Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

ŠOLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 2013/3


Cena brez DDV: 1.845,23 SIT (7,70 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.002,07 SIT (8,35 EUR)

 

IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH PRI OBJAVLJANJU

PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT

UREDNIŠKI ODBOR REVIJE ŠOLSKA KRONIKA / EDITORIAL BOARD OF PUBLICATION SCHOOL CHRONICLE

Šolska kronika / Navodila avtorjem in avtoricam

School Chronicle / Instructions to contributors

 

Š O L S K A   K R O N I K A
REVIJA ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE


Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana

 

SCHOOL CHRONICLE / SCHULCHRONIK
Leto 2013, številka 3
Letnik 22 – XLVI

 

Urednica/Editor: mag. Marjetka Balkovec Debevec
Uredniški odbor/Editorial Board: Anton Arko, mag. Marjetka Balkovec Debevec (urednica/Editor), dr. Theodor Domej (Avstrija/Austria), dr. Darko Friš, Ksenija Guzej, Tatjana Hojan (lektoriranje/Proofreading), Polona Koželj, dr. Zdenko Medveš, mag. Stane Okoliš (odgovorna oseba izdajatelja/Responsible person of the publisher), Slavica Pavlič, dr. Mojca Peček Čuk, dr. Leopoldina Plut Pregelj (ZDA/USA), Mateja Ribarič, dr. Branko Šuštar, mag. Mladen Tancer, dr. Andrej Vovko

 

VSEBINA / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS
ČLANKI IN PRISPEVKI / ARTICLES AND OTHER CONTRUBUTIONS /
ARTIKEL UND BEITRÄGE

 

Tatjana Hojan: Dr. Franc Miklošič (1813–1891) v slovenskih pedagoških
revijah in njegova berila                                                                                                   ...407–424

Dr Franc Miklošič (1813–1891) in Slovenian pedagogical journals and his readers
Dr. Franc Miklošič (1813–1891) in slowenischen padagogischen Zeitschriften und
seine Lesebucher

 

Branko Šuštar: Zgodovinski razvoj poučevanja s slikami: slovenske izkušnje           ...425–446
Historical development of teaching with illustration: Slovenian experiences
Geschichtliche Entwicklung des Unterrichts mit Bildern: slowenische Erfahrungen

 

Maja Šebjanič: (Neliterarna) podoba učitelja 1855–1914 v pedagoškem tisku             ...447–464
The (non-literary) image of the teacher between 1855 and 1914 in the pedagogical press
(Unliterarisches) Bildnis des Lehrers 1855–1914 in padagogischen Zeitschriften

 

Nada Trebec: »Resna stavba za resni smoter« – deška meščanska
šola v Postojni                                                                                                                   ...465–492
“A Serious Building for a Serious Purpose” – lower secondary school
for boys in Postojna
Ernstes Gebaude fur ernsten Zweck – die burgerliche Knabenschule in Postojna

 

David Movrin: Fran Bradač, Milan Grošelj, Anton Sovre: klasična filologija
na Univerzi v Ljubljani po letu 1945                                                                                ...493–519
Fran Bradač, Milan Grošelj, and Anton Sovre: Classics at the University
of Ljubljana after 1945
Fran Bradač, Milan Grošelj, Anton Sovre: klassische Philologie an der Universitat
in Ljubljana inach dem Jahr 1945

 

Minka Kuclar: Podobe trenutkov –Transgeneracije
O kulturni ustvarjalnosti ljubljanskih srednješolcev                                                     ..520–537

Images of Moments – Trans-Generations
The cultural creativity of Ljubljana secondary school pupils
Abbilder der Augenblicke – Transgenerationen
Uber kulturelle Kreativitat der Ljubljanaer Mittelschuler

 

Tatjana Hojan: Andrej Einspieler (1813–1888) v slovenskih
pedagoških glasilih                                                                                                           ..538–540
Andrej Einspieler (1813–1888) in the Slovenian pedagogical press
Andrej Einspieler (1813–1888) in slowenischen padagogischen Zeitschriften

 

JUBILEJI / ANNIVERSARIES / JUBILÄEN

 

Tatjana Hojan: Nekaj stoletnih šol v letu 2014                                                                 ..541–545
Some 100-year-old schools in 2014
Einige hundertjahrige Schulen im Jahre 2014

 

Mladen Tancer: Prof. dr. Danilo Viher – pedagog in pesnik
Ob stoletnici njegovega rojstva /1912–1971–2012/                                                        ..546–551
Prof Dr Danilo Viher – pedagogue and poet On the centenary of his birth /1912–1971–2012/
Prof. Dr. Danilo Viher – Padagoge und Dichter
Zur Jahrhundertfeier seiner Geburt /1912–1971–2012/

