Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

ŠOLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 2013/1-2


Cena brez DDV: 1.845,23 SIT (7,70 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.002,07 SIT (8,35 EUR)

IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH PRI OBJAVLJANJU

PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT

UREDNIŠKI ODBOR REVIJE ŠOLSKA KRONIKA / EDITORIAL BOARD OF PUBLICATION SCHOOL CHRONICLE

Šolska kronika / Navodila avtorjem in avtoricam

School Chronicle / Instructions to contributors

 

 

 

Šolska kronika 2013/1-2 kazalo.pdf

 

Š O L S K A   K R O N I K A

REVIJA ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE

Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana

 

Leto 2013, številka 1–2

Letnik 22 – XLVI

School Chronicle / Schulchronik

Journal of the History of Schooling and Education.

Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia.

Zeitschrift für Schul- und Erziehungsgeschichte. Organ des

Slowenischen Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.

 

Šolski zvezki kot zgodovinski vir / School Exercise books

as a Historical Source / Schulhefte als historische Quelle

 

VSEBINA / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

ČLANKI IN PRISPEVKI / ARTICLES AND OTHER CONTRUBUTIONS /

ARTIKEL UND BEITRÄGE

 

 

Branko Šuštar, Od Macerate do Ljubljane - tuje in domače spodbude

in raziskovanja šolskih zvezkov kot zgodovinskega vira                                                      …11–30

From Macerata to Ljubljana – domestic and foreign initiatives in research

into school exercise books as a historical source

Von Macerata bis Ljubljana – fremde und heimische Anregungen zur Erforschung

der Schulhefte als historische Quelle

 

Razstava - Zgodbe šolskih zvezkov: Pogledi na razvoj šolskih zvezkov na Slovenskem

od srede 19. stoletja naprej, Slovenski šolski muzej, Ljubljana 2011-2012                         …31–64

Exhibition - The story of school exercise books. A look at the development

of school exercise books in Slovenia from the mid-19th century onwards,

Slovenian School Museum, Ljubljana 2011-2012

Exposición - Historia de cuadernos escolares. Un repaso acerca del desarrollo

de cuadernos escolares en Eslovenia a partir del siglo XIX,

Museo escolar de Eslovenia, Ljubljana 2011-2012

Ausstellung - Geschichte der Schulhefte. Ansichten zur Entwicklung

der Schulhefte auf slowenischem Gebiet seit Mitte des 19. Jahrhunderts,

Slowenisches Schulmuseum, Ljubljana 2011-2012

 

Milena Mileva Blažić, Podoba otrok in otroštva v šolskih zvezkih

na Slovenskem (1850-2000)                                                                                                     …65–86

How children and childhood appear in school exercise books in Slovenia (1850-2000)

Abbild der Kinder und der Kindheit in Schulheften auf slowenischem Gebiet (1850-2000)

 

Ljiljana Šuštar, Šolski zvezki v fondih ljubljanske enote

Zgodovinskega arhiva Ljubljana                                                                                            …87–96

School exercise books in the Ljubljana unit of the Ljubljana Historical Archives

Schulhefte in Archivbeständen der Ljubljanaer Einheit des Historischen Archivs Ljubljana

 

Jure Maček, Pogledi na šolske zvezke kot zgodovinski vir

v Pokrajinskem arhivu v Mariboru                                                                                         ...97–114

Views on school exercise books as a historical source in the Maribor Regional Archives

Ansichten auf Schulhefte als historische Quelle im Landschaftsarchiv in Maribor

 

Ivanka Zajc Cizelj, Šolski zvezek kot nosilec zgodovinskega zapisa

v fondih vzgojno-izobraževalnih ustanov                                                                           ...115–123

The school exercise book as a witness to historical writing kept by educational institutions

Schulhefte als Träger der historischen Niederschrift in Archivbeständen

der Erziehungs- und Bildungsanstalten

 

Marta Triler, Šolski zvezki v arhivih uršulinskih samostanov kot arhivski vir                 ...125–138

School exercise books in the archives of the Ursuline convents as an archive source

Schulhefte in Archiven der Ursulinen Kloster als Archivquelle

 

Mateja Medved, Šolski zvezki iz Muzeja Velenje in njihove zgodbe                                 ...139–159

School exercise books from Velenje Museum and their stories

Schulhefte aus dem Museum Velenje und ihre Geschichten

 

Marko Kumer, Šolski zvezki iz Slatnarjeve tiskarne v zbirki

Medobčinskega muzeja Kamnik                                                                                          ...160–171

School exercise books from Slatnar’s printing house in the collection

of the Intermunicipal Museum, Kamnik

Schulhefte aus der Buchdruckerei Slatnar in der Sammlung des Kreismuseums Kamnik

 

Majda Pungerčar, Šolski zvezki v Dolenjskem muzeju Novo mesto                                 ...172–175

School exercise books in the Dolenjska Museum, Novo mesto

Schulhefte im Museum von Dolenjska in Novo mesto

 

Ivanka Počkar, O šolskih zvezkih iz Posavskega muzeja Brežice                                     ...176–182

School exercise books in the Posavje Museum Brežice

Über Schulhefte im Posavje Museum Brežice

 

Marija Počivavšek, Šolski zvezki med Celjani                                                                     ...183–189

School exercise books among the people of Celje

Schulhefte unter Bewohnern von Celje

 

Branko Šuštar, En župan, en zdravnik, en škof: šolski zvezki

razkrivajo osebnosti in sledi časa                                                                                      ...190–203

A mayor, a physician, a bishop: school exercise books reveal personalities and traces of time

Ein Bürgermeister, ein Arzt, ein Bischoff: Schulhefte enthüllen Persönlichkeiten und Zeitspuren

 

Tatjana Hojan, Šolski zvezki v slovenskih pedagoških revijah

med letoma 1900 in 1930                                                                                                     ...204–217

School exercise books in Slovenian educational journals between 1900 and 1930

Schulhefte in slowenischen pädagogischen Zeitschriften in den Jahren von 1900 bis 1930

 

Nataša Kolar, Šolski zvezki v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja

na primeru Osnovne šole Šmartno pri Litiji                                                                       ...218–223

School exercise books in the 1920s and 1930s from Šmartno pri Litiji Primary School

Schulhefte in den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts

am Beispiel der Grundschule Šmartno bei Litija

 

Marjetka Balkovec Debevec, »Spomin na učitelja – vzgojitelja«.

Iz listov šolskih zvezkov na pedagoškem tečaju v Beli krajini

med drugo svetovno vojno                                                                                                 ...224–237

“A memory of a teacher”. School exercise book pages from an educational course

in Bela krajina during World War Two

»Erinnerung an den Lehrer – Erzieher«. Aus Schulheftblättern am pädagogischen

Kurs während des Zweiten Weltkriegs

 

Anton Arko, Šolski zvezki v slovenskem pedagoškem časopisju

v prvem desetletju po drugi svetovni vojni                                                                         ...238–243

School exercise books in the Slovenian educational press in the first decade

after World War Two

Schulhefte in slowenischen pädagogischen Zeitschriften im ersten Jahrzehnt

nach dem zweiten Weltkrieg

 

Taja Gubenšek, Vsak zvezek drugače diši.

Šolski zvezki družine Gubenšek iz Domžal                                                                         ...244–257

Each school exercise book smells different - School exercise books

belonging to the Gubenšek family

Jedes Schulheft riecht anders - Schulhefte der Familie Gubenšek aus Domžale

 

Šolski zvezki iz dveh slovenskih pokrajin: Primorska in Prekmurje / Exercise books from two Slovenian regions: Primorska and Prekmurje / Schulhefte aus zwei slowenischen Landschaften: Primorska und Prekmurje

Vlasta Tul, Šolski zvezki v fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva

v Novi Gorici                                                                                                                           ...258–268

School exercise books in the collections of the Nova Gorica Regional Archives

Schulhefte in Archivbeständen und Sammlungen des Landschaftsarchivs in Nova Gorica

Quaderni scolastici nei fondi e nelle collezioni dell'Archivio Regionale di Nova Gorica

 

Ana Kobal, Šolski zvezek pripomoček fašistične raznarodovalne politike:

primer šole v Vipavi                                                                                                               ...269–280

The school exercise book – a tool of Fascist denationalising policies: school Vipava as an example

Schulheft – ein Hilfsmittel der faschistischen Denationalisierungspolitik:

Beispiel der Schule Vipava

Quaderno scolastico – strumento della politica snazionalizzatrice fascista (Vipava)

 

Vlasta Beltram, Pripovedovanje šolskih zvezkov v Pokrajinskem muzeju Koper            ...281–286

Tales of exercise books in the Koper/Capodistria Regional Museum

Schulhefte erzählen im Landesmuseum Koper

Il racconto dei quaderni scolastici nel Museo Regionale di Capodistria

 

Mirjana Kontestabile Rovis, Šolski zvezki v Pokrajinskem arhivu v Kopru

in na razstavi ob 100-letnici izgradnje šolske stavbe v Rakitovcu                                   ...287–294

Exercise books in the Koper/Capodistria Regional Archives and at the exhibition

marking the centenary of the construction of the school building in Rakitovec

Schulhefte im Landschaftsarchiv in Koper und auf der Ausstellung

zur Jahrhundertfeier des Schulgebäudes in Rakitovec

Quaderni scolastici nell'Archivio Regionale di Capodistria e all'esposizione

in occasione del Centenario della costruzione dell'edificio scolastico a Rakitovec

 

Karla Kofol, Šolski zvezki v Tolminskem muzeju

– pričevalci življenja ob slovenski zahodni meji                                                               ...295–300

School exercise books in the Tolmin Museum – records of life along Slovenia’s western border

Schulhefte im Museum von Tolmin – Zeugen des Lebens an slowenischer Westgrenze

Quaderni scolastici nel Museo Tolmin – testimoni della vita al confine sloveno occidentale

 

Jana Tomažič Cvetko, Šolski zvezki družine Sket iz Postojne                                          ...301–310

School exercise books belonging to the Sket family from Postojna

Schulhefte der Familie Sket aus Postojna

Quaderni scolastici della famiglia Sket di Postojna

 

Ivanka Huber, Šolski zvezek kot pričevalec družbenega časa in prostora:

šolski zvezek šestošolke v Kančevcih iz leta 1941                                                           ...311–321

The school exercise book as a witness of a social time and space:

an exercise book belonging to a sixth-grader in Kančevci in 1941

Schulhefte als Zeugen der Zeit und des Raumes in der Gesellschaft:

Schulheft der Sechstklässlerin in Kančevci aus dem Jahre 1941

Az iskolafüzet mint a társadalmi idő és tér tanúja:

egy Kančevciben élő hatodik osztályos leány iskolafüzete 1941-ből

 

Maja Hakl, Šolski zvezek moje babice iz šolskega leta 1955-56

(OŠ Šalovci v Prekmurju)                                                                                                    ...322–326

My grandmother's school exercise book from the 1955-56 school year

(Primary school Šalovci in Prekmurje)

Schulheft meiner Großmutter aus dem Schuljahr 1955-56

(Grundschule Šalovci im Murland)

A nagymamám iskolafüzete az 1955-56-os tanévből

(a muravidéki Šalovci általános iskolája).

 

Klaudija Sedar, Redovalnica v šolskem zvezku iz leta 1973 (Gornji Petrovci)               ...327–336

A grade book in a school exercise book (Gornji Petrovci, 1973)

Klassenbuch im Schulheft aus dem Jahre 1973 (Gornji Petrovci)

Az osztálykönyv egy 1973-as iskolafüzetben (Gornji Petrovci)

 

Šolski zvezki v nekaterih drugih slovanskih državah: Bolgarija, Češka, Hrvaška, Slovaška in Srbija / Exercise books in some other Slavic states: Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Slovakia and Serbia / Schulhefte in einigen anderen slawischen Ländern: Bulgarien,Tschechien, Kroatien, Slowakei und Serbien

Vera Kisiova, Pregled razvoja školski svezaka u Bugarskoj

od sredine 19. do sredine 20. stoljeća / Към въпроса за разпространението

на учебните тетрадки в България от средата на XIX до средата на XX век          ...337–344

Pregled razvoja šolskih zvezkov v Bolgariji od sredine 19. do sredine 20. stoletja

An overview of the development of school exercise books in Bulgaria

from the mid 19th to the mid 20th century

Überblick der Entwicklung der Schulhefte in Bulgarien seit der Mitte

des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts

 

Maja Karagjozova, Mariana Tomitova, Školske sveske iz vremena

bugarskog preporoda u Nacionalnom muzeju obrazovanja

u Gabrovu / Училищни тетрадки от периода на Българското възраждане

в Националния музей на образованието                                                                     ...345–352

Šolski zvezki iz časa bolgarskega preporoda v Narodnem muzeju izobraževanja v Gabrovu

School Exercise Books from the period of the Bulgarian Revival in the National Museum of Education

Schulhefte aus der Zeit der bulgarischen Erneuerung im Nationalen Bildungsmuseum in Gabrovo

 

 

Jan Šimek, Šolski zvezki v čeških muzejskih zbirkah in predpisi

o uporabi šolskih zvezkov v čeških šolah od konca 19. stoletja

do druge polovice 20. stoletja / Školní sešity v českých muzejních sbírkách

a předpisy upravující užití sešitů v českých školách od konce 19. století

do druhé poloviny 20. století                                                                                            ...353–363

School exercise books in Czech museum collections and official regulations for use

of exercise books in Czech schools from the end 19th century till second half 20th century

Schulhefte in tschechischen Museumssammlungen und Vorschriften

zum Gebrauch der Schulhefte in tschechischen Schulen von Ende

des 19. Jahrhunderts bis zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts

 

Vesna Rapo, Pisanke i krasopisanke iz zbirki Hrvatskoga školskog muzeja

u Zagrebu / Zvezki za spise ('pisanke') in zvezki za lepopis ('krasopisanke')

iz zbirk Hrvaškega šolskega muzeja v Zagrebu                                                            ...364–374

Exercise books for essays and exercise books for handwriting

from the collections of the Croatian School Museum in Zagreb

Hefte für Aufsätze („Schreibhefte“) und Hefte für Schönschrift („Schönschreibhefte“)

aus den Sammlungen des Kroatischen Schulmuseums in Zagreb

 

Vladimír Michalička, Šolski zvezki v zbirkah Muzeja šolstva in pedagogike

v Bratislavi / Školské zošity v zbierkovom fonde Múzea školstva a pedagogiky     ...375–380

School exercise books in the collections of the Museum of Education and Pedagogy in Bratislava

Schulhefte in den Sammlungen des Museums für Schulwesen und Pädagogik in Bratislava

 

Maja Nikolova, Školske sveske kao izvor za proučavanje istorije školstva

i prosvete u Srbiji / Школске свеске као извор за проучавање

историје школства и просвете у Србији                                                                  ...381–397

Šolski zvezki kot vir za raziskovanje zgodovine šolstva in prosvete v Srbiji

School exercise books as a historical source for research of history of education in Serbia

Schulhefte als Quelle der Erforschung der Geschichte des Schulund

Bildungswesens in Serbien

 

Šolska kronika 1-2, 2013 / Seznam avtoric in avtorjev / List of contributors                     ...398

 

Navodilo avtorjem / Instructions to contributors / Anleitungen für Autoren                              ...400

 

___________________________________________________________________________________

 

Povzetki in abstrakti/Summaries and Abstracts/ŠK 2013 št. 1-2

Izvlečki in abstrakti vseh člankov se v celoti nahajajo v PDF dokumentu.
ŠK 2013/1-2 povzetki abstracts.pdf

 

Branko Šuštar

Od Macerate do Ljubljane - tuje in domače spodbude in raziskovanja šolskih zvezkov kot zgodovinskega vira

From Macerata to Ljubljana – domestic and foreign initiatives in research into school exercise books as a historical source

Von Macerata bis Ljubljana – fremde und heimische Anregungen zur Erforschung der Schulhefte als historische Quelle

Izvleček

Prispevek opozarja na razvoj zanimanja za doslej največkrat spregledane tematike šolskih zvezkov, ki sta jo v mednarodnem okviru spodbudila simpozij italijanske Univerze Macerata (2007) in zlasti izdaja rezultata simpozija v knjigi v dveh obsežnih delih (2010). Razstava »Zgodbe šolskih zvezkov. Pogledi na razvoj šolskih zvezkov na Slovenskem od srede 19. stoletja naprej« v Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani (2011/12) je predstavila s posameznimi zgodbami poglede na razvoj šolskih zvezkov na Slovenskem in jih primerjala s primeri iz petih šolskih muzejev v tujini (Padova, Leipzig, Ottweiler, Zagreb, Beograd). Razstava in nato simpozij o šolskih zvezkih (sept. 2012) sta usmerjali tudi k vrednotenju tega raznovrstnega gradiva v muzejih in arhivih ter pri posameznikih. Predstavljeni prispevki 29 avtorjev iz Slovenije in še petih drugih slovanskih držav so obravnavali razvoj šolskih zvezkov kot zgodovinskega vira. Objava večine teh in še nekaterih drugih prispevkov omogoča soočenje z analizami in primerjavami slovenskih šolskih zvezkov v Habsburški monarhiji, Italije, Avstrije, Madžarske in Jugoslavije, pa tudi s šolskimi zvezki na Hrvaškem, v Srbiji, Bolgariji, na Češkem in na Slovaškem.

Abstract

The article draws attention to the development of interest in the hitherto usually overlooked theme of exercise books, encouraged internationally by the symposium organised by the Italian University of Macerata (2007) and in particular the publishing of the symposium results in two volumes (2010). The exhibition “The Story of School Exercise Books. A look at the development of school exercise books in Slovenia from the mid-19th century onwards« at the Slovenian School Museum in Ljubljana (2011), making use of individual stories, presented views on the development of exercise books in Slovenia and compared them with examples from five school museums abroad. The exhibition, followed by a symposium on exercise books (in Sept. 2012) directed attention towards the evaluation of this diverse material in museums, archives and private collections. The articles presented by 29 authors from Slovenia and five other Slavic countries discussed the development of exercise books as a historic source. The publication of most of these and some other articles facilitates an overview of analyses and comparisons of Slovenian exercise books in the Habsburg monarchy, Italy, Austria, Hungary and Yugoslavia, as well as exercise books in Croatia, Serbia, Bulgaria, Czech Republic and Slovakia.

Zusammenfassung

Der Beitrag verweist auf die Entwicklung des Interesses für die bisher meist übersehene Thematik der Schulhefte, die im internationalen Rahmen vom Symposium der italienischen Universität Macerata (»Quaderni di scuola - Una fonte complessa per la storia delle culture scolastiche e dei costumi educativi tra ottocento e novecento« / »School Exercise Books, a Complex Source for a History of the Approach to Schooling and Education in the 19th and 20th Centuries«, 2007) angeregt wurde und insbesondere die Ergebnisse des Symposiums: Herausgabe zwei umfangreicher Werke in Buchform im Jahre 2010 – »School Exercise Books. A Complex Source for a History of the Approach to Schooling and Education in the 19th and 20th Centuries, edit. Juri Meda, Davide Montino, Roberto Sani, Firenze: Polistampa 2010, Vol. I-II, 1616 pp. Die Ausstellung „Zgodbe šolskih zvezkov / Geschichten der Schulhefte. Ansichten zur Entwicklung der Schulhefte auf slowenischem Gebiet seit Mitte des 19. Jahrhunderts«im Slowenischen Schulmuseum in Ljubljana (2011/12) präsentierte mit einzelnen Geschichten Ansichten auf die Entwicklung der Schulhefte auf slowenischem Gebiet und verglich sie mit Beispielen aus fünf Schulmuseen im Ausland (Museo dell'Educazione - Università degli Studi di Padova, Schulmuseum - Werkstatt für Schulgeschichte Leipzig, Saarländisches Schulmuseum Ottweiler, Hrvatski školski muzej/Croatisches Schulmuseum Zagreb und Pedagoški muzej/ Pädagogisches Museum Beograd). Diese Ausstellung und daraufhin das Symposium über Schulhefte („Pogledi na šolske zvezke kot zgodovinski vir/Ansichten auf Schulhefte als historische Quelle“, 27.-28.9.2012) leiteten auch zur Bewertung dieser vielfältigen Materialien in Museen, Archiven und bei Einzelpersonen. Die vorgestellten Beiträge von 29 Autoren aus Slowenien und noch aus fünf anderen slawischen Ländern erörterten die Entwicklung der Schulhefte als historische Quelle. Die Veröffentlichung der meisten dieser und noch einiger anderer Beiträge ermöglicht die Gegenüberstellung mit Analysen und Vergleichen der slowenischen Schulhefte auf dem Gebiet der Habsburger Monarchie, Italien, Österreich, Ungarn und Jugoslawien und auch mit Schulheften in Kroatien, Serbien, Bulgarien, Tschechien und der Slowakei.

 

Branko Šuštar /v sodelovanju z / in cooperation with:

Razstava - Zgodbe šolskih zvezkov: Pogledi na razvoj šolskih zvezkov na Slovenskem od srede 19. stoletja naprej, Slovenski šolski muzej, Ljubljana 2011-2012

Exhibition - The story of school exercise books. A look at the development of school exercise books in Slovenia from the mid-19th century onwards, Slovenian School Museum, Ljubljana 2011-2012

B. Šuštar,  Zgodbe šolskih zvezkov - Pogledi na razvoj šolskih zvezkov na Slovenskem, razstava
Henri Mérou, Association En marge de cahiers, In kakšni so (bili) šolski zvezki po svetu?
Patrizia Zamperlin: Muzej izobraževanja v Padovi, Museo dell’Educazione / Zbirka šolskih zvezkov
Horst Schiffler, Posarski šolski muzej Saarländisches Schulmuseum, Ottweiler, Šolski zvezki kot zgodovinski vir
Elke Urban, Šolski muzej Leipzig / Schulmuseum - Werkstatt für Schulgeschichte, Leipzig, »Navdušenje za domovino« Primerjava šolskih zvezkov

 

Milena Mileva Blažić
Podoba otrok in otroštva v šolskih zvezkih na Slovenskem (1850-2000)
How children and childhood appear in school exercise books in Slovenia (1850-2000)

Izvleček

V stopetdesetletni zgodovini spisja se je razvijanje pisnih sposobnosti pojavljale pod različnimi imeni (spisje, prosto spisje, šolske besedilne vrste, ustvarjalna besedila ipd.) in v različnih oblikah. Kljub neenotni, včasih celo nejasni tipologiji besedilnih vrst je možno naloge in vaje sistematizirati oz. načrtno urediti v enoten sistem po skupnih načelih ter jih smiselno razvrstiti v skupine in podskupine. Presenetljivo je, da so si tipi vaj v stoletju in pol trajajoči zgodovini didaktike spisja zelo podobni. Pri vseh avtorjih se pojavljajo tipi vaj za razvijanje poimenovalnih, upovedovalnih in besedilotvornih sposobnosti. Pri avtorjih je zanimivo tudi, po katerih besedilotvornih metodah so učenci tvorili besedila. Nazadnje avtorji spisovnikov, jezikovnih vadnic in čitank posvečali pozornost pisnemu procesu in fazam tvorjenja.

Abstract

During the last 150 years of essay writing, the development of writing skills has appeared under different names (essay writing, free essay writing, school text genres, creative texts, etc.) and in different forms. In spite of the differing, sometimes even unclear typology of text genres the tasks and exercises can by systematised, i.e. arranged into a unified system according to the common principles and then logically classified into groups and sub-groups. It is surprising that the types of exercises have not changed much during the century and a half of didactics in essay writing. All authors include exercises for developing lexical, sentence formation and text formation skills. It is also interesting to see what text formation methods pupils used to create their texts. The authors of writing guides, language exercises and readers concentrated on the writing process and the phases of text creation.

Ljiljana Šuštar
Šolski zvezki v fondih ljubljanske enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana
School exercise books in the Ljubljana unit of the Ljubljana Historical Archives

Izvleček

Zvezke v šolskih fondih Zgodovinskega arhiva Ljubljana zasledimo v vlogi šolskega (učnega) pripomočka učenca kot redke, maloštevilne in zato dragocene primerke. V šolske fonde zaidejo kot izjema, uvrščena na popisu arhivskega gradiva na koncu seznama. Zato pa so v velikem številu zastopani kot nosilci zapisa strokovnih in upravnih organov šol v petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja, okrožnic, inšpekcijskih pregledov šol. Kot taki so zaradi vsebine v njih dokumenti trajne vrednosti. V osebnih in družinskih fondih ter zbirkah zasebnih zbirateljev pa so zvezki predvsem nosilci zapisa za dnevnike, spomine oz. predstavljajo posameznikom priročni predmet, ki nudi možnosti beleženja raznih zaznamkov o dogodkih, vodenja seznamov porabe materiala in denarja v gospodinjstvu, raznih receptov, verzov. Le izjemoma so ohranjeni kot šolski (učni) pripomoček učenca.

Abstract

Only a few of the exercise books in the school collections of the Historical Archives of Ljubljana served as an educational tool used by pupils and are therefore valuable examples. They arrived in these collections only rarely and are entered at the end of the record of the archived material. On the other hand, notebooks in which the professional and administrative bodies of schools in the 1950s, 60s and 70s made entries, as well as those containing circulars and school inspection material, are represented much more numerously. Meanwhile, notebooks from the personal and family collections of private collectors usually contain diaries or memories and were handy for individuals to record notes about various events, lists of goods used and money spent by households, various recipes, verses, etc. They are only rarely preserved as school exercise books used by pupils.

Jure Maček
Pogledi na šolske zvezke kot zgodovinski vir v Pokrajinskem arhivu Maribor
Views on school exercise books as a historical source in the Maribor Regional Archives

Izvleček

V slovenskih javnih arhivih hranimo kar lepo število šolskih zvezkov. Slednji spadajo večinoma med privatno arhivsko gradivo. V Pokrajinskem arhivu Maribor po količini in vsebinski pestrosti izstopajo zvezki v osebnem fondu Vrabl Niko, od 1899 naprej, največ iz 30. in 40. let 20. stol. Najbolje so ohranjeni zvezki za slovenski jezik, ki so lahko odličen vir za prepoznavanje masovne indoktrinacije in prikrite ter subtilne politične in ideološke propagande pri šolskem delu.

Abstract

The Slovene public archives keep a fair number of school exercise books, which mostly fall into the category of private archived material. In the Maribor Regional Archives the exercise books belonging to the personal collection of Niko Vrabl, dating from 1899 onwards and mostly from the 1930s and 40s, stand out because of their number and the variety of their content. The exercise books used for the Slovene language are best preserved and offer excellent testimony to mass indoctrination and to concealed and subtle political and ideological propaganda in schools.

Ivanka Zajc Cizelj
Šolski zvezek kot nosilec zgodovinskega zapisa v fondih vzgojno-izobraževalnih ustanov
The school exercise book as a witness to historical writing kept by educational institutions

Izvleček

Uporaba šolskih zvezkov je bila v poslovanju vzgojno izobraževalnih ustanov uporabljena kot pisna podlaga pri nastanku različnih dokumentov - pomembnih za zgodovino ustanove in življenja v njej. Uporabljali so jih za pisanje zapisnikov, vpisovanje okrožnic, učitelji in vzgojitelji za zapiske, dnevnike vzgojnega dela, evidence učencev, evidence dežurstev in vpise dežurnih učencev in celo za diplomske naloge. Šolski zvezki kot nosilci zgodovinskih zapisov in zaradi tega arhivski dokumenti trajne vrednosti se pojavljajo bolj v obdobju po drugi svetovni vojni nekje do srede sedemdesetih let, ko so vanje pisali zapisnike sej strokovnih in upravnih organov, na Osnovni šoli Vitanje celo do leta 1988.

Abstract

School exercise books were used in educational institutions as the basis for the creation of various documents that are important for the history of these institutions and the events they contained. They were used for minutes, recording circulars, teachers’ notes, diaries, pupil registers, registers of class monitors and even for graduation theses. Exercise books and their historical content that turns them into archive documents of lasting value were most common from World War Two to the mid-1970s, when minutes of meetings by professional and administrative bodies were recorded in them. At the Vitanje primary school this went on until as late as 1988.

Marta Triler
Šolski zvezki v arhivih uršulinskih samostanov kot arhivski vir
School exercise books in the archives of the Ursuline convents as an archive source

Izvleček

Prispevek predstavlja šolske zvezke, ki so se ohranili v arhivih uršulinskih samostanov Ljubljana in Škofja Loka. Posebej je predstavljen zvezek z opisom praznovanj v uršulinskem penzionatu v Škofji Loki v času od 1889 do 1911, ko so njem bivale gojenke iz mnogih držav ter različnih jezikovnih in kulturnih okolij, ter stanje notranjih uršulinskih šol v Škofji Loki v tem času. Zvezek predstavlja pomemben primarni vir za poznavanje življenja v tem času. V njem je opisanih 12 praznovanj, izmed katerih je posebej predstavljeno praznovanje ob koncu šolskega leta 1893, ko so istočasno praznovali tudi 25-letnico službovanja dekana Mateja Kožuha v Stari Loki. Ob tej priložnosti so gojenke kot del programa uprizorile spevoigro Stvarjenje sveta avtorja Francesca Sinica.

Abstract

The article discusses school exercise books that have been preserved in the archives of the Ursuline convents in Ljubljana and Škofja Loka. A special emphasis is placed on an exercise book containing a description of the festivities at the Ursuline boarding school in Škofja Loka between 1889 and 1911, when boarders from many countries and from diverse linguistic and cultural backgrounds resided there, and the situation of the Ursuline boarding schools in Škofja Loka during that period. The exercise book is an important primary source for learning about the life of that time. The exercise book describes twelve festivities, particularly that at the end of the 1893 school year, combined with the celebration of the 25th anniversary of the service of Dean Matej Kožuh in Stara Loka. On this occasion, as part of the programme, the boarders staged the operetta La creazione del mondo (The Creation of the World) by Francesco Sinico.

Mateja Medved
Šolski zvezki iz Muzeja Velenje in njihove zgodbe
School exercise books from Velenje Museum and their stories

Izvleček

Prispevek je predstavitev gradiva starih šolskih zvezkov, ki jih hranimo v Muzeju Velenje. V prispevku se življenjske zgodbe lastnikov šolskih zvezkov, v pretežni meri bolj ali manj znanih učiteljev in profesorjev iz Šaleške doline (mdr. dva zvezka znanega slovenskega pedagoga Gustava Šiliha) ter nekaj v javnosti poznanih posameznikov, prepletajo s predstavitvijo gradiva, s poudarkom na tistih šolskih zvezkih, ki so našo pozornost pritegnili s svojo zunanjostjo ali vsebino. Najbolj raznovrstni pa so šolski zvezki znane družine Ročnik iz Zavodenj, saj se je ohranilo več kot 50 zvezkov več družinskih članov od začetka 20. Stoletja do časa po koncu druge svetovne vojne.

 Abstract

The article presents old school exercise books kept by the Velenje Museum. The life stories of their owners, mostly teachers from the Šalek Valley – some of them well-known, such as the eminent Slovene pedagogue Gustav Šilih and a few other publicly known individuals – are interlinked with the presentation of the exercise books themselves, with an emphasis on those that attracted our attention because of their exterior or content. The most diverse are the exercise books belonging to the Ročnik family from Zavodnje, as over 50 belonging to different family members from the early 20th century to the period after World War Two have been preserved.

Marko Kumer
Šolski zvezki iz Slatnarjeve tiskarne v zbirki v Medobčinskega muzeja Kamnik
School exercise books from Slatnar’s printing house in the collection of the Intermunicipal Museum Kamnik

Izvleček

V prispevku spremljamo zgodbo treh šolskih zvezkov od nastanka do njihovega verjetno zadnjega pribežališča: v prostorih Medobčinskega muzeja Kamnik. Na začetku 20. Stoletja so jih oblikovali, postavili in natisnili v – tudi za slovenske razmere znameniti – kamniški Slatnarjevi tiskarni. S svojim ličnim izgledom in zglednim oblikovanjem v duhu tedanjega časa so presegali založniške standarde prve polovice dvajsetega stoletja. Po nakupu so zvezki prišli v roke oziroma uporabo gospodični Štefaniji Pogačnik, vanje je lepopisne in računske vaje in naloge zapisovala v drugem oziroma četrtem razredu šole, ki so jo vodile sestre uršulinke v Mekinjah. Ohranila so se tudi njena spričevala in nekaj njenih likovnih izdelkov. Zapuščino Pogačnikovih je pred prenovo hiše v nekdanji Veliki ulici, sedanji Maistrovi ulici, skupaj s še številnimi drugimi predmeti prijazno odstopila Medobčinskemu muzeju v Kamniku ga. Marinka Pogačnik in tako omogočila, da izsek iz kamniške zgodovine predstavimo javnosti.

Abstract

The article follows the story of three school exercise books from their first use to their last refuge, the Kamnik Intermunicipal Museum. In the early 20th century they were designed and printed by the famous Kamnik Slatnar printing house. The attractive appearance and exemplary design of the exercise books in the style of their time was markedly better than the usual publishing standards of the first half of the 20th century. After their purchase, they were used by a Miss Štefanija Pogačnik, for writing and mathematical exercises in her second and fourth year at a school, which was managed by the Ursuline sisters in Mekinje. Štefanija’s school reports and a few of her artistic creations have also been preserved. The Pogačnik family legacy, together with a few other objects, was generously donated to the Kamnik Intermunicipal Museum by Marinka Pogačnik prior to the renovation of the house in the former street Velika ulica, now Mistrova ulica, thus enabling us to present a part of Kamnik’s history to the public.

Majda Pungerčar
Šolski zvezki v Dolenjskem muzeju Novo mesto
School exercise books in the Dolenjska Museum, Novo mesto

Izvleček

V Dolenjskem muzeju Novo mesto do sedaj nismo sistematično zbirali šolskih zvezkov. Zbirka je nastala priložnostno. Večinoma so bili zvezki del prevzetega gradiva, ki se je nanašalo na druge teme. Namen mojega prispevka je torej kratka predstavitev šolskih zvezkov, ki jih hrani Dolenjski muzej Novo mesto. Povod za moje sodelovanje so štirje zvezki, ki so trenutno razstavljeni na razstavi Novo mesto 1848 –1918 in jih je moč videti tudi na internetni strani razstave www.novomesto1848-1918.si.

Abstract

Until now, the Dolenjska Museum in Novo mesto has not systematically collected school exercise books. The collection appeared in connection with other projects or other themes. The aim of this article is a brief presentation of the exercise books kept by the Dolenjska Museum, Novo mesto. The incentive for this is the four exercise books currently on show as part of the exhibition Novo mesto 1848-1918, which can also be seen on the exhibition website www.novomesto1848-1918.si.

Ivanka Počkar
O šolskih zvezkih iz Posavskega muzeja Brežice - »Oče je moral vola prodat, da je dal hčer Fani šolat v trgovsko šolo.«
School exercise books in the Posavje Museum Brežice

Izvleček

Zbiranje šolskih zvezkov v Posavskem muzeju doslej ni bilo načrtno. Zvezki so v muzej prišli v povezavi z etnološkim terenskim delom. Inventariziranih je 23 zvezkov, večinoma vpisanih v zbirko Etnologija, eden v zbirko Zgodovina. Najstarejši je pri L. Schwentnerju natisnjeni zvezek iz leta 1895, eden je bil v uporabi leta 1924, enajst zvezkov je iz obdobja med obema svetovnima vojnama, deset zvezkov pa je iz štiridesetih in petdesetih let 20. stoletja. Pričevalno in večjo povedno vrednost imajo zvezki s podatki o njihovih izdelovalcih in uporabnikih, z razkritimi odnosi med njimi in predmetom, vključno s čustvovanjem do predmeta, zaradi česar so se mnogi od njih sploh ohranili in postali dobro dokumentirane muzealije. Med vzorčno opremljene s podatki in življenjsko zgodbo sodi tudi zvezek Trgovska korespondenca Francke Sotelšek iz leta 1924.

Abstract

So far, there are no plans for a collection of school exercise books in the Posavje Museum Brežice. Exercise books have appeared in the museum in connection with ethnological field research. Twenty three exercise books have been inventoried, most as part of the Ethnology collection and one as History. The oldest exercise book was published by Schwentner in 1895, one was used in 1924, eleven exercise books are from between the two world wars, and ten from the 1940s and 1950s. The exercise books with the greatest informative value are accompanied by information about their publishers and users, and about what the latter wrote in them and even how they felt about them, which is often the reason why the exercise books were preserved and became well documented museum objects in the first place. Among the exercise books that are a good example of this is the one from 1924 entitled “Commercial Correspondence”, which belonged to Francka Sotelšek.

Marija Počivavšek

Šolski zvezki med Celjani

School exercise books among the people of Celje

Izvleček

V Muzeju novejše zgodovine Celje (MnZC) hranimo kar nekaj primerkov šolskih zvezkov, pretežno iz obdobja med obema vojnama, nekaj jih pa izvira tudi iz let po drugi svetovni vojni. Med njimi najdemo zvezke, ki so jih uporabljali znani Celjani, med njimi Alma Karlin, izdajali pa so jih prav tako Celjani – Fritz Rasch, Georg Adler ter Goričar & Leskovšek (slednji t.i. pisanke in jezikovnice). Omenjeni so manj znani kot založniki, bolj pa po tem, da sta dva izmed njih imela v središču Celja svoje papirnice oz. knjigarne. V prispevku predstavljam celjska podjetja, zlasti njihovo založniško in trgovinsko dejavnost (papirnica/knjigarna) in njihovo medsebojno konkurenco na tem področju.

Abstract

The Museum of Recent History Celje keeps a number of school exercise books, mostly from the period between the two wars and some from after World War Two. Among them are examples used by well-known citizens of Celje, such as Alma Karlin, which were also published in Celje by Fritz Rasch, Georg Adler and Goričar & Leskovšek. These names are less well known as publishers and more by the fact that two of them had their own stationery shops and bookshops in the centre of the town. The article presents these Celje businesses, particularly their publishing and selling activities (stationer’s/bookshop) and their competition in this area.

Branko Šuštar

En župan, en zdravnik, en škof: šolski zvezki razkrivajo osebnosti in sledi časa

A mayor, a physician, a bishop: school exercise books reveal personalities and traces of time

Izvleček

Šolski zvezki so kot pomembno učilo lahko zanimiv vir tako za konkretni zgodovinski čas kot za posamezno osebo. Prispevek predstavlja najprej nekaj šolskih zvezkov že tedaj vseslovansko usmerjenega Ivana Hribarja (1851-1941), poznejšega ljubljanskega župana, nato izjemno zbirko gimnazijskih šolskih zvezkov (iz let 1904-12, v obsegu kar 823 str.) poznejšega ljubljanskega zdravnika Pavla Janežiča (1891-1943) in en šolski zvezek kasnejšega ljubljanskega nadškofa Alojzija Šuštarja (1920-2007). Osnovnošolski spisi ga kažejo kot zadržanega in spoštljivega šolarja vnetega za šolo, že pri desetih letih odločenega za duhovni poklic. Posebej pa so zgovorni tudi zapisi v različnih šolskih zvezkih, ki govorijo o vsakdanjem življenju, politiki, o veri in šoli ter z likovnimi in vsebinskimi elementi predstavljajo značilnosti posameznega političnega obdobja.

Abstract

School exercise books can be an interesting source for learning about both a particular historical period and an individual person. The article first presents some exercise books belonging to Ivan Hribar (1851-1941), later the mayor of Ljubljana, who even in school had Pan-Slavic leanings, and then the exceptional collection of grammar school exercise books (from 1904 to 1912, in total 823 pages) of Pavel Janežič (1891-1943), later a Ljubljana physician, and one school exercise book belonging to Alojzij Šuštar (1920-2007), who later became the archbishop of Ljubljana. The latter is shown by his primary school compositions to be a timid and respectful pupil, keen on school and, already at the age of ten, determined to become a priest. There are also very informative notes in various exercise books about everyday life, politics, religion and school and, together with their artistic and other content, they testify to the characteristics of individual political periods.

Tatjana Hojan

Šolski zvezki v slovenskih pedagoških revijah med letoma 1900 in 1930

School exercise books in Slovenian educational journals between 1900 and 1930

Izvleček

V članku so obravnavani prispevki o šolskih zvezkih v slovenskih pedagoških revijah Učiteljski tovariš, Popotnik in Slovenski učitelj med letoma 1900 in 1930. V teh revijah so objavljeni predpisi o šolskih zvezkih, poročila o šolskih razstavah ter številni oglasi trgovcev,ki so prodajali učne potrebščine. Nekateri članki so pisali tudi o šolskih tablicah, ki so jih ponekod še vedno uporabljali namesto zvezkov in pa o zahtevah po enotnih šolskih zvezkih.

Abstract

The article deals with the contributions on school exercise books in the Slovenian educational journals Učiteljski tovariš, Popotnik and Slovenski učitelj between 1900 and 1930. These journals published the regulations on school exercise books, reports on educational exhibitions and numerous advertisements by retailers of school requisites. Some articles also wrote about school tablets, still used in some places in place of exercise books, and about demands for unified exercise books.

Nataša Kolar

Šolski zvezki v dvajsetih in tridesetih letih 20. Stoletja na primeru Osnovne šole Šmartno pri Litiji

School exercise books in the 1920s and 1930s from Šmartno pri Litiji Primary School

Izvleček

Avtorica v prispevku predstavlja na primeru ohranjenih družinskih šolskih zvezkov del pouka od 4. do 6. razreda v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja v osnovni šoli Šmartno pri Litiji v osrednji Sloveniji. V družinskem arhivu se je ohranilo največ šolskih zvezkov za pouk slovenščine, matematike, srbohrvaščine, naravoslovja, zemljepisa in zgodovine, manj glasbe in lepopisa in risanja. Na osnovi primerjave predstavlja spremembe pri vsebini pouka tako pri metodi poučevanja kot v načinih zapisov v zvezkih. S tem prispevkom poskuša avtorica dopolniti védenje o zgodovinskem razvoju šolskega zvezka kot učnega pripomočka v slovenski šoli.

Abstract

On the basis of the preserved family exercise books, the article presents part of the lessons in years four and six in the 1920s and 1930s at the primary school in Šmartno near Litija, in central Slovenia. Most of the exercise books preserved in the family archives are for Slovene, Mathematics, Serbo-Croat, Natural Sciences, Geography and History; there are fewer for Music, Writing and Drawing. The article describes changes in the content of lessons both with regard to the teaching methods used and the ways of making notes in exercise books. The article adds to our knowledge about the historical development of exercise books as a school aid in Slovenian schools.

Marjetka Balkovec Debevec

»Spomin na učitelja – vzgojitelja«. Iz listov šolskih zvezkov na pedagoškem tečaju v Beli krajini med drugo svetovno vojno

“A memory of a teacher”. School exercise book pages from an educational course in Bela krajina during World War Two

Izvleček

Avtorica v prispevku predstavlja vsebino in pomen zapisov na listih šolskih zvezkov, ki so nastali na pedagoškem tečaju za nadomestno učiteljstvo v Beli krajini med drugo svetovno vojno. Del gradiva tečaja v Dobličah pri Črnomlju iz leta 1944 hrani arhiv Slovenskega šolskega muzeja. V prispevku je predstavljen zvezek – dnevnik predavanj z navedenim predmetnikom in vsebino učne snovi, posebej pa je izpostavljen pomen ohranjenih listov iz šolskih zvezkov z različnimi nalogami oz. eseji udeležencev tečaja. Med njimi je podrobneje analiziran izbor esejev pod naslovom Spomin na učitelja – vzgojitelja, s prikazom vloge učitelja pred drugo svetovno in s pričakovanji v novem obdobju.

Abstract

The article presents the content and its significance of exercise books from the pedagogy course for supply teachers in Bela krajina during World War Two. Part of the material used during the course in Dobliče near Črnomelj from 1944 is kept in the Slovenian School Museum Archives. The article presents an exercise book containing a diary of lectures, with a list of subjects and the content of the learning material, focusing in particular on the importance of preserved pages containing different tasks and essays written by the course participants. There is a special analysis of a selection of essays with the title Remembering the Teacher, describing the role of the teacher before the war and expectations for the new era.

Anton Arko

Šolski zvezki v slovenskem pedagoškem časopisju v prvem desetletju po drugi svetovni vojni

School exercise books in the Slovenian educational press in the first decade after World War Two

Izvleček

Prispevek izpostavlja omembe šolskih zvezkov v pedagoškem časopisu Prosvetni delavec v prvem desetletju po koncu druge svetovne vojne. Med takratnim vsesplošnim primanjkljajem življenjskih in šolskih potrebščin, se pogosto omenja tudi težave s preskrbo s šolskimi zvezki za osnovne in srednje šole. Kljub nakazanim predlogom za izboljšanje stanja, se težave z dobavo zvezkov nadaljujejo v naslednje desetletje.

Abstract

The contribution focuses on the references to school exercise books in the teachers’ newspaper Prosvetni delavec in the first decade after World War Two. Amidst the then widespread lack of everyday and school necessities, problems relating to the provision of school exercise books for primary and secondary schools were often mentioned. In spite of the suggestions offered for improving this situation, these problems persisted into the following decade.

Taja Gubenšek

Vsak zvezek drugače diši. Šolski zvezki družine Gubenšek iz Domžal

Each school exercise book smells different - School exercise books belonging to the Gubenšek family

Izvleček

Prispevek je napisan na osnovi osnovnošolskih in gimnazijskih šolskih zvezkov štirih sester družine Gubenšek. Avt

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway