Uporabni¹ke straniKo¹arica artiklovPo¹ljite e-mailDodaj med priljubljene

©OLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 2011/3


Cena brez DDV: 1.845,23 SIT (7,70 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.002,07 SIT (8,35 EUR)

IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH PRI OBJAVLJANJU

PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT

UREDNI©KI ODBOR REVIJE ©OLSKA KRONIKA / EDITORIAL BOARD OF PUBLICATION SCHOOL CHRONICLE

©olska kronika / Navodila avtorjem in avtoricam

School Chronicle / Instructions to contributors

 

 

© O L S K A K R O N I K A

REVIJA ZA ZGODOVINO ©OLSTVA IN VZGOJE

Glasilo Slovenskega ¹olskega muzeja, Ljubljana

 

Leto 2011 - ¹tevilka 3

Letnik 20 - XLIV

School Chronicle / Schulchronik

Journal of the History of Schooling and Education.

Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia.

Zeitschrift fur Schul- und Erziehungsgeschichte. Organ des Slowenischen

Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.

 

 

VSEBINA / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

ÈLANKI IN PRISPEVKI / ARTICLES AND OTHER CONTRUBUTIONS /

ARTIKEL UND BEITRÄGE

 

Marjetka Balkovec Debevec,
Kaj naj obleèem za v ¹olo?« Ob razstavah o oblaèilnem
videzu uèencev in uèiteljev skozi èas
                                                                                                                                                                                                                                              ...265–331

- “What shall I wear for school?” Exhibitions about what pupils and teachers wore in different periods
- „Was soll ich fur die Schule anziehen?“ Zu Ausstellungen uber die Bekleidungskultur der Schuler
   und Lehrer im Wandel der Zeit

- Tone Pavèek v Slovenskem ¹lskem muzeju
- Tone Pavèek in Slovenian School Museum
- Tone Pavèek im Slovenischen Schulmuseum
- Summary The School Fashion in Photography, Exhibition
- Summary “What shall I wear for school?”
- Exhibitions about what pupils and teachers wore in different periods

 

 

Bojan Knific, Interpretacije oblaèilne dedi¹èine v kostumiranju
otrok na Slovenskem                                                                                             ...333–363

- Interpretations of clothing heritage in children’s costumes in Slovenia

- Interpretationen der Bekleidungserbschaft im Kostumieren der Kinder auf slowenischem Gebiet

 

 

Aleksandra Ser¹e, Pregled izobra¾evalnega sistema oblaèilne obrti

v razliènih èasovnih obdobjih (do druge svetovne vojne)                               ...364–389

- An overview of education in the clothes-making craft (up to World War Two)

- Ein Uberblick uber die Bildung im Bekleidungsgewerbe (Bis zum Zweiten Weltkrieg)

 

Maja Hakl, »Obleka govori glasneje kot beseda.«

Prispevek k sveèani uniformi srednje¹olskih profesorjev                             ...390–401

- “Clothes speak louder than words.” Contribution to the ceremonial uniformof secondary school teachers

- „Das Kleid spricht lauter als das Wort.“ Beitrag zur Gala Uniform der Mittelschulprofessoren

 

 

Alenka Podlogar, Govorica oblaèilne kulture uèiteljic v Sloveniji

do druge svetovne vojne                                                                                         ...402–422

- The message conveyed by female teachers’ clothing in Slovenia up to World War Two

- Die Sprache der Bekleidungskultur der Lehrerinnen in Slowenien bis zum Zweiten Weltkrieg

 

 

Tatjana Hojan, »V pomoè ubogim roditeljem z obleko za njihove otroke.«

Nekaj poroèil o obdarovanjih ¹olarjev v drugi polovici 19. stoletja                  ...423–434

- “Helping poor parents by giving clothes for their children.” Some reports about gifts to school children in
   the second half of the 19th century

- „Kleidung zur Hilfe den armen Eltern fur ihre Kinder.“ Einige Berichte uber die Schulerbescherungen in der
   zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts

 

 

Anton Arko, Oblaèilni videz uèencev v prvih berilih in èitankah

do konca druge svetovne vojne                                                                             ...435–445

- Pupils’ clothes in the first readers and primers up to World War Two

- Die Bekleidung der Schuler in den ersten Lesebuchern bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs

 

 

Estera Cerar, ©ivalni stroj - revolucija v izdelavi oblaèil                                       ...446–463

- The sewing machine – a revolution in the making of clothes

- Die Nahmaschine – eine Revolution in der Fertigung der Kleidung

 

 

Tatjana Hojan, Ema Arko, Marija Vehar in Alojzija Kristl Novak – uèiteljice na oddelku ®enska obrtna ¹ola na Dr¾avni obrtni ¹oli v Ljubljani                                                       ...464–472

- Ema Arko, Marija Vehar and Alojzija Kristl Novak – teachers at the Women’s Craft School department of
  the State Craftsmanship School in Ljubljana

- Ema Arko, Marija Vehar und Alojzija Kristl Novak –Lehrerinnen an der Abteilung der
  Frauengewerbeschule an der Staatlichen Gewerbeschule in Ljubljana

 

 

Mateja Ribariè, Tina Palaiæ, Maja Hakl, ©olske uniforme po svetu nekoè in danes: primeri posameznih dr¾av                                                                                                      ...473–492

- School uniforms around the world in the past and present: examples from different countries

- Schuluniformen weltweit gestern und heute: Beispiele einzelner Lander

 

Branko ©u¹tar, Kako predstavljajo ¹olski muzeji po Evropi obleko v ¹oli?      ...493–508

- How is school clothing shown by other school museums around Europe?

- Wie prasentiert man Kleidung in einigen padagogischen Museen Europas?

 

 

Ljiljana Stankov, ©olske uniforme v Srbiji od sredine 19. stoletja do osemdesetih let 20. stoletja                                                                                                                         ...509–524

- Ðaèke uniforme u Srbiji od sredine XIX veka do 80-tih godina XX veka

- The uniforms worn by secondary school students in Serbia from the mid-19th century to the 1980s

- Schuluniformen in Serbien seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis zu den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts

 

 

Branka Manin, Elizabeta Serdar, Obleka ne naredi uèenca –

projekt Hrva¹kega ¹olskega muzeja                                                                    ...525–534

- Odijelo ne èini uèenika – projekt Hrvatskoga ¹kolskog muzeja

- The clothes do not make the pupil – a project of the Croatian School Museum

- Das Kleid macht nicht den Schuler – Ein Projekt des Kroatischen Schulmuseums

 

 

Ivanka Mestnik, Prvenka Turk, Marija Petek, Spomini na ¹olsko modo                   ...535–549

- Memories of School Fashions

- Erinnerungen an die Schulmode

 

 

Marjetka Balkovec Debevec, Najstarej¹i uèiteljici Vidi Ur¹iè v spomin (1903–2011) ...550–551

- In memory of Vida Ur¹iè, the eldest teacher (1903–2011)

- Der altesten Lehrerin Vida Ur¹iè in Erinnerung (1903–2011)

 

Sodelavci ©olske kronike ¹t. 1/2 in 3, 20/XLIV, 2011                                                    ...552–553

 

Navodila avtorjem / avtoricam                                                                                        ...554

- Instructions to contibutors

- Anleitungen fur Autoren

 

___________________________________________________________________________________

 

OB RAZSTAVI

Marjetka Balkovec Debevec
・・Kaj naj obleèem za v ¹olo?・・ Ob razstavah o oblaèilnem videzu uèencev in uèiteljev skozi èas
“What shall I wear for school?” Exhibitions about what pupils and teachers wore in different periods

Izvleèek
Prispevek predstavlja razstavo o oblaèilnem videzu uèencev in uèiteljev skozi èas, ki je bila v Slovenskem ¹olskem muzeju odprta od 23. novembra 2010, ko jo je odprl minister za ¹olstvo in ¹port, dr. Igor Luk¹iè, do 19. septembra 2011. Pomenila je nadaljevanje uvodne razstave »©lska moda na fotografijah «, ki smo jo pripravili v maju 2009 in jo je s spomini na svojo ¹lo slovesno odprl pesnik Tone Pavèek (1928–011). Razstava »Kaj naj obleèm za v ¹lo?« je dodala ¹ bolj pester in bolj poglobljen pogled v obravnavano temo. Razstavo sta sestavljala dva temeljna sklopa: ohranjena originalna oblaèla uèteljev in uèncev in rekonstrukcije oblaèl (projekt s Srednjo ¹lo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani). Predstavljene so bile tudi ugotovitve o razvoju, zakonitostih in odnosu do oblaèlne kulture v ¹lstvu, ki smo jih oblikovali s pomoèo virov, pedago¹e literature, ¹olske zakonodaje, fotografij. Ob razstavi je potekal spremljevalni program, npr. projekt ¹tudentov Oddelka za tekstilstvo Naravoslovnotehni¹e fakultete v Ljubljani: »Modaljubljanskih srednje¹lcev«. Pripravili smo tudi novo stalno pedago¹ko ponudbo muzeja, ki temelji na uèbenikih in uènih naèrtih iz leta 1926. To je uèna ura roènih del: »Pri¹jmo si gumb!«

Zusammenfassung
Der Vortrag präsentiert die Ausstellung über die Bekleidungskultur der Schüler und Lehrer im Wandel der Zeit, die im Slowenischen Schulmuseum am 23.November 2010 vom Schulminister Dr. Igor Luk¹iè eröffnet wurde und bis 19. September 2011 lief. Sie bedeutete die Fortsetzung der Einführungsausstellung „Schulmode auf Fotografien“, die im Mai 2009 vorbereitet wurde und die der Dichter Tone Pavèk (1928-2011) mit Errinnerungen an die eigene Schule feierlich eröfnete. Bei der ersten Ausstellung widmete man eine besondere Betonung vor allem der Rolle der Fotografie bei der Eröterung der Bekleidungskultur im Schulwesen. Die Ausstellung „as soll ich in die Schule anziehen?“, die aus zwei grundlegenden Teilen bestand, füte eine noch abwechslungsreichere und vertiefte Ansicht auf das behandelte Thema hinzu. Der erste Teil präentierte die erhaltene Originalkleidung der Lehrer und Schüer, deren Exemplar sowohl vom slowenischen Schulmuseum als auch von anderen Museen und Sammlern aufbewahrt werden. Der zweite Teil der Ausstellung zeigte die Rekonstruktion der Kleidung. Mit der Mittelschule fü Gestaltung und Fotografie in Ljubljana wurde ein gemeinsames Projekt durchgefürt; nach Darstellung auf alten Schulfotografien wurden Kleidungsstüke angefertigt, die in der Vergangenheit von Schüern und Lehrern getragen wurden. Die Ausstellung präentierte auch Feststellungen üer die Entwicklung, die Gesetzlichkeiten und die Beziehung zur Bekleidungskultur im Schulwesen, die mithilfe der schriftlichen und müdlichen Quellen, der päagogischen Literatur und der Schulgesetzgebung und der Fotografien gestaltet wurde. Beigefüt war ein besonderer Blick in die Schulmuseen in Europa und in ihre Darstellungen der Bekleidungskultur der Lehrer und Schüer im Wandel der Zeit. Neben der Ausstellung verlief auch das Begleitprogramm, z.B. das Projekt mit Studenten an der Abteilung fü Textilwesen der Fakultä fü Naturwissenschaften und Technologie: „ie Mode der Mittelschüer von Ljubljana“, vorbereitet wurde auch ein neues städiges päagogisches Angebot des Museeums: „äen wir uns einen Knopf an!“  eine Unterrichtsstunde üer die Handarbeiten aus dem Jahre 1926.

Abstract
This contribution describes the exhibition about the dress of pupils and teachers in different periods held at the Slovenian School Museum between 23 November 2010, when it was opened by the Minister of Education and Sport, Dr Igor Luk¹iè, and 19 September 2011. The exhibition was a continuation of the introductory exhibition “School Fashion in Photography” which was held in May 2009 and was opened by the poet Tone Pavèk (1928–011), who on this occasion shared some memories of his school days, and contributed to an even more varied and n-depth look into this subject. The exhibition What shall I wear for school?” consisted of wo basic parts: the original clothing worn by teachers and pupils, and reconstructed clothes (a project carried out together with the Design College in Ljubljana). The exhibition also talked about the development of, rules regarding and attitudes to clothing in schools, making use of various sources, pedagogic literature, school legislation and photographs. Alongside the exhibition there was an accompanying programme including  a project involving students from the Department of Textiles at the Faculty of Natural Sciences and Engineering “Fashion at Ljubljana secondary schools”. Moreover, a new permanent pedagogic feature was created at the museum –a lesson in handiwork from 1926 entitled “Let’s sew on a button!”

 

ÈLANKI IN PRISPEVKI

Bojan Knific
Interpretacije oblaèilne dedi¹èine v kostumiranju otrok na Slovenskem
Interpretations of clothing heritage in children’s costumes in Slovenia

Izvleèek
Izraze kot so oblaèilna kultura, oblaèilni videz in obleka, pa tudi kostumiranje, pripadnostno kostumiranje in pripadnostni kostum najdemo v etnolo¹kih obravnavah naèinov oblaèenja in preoblaèenja. Uporabni so tako v prouèevanju pre/oblaèenja odraslih kakor tudi v obravnavah pre/oblaèenja otrok in v nasprotju z no¹o pokrivajo dokaj jasno pomensko polje. Pripadnostno kostumiranje otrok in kostumiranje otrok, ki interpretira prièevanja o njihovem nekdanjem oblaèenju, se je na Slovenskem razvijalo podobno kot tovrstno kostumiranje odraslih. Zaèelo se je po sredini 19. stoletja, sprva kolikor je bilo mogoèe dosledno posnemalo kostumiranje odraslih, v zadnjih desetletjih 20. stoletja pa se vsaj na nekaterih podroèjih predvsem na oblikovni ravni zelo jasno odmaknilo od dotlej uteèenih smeri prena¹anja kostumskih podob iz odraslih na otroke.

Abstract
Expressions like clothing culture, sartorial appearance and clothes, as well as costume and ethnic costume can be found in ethnological treatments of the ways people dress in different situations. They are useful with regard to the study of the dressing habits of both adults and children and, unlike national dress, cover a fairly clearly defined area. The dressing of children in costumes meant to show how children dressed in the past developed in Slovenia in a similar way as the use of such costumes for adults. It began in the mid-19th century and at first, as far as possible, mimicked consistently the costuming of adults. Only in the last few decades of the 20th century, especially with regard to design, did the costuming of children clearly move away from the previous practice of simply transferring adult costumes to children.

Zusammenfassung
Der theoretische Begriff Bekleidungskultur bezeichnet all das, was in Verbindung mit dem Erforschen der Bekleidungspraxis steht. Der Begriff Bekleidungsbild, womit der Gebrauch des Begriffes Tracht ersetzt wird und das gleiche Bedeutungsfeld deckt wie Kleid, bezeichnet alles, was am Menschen wahrzunehmen ist. Wenn wir uns mit der Bekleidung für einige besondere Anlässe beschäftigen – vor allem jene, bei denen vor die zwar persönliche Identität des Einzelnen die Identität des anderen oder eine besondere Identität einer bestimmten Gemeinschaft tritt – geht es um das Erörtern des Umziehens oder Kostümierens. Ein besonderes Gebiet des Kostümierens stellt das Tragen von „Volkstrachten“ dar, wobei es sich um ein Zugehöigkeitskostüieren handelt, mit dem die Träer gewollt oder ungewollt ihre Zugehöigkeit zu einer bestimmten Gemeinschaft ausdrüken/zeigen. Die „olkstrachten“ als Gegenstäde des Zugehöigkeitskostüierens bezeichnet angemessener der Begriff Zugehöigkeitkostü. Seine wesentliche Aufgabe ist es, auf visueller Ebene die Zugehöigkeit des Träers zu einer bestimmten Gemeinschaft mitzuteilen. Die Zugehöigkeitkostüierung als eine Form der äßren Identitäsmanifestierung, wobei die Manifestierung der nationalen Identitä im Vordergrund war, kommt verhätnismäßg frü auch bei Kindern vor. Diese üernahmen die Praxen der Erwachsenen, die sich wenigstens am Anfang der Entwicklung keine Gedanken üer die Besonderheiten der Bekleidungserbschaft der Kinder machten, gleichzeitig aber wurde Kinderbekleidung auch von Beschreibern ehemaliger Bekleidungsarten eher selten erwänt. Die Anfäge der Zugehöigkeitskostüierung der Kinder reichen wenigstens in die 60er Jahre des 19. Jahrhunderts zurük, als man die Zugehöigkeitskostüe der Erwachsenen zum Vorbild nahm und auf einigen Gebieten der Wirkung blieben sie als solche bis heute anwesend. Daneben entwickelten sich auch andere Interpretationen ehemaliger Bekleidungsarten, auch Interpretationen ehemaliger Bekleidungsarten der Kinder, die man seit den 80er Jahren vor allem im Kostüieren der Kinder volkstanz gruppen verfolgen kann. Sie entfernten sich von uniformen Darstellungen landschaftlich gekennzeichneter Zugehöigkeitskostüe und näerten sich an die Darstellung des Bildes der Kinderbekleidung in der Vergangenheit. Dabei handelt es sich lediglich um eine Annäerung, die nie erreicht werden wird, insbesondere wegen der völig unterschiedlichen Funktion, die die Folkloretanzkostüme im Vergleich zum Kleid, das sie interpretieren, haben.

 

Aleksandra Ser¹e
Pregled izobra¾evalnega sistema oblaèilne obrti v razliènih èasovnih obdobjih (do druge svetovne vojne)
An overview of education in the clothes-making craft (up to World War Two)

Izvleèek
V prièujoèem prispevku smo sku¹ali s pomoèjo arhivskega gradiva, ki ga hranita Zgodovinski arhiv Ljubljana in Arhiv Republike Slovenije, strniti nekaj spoznanj in ugotovitev o oblaèilni obrti – krojenju in ¹ivanju mo¹kih in ¾enskih oblaèil. Namen je bil podati kratek pregled izobra¾evalnega sistema v razliènih èasovnih obdobjih. Gre za kratek opis prenosa znanja na mlaj¹e generacije od prvih zaèetkov v zgodnjem obdobju do kasnej¹ega, ko je dr¾avna oblast ¾e posegla na podroèje izobra¾evanja z ustanavljanjem ¹ol za izobra¾evanje obrtnega stanu. V omejenem prispevku nismo mogli izèrpno predstaviti vseh vpra¹anj in celotne problematike izobra¾evanja, tako ostajajo nekatera vpra¹anja odprta za nadaljnje razprave kot n.pr. ¾ensko izobra¾evanje, posebne ¹ole za dekleta, nerazumevanje mojstrov o nujnosti dodatnega izobra¾evanja vajencev idr.

Abstract
With the help of archive material kept by the Ljubljana Historical Archives and the Archives of the Republic of Slovenia, this article presents certain findings about the clothes-making craft, or the cutting and sewing of men’s and women’s clothing. The aim is a brief outline of the educational system associated with this craft in different periods, i.e. a short description of the transfer of knowledge to younger generations, from early beginnings to the later period when state authorities were already involved in education through the establishment of schools aimed at men and women involved in specific crafts. Due to limitations of length, this article can not exhaustively present all the issues involved in this theme and so leaves some questions open for future discussion, such as the education of women, special schools for girls, the lack of understanding on the part of crafts masters about the necessity of additional training for apprentices, etc.

Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag ist ein Versuch, einige Erkenntnisse und Feststellungen über das Bekleidungsgewerbe – Zuschneiden und Nähen der Herren- und Damenkeidung zusammenzufassen. Unsere Absicht war es, einen kurzen Überblick über das Schulsystem in verschiedenen Zeitabschnitten zu geben. Wir sprechen über das Übertragen der Kenntnisse an jüngere Generationen seit den Jahren, als die ersten Schulen für die Bildung des Gewerbestandes gegründet worden waren. Der Beitrag vermittelt einen Überblick über das Gewerbe, das sich mit dem Herstellen der Kleidung beschäftigt. Das Schneidergewerbe war sowohl in der Stadt als auch im Dorf verbreitet. Die Rolle und Bedeutung dieses Gewerbes berührte schon mancheiner Autor, eine  gründlichere Studie über die Bildung des Gewerbestandes jedoch gab es noch nicht. Mit diesem Beitrag wollen wir dieser Problematik etwas näher kommen. Im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert gab es noch kein fachliches Schulwesen für Handwerker. Die Ausbildug beruhte lediglich auf praktischem Unterricht. Der Schüler lernte das Gewerbe beim Zunftmeister. Für den Anfang der organisierten Ausbildung sind eine große Vielfalt und Regellosigkeit typisch. Mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht versuchte der österreichische Staat das Problem der theoretischen Bildung der Gewerbekräfte zu lösen und zwar mit dem Organisieren des Volksschulwesens, mit der Gründung der Normalschulen und der Sonntags- und Wiederholungsschulen. In der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts folgt die Reorganisierung des Mittelschulwesens. Mit der Gründung der Realschulen erhielt der Gewerbestand die Schule, verlor sie jedoch erneut, als die Realschule eine Mittelschule zur Bildung der technischen Kräfte wurde. Das Gewerbeschulwesen begann sich mit der Gründung der weiterbildenden Gewerbeschulen nach dem Jahre 1870 schneller zu entwickeln. Eine Sonderschule – Kurse für Schneider und Näherinnen – begann in Ljubljana im Jahre 1891 zu wirken, obwohl uns zwei frühere erfolglose Versuche derartiger Bildung bekannt sind. Matija Kunc organisierte die Schule für das Zuschneiden, die eine der ersten in Österreich war und sowohl technischen als auch theoretischen Unterricht über das Zuschneiden der Herrenund Damenkleidung vereinigte. Die Wirtschaftskrise Anfang des neunzehnten Jahrhunderts hatte die Gründung der Abteilung für Nähen und Zuschneiden der Kleidung an der Gewerbeschule in Ljubljana zur Folge. Eine ähnliche Abteilung für Mädchen wurde auch an der fortbildenden Gewerbeschule gegründet, an der ein Jahr zuvor auch eine Abteilung für Jungen gegründet wurde. Auf dem Gebiet des fortbildenden Gewerbeschulwesens kam es nach dem Jahre 1918 zu Veränderungen. Im Vergleich zu den Vorkriegsjahren nahm die Anzahl der Schulen zu. Es bestanden fachliche Schulen für Männer, Frauen und gemischte Schulen. Die Schulen existierten nicht nur in Ljubljana, sondern wurden auch überall dort gegründet, wo sich ein Bedarf daran zeigte, vor allem in Orten, wo Gewerbe und Industrie gut entwickelt waren.

 

Maja Hakl
»Obleka govori glasneje kot beseda.« Prispevek k sveèani uniformi srednje¹olskih profesorjev
“Clothes speak louder than words.” Contribution to the ceremonial uniform of secondary school teachers

Izvleèek
Dru¾beni polo¾aj uèiteljstva se je skozi zgodovino kazal tudi v oblaèilnem videzu. Tako osnovno¹olski uèitelji kot tudi srednje¹olski profesorji so s svojo zunanjo podobo morali paziti na ugled pedago¹kega stanu. Toda kot je zapisal dr. Rudolf Peers v svojem priroèniku za uèitelje (»Des Lehrers Takt und Schliff in der Gesellschaft. Ein Standeswegweiser fü den jungen Amtsgenossen.«), sama obleka ¹e ni dovolj. Zraven obleke spadajo tudi pravilna dr¾, hoja in celo geste. Posebnost glede obleke je veljala v primeru srednje¹lskih profesorjev. Ti so namreèkot dr¾vni uradniki imeli pravico nositi posebno uniformo in namen prièjoèga èanka je, predstavitev le-teh.

Abstract
The social position of teachers has always been reflected in their clothes. Both primary and secondary school teachers had to ensure that their appearance maintained the reputation of their profession. However, as noted by Dr Rudolf Peers in his reference book for teachers (Des Lehrers Takt und Schliff in der Gesellschaft. Ein Standeswegweiser für den jungen Amtsgenossen.), clothing alone is not enough. The correct posture, manner of walking and even gestures must be included. One interesting fact with regard to the clothing worn by secondary school teachers was that, as state employees, they had the right to wear a special uniform and the aim of this article is to present these uniforms.

Zusammenfassung
Durch verschiedene Zeiträume bestimmten die Kleidungsverordnungen, was man tragen durfte. Im Jahre 1786 verfasste man in Wien eine Kleidungsverordnung, nach der die einzelnen Stände uniformiert wurden. Neben der Kleidung des Adels wurde auch die Kleidung von Lehrern, Universitätsprofessoren und Gelehrten beschrieben. Die Mittelschulprofessoren waren als staatliche Beamten berechtigt, Unformen zu tragen. Die Merkmale dieser waren durch besondere Vorschriften bestimmt, die mit der Zeit verändert und vervollständigt wurden. Bei der Erforschung konzentrierte ich mich vor allem auf das Verordnungsblatt des Ministeriums für Cultus und Unterricht. Zum Tragen der Uniform waren natürlich nicht nur die Mittelschulprofessoren, sondern auch anderen Beamten berechtigt. Um sich nach außen hin zu unterscheiden, war für jedes Ministerium eine andere Kragen- und Ärmelaufschlagfarbe bestimmt. Das Ministerium für Cultus und Unterricht erhielt die Farbe Kornblumenblau. Wie alle Beamten waren auch die Mittelschulprofessoren in 4 Kategorien unterteilt und innerhalb dieser noch in zusätzliche 12 Diätklassen und demzufolge unterschieden sich die Uniformen nach der Kategorie und Diätklasse, der der einzelne Professor zugehörte. Als Kopfbedeckung gehörte zur Uniform ursprünglich ein zweizapfiger Hut, der je nach Kategorie, der der Beamte angehörte, entsprechend verziert war (in der ersten Kategorie mit weißen, in der zweiten und dritten Kategorie mit schwarzen Straußfedern, in der vierten Kategorie mit schwarzem Seidenband und schwarzer Kokarde besäumt). Später wurde der zweizapfige Hut durch eine dunkelgrüne Mütze ersetzt, die nach Vorbild der Lagermützen, die die Offiziere trugen, erarbeitet wurde. Ein Teil der Uniform war auch das Schwert, später der Säbel, der mit Lederscheide und Goldbeschlag an Säbel erinnerte, die in der Marine verwendet wurden. Aus der Verordnung vom 20.10.1889 ist gut ersichtlich, dass die Erwerbskosten für die Uniformen die Beamten selbst trugen. Aus diesem Grunde fasste man besondere Beschlüsse, die eine ratenweise Abzahlung ermöglichten. Interessant war die Verordnung des Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 8.7.1875, mit der die Berechtigkeit der Volksschullehrer, staatlichbeamtliche Uniformen zu tragen, außer Kraft trat. Eine konkrete Angabe, wann ihnen dieses Recht zugeteilt wurde, konnte ich leider nicht finden. Höchstwahrscheinlich aber war das nach dem Jahre 1869, als das III. Grundschulgesetz erlassen wurde, mit dem man die einheitliche Volksschule einführte und die Schulen zu Staats- und Landesanstalten wurden. Damit wurden nämlich auch die Volksschullehrer staaltliche Beamten.

 

Alenka Podlogar
Govorica oblaèilne kulture uèiteljic v Sloveniji do druge svetovne vojne
The message conveyed by female teachers’ clothing in Slovenia up to World War Two

Izvleèek
Slovenske uèiteljice so imele od vstopa v ta poklic, poleg vzgojne in pedago¹ke vloge tudi pomembno vlogo v oblaèilni kulturi Slovenk, saj so jih le te podrobno opazovale in predvsem obèudovale. Zaradi svoje izobrazbe, znanja tujih jezikov in finanène neodvisnosti, ki jim jo je omogoèala redna plaèa ter posledièno njihovega dru¾benega polo¾aja, so bile hitro seznanjene z modnimi novostmi, ki so jih takoj tudi vnesle v svojo oblaèilno podobo. Skrb za njihov zunanji videz je bil v preteklosti za uèiteljice predpisan tudi s ¹olskimi pravilniki.

Abstract
After entering their profession, female teachers, in addition to their educational role, also had an important influence on clothing culture in Slovenia, as other women observed them closely and admired them. Due to their education, knowledge of foreign languages and the financial independence offered by a regular salary, and their resulting social standing, female teachers knew about all the new developments in fashion, which they immediately introduced into their own appearance. In addition, school rules also dictated that the appearance of female teachers should be suitable to their profession.

Zusammenfassung
Die ersten Lehrerinnen auf slowenischem Gebiet waren Ordensschwestern, später tratenauch Männer in diesen Beruf ein. Erst mit der Einführung der Grundschulbildung im Jahre 1869 bekamen auch Frauen die Erlaubnis, in diesen Beruf einzusteigen. Damit begannen sie sich auch öffentlich zu engagieren und in Wohltätigkeits-Aktionen mitzuwirken. Da sie der Öffentlichkeit ausgesetzt waren, war es für sie äußerst wichtig, konsequent ordentlich gekleidet zu sein, was ihnen ihr regelmäßiges Einkommen durchaus ermöglichte. Gleichzeitig aber waren sie wegen Zölibatgebotes nicht an den Bekleidungsstil ihrer Ehepartner gebunden, was die damaligen Vorschriften für die Bekleidung der Frauen in der Öfentlichkeit vorschrieben. An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhunderts waren Frauen in diesem Beruf eher selten und ihre Kleidung ähnelte der Herrenkleidung. Dunkle Farben, hoch zugeknöpfte Kragen und Lange Röcke und Ärmel spiegelten Strenge und Würde wieder. Zusammengebundene und nach hinten gekämmte Haare stärkten dieses Bild. Zehn Jahre später übernehmen in diesem Beruf zahlenmäßig Frauen den Vorrang vor ihren männlichen Kollegen. Die Lehrerinnen tragen in die Bekleidung und das Aussehen ihre eigene Individualität und eine größere Lockerheit ein. Die Kleidung ist nicht mehr einfarbig und bringt ihre Kreativität zum Ausdruck. Die Lehrerinnen verfolgen regelmäßig die neuen Modetrends durch verschiedene Zeitschriften und lernen die neue Mode auch auf Reisen kennen, die freundschaftlich oder bildend sind und häufig auch mit Wohltätigkeits-Aktionen in Verbindung stehen. In den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen erscheinen auch Schürzen und Kittel, die die Kleidung im Unterricht schützen. Aus diesem Zeitabschnitt stammt auch die Verordnung, die die Bekleidungsart der Lehrerinnen vorschreibt. Die Lehrerinnen wehren sich jedoch dagegen. Das sind nämlich die Jahre, in denen die Lehrerinne beginnen, sich im Kampf für ihre Rechte und vor allem für die gleichen Rechte, die ihren männlichen Kollegen zukamen, zusammenzuschließen. Der Lehrerberuf war seit jeher hochgeachtet, geschätzt waren auch die Lehrerinnen, obwohl sie häufig in äußert schwierigen Bedingungen arbeiteten. Stets aber sorgten sie für ein konsequent ordentliches Aussehen, was von ihnen auch erwartet wurde. Da Lehrerinnen oft auch Vorboten modischer Veränderunge waren, wurden sie in der Bekleidung von anderen Frauen häufig nachgeahmt.

 

Tatjana Hojan
・・V pomoè ubogim roditeljem z obleko za njihove otroke.・・ Nekaj poroèil o obdarovanjih ¹olarjev v drugi polovici 19. stoletja
“Helping poor parents by giving clothes for their children.” Some reports about gifts to school children in the second half of the 19th century

Izvleèek
V prispevku je opis prireditev, na katerih so ¹olarje obdarovali z obleko in obutvijo. Prireditve so v decembrskih praznikih organizirala dru¹tva, zdru¾enja raznih dobrotnikov in posamezniki. Opisane se predvsem tiste, ki so omenjene v pedago¹kem glasilu Uèiteljski tovari¹ med letoma 1861 in 1900, nekaterih ¹olskih letnih poroèilih ¹ol in drugih publikacijah.

Abstract
This contribution describes the events at which clothing and footwear were donated to school children. These events were organised during the December holidays by societies, associations of various benefactors and by individuals. The description involves mainly the events mentioned in the educational newspaper Uèiteljski tovari¹ between 1861 and 1900, as well as some annual school reports and other publications.

Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag beschreibt die Veranstaltungen, auf denen man Schülern Kleidung und Schuhe schenkte. Darüber schrieb man vor allem im pädagogischen Blatt Lehrerkamerad, erörtert wurde aber auch der Zeitabschnitt von 1861 bis 1900. Da die Redakteure dieser Zeitschrift Ljubljanaer Lehrer waren, behandeln die meisten Beiträge die Veranstaltungen in Ljubljana. Sie fanden an Dezemberfeiertagen statt und beinhalteten etliche Gesangnummern, Reden der Lehrer oder Vereinsvorsitzender und schlossen mit Geschenken ab, die in Ljubljana meistens von Vikaren, Pfarreivorständen und manchmal vom Landesvorsitzenden vergeben wurden. Zuerst kümmerte sich um die Bescherungen die Familie von Jo¾ef Orel, der Ausschussmitglied des Ljubljanaer Stadtrats und Mitglied des Kulturvereins war. Aus diesem Grund waren die Veranstaltungen bis 1870 im Ljubljanaer Kulturverein. Nach diesem Jahr wurden die Veranstaltungen vom Katholischen Verein übernommen und 1878 vom „Komitee Wohltäter der Frauen und Fräulein“, das von Marija Murnik geleitet wurde. Sie war die Frau vom kaiserlichen Rat Ivan Murnik, der nach ihrem Tod im Jahre 1894 die Leitung der Veranstaltungen üernahm. Die Ljubljanaer Lehrer berichteten in den Jahren von 1871 bis 1876 üer Feste, auf denen Geld fü den Erwerb von Kleidungsstüken fü ämere Schüer gesammelt wurde. Im Lehrerkamerad gab es auch Berichte üer Veranstaltungen in anderen Orten, die meist erwänten sind Planina in Notranjsko, Postojna und Leskovec. In Planina wurden Bescherungen im Schloss Haasberg von Familie Windischgräz vorbereitet, in Leskovec sendete der Schulleitung die Geschenke fü die Schüer zuerst Gräin Auersperg und nach 1894 dann Dekan Dr. Jurij Sterbenc. In Postojna wurden die Kinder von den Frauen von Postojna beschert, die schon mehrere Jahre lang Tombolen vorbereiteten, um Geld fü den Erwerb von Kleidungsstüken zu sammeln. Es folgten Berichte üer die Bescherungen in Kr¹o, Kranj, Bo¹anj, Logatec und Rovte. Auch in den Schuljahresberichten und einigen Publikationen gibt es Angaben üer die Bescherungen der Schüer. Die Veranstaltungen fanden an Schulen statt, Geschenke wurden von Vereinen, Verbäden der Einheimischen und Einzelpersonen gespendet. Kleidung und Schuhe bekamen Schüer in Se¾na, Idrija und ©¹a bei Ljubljana, nur Kleidung Schüer in Radovljica, Vipava und Kamnik, nur Schuhe Schüer in Tr¾èund Trnovo in Notranjsko.

 

Anton Arko
Oblaèilni videz uèencev v prvih berilih in èitankah do konca druge svetovne vojne
Pupils’ clothes in the first readers and primers up to World War Two

Izvleèek
Prispevek namenja pozornost vpra¹anjem koliko in kako je v berilih in èitankah do konca druge svetovne vojne zastopana obravnava oblaèil. Analiza je pokazala, da se tovrstna tematika precej redko pojavlja. Najveèkrat obleko omenjajo v povezavi s ¹olo in cerkvijo, ker se je prièakovalo, da bodo otroci zgledno obleèeni obiskovali oba kraja. Prisotnost tovrstnih vsebin v berilih postopno do konca druge svetovne vojne nara¹èa. Vzorno obleèen otrok se v èitankah pojavlja predvsem kot stimulacija, vzgojni moment, da bi se otroci urejeno oblaèili.

Abstract
The article focuses on the question of to what extent and in what way the topic of clothes was presented in readers and primers up to World War Two. Analysis shows that this theme appeared very rarely. Clothes were most often mentioned in connection with school and church as it was expected that children would be decently dressed in those contexts. The presence of clothes in first readers and primers increased gradually up to the end of World War Two. Appropriately dressed children appeared mainly by way of encouragement, a way of trying to motivate children to dress suitably.

Zusammenfassung
Die Inhalte, die die Bekleidung und die Bekleidungskultur berühren, erscheinen in den Lesebüchern für die anfänglichen Klassen der Grundschule in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg häufiger als in den Jahren zuvor. In der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts finden wir folglich eine der ersten Thematiken in Verbindung mit der Bekleidung, wo die Kleidungsstücke lediglich aufgezählt werden. Ferner werden in den Lesebüchern aus den früheren Zeitabschnitten vor allem bessere Kleidungsstücke in Verbindung mit Festen, der Kirche und der Schule erwähnt. Die Macht wollte nämlich mit der Schulordnung anständige Kleidung für die Schule durchsetzen, womit die Schule zur größeren Geltung kommen würde. Größtenteils erscheint mittelbar und unmittelbar eine Mitteilung, dass man in die Schule sauber, ordentlich und gekämmt kommen soll. Bei einer subtilen Vermittlung derartiger Erziehungselemente geht es gewöhnlich um eine kürzere Erzählung, in der der positive Protagonist ein schönes Kleid trägt. Ausnahmsweise wird ein schlechter angezogenes Kind belichtet, das geschieht aber meistens, wenn es sich um ein begabtes und fleißiges Kind handelt, das kein schönes Kleid benötigt, um beneidenswerte Kenntnisse zu erreichen. In den Lesebüchern finden wir ebenfalls Bekleidung, die man zum Erledigen bestimmter Dienste benötigt – die Uniform. Sie taucht auch als ein Zeichen der Zugehörigkeit zu einer Organisation auf. Sonst jedoch ist das Vertreten der schriftlichen Inhalte, die die Bekleidung und die Kleidungsstücke berühren, in den Lesebüchern verhältnismäßig gering. Weitaus mehr erfahren wir aus Bildern, die die Texte begleiten.

 

Estera Cerar
©ivalni stroj – revolucija v izdelavi oblaèil
The sewing machine – a revolution in the making of clothes

Izvleèek
V prispevku bo orisan razvoj ¹ivalnega stroja in njegova vloga v zgodovini konfekcije na Slovenskem. Poskusi mehanizacije ¹ivanja segajo pribli¾no 250 let nazaj, ko je C. F. Weissenthal v Londonu patentiral ¹ivanko z dvema konicama in u¹esom na sredini. Vendar je moralo preteèi ¹e skoraj 100 let, da smo dobili prvi dejansko uporaben ¹ivalni stroj. Le ta je po ¹tevilnih izbolj¹avah postal nepogre¹ljivo orodje za izdelavo oblaèil, obutve in ostalih tekstilnih ter usnjenih izdelkov.

Abstract
The article describes the development of the sewing machine and its role in the history of ready-made clothing in Slovenia. The first attempts at mechanising sewing go back approximately 250 years when Charles Frederick Wiesenthal was awarded a patent in London for a double-pointed needle with an eye in the middle. But nearly 100 more years had to pass before the first truly usable sewing machine was created. After many improvements, it became an indispensable tool in the making of clothes, footwear and other textile and leather goods.

Zusammenfassung
Vor 165 Jahren patentierte der amerikanische Mechaniker Elias Howe die erste verwendbare Nähmaschine. Bis dahin wurde die Kleidung manuell mithilfe der Nadel angefertigt, was eine zeitraubende und langdauernde Handlung war. Der Bedarf an Mechanisierung des Nähens zeigte sich bald nach Ausbruch der Industrierevolution, was große Veränderungen in der Stoffherstellung mit sich brachte. Es wurden weitaus größere Stoffmengen hergestellt, als es möglich war, sie in Kleidungsstücke und und andere Textilien zu verarbeiten. Bereits vor Howe beschäftigten sich viele mit Mechanisierungsversuchen, wobei sie mehr oder weniger erfolgreich waren. Die Nähmaschine ermöglichte die Stoffherstellung für einen massenhaften Konsum. Der Schneider oder die Näherin schafften manuell 30 Stiche pro Minute, mit der Nähmaschine stieg die Zahl der Stiche auf 7000 pro Minute. Die Kleidungsstücke wurden nicht mehr nach Maß angefertigt, stattdessen setzten sich mit der Zeit standardisierte Maße und Nummern durch. Es war möglich, Konfektion in Geschäften zu kaufen, industriell angefertigte Kleidung war billiger und zugänglicher. Die Nähmaschinen kamen bald auch in die slowenischen Länder. Bereits im Jahre 1866 begann sie der Ljubljanaer Kaufmann V. Vo¹njak zu verkaufen. Bald darauf schlossen sich auch andere an. Für den Verkauf außerhalb der Städte wurden bevollmächtigte Vertreter eingestellt, die das Nähen auch unterrichteten. In Maribor wirkte Ende des 19. Jahrhunderts die Fahrrad- und Nähmaschinenfabrik, die Herstellung der Nähmaschinen wurde jedoch bald aufgegeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Mirna na Dolenjskem die Nähmaschinenfabrik Mirna, die mit der Nähmaschinenproduktion im Jahre 1969 aufhörte.

 

Tatjana Hojan
Ema Arko, Marija Vehar in Alojzija Kristl Novak – uèiteljice na oddelku ®enska obrtna ¹ola na Dr¾avni obrtni ¹oli v Ljubljani
Ema Arko, Marija Vehar and Alojzija Kristl Novak – teachers at the Women’s Craft School department of the State Craftsmanship School in Ljubljana

Izvleèek
Ema Arko, Marija Vehar in Alojzija Kristl Novak so obiskovale pri nas obrtne ¹ole, nato pa so izobra¾evanje konèale na ¾enski obrtni ¹oli na Dunaju. Izpopolnjevale so se na teèajih, ki so jih prirejali na Dunaju in Pragi. Vse tri uèiteljice so bile strokovne uèiteljice na oddelku ®enska obrtna ¹ola na Dr¾avni obrtni ¹oli v Ljubljani. Pouèevale so: krojenje in ¹ivanje oblek in perila, ¹ivanje èipk, nauk o no¹ah in tvarinoslovje.

Abstract
Ema Arko, Marija Vehar and Alojzija Kristl Novak initially went to crafts schools in Slovenia and then completed their education at the crafts school for women in Vienna. They deepened their knowledge on courses in Vienna and Prague. The three teachers taught the following technical subjects at the Women’s Crafts School department at the State Craftsmanship School in Ljubljana: the cutting out and sewing of clothes and underwear, the sewing of lace, lessons in costumes and in materials.

Zusammenfassung
Ema Arko, Marija Vehar und Alojzija Kristl Novak besuchten bei uns die Gewerbeschulen und beendeten dann ihre Ausbildung an der Frauengewerbeschule in Wien. Sie vervollständigten ihre Kenntnisse an Kursen, die in Wien und in Prag veranstaltet wurden. Alle drei unterrichteten während des Ersten Weltkriegs an der Frauengewerbeschule für Flüchtlinge in Bruck an der Leitha. Nach dem Krieg unterrichteten alle drei an der Abteilung der Frauengewerbeschule an der Staatlichen Gewerbeschule in Ljubljana und zwar Zuschneiden, Nähen von Kleidern und Wäsche, Nähen von Spitzen und Textil- und Trachtenlehre. Sie bekamen den Titel Fachlehrerinnen. Ema Arko ind Marija Vehar traten in den Ruhestand im Jahre 1932, die jüngere Alojzija Kristl Novak aber im Jahre 1938.

 

Mateja Ribariè, Tina Palaiæ, Maja Hakl
©olske uniforme po svetu nekoè in danes: primeri posameznih dr¾av
School uniforms around the world in the past and present: examples from different countries

Izvleèek
Èlanek govori o posameznih primerih ¹olskega oblaèenja v razliènih predelih sveta. Po dostopnih podatkih se prve ¹olske uniforme pojavijo v 16. stoletju v Angliji, v dobrodelnih ¹olah za siroma¹ne otroke. Èez èas dobi ¹olska uniforma drug pomen in se raz¹iri po vseh javnih in zasebnih ¹olah v Angliji in drugod po svetu. Nato na kratko opi¹emo ¹olske uniforme v razliènih delih sveta s posameznimi primeri v Gani, Malaviju, Angoli, Indoneziji, ZDA, Kubi, Nepalu, Avstraliji in Japonski.

Abstract
The article deals with school uniforms in different parts of the world. According to the data accessible to the author, the first school uniforms appeared in the 16th century in England, in charity schools for poor children. Later, school uniforms acquired a different meaning and spread to all state and private schools in England. This is followeds a short description of school uniforms in different parts of the world, with individual examples from Ghana, Malawi, Angola, Indonesia, the USA, Cuba, Nepal, Australia andJapan.

Zusammenfassung
Im Beitrag berühren wir zuerst die Geschichte der Schuluniformen, über die wir eigentlich sehr wenige Angaben besitzen. Nach einigen Angaben erschienen die ertsen Schuluniformen höchtswahrscheinlich in England in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (jedoch nicht an Eliteschulen, sondern in Wohltätigkeitsschulen für ärmere Kinder). Mit der Zeit bekam die Schuluniform eine andere Bedeutung, die Bedeutung der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schule. Anfang des 19. Jahrhunderts führte man Schuluniformen sowohl an öffentlichen als auch privaten Schulen ein und bis heute sind sie eine der bedeutendsten Merkmale der Schulen sowohl in England als auch in zahlreichen anderen Ländern der Welt sind. Häufig trägt die Schuluniform die Bedeutung der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schule (als ein Symbom vor allem an Prestigeschulen). Danach blicken wir kurz auf die Schuluniformen anderer Länder, zunächst derjenigen Länder, die das englische Schulsystem übernahmen und demzufolge auch die Schuluniformen (viele ehemalige englische Kolonien in Afrika, auf den Kariben, in Asien, Australien und einige Länder in Südamerika). In Italien, Spanien und Frankreich und noch in manchen anderen Ländern trug man Schulkittel. Wir blicken noch auf die Schuluniformen der Länder, in denen totalitäre Regierungsformen herrschten.Am Ende erwähnen wir die Problematik der Schuluniformen, die in den 80-er Jahren des vorigen Jahrunderts in Amerika aufkam.

 

Branko ©u¹tar
Kako predstavljajo ¹olski muzeji po Evropi obleko v ¹oli?
How is school clothing shown by other school museums around Europe?

Izvleèek
Razgled po razstavah v vrsti ¹olskih, pedago¹kih in otro¹kih muzejih v Evropi nam ponuja tudi predstavitve obleke v ¹oli: od izrednih in posebnih uniform do vrste bolj vsakdanjih oblek ¹olarjev in uèiteljstva, ki so se s spreminjajoèo se modo in razliènimi ekonomskimi mo¾nostmi spreminjale skozi èas. Oblaèila so na fotografijah, kot del priljubljenih maket uèilnic in na veèjih modelih, ki obièajno dopolnjujejo ambientalno postavljeno opremo uèilnic. Oblaèila uèiteljev, vèasih tudi uèencev pa posebej za¾ivijo v muzejih s pedago¹ko dejavnostjo - v zmeraj zanimivih historiènih predstavitvah uènih ur nekoè.

Abstract
Many European museums with exhibits related to school, education and children often show school clothes in order to illustrate various themes. They exhibit examples of school uniforms, as well as the more everyday clothing of pupils, students and teachers as it developed through changing fashions and economic climates. Clothing can be seen in exhibited photographs, as a part of the well-liked models of classrooms, as well as on larger models which usually complement classroom equipment arranged in a classroom ambiance. The clothing of teachers and sometimes also pupils comes especially alive in some museums through their educational activities – in the ever popular historical presentations of lessons as they were conducted in the past.

Zusammenfassung
Es gibt eigentlich kein pädagogisches Museum, Schul- oder Kindermuseum ohne Darstellung der Kleidung der Schüler und Lehrer. Die Kleidungsstücke findet man auf Fotos, als Teil der beliebten Klassenzimmermaketten oder größerer Modelle, die gewöhnlich die ambiental aufgestellte Klassenzimmereinrichtung vervollständigen. In den Museen sind Kleidungsstückestets interessante Textil-Exponate, oder präsentieren die Handarbeiten der Frauen im breiteren Sinne. Der Blick auf die Bekleidung der Schüler und Lehrer ist auf den Ausstellungen, verbunden mit der Thematik des Schulwesens, weltweit sehr abwechslungsreich. Auf den ständigen Ausstellungen vervollständigen gerade die Bilder der Lehrer und Schüler und ihre Bekleidungauf eine interessante Weise die ausgestellten Lehrmittel und Dokumente über die Entwicklung des Schulwesens. Ein Überblick über die Schul- und Museumswelt bietet ganz verschiedene Ansichten über die Kleidung in der Schule: von außergewöhnlichen und besonderen Uniformen bis zur mehr alltäglichen Schüler- und Lehrerkleidung, die sich je nach Modetrends und wirtschaftlichen Möglichkeiten durch die Zeit veränderte. Über das Bekleidungsbild sprechenin den Museen auch Aufnahmen der ehemaligen Mode in kleineren Klassenzimmermakettenoder auf größeren Schüler- und Lehrermodellen, die dem ausgestellten Schulmöbel und der Schulausrüstung die Vorstellung einer bestimmten Zeit vermitteln. Mit den Uniformen der Kinder- und Jugendorganisationen (Pfadfinder, Hitlerjugend, Pioniere) veranschaulichen die Museen auch die Idee der Unduldsamkeit des 20. Jahrhunderts. Die Kleidung der Lehrer und manchmal auch der Schüler wird bersonders in den Vorstellungen der ehemaligen Unterrichtsstunden lebendig! Die Lehrerkleidung, beinflusst von Mode, Geschmack und Möglichkeiten der Leute in einem bestimmten Zeitabschnitt, gewährleistet die Autentizität der Erlebens der lebendigen Darstellungen der Unterrichtsstunde früher. Eine historische Unterrichtsstunde, die wir zumindest seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts in mehreren Museen in Deutschland und England kennen, können wir in Ljubljana auch seit dem Jahr 1999 besuchen. Derartige Unterrichtsstunden gibt es auch in den Niederlanden, im Nationalen Schulmuseum in Rotterdam (Nationaal Onderwijsmuseum) im norwegischen Oslo (Oslo Skolemuseum), im russischen St. Peterburg (Das Das Kinder-Geschichtsmuseum im Museum der politischen Geschichte) und noch an vielen anderen Orten. Überall nämlich werden die Besucher vom interessanten Erleben

 

Ljiljana Stankov
©olske uniforme v Srbiji od sredine 19. stoletja do osemdesetih let 20. stoletja
Ðaèke uniforme u Srbiji od sredine XIX veka do 80-tih godina XX veka
School uniforms in Serbia from the mid-19th century to the 1980s

Izvleèek
Razstava o dija¹kih uniformah v Srbiji, ki jo je spremljala tudi modna revija rekonstrukcij oblaèil, je bila odprta na Noè muzejev leta 2008 v Pedago¹kem muzeju v Beogradu. Projekt pod naslovom “Da li za ¹olu, slet il‘ poselo, va¾o je bilo lepo odelo!” Ali za ¹lo, shod/zlet ali va¹o dru¾nje, pomembna je bila lepa obleka!” je imel za cilj ne le seznanjanje obènstva s pozameznimi modeli uniform, ki so jih nosili od dijakov liceja do Titovih pionirjev, temveètudi seznanjanje s pomembnimi trenutki ¹lskega ¾vljenja. Sreènje preteklosti in sedanjosti je predstavljal ¹ pogovor voditelja prireditve z uèenci –„anekeni“ v uniformah razlièih obdobij o prostem èasu mladih, pravilih obna¹nja, ki so jih morali upo¹evati in o ¾vljenju v dija¹ih domovih (internatih). Razstava in revija so bili predtavljeni ¾ dvajsetkrat v Beogradu, Valjevu, ©bcu, Loznici in Sremskih Karlovcih, vedno ob sodelovanju nove skupine otrok, ki dajejo vsakemu nastopu svoj peèt, svoje do¾vljanje preteklosti.
An exhibition of the uniforms worn by secondary school students in Serbia, accompanied by a fashion show of replicas, was opened on Museum Night in 2008 at the Educational Museum in Belgrade. The aim of the project entitled “Da li za ¹olu, slet il’ poselo, va¾o je bilo lepo odelo!” (Be it for school, a gathering, a festivity or a village get-together, being well dressed was important) was not only to present to visitors the different uniforms worn by pupils and students, from those attending lyceums to Tito’s pioneers, but also to acquaint them with the important moments in school life. The meeting of the past and present also took place in the form of a discussion between the event presenter and pupils/models wearing uniforms from different periods about how the young used to spend their free time, the rules of conduct they had to conform to, and about life in student residences. The exhibition and fashion show have now been presented twenty times in various towns –Belgrade, Valjevo, ©abac, Loznica and Sremski Karlovci –and have always included a new group of children, each of which gives a special mark to each event through their experiencing of the past.

Rezime
Odevanje uèenika i uèenièke uniforme svedoèe nam i o tome kako se u Srbiji odvijao proces modernizacije, proces pribli¾avanja standardima koji su postojali u drugim, ekonomski razvijenijim zemljama Evrope, a koji su u odblasti odevanja slu¾ili kao uzor. U okviru naznaèenog perioda postoje tri vremenske celine koje imaju svoje specifiènosti

– period do Prvog svetskog rata, u Kne¾evini (od 1882. Kraljevini) Srbiji, period prve jugoslovanske

dr¾ave od 1918–1941 i period socijalistièke Jugoslavije. U okviru svake vremenske

celine postojali su odreðeni zahtevi koji su ¹kolske vlasti postavljale uèenicima i koji su uticali

na ðaèke uniforme, naèin odevanja i celokupni izgled i pona¹anje. Prvi vremenski period bi

mogao da se oznaèi kao period traganja za re¹enjima, stalno balansiranje izmeðu orijentalnih

uticaja, novih, evropskih uticaja i vraæanja nacionalnim obele¾jima, ili bar onome ¹to je

smatrano izvornim i nacionalnim. U drugom periodu, sa izgraðenim i razgranatinm ¹kolskim

sistemom, pravila o ðaèkim uniformama su odreðenija, ðaèke uniforme imaju obele¾ja evropskog

graðanskog odela, dok su samo u malom broju sluèajeva kori¹æeni elementi tradicionalne

narodne no¹nje. Socijalistièki period unosi nova obele¾ja. Prvi put i uèenici osnovnih ¹kola dobijaju

svoje uniforme, pa je masovnost i istovetnost modela trebalo da poka¾e jedinstvo i snagu

postojeæeg dru¹tvenog ureðenja u kojoj je radnièka klasa bila dominantna.

Ideja o no¹enju istovetnih uniformi nije prvenstveno imala za cilj suprotstavljanje individualnosti,

veæ pokazivanja pripadnosti odreðenoj ¹koli, profesiji, dru¹tvenom sloju, pokazatelj

reda i discipline.

Zusammenfassung

Die Bekleidung der Schüler und Schuluniformen zeugen auch vom Verlauf des Modernisierungsprozesses

in Serbien, dem Prozess der Annäherung an die Standards in anderen,

wirtschaftlich besser entwickelten Ländern Europas, die Serbien auf dem Gebiet der Bekleidung

als Vorbild galten. Im behandelten Zeitraum bemerkt man drei Zeitabschnitte mit ihren eigenen

Besonderheiten: die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg im Fürstentum Serbien (seit 1882 Königtum),

die Zeit des ersten jugoslawischen Staates von 1918 bis 1941 und die Zeit des sozialistischen

Jugoslawiens. Jeder Zeitabschnitt hatte seine eigenen Ansprüche, die die Schulbehörden an

Schüler stellten, was einen Einfluss auf die Schuluniformen, Art der Bekleidung und das gesamte

Aussehen und Verhalten hatte. Der erste Zeitabschnitt sind die Jahre des Suchens nach

Lösungen im ständigen Bemühen, ein Gleichgewicht zu finden zwischen orientalischen und

neuen europäischen Einflüssen und der Rückkehr zu volksnahen Merkmalen , oder wenigstens

zu dem, was als originell und volksnah galt. Im zweiten Zeitabschnitt, als das Schulsystem

bereits entwickelter und verzweigter war, waren die Regeln über Schuluniformen noch stärker

festgelegt. Schuluniformen hatten die Merkmale der europäischen bürgerlichen Kleidung und

lediglich in wenigen Fällen berücksichtigte man auch die Elemente der traditionellen Volkstracht.

Die Jahre des Sozialismus brachten neue Merkmale mit sich. Zum ersten Mal bekamen

auch die Schüler der Grundschulen ihre eigenen Schuluniformen. Die Massenhaftigkeit und

Gleichheit der Uniformen wies auf die Einheitlichkeit und Macht der bestehenden gesellschaftlichen

Ordnung hin. Die Idee vom Tragen identischer Schuluniformen hatte vorerst nicht einen

Widerspruch der Individualität als Ziel, sondern wies insbesondere auf die Zugehörigkeit zu

einer bestimmten Schule, einem Beruf, einer gesellschaftlicher Schicht und auf Ordnung und

Disziplin hin.

 

 

 

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne re¹itve Sloway