungen,

in Verbindung von Tradition und Alltag, regionaler Tracht etc interessiert, so daß die

Position eines Museums und Archivs eine besonders präsente Rolle sein sollte. Weiters sollen

die Projekte und ihre Ergebnisse archiviert werden, sodass auch nachfolgende Generationen

davon profitieren können. Alle SchülerInnen können mit Aktiv-Lernen nicht nur die historischen

Quellen sammeln, sondern auch die lokale Geschichte entdecken und interdisziplinäre Zusammenarbeit

lernen.

Tatjana Hojan

Slovenski uèitelji za zgodovino ¹olstva: Odsek za zgodovino ¹olstva in delo njenih ustanoviteljev

Slovenian teachers for the history of schooling: The section for the history of schooling and the work of its founders

Izvleèek

Slovenska uèiteljska organizacija Udru¾enje

jugoslovanskega uèiteljstva, poverjeni¹tvo

Ljubljana je na pokrajinski skup¹èini v Ljubljani

leta 1930 sprejela sklep o novem odseku.

Ta je bil odsek za zgodovino ¹olstva, ki bi imel

nalogo zbirati zgodovinsko gradivo o slovenskem

osnovnem ¹olstvu. Izvoljeni so bili tudi

trije èlani tega odseka v Ljubljani in Mariboru.

Vendar odsek ni za¾ivel in ¾e leta 1932

ni veè omenjen v poroèilih UJU. Èlan odseka

Ciril Petrovec pa je na podroèju zgodovine

¹olstva kljub temu opravil ogromno delo, ki je

predstavljeno v prispevku. Prav tako sta nekaj

del na tem podroèju pripravila druga dva èlana

odseka Alojzij Potoènik in Vekoslav Mleku¾.

Abstract

In 1930, at the provincial assembly in Ljubljana,

the Slovenian branch of the Association of

Yugoslav Teachers passed a resolution about a

new section for the history of schooling, whose

responsibility would be to collect historical

material on Slovenian primary education.

Three members of the new section were elected

in Ljubljana and Maribor. But the section

did not really come alive and in 1932 stopped

being mentioned in the Association’s annual

reports. But one section member, Ciril Petrovec,

still managed to carry out a major task,

which is presented in this article. The other

two members, Alojzij Potoènik and Vekoslav

Mleku¾, also did some work in this area

Tatjana Hojan

Pred 50. leti je iz¹el prvi Zbornik za zgodovino ¹olstva, iz katerega izhaja ©olska kronika

50 years ago, the first Zbornik za zgodovino ¹olstva (Miscellany for the History of Education) was published, the predecessor of School Cronicle

Izvleèek

Prispevek predstavlja prvi Zbornik za zgodovino

¹olstva in prosvete, ki je iz¹el pred 50.

leti, in odmeve nanj. Izdajali so ga skupaj vsi

trije ¹olski muzeji v Jugoslaviji: Slovenski ¹olski

muzej v Ljubljani, Hrvatski ¹kolski muzej

v Zagrebu in Pedago¹ki muzej v Beogradu.

V njem je sodelovalo 16 avtorjev, rubrike pa

so bile naslednje: Èlanki in razprave, Manj-

¹i èlanki, Iz dela ¹olskih muzejev, Poroèila in

kritike in Bibliografija.

Abstract

The article presents the first Zbornik za

zgodovino ¹olstva in prosvete, published 50

years ago, and the responses to it. It was published

jointly by all three school museums in

Yugoslavia: the Slovenian School Museum

in Ljubljana, the Croatian School Museum

in Zagreb and the Pedagogical Museum in

Belgrade. Sixteen authors participated in the

publication that had the following sections:

Articles and Theses, Shorter Articles, From

the Work of School Museums, Reports and

Reviews, and Bibliography.

Stane Okoli¹

Slovenski ¹olski muzej v letu 2013

Poroèilo o delu

Slovenian School Museum in 2013 – Report on Activities

Izvleèek

Obstoj Slovenskega ¹olskega muzeja je bil ob

115-letnici ustanovitve na veliki preizku¹nji.

S preureditvijo ministrstev je spomladi leta

2012 pre¹el pod Direktorat za kulturno dedi¹èino,

s ponovno ustanovitvijo Ministrstva

za kulturo pa se je leta 2013 vrnil med javne

zavode na podroèju ¹olstva. Po veè mesecih

negotovosti je Ministrstvo za izobra¾evanje,

znanost in ¹port predalo Vladi RS predlog

sklepa o njegovi zdru¾itvi z Muzejem ¹porta

in o ustanovitvi novega javnega zavoda.

Svet javnega zavoda Slovenski ¹olski muzej,

vsi zaposleni, prijatelji muzeja in vsa ¹olska

strokovna javnost so odloèno nasprotovali nejasnemu

in nedodelanemu predlogu zdru¾itve.

Pristojno ministrstvo je zaradi odloènega

odpora nazadnje odstopilo od nameravane

statusne spremembe muzeja, ki je v polnem

obsegu izvajal svoje poslanstvo na podroèju

kulturne dedi¹èine ¹olstva in raziskovanja

¹olske preteklosti.

Abstract

The 115th anniversary of the Slovenian School

Museum brought a threat to its existence. In

2012, because of changes in the composition of

ministries, the museum came under the authority

of the Cultural Heritage Directory and then,

with the re-establishment of the Ministry of Culture

in 2013, the museum once more became a

public institution in the field of education. After

several months of uncertainty, the Ministry of

Education, Science and Sport submitted to the

Government of the Republic of Slovenia a proposal

to combine our museum with the Sports

Museum, thus establishing a new public institution.

The Council of the Slovenian School

Museum, all of its employees, the friends of

the museum and the entire professional school

public firmly opposed this unclear and badly

thought out proposal. Finally, due to the strong

opposition, the ministry withdrew the proposal

for the intended change of the museum, which

was fully implementing its mission in the field

of the cultural heritage of schools and research

into the history of schooling.

Branko ©u¹tar

Pedago¹ki muzej v Santiagu de Composteli (MUPEGA – Museo Pedagóxico de Galicia)

– kot svetilnik in povezava ob Atlantiku

Museo Pedagóxico de Galicia – MUPEGA: El faro y el conector del finisterre Atlántico

Izvleèek

Prispevek predstavlja konec leta 2000 ustanovljen

Pedago¹ki muzej Galicije, ki je zaèel

zavzeto delovati ¾e pred odprtjem moderne

muzejske stavbe 21. 10. 2004 v Santiagu de

Composteli, v prestolnici Galicije na severozahodu

Iberskega polotoka. Muzej se je

uveljavil leta 2001 s pripravo konference pedago¹kih

muzejev ©panije in Portugalske (I

Foro Ibérico de Museísmo Pedagóxico) in z

izdajo knjige o raz¹irjenosti ¹olskih muzejev

po svetu (Os Museos da Educación en Internet,

2004). Muzej MUPEGA ima tudi z novo

stavbo z razliènimi sodobno zasnovanimi

muzejskimi prostori, mdr. 1200m² namenjenih

razstavam, ter z nad 40.000 kosi zbranih

muzejskih predmetov, pedago¹kim in raziskovalnim

delom opazno mesto med ¹olskimi in

pedago¹kimi muzeji. Njihova stalna razstava

o ¹olstvu predstavlja s premi¹ljenim izborom

gradiva, ambientalnimi postavitvami in

razliènimi muzejskimi pristopi razvoj izobra-

¾evalne dejavnosti v Galiciji in izseljenstvu

v èezmorskih de¾elah od ¹olskih stavb, uèil,

razredov do galerije pedago¹kih idej in uèiteljstva

ter sveta otrok.

Abstract

The article presents the Pedagogical Museum

of Galicia, founded in late 2000, which began

its activities even prior to the opening of the

modern museum building on 21 October 2004

in Santiago de Compostela, the capital of

Galicia in the north-western part of the Iberian

Peninsula. The museum made a name for

itself in 2001 with the organisation of a conference

of the pedagogical museums of Spain

and Portugal (I Foro Ibérico de Museísmo

Pedagóxico) and with the publication of a

book about school museums around the world

(Os Museos da Educación en Internet, 2004).

MUPEGA, with its new building of modern

museum spaces, 1200 sq. m. dedicated to exhibitions,

and with over 40,000 museum objects,

as well as through its educational and research

work, occupies a prominent place among

school and pedagogical museums. Its permanent

exhibition about schools presents through

a well thought out selection of material, exhibited

in an imaginary way, and through different

approaches the development of educational

activities in Galicia and emigrant communities

overseas by showing school buildings, teaching

tools, classes, a gallery of teaching ideas,

teachers and the world of children.

¿Será verdad que ya han pasado diez años desde el inicio del nuevo Museo Pedagógico

de Santiago de Compostela, allí en Galicia, tierra tan lejana para nosotros, cerca del ‘fin del

mundo’ (Finisterre)? No es menor lo sostenido anteriormente si consideramos que hoy en día

los museos pedagógicos contemporáneos cuentan con una rica tradición en trabajos, archivos

y fuentes históricas –en promedio- desde la segunda mitad del siglo XIX. No obstante para el

ámbito de la investigación histórica relacionada con el mundo escolar, el nacimiento de un

museo nuevo representa un hecho que no pasa desapercibido y por tanto, resulta digno de

atención, MUPEGA, el cual se ha desarrollado rápidamente como un centro de la actividad

cultural y museológica galiciana gracias a su eficiente organización: desde contar con un edificio

moderno hasta exposiciones para el

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne re¹itve Sloway