Uporabni¹ke straniKo¹arica artiklovPo¹ljite e-mailDodaj med priljubljene

©OLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 2011/1-2


Cena brez DDV: 1.845,23 SIT (7,70 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.002,07 SIT (8,35 EUR)

 

IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH PRI OBJAVLJANJU

PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT

UREDNI©KI ODBOR REVIJE ©OLSKA KRONIKA / EDITORIAL BOARD OF PUBLICATION SCHOOL CHRONICLE

©olska kronika / Navodila avtorjem in avtoricam

School Chronicle / Instructions to contributors

 

© O L S K A K R O N I K A

REVIJA ZA ZGODOVINO ©OLSTVA IN VZGOJE

Glasilo Slovenskega ¹olskega muzeja, Ljubljana

 

Leto 2011 – ¹tevilka 1-2

Letnik 20 - XLIV

School Chronicle / Schulchronik

Journal of the History of Schooling and Education.

Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia.

Zeitschrift für Schul- und Erziehungsgeschichte. Organ des Slowenischen

Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.

 

 

VSEBINA / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

ÈLANKI IN PRISPEVKI / ARTICLES AND OTHER

CONTRUBUTIONS / ARTIKEL UND BEITRÄGE

 

Tatjana Hojan, 150 letnica uèiteljskega glasila »Uèiteljski tovari¹«.
Uredni¹ki uvodniki med letoma 1861 in 1900
                                                        ...7–15

- 150 years of the journal »Uèiteljski tovari¹«. Editorials from 1861 to 1900.

- „Lehrerkammerad“ und die redaktionellen Leitartikel in den Jahren von 1861 und 1900

 

Simon Malmenvall, Carskoselski imperatorski licej ali
izobra¾evanje ruske elite 1811–1843
                                                                    ...16–30

- The Imperial Alexander Lyceum in Tsarskoe Selo or the education of theRussian elite (1811-1843)

- Das Imperiale Lyzeum in Zarskoje Selo oder die Bildung der russischen Elite von 1811 bis 1843

 

 

Nevenka Hacin, Utrinki iz ¾ivljenja otrok v Zasavju v prvi
polovici 20. stoletja                                                                                                    ..31–49

- Fragments from the lives of children in Zasavje in the first half of 20th century

- Splitter aus dem Leben der Kinder in Zasavje in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

 

Imre Szilágy, Od Vogrskega do padca komunizma. Mad¾ari v
slovenskih uèbenikih za zgodovino, izdanimi od 1928 do 2005                        ...50–68

- From Vogrsko to the collapse of Communism. Hungarians in Slovenian
history textbooks published between 1928 and 2005

- Von Ungarn vor 1918 bis zum Verfall des Kommunismus. Die Ungarn in
slowenischen Geschichtslehrbüchern, herausgegeben in den Jahren von 1928 bis 2005

 

Ivanka Huber: Vzgoja in izobra¾evanje deklet na Gorièkem v
letih od 1850 do 1950 
                                                                                                ...69–84

- Education of girls in Gorièko between 1850 and 1950

- Die Erziehung und Bildung der Mädchen in Gorièko in den Jahren von 1850 bis 1950

 

Danijela Tr¹kan: Metodika pouka zgodovine in izobra¾evanje
¹tudentov – bodoèih uèiteljev zgodovine na Filozofski
fakulteti Univerze v Ljubljani od leta 1945 naprej                                             ...85–102

- The subject “Methodology of history teaching” and the education of students
– future history teachers at the Faculty of Arts in Ljubljana from 1945 onwards

- Das Fach Methodik des Geschichtsunterrichts und die Bildung der Studenten
– zukünftiger Geschichtslehrer an der Philosophischen Fakultät seit 1945

 

SPOMINI NA ©OLO / REMINISCENCES OF SCHOOLING /
ERINNERUNG AND DIE SCHULE

 

Milica Kacin Wohinz: Iz spomina na italijansko in partizansko
¹olo na Cerkljanskem                                                                                       
...103–117

- Memories of the Italian and Partisan school in the Cerkno area

- Aus der Erinnerung an die italienische Partisanenschule in Cerkljansko

 

Mira Hir¹el: Med prigodo in moralo. Vzgoja in izobra¾evanje
v Kovorju pri Tr¾ièu med obema vojnama                                                     ...118–134

- Between adventure and morality. Education in Kovor near Tr¾iè between
the two World Wars

- Zwischen einemVorfall und der Moral. Erziehung und Bildung in Kovor bei
Tr¾iè zwischen den beiden Weltkriegen

 

O ¹olskih dneh na Zdolah po spominih Pepce ®iviè (1923–2010)
in zapisih v muzeju                                                                                             ...135–140

- School days in Zdole, based on the memories of Pepca ®iviè (1923–2010)
and museum records

- Über die Schultage in Zdole nach Erinnerungen von Pepca ®iviè (1923–2010)
und den Niederschriften im Museum

 

JUBILEJI / ANNIVERSARIES / JUBILÄEN

 

Nekaj stoletnih ¹ol v letu 2012 (Tatjana Hojan)                                                 ...141–147

- Schools celebrating centenaries in 2012

- Einige hundertjährige Schulen / Einige Schulen, die im Jahre 2012 das hundertjährige Jubiläum feiern

 

Ob 80. letnem jubileju mag. Mladena Tancerja
(France Strmènik, Tatjana Hojan)                                                                             ...149–154

- On the occasion of the 80th birthday of Mladen Tancer, MA
- Zum 80-jährigen Jubiläum von Mag. Mladen Tancer

 

Cilka Dimec ®erdin – Pobudnica in usmerjevalka posebnega ¹olstva
v Pomurju. Ob osemdesetem ¾ivljenjskem jubileju (Mladen Tancer)         ...155–157

- Cilka Dimec ®erdin, the initiator and guiding light of special needs
schooling in Pomurje. On the occasion of her 80th birthday

- Cilka Dimec ®erdin, die Anregerin und Leiterin des Sonderschulwesens
in Pomurje. Zum 80-jährigen Lebensjubiläum

 

Aleksander Videènik 90-letnik (Slavica Pavliè)                                                ...158–159

- Aleksander Videènik, 90 years old

- Aleksander Videènik, ein 90-Jähriger

 

Prof. Zdenko Medve¹, 70-letnik (Klara Skubic Ermenc)                                   ...160–163

- Prof. Zdenko Medve¹, 70 years old

- Prof. Zdenko Medve¹, ein 70-Jähriger

 

Rudolf Lukschanderl (1927–1990) – ustanovitelj ¹olskega
muzeja v Michelstettnu (Avstrija) in zaèetnik simpozijev
¹olskih muzejev (Branko ©u¹tar)                                                                       ...164–169

- Rudolf Lukschanderl (1927–1990), the founder of the school museum in
Michelstetten (Austria) and the in initiator of symposia for school museums

- OSR Rudolf Lukschanderl (1927–1990) Begründer des Niederösterreichischen
Schulmuseums in Michelstetten (Österreich) und Anfänger der internationalen
Symposien der Schulmuseen

 

 

IZ MUZEJSKEGA DELA / MUSEUM ACTIVITIES /
AUS DER TÄTIGKEIT DES MUSEUMS

 

Slovenski ¹olski muzej v letu 2010 – Poroèilo o delu                                 ...170–216

- Slovenian School Museum – Annual Report 2010

- Slowenisches Schulmuseum – Der Jahresbericht 2010

 

Muzejski kotièek »©ola, uèitelji in uèenci Trave nekoè«                           ...217–219

- The museum corner “School, teachers and pupils in the village of Trava in the past”

- Die Museumsecke „Schule, Lehrer und Schüler von Trava einst“

 

Otroci v partizanski ¹oli pi¹ejo o italijanskih koncentracijskih
tabori¹èih. Razstava »Ko je umrl moj oèe«, risbe in prièevanja iz
koncentracijskih tabori¹è na italijanski vzhodni meji (1942–1943)          ...220–224

- Children from a Partisan school writing about Italian concentration camps.
The exhibition “When my father died”, drawings and testimonies from
concentration camps on Italy’s eastern borders (1942–1943)

- Kinder in der Partisanenschule schreiben über italienische Konzentrationslager. Die Ausstellung
„Als mein Vater starb“, Zeichnungen und Aussagen aus Konzentrationslagern an der italienischen
Ostgrenze (1942-1943)

 

DROBTINICE IZ ©OLSKE PRETEKLOSTI /BITS AND PIECES FROM
PAST SCHOOL TIMES / SPLITTER DER SCHULVERGANGENHEIT

 

Tatjana Hojan: Iz kotièka gospoda Doropoljskega
v ‘Zvonèku’ 1914. ©e nekaj o Milici Stupan                                                    ...225–229

- More on Milica Stupan from the contributions by Doropoljski in Zvonèek in 1914

- Aus der Ecke von Herrn Doropoljski in „Zvonèek“ 1914 und noch etwas über Milica Stupan

 

Iz Vodic, 1898                                                                                                      ...228–229

- From Vodice, 1898

- Aus Vodice, 1898

 

Novome¹ko gimnazijsko poslopje, 1910                                                             ...229

- The building housing the Novo mesto gimnazija, 1910

- Das Gymnasialgebäude von Novo Mesto, 1910

 

POROÈILA IN OCENE / REPORTS AND REVIEWS /
BERICHTE UND REZENSIONEN

 

Education from the Past to the Present: Pedagogical and Didactic
Lessons from the History of Education, ed. Johanna Hopfner,
Edvard Protner, Maribor 2009 (Zdenko Medve¹)                                             ...230–234

 

Martin Kramar, Pouk, Nova Gorica: Educa, Melior, 2009
(Mladen Tancer)                                                                                                    ...235–236

 

Histoire de l’Education, 2009, ¹t. 121-124, Institut national de
recherche pédagogique, Paris, 2009 (Valentina Tominec)                            ...237–238

 

Stane Okoli¹, Zgodovina ¹olstva na Slovenskem, Ljubljana:
Slovenski ¹olski muzej 2009 (Andrej Vovko)                                                   ...239–241

 

160 let ¹ole v Jel¹anah: povezujemo z 205-letnico ¹olstva
na Jel¹anskem, Jel¹ane 2010 (Franèek Lasbaher)                                        ...242–245

 

School Exercise Books. A Complex Source for a History of the
Approach to Schooling and Education in the 19th and 20th
Centuries (edit. Juri Meda, Davide Montino, Roberto Sani),

Firenze 2010 (B. ©u¹tar, Metka Gombaè, Tja¹a ©u¹tar, Danijel Haromet)       ...246–255

 

Navodila avtorjem / avtoricam                                                                                 ...256

Instructions to contibutors

Anleitungen für Autoren

 

 

_______________________________________________________________________

 

Tatjana Hojan

150 letnica glasila »Uèiteljski tovari¹«. Uredni¹ki uvodniki med letoma 1861 in 1900

150 years of the journal Uèiteljski tovari¹. Editorials from 1861 to 1900.

Izvleèek

Prispevek predstavlja ob 150 letnici izhajanja pedago¹kega glasila Uèiteljski tovari¹ v Ljubljani (1861-1941) uredni¹ke uvodnike. V njih so prvi uredniki Andrej Praprotnik, Matej Moènik, Andrej ®umer, Jakob Dimnik in Engelbert Gangl do leta 1898 opisali program lista. Prvi urednik je imel predvsem namen ohranjati slovensko ¹olo in izobra¾evati uèitelje, naslednji pa so se morali ¾e spopadati tudi z ideolo¹kimi in politiènimi nasprotovanji.Uèiteljski tovari¹ je od »èasopisa za ¹olo in dom« v 90. letih 19. stoletja postal stanovsko-politièno glasilo.

Abstract

On the occasion of the 150th anniversary of the publication of the first edition of the journal Uèiteljski tovari¹, which was published in Ljubljana between 1861 and 1941, the article presents some of the editorials. The early editors Andrej Praprotnik, Matej Moènik, Andrej ®umer, Jakob Dimnik and Engelbert Gangl used these editorials to describe the programme of the journal up to 1898. The first editor’s main purpose was to support Slovenian schools and to educate teachers, whilst the later ones also had to struggle with ideological and political opposition. In the 1890s Uèiteljski tovari¹ changed from “a newspaper for school and home” into a professional-political publication.

Zusammenfassung

„Lehrerkammerad“ und die redaktionellen Leitartikel in den Jahren von 1861 und 1900

Die pädagogische Zeitschrift „Uèiteljski tovari¹“(Lehrerkammerad) begann in Ljubljana vor 150 Jahren zu erscheinen. Ihr Begründer und langjähriger Redakteur war der Lehrer Andrej Praprotnik, ein Dichter und Schriftsteller, der in den damaligen Vereinen aktiv mitwirkte. Das Lehrerblatt redigierte er in den Jahren von 1861 und 1872 und von 1882 und 1889. Im Leitartikel zur ersten Nummer teilte er mit, die Hauptabsicht der Zeitschrift sei die Erhaltung der slowenischen Schule und die Bildung slowenischer Lehrer. Sein Nachfolger war der Lehrer Matej Moènik, der ebenfalls sehr aktiv in den Lehrervereinen mitwirkte. In der Einleitung zur Zeitschrift schrieb er, das Lehrerblatt würde eine Schule auf „religiöser Grundlage“ unterstützen. Das österreichische Schulgesetz aus dem Jahre 1869 unterbrach nämlich die Ära der sogenannten Konkordatschule und aus Lehrern wurden staatliche Angestellte. Moènik war immer noch der Meinung, dass der Priester und der Lehrer gemeinsam wirken sollten. Deshalb wendeten sich die liberal gesinnten deutschen und slowenischen Lehrer vom Lehrerkammerad ab und begannen ihre eigenen Zeitschriften herauszugeben, die Ersten die „Laibacher Schulzeitung“ und die Zweiten den „Slowenischen Lehrer“. Als im Jahre 1882 Andrej Praprotnik erneut die Redaktion übernahm, betonte er im Leitartikel noch einmal die Bedeutung der Bildung in „auf der Grundlage der Muttersprache“. Auch er befürwortete zwar eine Schule auf religiöser Grundlage, jedoch widersprach er auch nicht der neuen Schule. Der nächste Redakteur, der Lehrer Andrej ®umer, betonte im Jahre 1890 im Leitartikel zum Lehrerblatt, dass es darin keinen Platz für Streitigkeiten und Polemiken geben wird. Er wird sich für einen größeren Respekt vor den Lehrern und für die Verbesserung ihrer sozialen Lage einsetzen. Ferner wird er versuchen, möglichst objektiv zu sein. Die nächsten zwei Redakteure Jakob Dimnik und Engelbert Gangl betonten in den Leitartikeln zum Lehrerblatt in den Jahren 1894 und 1898, dass die Lehrer bisher nicht streng genug waren. Als sie begannen, sich entschlossener für ihre Rechte einzusetzen, stießen sie auf zahlreiche Angriffe ideologischer und politischer Gegner. Aus „Lehrerkammerad“, einer „Zeitschrift für Schule und Heim“ in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts entwickelte sich eine standespolitische Zeitschrift.


 

Simon Malmenvall

Carskoselski imperatorski licej ali izobra¾evanje ruske elite 1811–1843

The Imperial Alexander Lyceum in Tsarskoe Selo or the education of the Russian elite (1811‒1843)

Izvleèek

Carskoselski imperatorski licej predstavlja osrednjo in hkrati najbolj znamenito izobra¾evalno ustanovo Ruskega imperija v prvi polovici 19. stoletja. Licej je osnoval 1811 car Aleksander I. z namenom, da na visok in zanesljiv naèin izobrazi bodoèe ruske najvi¹je uradnike in dr¾avne zaupnike izhajajoèe iz dru¾in blizu samega carja. Funkcija liceja je bila tako zagotovitev dobrega znanja, kot tudi patriotsko pogojena s ciljem zvestega ter kvalitetnega slu¾enja dr¾avi. Ustanova je obstajala dvaintrideset let, do leta 1843, ko jo je razpustil car Nikolaj I.

 

Abstract

The Imperial Alexander Lyceum was the central and most celebrated educational institution in the Russian Empire in the first half of the 19th century. It was founded in 1811 by Tsar Alexander I. in order to offer future top officials and advisors from families close to the Emperor the best and most reliable possible education. Thus the main task of the lyceum was to provide sound knowledge; there was also a patriotic dimension, with the goal of encouraging faithful service of the state. The institution was in existence for thirty-two years, until 1843, when it was closed down by Tsar Nicholas I.

 

Zusammenfassung

Das Imperiale Lyzeum in Zarskoje Selo oder die Bildung der russischen Elite von 1811 bis 1843

Das Imperiale Lyzeum in Zarskoje Selo gehört zu den berühmtesten und besten Hochschulanstalten des vorrevolutionären Russlands. Es wurde im Jahre 1811 gegründet und wirkte zweiunddreißig Jahre lang, bis 1943. Es befand sich im Regierungsviertel der repräsentativen und prunkvollen Gebäude in der Siedlung Zarskoje Selo in der Nähe der damaligen Hauptstadt St. Peterburg. In der russischen Geschichte und im russischen Kulturbewusstsein festigte sich das Lyzeum als eine Lehranstalt, auf der Aleksander Sergejeviè Pu¹kin, der größte russische Dichter, seine Ausbildung erwarb. Das Lyzeum war für die Bildung der adeligen jungen Männer bestimmt. Die Anstalt hatte die Absicht, die zukünftigen Amtsträger zu bilden und zu befähigen. Das Hauptideal des bildnerisch-erzieherischen Prozesses war die Gestaltung hochgebildeter und patriotisch gesinnter Staatsangestellter. In das Lyzeum wurden junge Männer (bzw. noch Kinder) von zehn bis zwölf Jahren aufgenommen. Die Schulung bestand aus zwei Klassen, jede dauerte drei Jahre. Das Lyzeum hatte einen universitätsähnlichen Status und deshalb hatten seine Zöglinge am Ende der Schulung die Position eines Universitätsdiplomanten. In all den Jahren, in denen die Anstalt wirkte, zeichnete sie sich durch hochbefähigte Professoren, gut ausgewählte Lyzeisten und einer breiten Auswahl an Fächern aus allen Gebieten der Wissenschaft aus. Die Fächer waren in verschiedene Themenkreise eingeordnet: Ethik, Sprachwissenschaften, Geschichte, Mathematik und Physik und Bildende Kunst mit Sport. Das Lyzeum hatte zwei Parolen, die seine Ideenrichtung gestalteten. Erstens, die Wirkung für einen gemeinsamen Nutzen (des Staates) und zweitens Heimatliebe und Wunsch nach Ruhm. Eine große Besonderheit bei der Erziehung und Bildung war die Abwesenheit der Körperstrafe und eine persönliche Beziehung der Lehrer zu ihren Zöglingen. Das Lyzeum war seitdem an das System aller anderen Hochschulanstaltn angeschlossen, es hatte nicht mehr eine besonder Lage innerhalb des russischen Schulwesens. Zweihundertsechsundachtzig Diplomanten beendeten ihre Schulung im Lyzeum. Die ehemaligen Lyzeisten wurden bedeutende staatliche Amtsmänner, Minister, Senatoren, Heerführer und Diplomaten. Als eine besondere und elitäre Anstalt betonte das Lyzeum vor allem zweierlei: Wissen und Heimatgefühl.

 

 

Nevenka Hacin

Utrinki iz ¾ivljenja otrok v Zasavju v prvi polovici 20. stoletja

Fragments from the lives of children in Zasavje in the first half of 20th century

Izvleèek

Prispevek predstavlja obvezne in prostovoljne aktivnosti otrok v dru¾ini in med vrstniki, t.j. v domaèem okolju in v dru¾beno organiziranih vzgojno-izobra¾evalnih in¹titucijah -v vrtcih in osnovnih ¹olah. Ob tem so opredeljena ¹e razlièna bivalna okolja takratnih prebivalcev, ki so vplivala s svojimi specifiènimi razmerami tudi na ¾ivljenje otrok. Raziskava je narejena z upo¹tevanjem arhivskih dokumentov, zapisov iz leposlovne, spominske in strokovne literature, ter z zbranimiin zapisanimi»obujeni spomini« na otro¹tvo nekdanjih otrok iz Hrastnika, Trbovelj in Zagorja oz. muzejskih informatorjev.

Abstract

The article describes the compulsory and voluntary activities of children within the family and among their peers, i.e. in the domestic environment and educational institutions – nurseries and primary schools. Other environments in which specific conditions influenced the life of children are also presented. Research for the article took into account archive documents, fragments from fictional, autobiographical and expert literature, and the collected written memories of former children in Hrastnik, Trbovlje and Zagorje about their childhood.

Zusammenfassung

Splitter aus dem Leben der Kinder in Zasavje in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Die Einwohner von Zasavje (Städte Hrastnik, Trbovlje, Zagorje) lebten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in verschiedenen Umgebungen, die das Leben der Kinder beeinflussten.Die Kindheit wird deshalb in drei Zusammenhängen dargestellt: Erstens auf Bauernhöfen, in Privathäusern und Kolonien, die mit ihren spezifischen Verhältnissen einen Einfluss auf ihre obligatorischen und freiwilligen Aktivitäten sowohl in der Familie als auch unter den Altersgenossen hatten, zweitens unter den Häusern der Arbeiterkolonie ( „Hausen“), was von der sozialen Lage der dort lebenden Kinder zeugt und demzufolge auch von Inhalten und Formen ihrer Freizeitgestaltung; es war eine Kindheit sozusagen ohne Spielzeug! Und drittens in Kindergärten und unter Kindergartenkindern und in der Schule unter Schülern, die durch die Inhalte, mit denen mit Kindern gearbeitet wird, die Beziehung der Gesellschaft zu den Vorschulkindern und den schulpflichtigen Kindern abspiegeln.Die dargestellten Inhalte werden durch die Niederschriften der Informatoren vervollständigt. Ihre Inhalte vervollständigen und bestätigen die bereits bekannten Tatsachen, erworben in Dokumenten, der Fachliteratur und Belletristik, gleichzeitig aber werden dadurch in Schriftform die Erlebnisse und Erfahrungen der damaligen Kinder dargestellt.


 

Imre Szilágyi

Od Vogrskega do padca komunizma. Mad¾ari v slovenskih uèbenikih za zgodovino, izdanimi od leta 1928 do leta 2005

From Vogrsko to the collapse of Communism. Hungarians in Slovenian history textbooks published between 1928 and 2005

Vogrskótól a kommunizmus bukásáig. Magyarok az 1928 és 2005 között kiadott szlovén történelemtankönyvekben

Izvleèek

Avtor predstavlja podobo o Mad¾arih v slovenskih uèbenikih za zgodovino, in sicer v uèbenikih, ki so jih izadali od dvajsetih let prej¹njega stoletja do najnovej¹ega èasa od razliènih avtorjev. Razprava poka¾e, kako se je spremenila slika mad¾arskih osvojiteljev Karpatskega bazena, kaj so pisali avtorji o srednjeve¹ki ogrski dr¾avi, o marèni revoluciji in o najbolj pereèem problemu o èasu dualizma. Kar se tièe obdobja po prvi svetovni vojni, je za slovenske avtorje najpomembnej¹i polo¾aj porabskih Slovencev na Mad¾arskem. Na podlagi prebranih besedil uèbenikov ¹teje avtor kritike mad¾arskega nacionalizma za upravièene, ugotavlja pa, da ni na¹el niti enega uèbenika, ki bi pokazal kak¹no antipatijo do Mad¾arov oziroma do Mad¾arske.

 

Abstract

The article discusses how Hungarians are presented in Slovenian history textbooks by different authors from the 1920s to the present. It shows how the image of the Hungarian conquerors of the Pannonian Plain has changed over the years, and what authors had to say about the medieval Hungarian state, the March Revolution and the most pertinent question – the time of Austro-Hungarian dualism. With regard to the period following World War One, the most important issue for Slovenian writers was the position of Slovenians living in Hungary. On the basis of the textbooks the author has read, he finds the criticism of Hungarian nationalism justified, but did not come across a single textbook that would indicate any antipathy to Hungarians or to Hungary.

 

Zusammenfassung

Von Ungarn vor 1918 bis zum Verfall des Kommunismus. Die Ungarn in slowenischen Geschichtslehrbüchern, herausgegeben in den Jahren von 1928 bis 2005

Obwohl die Slowenen bis zu den letzten Jahren über kein besonderes Buch über die Geschichte Ungarns verfügten, steht in slowenischen Lehrbüchern verhältnismäßig viel über die Ungarn. Die Lehrbücher, die im Sinne des jugoslawischen Geistes herausgegeben wurden (wegen kroatischer und serbischer Geschichte) präsentieren die Problematik etwas ausführlicher, die slowenisch gesinnten jedoch befassen sich weniger intensiv damit. Interessanterweise veränderte sich die Auffassung über die Ungarn, die das Karpatenbecken eroberten. Im Lehrbuch von 1928 waren die Ungarn ein wildes und nomadisches Volk der Mongolen, aus dem Jahre 1954 gibt es Niederschriften über ein mongolisches Hirtenvolk. Das Lehrbuch aus dem Jahre 1991 schreibt einerseits darüber, dass sie sich in der Pannonischen Ebene ansiedelten (ein neutraler Ausdruck), andererseits aber, dass sie von dort in die slawischen und deutschen Länder einfielen (ein negativer Ausdruck). Die Bedeutung der Erscheinung der Ungarn für das Schicksal der Slowenen wird von unterschiedlichen Lehrbüchern unterschiedlich beurteilt. Größtenteils wird hervorgehoben, dass die Ungarn die Verbindungen zwischen den südlichen und nördlichen Slawen unterbrachen.

Einige Lehrbüchern analysieren verhältnismäßig ausführlich, wie die Ungarn das kroatische Gebiet eroberten. Es wird hervorgehoben, welch ein großes Königreich Ungarn im Mittelalter war. Das Schicksal des Grafen Ulrich von Cilli ist natürlich ein bedeutendes Thema, was aber die Autoren nicht daran hindert, positiv über Matija Korvin zu schreiben. Das sogenannte lange 19. Jahrhundert behandeln die Lehrbücher wieder etwas ausführlicher, da der ungarische Nationalismus zurzeit der Märzrevolution und auch später ein großes Problem und ein Hinderniss für die slawischen Völker darstellte. Gestr in und Melik erwähnten auch, dass einige Führer der kroatischen Erneuerung in Pest studierten (z.B. Ljudevit Gaj). Die Zeit des Dualismus ist erneut bedeutend, vor allem wegen ungarisch-kroatischer Beziehungen. Die Lehrbuchautoren widmeten verhältnismäßig viel Aufmerksamkeit der ungarisch-sowietischen Republik nach dem Ersten Weltkrieg. Was die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen betrifft, schreibt man am ausführlichsten über das Schicksal der slowenischen Minderheit an der Raab, der Bewertung des Regimes von Horthy werden nicht zu viele Worte gewidmet. Die Lehrbücher berichten ferner über die kommunistische Machtübernahme, über die Revolution im Jahre 1956, über den Verfall des Kommunismus und über die Slowenen im Ungarn der Nachkriegszeit. Der mythisierte nationale Blick auf die Geschichte in einigen Ländern dient der nationalen Idee, was in unserem Fall nicht gilt. Die Lehrbuchautoren schreiben hauptsächlich objektiv über die Ungarn und das ungarische Land vor bzw. nach 1918.

 

 

Ivanka Huber

Vzgoja in izobra¾evanje deklet na Gorièkem v letih od 1850 do 1950**

Education of girls in Gorièko between 1850 and 1950

Izvleèek

V prispevku sta predstavljeni vzgoja in izobra¾evanje deklet v letih 1850−1950 na Gorièkem v primerjavi z razmerami na Slovenskem. Delo in ¾ivljenje ¾ensk na Slovenskem je ostalo skrito vse do 60-ih, 70-ih let 19. stoletja, ko se je polo¾aj poèasi le zaèel spreminjati, a na Gorièkem veliko kasneje.Èlanek govori o vplivu dru¾ine, izseljevanja, Cerkve (rimskokatoli¹ke, evangelièanske) in dru¾be na proces vzgoje in izobra¾evanja v tem delu Prekmurja.

 

Abstract

This contribution discusses the education of girls between 1850 and 1950 in the Gorièko area and compares it to conditions elsewhere in Slovenia. Little was known about the life and work of women in Slovenia until as late as the 1960s and 1970s, when the general situation began to gradually improve, but changes did not reach Gorièko until much later. The article talks about the influence of the family, emigration, the church (Roman Catholic and Evangelical) and society on the educational process in this part of Prekmurje.

 

Zusammenfassung

Die Erziehung und Bildung der Mädchen in Gorièko in den Jahren von 1850 bis 1950

 

In Gorièko war man sich der Bedeutung der Erziehung und Bildung der Mädchen viel später bewusst als in anderen Gebieten Sloweniens. Ein aktiver Kampf der Frauen um Gleichberechtigung und gleiche Rechte auf Bildung waren eigentlich nicht wahrzunehmen. Die Gründe dafür liegen wohl in der Abgelegenheit dieses Gebietes mit Hinblick auf andere slowenische Länder, in der Armut der Bevölkerung und nicht zuletzt darin, dass die Leute einfach ihrem Lebensschicksal ergeben waren. Die Eltern halfen sich selber bei der Erziehung ihrer Kinder, sowohl der Mädchen als auch Jungen, so gut sie konnten, meistens mit der Rute, die Schule aber kümmerte sich um die grundlegende bzw. allernötigste Bildung. Vor allem auf die Mädchen wartete nach Ende der Grundschule die Arbeit auf dem Bauernhof und die Sorge für den Haushalt, da man für ihre Weiterbildung kein Geld zur Verfügung hatte oder es häufig nötig wäre, entsprechend umzudenken. Die Zukunft der Mädchen war also schon früh in der Kindheit bestimmt, vielleicht sogar bereits mit ihrer Geburt. Die Jungen erlernten leichter ein Handwerk bei den Meistern und bekamen Arbeit, die Mädchen jedoch mussten anderswo dienen, wenn es zu Hause nicht genug Arbeit gab, um zu überleben. Ein bedeutender Faktor war die Emigration in die Fremde, sowohl saisonale als auch dauerhafte, was natürlich einen Einfluss auf die Familie und das soziale Leben hatte. Wegen der Arbeit im Ausland ließen die Eltern ihre Kinder häufig für längere Zeit bei den Großeltern, oft ging auch die Mutter ins Ausland und ließ die Familie zu Hause zurück. Die Emigration aber brachte auch eine Belesenheit und eine andere Denkweise mit sich und hatte zweifellos einen Einfluss sowohl auf das Leben der Mädchen als auch der Frauen. Die Famile und sowohl die römisch-katholische als auch die evangelische Kirche und die Gesellschaft überhaupt hatten einen großen Einfluss auf die Erziehung und Bildung der Mädchen und Frauen in Gorièko. Die Familien mit fortschrittlicheren Ansichten und einer guten finanziellen Lage unterstützten die Bildung und ermöglichten die Weiterbildung, in anderen Familien mussten sich die Mädchen nur mit grundlegender Bildung und harter Arbeit zufrieden stellen. Auch diePublikationen mit religiösen und allgemeinen Inhalten bemühten sich, die Eltern über die Kindererziehung zu belehren und den Jugendlichen Ratschläge zu geben, womit man zu neuen Ansichten über Erziehung und Bildung kam. Inwiefern die Absichten der gedruckten Publikationen erreicht waren, hing wiederum von der einzelnen Familie ab, da man vielerorts keine Zeitung bezog. Bei den Abonnenten der Publikationen hatte der Glaube sicherlich einen Einfluss auf die Erziehung.


 

Danijela Tr¹kan

Predmet Metodika pouka zgodovine in izobra¾evanje ¹tudentov – bodoèih uèiteljev zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani od leta 1945 naprej

The subject “Methodology of history teaching” and the education of students – future history teachers at the Faculty of Arts in Ljubljana from 1945 onwards

Izvleèek

V prispevku je predstavljeno izobra¾evanje uèiteljev zgodovine za osnovne in srednje ¹ole na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, s poudarkom na glavnem pedago¹kem predmetu na oddelku za zgodovino z naslovom Metodika pouka zgodovine oz. Didaktika zgodovine, ki je s svojo teoretièno in praktièno vsebino pripomogel k pripravi ¹tudentov na poklic uèitelja zgodovine. Pri tem so pomembno vlogo odigrali tudi nosilci tega predmeta, ki so svoje pedago¹ke izku¹nje posredovali ¹tudentom zgodovine. Na organizacijo predmeta in celotnega ¹tudijskega programa zgodovine na Filozofski fakulteti pa so vplivale tudi razliène reforme v visokem ¹olstvu. Zato je izobra¾evanje bodoèih uèiteljev zgodovine razdeljeno v veè obdobij glede na spremembe ¹tudijskih programov in nosilcev predmeta Metodika pouka zgodovine.

Abstract

The article talks about the education of history teachers for primary and secondary schools at the Faculty of Arts at the University of Ljubljana, with an emphasis on the main pedagogic subject at the history department: Methodology of history teaching or History didactics, the theoretical and practical content of which helps prepare students to become history teachers. An important role in this subject has, of course, been played by those teaching it, who conveyed their own experience to students. The organisation and the study programme of the history department at this faculty have also been influenced by various reforms to university education. This is why the education of future history teachers is divided into a number of periods, depending on changes to study programmes and those teaching the subject Methodology of history teaching.

Zusammenfassung

Das Fach Methodik des Geschichtsunterrichts und die Bildung der Studenten – zukünftiger Geschichtslehrer an der Philosophischen Fakultät seit 1945

Die Philosophische Fakultät der Universität in Ljubljana war und ist immer noch eine der bedeutendsten Institutionen für die anfängliche Bildung der Geschichtslehrer für Grund- und Mittelschulen in Slowenien. An der Abteilung für Geschichte erwarben die Studenten durchgehend die entsprechenden fachlichen Geschichtskenntnisse, Kenntnisse der allgemeinen pädagogischen Fächer (Pädagogik, Didaktik, Andragogik, Psychologie für Lehrer) und vor allem Kenntnisse des speziellen Fachs Methodik des Geschichtsunterrichts. Von1949/50 bis 1960/61 bzw. bis zur Einführung des Zweifachstudiums bot die Philosophische Fakultät (Abteilung für Geschichte) nur das Einfachstudium an. Nach Einführung des Zweifachstudiums hatten die Geschichtestudenten größere Beschäftigungsmöglichkeiten an Mittel- und Grundschulen. Neben Geschichte konnten die Studenten nämlich auch andere pädagogische Fächer (am häufigsten Geografie, Soziologie, Philosophie und verschiedene Sprachen) studieren. Das Fach Methodik des Geschichtsunterrichts (seit 1952) bzw. Didaktik der Geschichte (seit 2002) spielte eine bedeutende Rolle bei der konkreten Vorbereitung der Geschichtestudenten auf den zukünftigen Lehrerberuf an der Abteilung für Geschichte. Dabei spielten eine bedeutende Rolle auch die Träger dieses Fachs, die ihre pädagogischen Erfahrungen als Lehrer, ihr pädagogisches Wissen (Entwicklung der Methodik des Geschichtsunterrichts, aktive Lehrformen, audiovisuelle Mittel, alternative Bewertungsmöglichkeiten usw.) undKenntnisse der europäischen Schulsysteme (Sowietunion, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien u.a.) beim Unterrichten der Geschichte in dieses Fach eintrugen und sie den Studenten vermittelten. Eine besondere Aufmerksamkeit widmete man der praktischen Ausbildung der Studenten, wo sich allmählich Gruppenhospitationen der Studenten beim Unterricht, selbstständige Auftritte der Studenten und eine zeitlich in sich geschlossene pädagogische Praxis an Grund- und Mittelschulen in Slowenien durchsetzten, was zur soliden Vorbereitung der Studenten auf den Lehreberuf beitrug.


 

Tatjana Hojan

Nekaj stoletnih ¹ol v letu 2012

Schools celebrating centenaries in 2012

Izvleèek

Prispevek obravnava ¹ole, ki so bile ustanovljene na Slovenskem leta 1912. ©ole, ki so bile ustanovljene pred 150 in veè leti, so bile omenjene ¾e v èlanku Slavice Pavliè Jubileji ¹ol v letu 2002, ki je iz¹el v ©olski kroniki 2001.[1] Od ¹ol, ustanovljenih pred stoletjem, ne deluje veè nobena. Gre poveèini za ¹ole v manj¹ih krajih na obrobju Slovenije. Od obravnavanih so tri s Prekmurja, dve s Koprskega, ena s Cerkljanskega in dve z Dolenjske. Podatki so iz dokumentacijske zbirke Slovenskega ¹olskega muzeja in publikacij, ki so obravnavale zgodovino ¹olstva na posameznih predelih, kjer so bile te ¹ole.

Abstract

The article talks about schools that were established in Slovenia in 1912. Schools founded 150 years ago or more have already been discussed in the article by Slavica Pavliè “School anniversaries in 2002” published in ©olska kronika 2001. None of the schools founded a century ago are still in operation. Mostly, these are schools in smaller places in border areas. The article deals with three schools in the Prekmurje region, two in the Koper area, one from the Cerkno area and two from the Dolenjska region. The data used is from the documentation collection at the Slovenian School Museum and local publications dealing with the history of schooling in individual areas.

 

 

Rudolf Lukschanderl (1927–1990) ustanovitelj ¹olskega muzeja v Michelstettnu (Avstrija) in zaèetnik mednarodnih simpozijev ¹olskih muzejev

Rudolf Lukschanderl (1927–1990), the founder of the school museum in Michelstetten (Austria) and the in initiator of symposia for school museums

Izvleèek

Prispevek opozarja na zavzeto delovanje avstrijskega ¹olnika (vi¹jega ¹olskega svetnika) R. Lukschanderla pri ohranjanju kulturne dedi¹èine ¹olstva, ki jo je s sodelavci zbralv Michelstettnu v Ni¾jeavstrijskem ¹olskem muzeju (Niederösterreichisches Schulmuseum / danes Michelstettner Schule). Muzej danes deluje na podlagi zbranega gradiva in razstavne dejavnosti v prenovljeni obliki in z novimi vsebinami. Poleg zanimivega muzeja je pomembna tudi mednarodna vloga R. Lukschanderla, saj je bil pobudnik in organizator prvega mednarodnega simpozija ¹olskih muzejev (1984). Simpoziji so predstavljali tudi strokovno povezovanje muzealcev iznekdanjega vzhoda in zahoda, saj je bil ¾e drugi simpozij na Mad¾arskem (Debrecen, 1986). Èeprav se v zadnjih letih uveljavlja bienalni simpozij tudi kot znanstveno sreèanje, pa velja ohraniti tudinjegov strokovni (profesionalni) vidik sodelovanja med sodelavci ¹tevilne dru¾ine zelo razliènih ¹olskih/pedago¹kih muzejev.

Abstract

The article talks about the enthusiastic commitment of the Austrian educationalist Rudolf Lukschanderl to the preservation of the cultural heritage associated with schooling, which he collected together with his colleagues in the school museum in Michelstetten (Niederösterreichisches Schulmuseum / nowaday Michelstettner Schule). The museum’s activities are based on collected material and exhibiting it in new ways and with new content. In addition, Lukschanderl also has an important international role as the initiator and organiser of the first international symposium of school museums in 1984. These events used to offer an opportunity for museum employees from the former East and West to form contacts, as the second symposium was held in Hungary (Debrecen, 1986). Although recently this biannual event has become increasingly established as a academic gathering of researchers into the history of education, the professional cooperation among the members of this large family from very different school/educational museums is also worth maintaining.

 


 

Slovenski ¹olski muzej v letu 2010

Poroèilo o delu

Slovenian School Museum – Annual Report 2010 

Otroci v partizanski ¹oli pi¹ejo o italijanskih koncentracijskih tabori¹èih. Razstava »Ko je umrl moj oèe«, risbe in prièevanja iz koncentracijskih tabori¹è na italijanski vzhodni meji (1942-1943)

Children from a Partisan school writing about Italian concentration camps. The exhibition “When my father died”, drawings and testimonies from concentration camps on Italy’s eastern borders (1942-1943)

Izvleèek

Razstava otro¹kih risb in spisov iz leta 1944, ki je leta 2010 gostovala tudi v Ljubljani, je pretresljivo prièevanje otro¹kega do¾ivljanja italijanskih koncentracijskih tabori¹è. Otroci, ki so jih v drugi polovici leta 1942 Italijani internirali v svoja koncentracijska tabori¹èa Rab, Gonars, Visco, Treviso, Renicci, Padova itd., so po kapitulaciji Italije v partizanskih ¹olah na Koèevskem pomladi 1944 pisali o svojem do¾ivljanju na temo “Otroci nam govorijo” in “Na¹ otrok v internaciji”. Zbrano gradivo hrani Arhiv R Slovenije (1769, Zbirka okupatorjevi zapori in tabori¹èa). Sporoèilo otrok v sliki se na èlove¹ki ravni dotakne  vsakogar in preprièljivo govori o medvojnih dogodkih v Sloveniji in Jugoslaviji, o agresorju in okupatorju ter o otrocih kot ¾rtvah vojne.

Abstract

The exhibition of children’s drawings and school assignments from 1944, which in 2010 made a guest appearance in Ljubljana, is a touching testimony of how children experienced Italian concentration camps. After Italy’s capitulation, the children, who in the second half of 1942 had been interned in Italian concentration camps on the island of Rab and in Gonars, Visco, Treviso, Renicci, Padua, etc., at a Partisan school near Koèevje in the Spring of 1944, wrote about their experiences under the heading “Children talking to us” and “Our child in internment”. The collected material is kept in the Archives of the Republic of Slovenia (collection 1769, on prisons and camps run by the occupying forces). The children’s messages through drawings touch every one of us as they offer a convincing picture of what was happening in Slovenia and Yugoslavia during WW2, of the occupying forces and aggressors, and of children as war victims.


 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne re¹itve Sloway