 

Bibliografija/Bibliography/Bibliopgraphie                                                                           ..552–557
Minka Kuclar: Vesela pomladna epistola

 

Ob 135-letnici rojstva Otona Župančiča                                                                          ..558–564
A Joyful Spring Epistle
On the 135th anniversary of the birth of Oton Župančič
Frohliche Fruhlingsbotschaft
Zur 135-Jahrfeier der Geburt von Oton Župančič

 

 

SPOMINI NA ŠOLO / REMINISCENCES OF SCHOOLING / ERINNERUNG AND DIE SCHULE

 

Mira Hiršel: Začeti znova v vasi Leše pri Tržiču 1945–1947. Zapiski o pouku
v kmečki hiši, gradnja nove šole, življenje z vaščani                                                    ..565–584
A new beginning in the village of Leše near Tržič 1945–1947. Notes on lessons in
a farmhouse, the construction of a new school, life with the villagers
Neu anfangen im Dorf Leše bei Tržič 1945–1947. Aufzeichnungen uber den
Unterricht im Bauernhaus, Bau der neuen Schule und Leben mit Dorfbewohnern

 

Branko Lončar: Utrinki spominov na osnovno šolo v Spodnji Šiški 
med 2. svetovno vojno                                                                                                      ..585–587
Memories of the primary school in Spodnja Šiška during World War Two
Erinnerungen an die Grundschule in Spodnja Šiška wahrend des Zweiten Weltkriegs

 

Moji šolski spomini na šolo v Tomišlju (Rozalija Snoj, zbrala Mirjana Junc)                ...588–589
My memories of the school in Tomišelj
Meine Schulerinnerungen an die Schule in Tomišelj

 

RAZSTAVA ŠOLA IZ ZEMLJE: UČENJE VISOKIH ANDOV /
THE EXHIBITION SCHOOL OF THE EARTH: TEACHING FROM THE MAJESTIC ANDES / AUSSTELLUNG SCHULE AUS ERDE: LERNEN VON HOHEN ANDEN

 

Mateja Ribarič: Šola iz zemlje: učenje visokih Andov
Razstava, spremljevalne prireditve in literarni natečaj v Slovenskem šolskem
muzeju (junij 2012–maj 2013)                                                                                           ..591–618
School of the Earth: Teaching from the Majestic Andes. An exhibition, accompanying events
and a call for literary submissions at the Slovenian School Museum (June 2012–May 2013)
Schule aus der Erde: Das Lernen von hohen Anden. Ausstellung, Begleitveranstaltungen und
literarisches Ausschreiben im Slowenischen Schulmuseum (Juni 2012–Mai 2013)

 

IZ MUZEJSKEGA DELA / MUSEUM ACTIVITIES / AUS DER MUSEUMSTÄTIGKEIT

 

Stane Okoliš: Poročilo o delu Slovenskega šolskega muzeja v letu 2012                   ...619–663
Report on the work of the Slovenian School Museum in 2012
Bericht uber die Tatigkeit des Slowenischen Schulmuseums im Jahre 2012

 

Stane Okoliš: Ob 115-letnici Slovenskega šolskega muzeja (1898–2013)                   ...664–667
On the 115th anniversary of the Slovenian School Museum (1898–2013)
Zum 115. Jubilaum des Slowenischen Schulmuseums (1898–2013)

 

Maja Hakl, Branko Šuštar: 15. mednarodni simpozij šolskih muzejev
in šolskozgodovinskih zbirk, Ljubljana 2013
Povezovanje v šolstvu: učiteljstvo in njihova društva kot spodbujevalci
pedagoškega razvoja (zgodovinski in muzejski pogledi)                                             ...668–681
15th International Symposium on School Life and School History Museums
& Collections, Ljubljana 2013 / Creating links in education. Teacher’s and their
associations as promoters of pedagogic development (historical and museum aspects)
15. Internationales Symposium der Schulmuseen und Schulgeschichtlichen Sammlungen,
Ljubljana 2013 / Vernetzung im Bereich Bildung. Der Einfluss von Lehrpersonen
und deren Berufsorganisationen auf die Entwicklung der Schule und des Bildungswesens
(historische und museologische Aspekte)

 

Polona Koželj: Slikanica – moja prva knjiga. Razstava o slovenski slikanici              ...682–685
“The Picture Book – My First Book”. An exhibition about Slovenian picture books
Das Bilderbuch – mein erstes Buch. Ausstellung uber das slowenische Bilderbuch

 

Tomaž Gorenc: Razstava Šola – ključ za razvoj
Šolarji Angole, Malavija in Gane                                                                                     ...686–689
School – a key to development. Pupils in Angola, Malawi and Ghana
Schule – Schlussel zur Entwicklung. Schuler von Angola, Malawi und Ghana

 

Majda Kohne: Pravi dogodek na pravem kraju
Žirovska generacija '61 v Slovenskem šolskem muzeju, 21. 3. 2013                          ...690–698
The right event in the right place
The Žiri generation of 1961 in the Slovenian School Museum, 21st March 2013
Richtiges Ereignis am richtigen Platz
Žirovjer Generation ’61 im Slowenischen Schulmuseum, 21. 3. 2013

 

Milijana Lipovec: V Slovenskem šolskem muzeju so me osrečili                                  ...699–700
The Slovenian School Museum made me happy
Im Slowenischen Schulmuseum machte man mich glucklich

 

Nuša Dolinšek: Obisk šolskega muzeja v Londonu
(The Ragged School Museum)                                                                                        ...701–703
Visiting the school museum in London (The Ragged School Museum)
Zu Besuch im Schulmuseums in London (The Ragged School Museum)

 

 

DROBTINICE IZ ŠOLSKE PRETEKLOSTI /
BITS AND PIECES FROM PAST SCHOOL TIMES / SPLITTER DER SCHULVERGANGENHEIT

 

»Šolski muzej je otvorjen!« (Popotnik 1898) (pripravila Polona Koželj)                        ...705–706
The School Museum is open! (Popotnik 1898)
Das Schulmuseum ist geoffnet! (Popotnik 1898)

 

 

POROČILA IN OCENE/ REPORTS AND REVIEWS / BERICHTE UND REZENSIONEN

 

Zbornik prvih maturantov učiteljišča v Celju 1948–1952 (Polona Koželj)                  ...707–709
Marjan Marinšek, Tonček je prišel (Maja Hakl)                                                              ...710–711

 

Šola Prade nekoč in danes. Zbornik prispevkov ob 100-letnici šolskega
poslopja in 145-letnici ustanovitve šole (Tomaž Gorenc)                                           ...712–714

 

Znanje je luč: vzgoja in izobraževanje skozi čas s poudarkom na dekliški
uršulinski šoli na loškem gradu (Neža Hrovat)                                                            ...715–717

 

SODELAVCI Šolske kronike št. 3, 22/XLVI, 2013
/ LIST OF CONTRIBUTORS  /
MITARBAITER                                                             ...718–719
                                                                            
                                                                            

NAVODILA AVTORJEM IN AVTORICAM
/ INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS/ ANLEITUNGEN FÜR AUTOREN                ...720         

 

______________________________________________________________________________

 

Povzetki in abstrakti/Summaries and Abstracts/ŠK 2013 št. 3

 

Tatjana Hojan 
Dr. Franc Miklošič (1813–1891) v slovenskih pedagoških revijah in njegova berila
Dr Franc Miklošič (1813–1891) in Slovenian pedagogical journals and his readers

Izvleček
Jezikoslovec Franc Miklošič je med letoma 1853 in 1865 napisal štiri berila za poučevanje slovenščine v višjih gimnazijah. V članku je predstavljena vsebina teh beril in odziv nanje v slovenskih časopisih. Posebej so omenjeni tudi prispevki o Miklošiču v slovenskih pedagoških revijah Šolskem prijatelju, Učiteljskem tovarišu in Popotniku.

Abstract
Between 1853 and 1865, the linguist Franc Miklošič wrote four readers for the teaching of Slovenian in higher secondary school. The article presents the content of these readers and the reaction to them in Slovenian newspapers. Contributions about Miklošič in the pedagogical journals Šolski prijatelj, Učiteljski tovariš and Popotnik are discussed separately.

 

 

Branko Šuštar
Zgodovinski razvoj poučevanja s slikami: slovenske izkušnje
Historical development of teaching with illustration: Slovenian experiences

Izvleček
Prispevek predstavlja nekatere vidike pedagoške razprave o poučevanju s slikami v slovenskih deželah od srede 19. do sredine 20. stoletja. Pedagoške revije so pisale o vprašanjih povezanih z ilustracijami v učbenikih in z uporabo učnih slik. Tudi teme o pisanju in likovnem pouku so bile zanimive za bralce listov Učiteljski tovariš (ust. 1861) in Popotnik (ust. 1880) in drugega pedagoškega tiska. Nekatera poročila v časopisju lahko povežemo s primerki iz zbirk v Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani.

Abstract
The contribution represents some aspects of pedagogical discussion about teaching with illustration in Slovenian lands from mid-19th century to the mid-20th century. Pedagogical journals wrote about questions connected to illustrations in textbooks and the use of wall paintings (learning images). The theme about writing and art education was also interesting for readers of journals ‘Učiteljski tovariš’ (Teacher’s Comrade, est. 1861), ‘Popotnik’ (Traveller, est. 1880) and other pedagogical press. Some reports in journals can be linked to some specimens in collections of Slovenian School Museum in Ljubljana.

 

Maja Šebjanič
(Neliterarna) podoba učitelja 1855–1914 v pedagoškem tisku
The (non-literary) image of the teacher between 1855 and 1914 in the pedagogical press

Izvleček
Največje spremembe glede izobraževanja, položaja in podobe učitelja so se dogajale v drugi polovici 19. stoletja oziroma z Državnim osnovnošolskim zakonom iz leta 1869. Na oblikovanje podobe učitelja oziroma njegovega ideala, moralnega lika so vplivali strokovni prispevki pomembnih šolnikov v pedagoškem tisku tistega časa, predvsem v Učiteljskem tovarišu in Popotniku. Po drugi strani lahko iz istih časopisov iz prispevkov učiteljev opazujemo, kakšna je bila njegova realna podoba. Skozi prikaz analize prispevkov v pedagoškem tisku bom skušala prikazati, kakšna je bila podoba učitelja med letoma 1855 in 1914.

Abstract
The greatest changes in the education, position and image of the teacher happened in the second half of the 19th century, with the State Primary School Law in 1869. Professional articles written by important educationalists in the educational press at that time, mainly in Učiteljski tovariš and Popotnik, influenced the shaping of the ideal image of teachers and their moral character. At the same time, articles written by ordinary teachers in the same publications offer us a view of what they were really like. Through an analysis of articles in the educational press, this article attempts to show how teachers were viewed between 1855 and 1914.

 

Nada Trebec
»Resna stavba za resni smoter« - deška meščanska šola v Postojni
“A Serious Building for a Serious Purpose” -  lower secondary school for boys in Postojna

Izvleček 
Članek je bil napisan ob 100 letnici meščanske deške šole v Postojni. Ob ustanovitvi, leta 1906, šola še ni imela svojih prostorov, gostovala je v stavbi ljudske šole, zato v prispevku predstavljam načrt za gradnjo nove šolske stavbe in opisujem zunanji in notranji izgled zgradbe. Ko so gradnjo leta 1909 zaključili, so pripravili slovesnost ob odprtju in se preselili v nove prostore. Pišem, kako je bilo organizirano delo na šoli in kako je bila šola povezana z okoljem, v katerem je delovala. Glavni vir za te vsebine so Izvestja meščanske deške šole v Postojni, ki jih hrani Slovanska knjižnica v Ljubljani. Deško meščansko šolo je v šolskem letu 1922/23 obiskoval tudi moj oče Anton Trebec (1909-1978), zato dodajam kratek opis šolskega dela pri posameznih predmetih na podlagi vsebine njegovih zvezkov.

Abstract
The article marks the centenary of the lower secondary school for boys in Postojna. Upon its inception in 1906, the school did not have its own premises and had to operate in the primary school building, which is why the article presents the plan for the construction of a new school building, describing its exterior and interior. When the construction was finished in 1909, an opening ceremony was organised and the school moved to its new premises. The article describes how the work of the school was organised and how the school was connected with the local community. The main sources of this information were the annual school publications kept by the Slavic Library in Ljubljana. In the school year 1922/23, the school was also attended by the father of the article’s author, Anton Trebec, (1909-1978), which is why there is also a short description of the lessons for individual subjects based on his exercise books.

 

David Movrin
Fran Bradač, Milan Grošelj, Anton Sovre: klasična filologija na Univerzi v Ljubljani v desetletju po vojni
Fran Bradač, Milan Grošelj, and Anton Sovre:  Classics at the University of Ljubljana after 1945

Izvleček
Kljub fragmentarnemu značaju ohranjenega gradiva slovenski arhivi razkrivajo veliko podatkov o tem, kako se je partija po prevzemu oblasti leta 1945 lotila Univerze v Ljubljani. Slovenski profesorji latinščine in grščine — Fran Bradač, Milan Grošelj in Anton Sovre — so bili obsojeni na težavno igro, kjer so skušali ohraniti ideološko sprejemljivo fasado in obenem obvarovati nekaj minule avtonomije.

Abstract
Despite the fragmentary character of the material, Slovenian archives reveal quite a bit of information on how university was subjugated after the Communist Party takeover in 1945. Slovenian professors of classics — Fran Bradač, Milan Grošelj, and Anton Sovre — played a difficult game of keeping up ideologically acceptable appearances while striving to preserve some bygone autonomy.

 

Minka Kuclar
Podobe trenutkov –Transgeneracije. O kulturni ustvarjalnosti ljubljanskih srednješolcev
Images of Moments – Trans-Generations. The cultural creativity of Ljubljana secondary school pupils

Izvleček
Prispevek predstavlja nastanek in razvoj prireditve Podobe trenutkov, kasneje preimenovane v Transgeneracije. Leta 1976 je na pobudo Gimnazije Ivana Cankarja Ljubljana (takrat II. Gimnazija, Šubičeva) zaživela ideja o skupni prireditvi, na kateri bi predstavili ustvarjalne dosežke mladih na različnih kulturnih področjih v okviru ljubljanskih gimnazij. Prireditve so prvi dve leti potekale na Gimnaziji Ivana Cankarja, nato od 1978 do 1980 v Mali drami SNG, od leta 1981 pa so Podobe trenutkov uvrščene v program kulturnih dejavnosti v Cankarjevem domu, ki je nato prevzel tudi organizacijo teh prireditev. Avtorica v prispevku predstavlja vključenost ljubljanskih gimnazij, prikaže, kako se je krog sodelujočih širil vse do leta 2013, ko so na prireditvi Transgeneracije nastopali srednješolci iz vse Slovenije. V Podobah trenutkov so se kot dijaki preskusili tudi posamezniki, ki so se kasneje uveljavili v umetnosti: Silva Čušin, Barbara Hieng, Roman Končar, Saša Pavček, Matjaž Pograjc, Pavle Ravnohrib, Jelena Sitar, Tomaž Štrucl, Matjaž Zupančič, Dragan Živadinov in drugi. V prispevku so predstavljeni tudi odzivi medijev. Dokumenti in gradivo Podobe trenutkov – Transgeneracije je bilo leta 2013 podarjeno Slovenskemu šolskemu muzeju. (Ur.)


Abstract
The article presents the origin and development of the event Images of Moments, later renamed Trans-Generations. In 1976, on the basis of an initiative from the Ivan Cankar gimnazija in Ljubljana (then known as the 2nd gimnazija, Šubičeva), the idea came to life of a joint event presenting the creative achievements of young people from Ljubljana secondary schools (gimnazije) in various cultural spheres. For the first two years, the event took place at the Ivan Cankar gimnazija, then from 1978 to 1980 on the small stage of the SNT Drama theatre, and then from 1981 onwards Images of Moments was included in the programme of the Cankarjev dom, Cultural and Congress Centre, which also took on the organisation of the events. In her article, the author describes how Ljubljana secondary schools were included and shows how the circle of participants kept widening until 2013, when at the event now called Trans-Generations, secondary school pupils from across Slovenia took part. Some individuals who later made a name for themselves in the arts have appeared in these events, including: Silva Čušin, Barbara Hieng, Roman Končar, Saša Pavček, Matjaž Pograjc, Pavle Ravnohrib, Jelena Sitar, Tomaž Štrucl, Matjaž Zupančič and Dragan Živadinov. The article also describes the media response. The documents and materials connected with the Images of Moments and Trans-Generations were in 2013 donated to the Slovenian School Museum. (Ed.)

 

Tatjana Hojan     
Andrej Einspieler (1813–1888) v slovenskih pedagoških glasilih
Andrej Einspieler (1813–1888) in the Slovenian pedagogical press

Izvleček
Andrej Einspieler (r. 1813 v Svečah v Rožu, u. 1888 v Celovcu) je bil politik in narodnoprosvetni delavec, duhovnik in profesor. V prispevku so obravnavani podatki o Andreju Einspielerju v naših pedagoških časopisih do njegove smrti leta 1888. Največ so poročali o njegovem uredniškem in literarnem delu, nastopanju v koroškem deželnem zboru in slovesnosti ob petju zlate maše leta 1887. V učiteljskem tovarišu in Popotniku sta tudi krajša prispevka ob njegovi smrti.

Abstract
Andrej Einspieler (born 1813 in Suetschach im Rosental, died 1888 in Klagenfurt) was a politician and a patriot, a priest and a teacher. The article presents the information about Einspiler found in Slovenian pedagogical newspapers up to his death in 1888. Most reports dealt with his editorial and literary work, his appearances in the Carinthian provincial assembly and the festivities related to his Golden Mass in 1887. The newspapers Učiteljski tovariš and Popotnik also published short articles when he died.

                                        

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway