Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

ŠOLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 2008/2


Cena brez DDV: 1.845,23 SIT (7,70 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.002,07 SIT (8,35 EUR)

IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH PRI OBJAVLJANJU

PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT

UREDNIŠKI ODBOR REVIJE ŠOLSKA KRONIKA / EDITORIAL BOARD OF PUBLICATION SCHOOL CHRONICLE

Šolska kronika / Navodila avtorjem in avtoricam

School Chronicle / Instructions to contributors

 

 

ŠOLSKA KRONIKA

REVIJA ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE

Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana

 

Leto 2008 – številka 2

Letnik 17 - XLI

School Chronicle / Schulchronik

Journal of the History of Schooling and Education.

Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia.

Zeitschrift für Schul- und Erziehungsgeschichte. Organ des Slowenischen Schulmuseums. Ljubljana. Slovenien.

 

 

VSEBINA / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

ČLANKI IN PRISPEVKI / ARTICLES AND OTHER CONTRUBUTIONS / ARTIKEL UND BEITRÄGE

Marjetka Balkovec Debevec, Ob razstavi                                      ...209–228
»Učitelj v novi družbeni stvarnosti med 1945 in 1963«

Upon the exhibition “Teachers in the new social reality
between 1945 and 1963”                                                                                                               

Zur Ausstellung »Lehrer in der neuen gesellschaftlichen
Realität von 1945 bis 1963«

Aleš Gabrič, Katolištvo, socializem in netolerantnost                  ...229–245

Catholicism, socialism and intolerance

Katholizität, Sozialismus und Intoleranz   

Monika Govekar - Okoliš,

Verni učitelj v šoli v Sloveniji po letu 1945                                  ...246–272

Religious teachers in Slovenia after 1945                                                                                   

Der religiöse Lehrer in Slowenien nach dem Jahre 1945

Tatjana Hojan, »Prosvetni delavec«                                              ...273–296
o vlogi in nalogah prosvetnega delavca
...                                                    

Prosvetni delavec: About the role and duties of educational workers                                 

Die Lehrerzeitschrift »Prosvetni delavec« (Pädagogischer Arbeiter)
über die Rolle und die Aufgaben des Lehrers

Stane Okoliš, Ideološka indoktrinacija učiteljstva                       ...297–329

v prvih letih po drugi svetovni vojni

Ideological indoctrination of teachers during the years immediately
after World War Two

Ideologische Indoktrinierung der Lehrerschaft in den ersten Jahren
nach dem Zweiten Weltkrieg      

Marko Ljubič,Učni načrti za                                                           ...330–349
zgodovino v osnovni šoli
(1944–1963)

Curricula for history (1944–1963)                                                                                                

Lehrpläne für Geschichte (1944–1963)

 

Monika Kokalj Kočevar, Učitelji in šolstvo med in po                  ...350–363
drugi svetovni vojni skozi oči življenjskih zgodb
otrok - prisilnih in suženjskih delavcev

Teachers and schools after World War Two through the life stories
of forced and slave workers

Lehrer und das Schulwesen nach dem Zweiten Weltkrieg im Lichte
der Lebensgeschichten der Zwangs- und Sklavenarbeiter

 

Marjetka Balkovec Debevec, O življenjskih zgodbah                    ...364–366
učiteljic in učiteljev po letu 1945 (uvod)

The life stories of teachers after 1945 (introduction)                                                               

Über die Lebensgeschichten der Lehrerinnen und Lehrer
nach dem Jahre 1945 (Einleitung)

Angelca Kunstelj, Iz prgišča spominov                                           ...367–374

From a handful of memories

Aus einer Hand voll Erinnerungen

Tatjana Drovenik Čalič, Šola mojega spomina                               ...375–392

The school in my memories                                                                                                          

Die Schule meiner Erinnerung

Vanja Kržan, Profesor z legendarnim znanjem                             ...393–419

in očetovskim srcem

A teacher with legendary knowledge and a fatherly heart                                                      

Professor mit legendärem Wissen und väterlichem Herz

Cilka Dimec - Žerdin, Iz dnevnika mlade učiteljice                       ...420–435
– Leto upanja in ljubezni

From the diary of a young teacher – A year of hope and love                                               

Aus dem Tagebuch einer jungen Lehrerin – Ein Jahr der Hoffnung und Liebe

Mira Hiršel, Moja učiteljska pot                                                   ...436–460

My teaching life                                                                                                                             

Mein Weg als Lehrerin

 

Stane Novačan, Robidišče                                                             ...461–468

Robidišče                                                                                                                                        

 

Štukl France, Moja mama, socialistična učiteljica (1907–1989)            ...469–476

My mother, a socialist teacher (1907–1989)                                                                               

Meine Mutter, eine sozialistische Lehrerin (1907–1989)

Helena Matičič Hostnik, Nekaj primerov življenjskih                    ...477–497
zgodb učiteljev/učiteljic na Škofjeloškem (intervjuji)

A few examples of the life stories of teachers in the Škofja Loka area (Interviews)            
Einige Beispiele von Lebensgeschichten der Lehrer/innen im Gebiet von Škofja Loka (Interviews)

 

Marjetka Balkovec Debevec, »Zgodba z naslovne fotografije«     ...498–510        
Učiteljica Marija Novak in učenci iz Rovt nad Logatcem                          
     

“The story behind the title photograph”                                                                                   
The teacher Marija Novak and the pupils from Rovte above Logatec                                  

»Die Geschichte des Titelfotos« Die Lehrerin Marija Novak und die Schüler
aus Rovte über Logatec

Marjetka Balkovec Debevec, »Moj poklic je bil zame                   ...511–520
izpolnitev mladostne želje.« Iz življenjske zgodbe
učiteljice Marije Rozalije Dretnik

“My profession was the fulfilment of a youthful dream.”
From the life story of the teacher Marija Rozalija Dretnik                                                       

»Mein Beruf war für mich die Erfüllung meines Jugendwunsches.« Aus der Lebensgeschichte der Lehrerin Marija Rozalija Dretnik

 

Marjetka Balkovec Debevec, Šopek spominčic iz dela                  ...521–535
učiteljice Zofije Rakušček                                                                            

A garland of memories from the work of the teacher Zofija Rakušček                                  

Ein Blumenstrauß mit Vergissmeinnicht aus dem Leben und Werk
der Lehrerin Zofija Rakušček

Marjetka Balkovec Debevec, »Moj ideal je vzgojiti                       ...536–546
dobrega človeka, odkritega človeka …«
Iz pisem prof. Marije Kremenšek, roj. Glavač

“My ideal is to educate good people, honest people ...”
From the letters of Marija Kremenšek, née Glavač                                                                   

»Mein Ideal ist es, einen guten Menschen, einen aufrichtigen Menschen ...
zu erziehen« Aus den Briefen von Prof. Marija Kremenšek, geb. Glavač

 

Zlata Volarič, Spomini o želji biti učiteljica                                    ...547–552

Memories of the desire to become a teacher …

Erinnerungen an den Wunsch, Lehrerin zu werden ...

 

Jože Volarič, Pot do učitelja, učiteljevanje in potem                     ...553–556

Becoming a teacher, teaching and beyond                                                                                

Mein Weg zum Lehrer, meine Lehrertätigkeit und die Zeit danach

 

Rado Troha, »Doživljaji enoletnega poučevanja                          ...557–565
v partizanski šoli« (odlomek iz spominskega dnevnika)
                                   

“A year teaching at a Partisan school” (a diary excerpt)                                                         

»Erlebnisse während des einjährigen Unterrichtens in der Partisanenschule«
(Ausschnitt aus dem Denktagebuch)

 

Navodila avtorjem                                                                                ...566

Instructions to contibutors

Anleitungen für Autoren

 

Sodelavci Šolske kronike 2008                                                    ...567–568

List of authors

Mitarbeiter

 

______________________________________________________________________________________

 

Marjetka Balkovec Debevec

Ob razstavi »Učitelj v novi družbeni stvarnosti med 1945 in 1963«

Upon the exhibition “Teachers in the new social reality between 1945 and 1963”

Zur Ausstellung »Lehrer in der neuen gesellschaftlichen Realität von 1945 bis 1963«

Summary

Between 3 December 2007 and 13 May 2008 an exhibition entitled “Teachers in the new social reality between 1945 and 1963” was held at the Slovenian School Museum. The main purpose of the exhibition was to present the most important findings and conclusions about school during the first post-War period and, above all, to emphasise the role and position of teachers during that time. The exhibition also aimed to promote reflection and discussion, with a particular emphasis on the collecting of new testimonies – the life stories of teachers, new documentation, photographs and objects relating to schools during the period in question.

The central part of the exhibition presented teachers in Slovenia, who at the end of the War found themselves in a liberated country and under a new ideological and political system. The post-War period brought with it a number of problems. Many school buildings had been burnt down, destroyed or at least damaged, there were hardly any teaching tools or none at all, and schoolbooks, notebooks and writing utensils were scarce.

Another burning problem was the shortage of teachers, while the education level of those teachers that there were varied greatly. In the classroom, they were met by children deeply affected by the horrors of the War. The new social reality set clear educational tasks: “Education in schools must be suffused with socialist ideology, schools must create a socialist mentality among the young, the teaching staff must be ideologically formed.” Various measures were directed into realising this conviction. This was nothing new, of course: throughout history the equivalent or similar measures had already been used – thus, for example, in 1926 Učiteljski tovariš, a publication aimed at teachers, wrote: “The suspension of teachers, the employment of new inspectors, relocation of teachers – the usual story, repeated at every change of the regime and lasting until the new regime, when it all reverts back again.”

The work of teachers – or “comrades” as they were then called – during the first post-War period was certainly varied, diverse and difficult. In addition to their regular work, they had to undergo additional education and keep pace with all the new developments in education, such as the 1958 school reform, which brought with it eight-year primary school as the only form of compulsory education. The changes introduced up to 1963 signified the greatest, most thorough and fundamental school reform ever experienced by Slovenians. A special issue was religious education, as schools were supposed to draw up various measures aimed at reducing the number of children attending religious education classes run by churches. Teachers were obliged to attend various political meetings, carry out physical work relating to both the renovation and construction of schools and any other work in their communities. They had to teach courses, evening classes, organise theatre plays and various festivities. Thus they had to be not only good teachers, but also business experts, advisers, theatre directors, and so on.

The character and work of teachers was assessed by inspectors and other superiors. Archive sources tell us that various characteristics led to a classification into “the best” and “the worst” teachers. But this was just one aspect of assessment. Teachers were judged differently by the pupils, their parents and a wider environment in which they worked and lived. There they were given a much more fundamental evaluation. Through the interplay of all these factors developed different life stories of teachers, each one special and unique.

The central part of the exhibition thus offered a few basic findings about schools during the first post-War period, also presenting a selection of documents, articles, official provisions and circulars that framed and directed the course of education. The exhibition was also brought to life by archive film material, presented in cooperation with the Slovenian Film Archive and the Archive of the Republic of Slovenia (Film review – Teachers in villages, May 1948; East Ljubljana, 1956 and Professions in education, 1962).

In addition, there was a model of part of a classroom with coloured pictures of the alphabet and numbers created decades ago by the teacher Vida Drovenik. Visitors were also able to look through schoolbooks and refresh their knowledge.

The Slovenian School Museum also organised various accompanying events, which offered an opportunity for an exchange of research findings, experiences, opinions and memories related to the exhibition theme.

At the round-table discussion “A handful of memories from my teaching career” (9 April 2008), the guests Mira Hiršel, Zofija Rakušček, Ivan Nemanič and Angelca Kunstelj described their experiences and offered their views on the work carried out. They remembered the teachers at the end of World War Two, outlined their own educational path and brought attention to various events and duties relating to the work of teachers during the period in question.

The participants of the round-table discussion “Studies on education during the first post-War period” (16 April 2008) were: Aleš Gabrič, Monika Kokalj Kočevar, Stane Okoliš, Tanja Drovenik Čalič and Marko Ljubič, who presented their research findings.

At a gathering entitled “The story of the title photograph” (7 May 2008), pupils from the Rovte primary school, together with their teacher Mimi Novak, reminisced about education in their home village with the help of the title photograph from an exhibition in the school year 1950/51.

Through the exhibition “Teachers in the new social reality between 1945 and 1963” and the accompanying events, the Slovenian School Museum opened up different themes relating to the position, role, duties and experiences of teachers in Slovenia in the recent past and collected new testimonies and findings, while also offering an opportunity to reflect on the mission of educational work in the present.

Zusammenfassung

Slowenisches Schulmuseum, 3. Dezember 2007–13. Mai 2008, Kustodin der Ausstellung Mag. Marjetka Balkovec Debevec und Mitarbeiter des Slowenischen Schulmuseums

Im Slowenischen Schulmuseum fand vom 3. Dezember 2007 bis zum 13. Mai 2008 die Ausstellung »Lehrer in der neuen Realität in von 1945 bis 1963« statt. Die grundlegende Absicht der Ausstellung war es, die wichtigsten Feststellungen und Erkenntnisse über das Schulwesen in den ersten Nachkriegsjahren darzustellen und vor allem die Rolle und Lage der Lehrerschaft in diesem Zeitraum hervorzuheben. Gleichzeitig regte die Ausstellung zu neuen Überlegungen und Gesprächen an, ein besonderer Schwerpunkt der Ausstellung war das Sammeln von neuen Aussagen – Lebensgeschichten von Lehrerinnen und Lehrern, neuen Dokumenten, Fotografien und Gegenständen über das Schulwesen des erwähnten Zeitraums.

Der Zentrale Teil der Ausstellung stellte die Lehrerschaft in Slowenien dar, die nach Kriegsende in Freiheit lebte und in ein neues ideenpolitisches System geriet. Die Nachkriegsjahre brachten eine Fülle von Schwierigkeiten mit sich. Zahlreiche Schulgebäude waren niedergebrannt, abgerissen oder beschädigt, es gab keine Lehrmittel oder die Ausstattung der Schule mit Lehrmitteln war dürftig, es bestand ein Mangel an Lehrbüchern, Heften und Schreibstiften.

Ein akutes Problem war der Mangel an Lehrern und Lehrerinnen, ihre Ausbildungsstufe war unterschiedlich. In den Klassenräumen erwarteten sie Schüler, denen die Kriegsschrecken bittere Spuren hinterließen. Die neue gesellschaftliche Realität stellte klare Aufgaben an das Schulwesen: »Die Erziehung und Bildung an Schulen müssen von sozialistischer Ideologie durchdrungen sein, die Schule muss den jungen Menschen in sozialistischer Denkart erziehen, pädagogische Lehrkräfte müssen ideologisch ausgebaut sein.« Um diese Überzeugung zu bekräftigen, wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen. Das war selbstverständlich keine völlig neue Waisheit, in der Geschichte nämlich waren gleiche oder ähnlich Maßnahmen wohl bekannt – so stellte man im März 1926 in der Lehrerzeitschrift »Učiteljski tovariš« (Lehrerkammerad) fest: „Das Suspendieren von Lehrern, die Lehrerversetzung – das alles kennen die Lehrer sehr gut. Es beginnt bei jeder Veränderung des Regimes bis zum neuen Regime, das der Entwicklung eine neue Wende gibt.

Auf jeden Fall war die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer – oder „Kameradinnen und Kameraden“ – in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg anspruchsvoll, unterschiedlich und ereignisreich. Neben ihrer regelmäßigen Arbeit waren sie verpflichtet, für zusätzliche Ausbildung zu sorgen, sie verfolgten Neuheiten im Schulwesen, zum Beispiel die Schulreform vom Jahre 1958, die die einheitliche achtjährige Grundschule als die einzige Form der obligatorischen Schulung legalisierte. Die Reformveränderungen bis zum Jahre 1963 waren ganzheitlich und bedeuteten die größte und gründlichste Schulreform überhaupt, die die Slowenen in der Vergangenheit erlebt hatten. Eine besondere Frage war mit der Problematik des Religionsunterrichts verbunden. Die Schulen sollten nämlich verschiedene Maßnahmen vorbereiten, um die Schülerzahl beim Religionsunterricht zu verkleinern. Notwendig war die Teilnahme der pädagogischen Lehrkräfte an verschiedenen politischen Sitzungen, sie erledigten physische Arbeiten sowohl bei der Renovierung und beim Bau der Schulen als auch bei anderen Arbeiten im Ort. Die Lehrer unterrichteten in Kursen und Abendschulen, sie bereiteten zusammen mit der Jugend Spiele und Feiern vor. So mussten sie nicht nur gute Pädagogen sein, sondern auch wirtschaftliche Fachleute, Berater, Regissesure und noch mehr.

Die Inspektoren und andere Vorgesetzte bewerteten die Arbeit und Gestalt des Lehrers. Archivalische Quellen bezeugen, das derartige Charakteristiken eine Teilung in „die besten“ und „die schlechtesten“ Lehrer zur Folge hatte. Dies war jedoch nur eine Bewertung. Sonst wurden die Lehrerinnen und Lehrer auch von Schülern, ihren Eltern und der breiteren Umgebung, in der sie lebten und arbeiteten, bewertet. Hier prägte sich der Lehrer eine andere, tiefgreifendere Einschätzung.

Im Geflecht all dieser Faktoren entstanden verschiedene Lebensgeschichten der Lehrerinnen und Lehrer, jede für sich einzigartig und unwiederholbar ...

Der zentrale Teil der Ausstellung vermittelte einige grundlegende und tiefgreifende Feststellungen über das Schulwesen der ersten Nachkriegsjahre, wobei auch ein Auswahl an Dokumenten, Paragraphen, amtlichen Bestimmungen, Rundschreiben, die die Entwicklung des damaligen Schulwesen einrahmten und lenkten, vorgestellt wurde. Die Ausstellung belebten noch Filmaufnahmen aus den ersten Nachkriegsjahren, die wir in Zusammenarbeit mit dem Slowenischen Filmarchiv beim Archiv der Republik Slowenien (Filmrundschau – Jahre auf dem Dorf, Mai 1948, Ost-Ljubljana, 1956 und Pädagogische Berufe, 1962).

Aufgestellt wurde ein Teil der Schulklasse mit farbigen Lehrbildern des Alphabets und der Zahlen, die schon vor Jahrzehnten als Hilfsmittel beim Unterricht von der Lehrerin Vida Drovenik ausgearbeitet wurden und mit Lehrbüchern, die die Besucher durchblättern konnten, um den alten Schulstoff aufzufrischen.

Zur Ausstellung »Lehrer in der neuen gesellschaftlichen Realität von 1945 bis 1963« bereiteten wir im Slowenischen Schulmuseum begleitende Veranstaltungen vor, die die Möglichkeit boten, Forschungsfeststellunen, Erfahrungen, Erinnerungen und Meinungen über das behandelte Thema auszutauschen.

Beim Rundtisch »Eine Hand voll Erinnerungen vom Weg zum Lehrer« (9.4.2008), stellten die Gäste Mira Hiršel, Zofija Rakušček, Ivan Nemanič und Angelca Kunstelj ihre Erfahrungen und ihren Blick auf die erledigte Arbeit dar. Sie erinnerten sich an die Lehrer und Professoren am Ende des Zweiten Weltkriegs, stellten ihre eigenen Wege zur Ausbildung dar und erweckten Erinnerungen an einzelne Ereignisse und Aufgaben bei ihrer Arbeit als Lehrer in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg.

Die Gäste am Rundtisch »Über die Untersuchungen des Schulwesens während der ersten Nachkriegsjahre« waren Dr. Aleš Gabrič, Mag. Monika Kokalj Kočevar, Mag. Stane Okoliš, Prof. Tanja Drovenik Čalič und Prof. Marko Ljubič, die die Erkenntnise ihrer Forschungsarbeitn über das Schulwesen während der ersten Nachkriegsjahre präsentierten.

Beim Treffen „Die Geschichte des Titefotos“ (7. 5. 2008) erweckten die ehemaligen Schüler der Grundschule Rovte zusammen mit ihrer Lehrerin Mimi Novak beim Titelfoto der Ausstellung, das vom Schuljahr 1950/51 stammt, viele Erinnerungen und Nachdenken an das Schulwesen im Heimatort.

Die Ausstellung „Lehrer in der neuen gesellschaftlichen Realität von 1945 bis 1963“ eröffnete im Slowenischen Schulmuseum zusammen mit den begleitenden Veranstaltungen veschiedene Inhalte und Themen über die Lage, Rolle und die Aufgaben und Erfahrungen der Lehrer in Slowenien in der halbvergangenen Geschichte. Wir sammelten einige neue Aussagen und Erkenntnisse, gleichzeitig aber boten wir eine Überlegung über die Mission der pädagogischen Arbeit auch in der Gegenwart.

Aleš Gabrič*

Katolištvo, socializem in netolerantnost

Catholicism, socialism and intolerance

Katholizität, Sozialismus und Intoleranz   

Izvleček

Komunistična oblast, ki je leta 1945 prevzela oblast na Slovenskem, je hotela svoj monopolni politični položaj prezrcaliti tudi v šolstvo. Ob tem sta skupaj trčili dve ideologiji, marksistična doktrina novih oblastnikov in dotlej v duhovnem prostoru na Slovenskem zelo vplivni katolicizem. Čeprav sta v idejnih izhodiščih stala na različnih bregovih, sta si bila v nekaterih pogledih v politični praksi dokaj sorodna. To velja tudi za netoleranco, ki sta jo gojila drug do drugega, seveda s to razliko, da je imela po letu 1945 vse niti šolstva v rokah nova oblast. Svojemu glavnemu političnemu in idejnemu nasprotniku je poskušala onemogočiti tudi vzgojno delo, zato je podržavila ali zaprla njegove vzgojne zavode, odnos do verouka pa je postal eden najbolj nazornih kazalcev neurejenih odnosov med državo in cerkvijo.

Abstract

The Communist authorities that came to power in Slovenia in 1945 wanted their monopolist political position to be reflected in education. This led to a clash of two ideologies: the Marxist doctrine of the new authorities and Catholicism, which had hitherto been very influential in Slovenia. Even though they stood on opposite sides in terms of ideas, in some respects they had a great deal in common with regard to political practice, including mutual intolerance. However, with regard to education, the new state authorities had all the decision-making power. They also tried to ban their main political and ideological opponent from carrying out any educational work and thus closed educational institutions linked to the Church, while the attitude to religious education became one of the most obvious indicators of the unresolved relationship between the state and the Church.

Zusammenfassung

Die kommunistische Macht, die im Jahre 1945 in Slowenien die Macht übernahm, wollte ihre monopolistische politische Lage auch im Schulwesen abspiegeln. Dabei stießen zwei Ideologien zusammen, die marxistische Doktrin der neuen Machthaber und der bis dahin im slowenischen geistigen Raum sehr einflussreiche Katholizismus. Obwohl sie ideenmäßig auf unterschiedlichen Ausgangspunkten beruhten, waren einige ihrer Ansichten in der politischen Praxis verhältnismäßig verwandt. Dies gilt auch für die Intoleranz, die sie gegeneinander pflegten, natürlich mit dem Unterschied, dass nach dem Jahre 1945 alle Fäden des Schulwesens in der Hand der neuen Macht waren, die immer wieder versuchte, ihrem wichtigsten politischen und ideenmäßigen Gegner die erzieherische Arbeit zu verhindern. Aus diesem Grunde wurden seine Erziehungsanstalten verstaatlicht oder geschlossen, die Beziehung zum Religionsunterricht wurde zu einem der bildhaftesten Zeiger der ungeregelten Beziehungen zwischen dem Staat und der Kirche.

Monika Govekar-Okoliš*

Verni učitelj v šoli v Sloveniji po letu 1945

Religious teachers in Slovenia after 1945

Der religiöse Lehrer in Slowenien nach dem Jahre 1945

Izvleček

Problem vernega učitelja v šoli po letu 1945 v Sloveniji je mogoče razložiti z opredelitvijo takratnega odnosa do cerkve in religije v šolski praksi. Pri tem je imel pomemben vpliv politični odnos med jugoslovansko državo in Cerkvijo. Prikazali bomo vpliv ločitve cerkve od države in s tem tudi cerkve od šole. Opisali bomo, kakšen odnos do cerkve in religije ter do šole in vernega učitelja je imela takratna pedagoška teorija. Poudarili bomo problem vernega učitelja v Sloveniji s pomočjo analize posameznih prispevkov iz različnih časopisov, revij in drugih virov takratnega obdobja. Prikazali in utemeljili bomo, kakšna so bila razmišljanja in sklepi o vernem učitelju in kakšno je bilo dejansko stanje vernih učiteljev v Sloveniji takoj po drugi svetovni vojni, po letu 1945 in nadalje, vse do osemdesetih let 20. stoletja.

Ključne besede: odnos države do cerkve in šole, odnos do cerkve in religije, šole in vernih učiteljev v pedagoški teoriji, vzgojni smoter mladine, moralna vzgoja mladine, areligioznost šole, marksistično usmerjena šola, verni učitelj v šoli.

Abstract

This contribution deals with the wider social and legislative circumstances of the relationship between the state and the Church, the influence of the separation of the Church from the state and with it, of the Church from education. Particular attention is paid to the state's attitude towards religion in the educational theory of the time, in which after 1945 can be observed a pronouncedly negative stance towards religious teachers. The problems associated with religious teachers in Slovenia are described with the help of an analysis of the conclusions offered by individuals in the contemporary press. During the 1960s and in particular the 1970s doubts and questions arose about the role and position of religious teachers and whether they should be able to teach at all in the Marxist oriented school, which required Marxist oriented teachers. Moreover, there were doubts about the success of the educational work of teachers who were not members of the Communist Party. The background to these opinions shows the strong influence of politics on the state's attitude to the Church.

Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag behandelt breitere gesellschaftliche und gesetzgebende Umstände der Beziehung zwischen dem Staat und der Kirche, den Einfluss der Trennung der Kirche vom Staat und damit der Kirche von der Schule. Eine besondere Aufmerksamkeit widmete ich dabei der Beziehung des Staates zur Kirche und Religion in der damaligen pädagogischen Theorie, in der wir nach dem Jahre 1945 eine ausgesprochen negative Beziehung zum Lehrer verfolgen. Die Problematisierung des Religionslehrers in Slowenien beschreibe ich mithilfe der Analyse deduktiver Schlussfolgerungen der Einzelnen aus den Beiträgen der damaligen Zeitungen und Illustrierten. In den sechziger und insbesondere siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts treten Zweifel und Fragen über die Rolle und Lage des religiösen Lehrers in der Schule auf und ob ein solcher Lehrer überhaupt in in einer marxistisch orientierten Schule, die einen marxistisch geprägten Lehrer voraussetzte, unterrichten kann. Ebenfalls wird die Effizienz der erziehungs-pädagogischen Arbeit derjeniger Lehrer bezweifelt, die keine Marxisten bzw. keine Mitglieder des Bundes der Kommunisten waren. Im Hintergrund derartiger Meinungen zeigt sich ein starker Einfluss der Politik auf die damalige Beziehung des Staates zur Kirche

Tatjana Hojan*

»Prosvetni delavec« o vlogi in nalogah prosvetnega delavca

Prosvetni delavec: About the role and duties of educational workers

Die Lehrerzeitschrift »Prosvetni delavec« (Pädagogischer Arbeiter) über die Rolle und die Aufgaben des Lehrers

Izvleček

Prosvetni delavec je pričel izhajati že jeseni 1945 kot priloga pedagoške revije Popotnik. Samostojen list je postal leta 1950 in je bil glasilo sindikata prosvetnih delavcev. V njem do leta 1963 sledimo spremembam v naši družbi, ki so vplivale tudi na šolstvo. Te spremembe so bile po koncu druge svetovne vojne zelo velike. Primanjkovalo je učnega kadra, tisti, ki so ostali na svojih službenih mestih, pa so se morali seznaniti z novo zakonodajo in novim načinom poučevanja. Prvi dve leti po osvoboditvi so prosvetni delavci tekmovali, kateri bo pripravil najboljši načrt dela na šoli in zunaj nje, med letoma 1947 in 1951 pa je bil objavljen poseben študijski program in obvezne konzultacije. Organizirani so tudi številni tečaji, zlasti za učiteljske pripravnike. Kasneje so morali prosvetni delavci preštudirati tudi gradivo o šolstvu, ki so ga obravnavali na sejah Centralnega komiteja Zveze komunistov in plenumih Socialistične zveze delovnega ljudstva.

Od leta 1953 dalje je Prosvetni delavec veliko pisal o predvsem dveh vprašanjih, in sicer šolski reformi in družbenem upravljanju, in ugotavljal, kako sta se uveljavljali na naših šolah. Prosvetni delavci so morali literaturo o obeh temah preštudirati in podati pripombe. Prav tako je bilo tudi z osnutkom nove ustave, ki je izšel leta 1962.

Abstract

Prosvetni delavec began to be published in the autumn of 1945 as a supplement to the journal Popotnik. It became an independent publication in 1950 as the teachers’ trade union newspaper. Reading it, we can follow the considerable changes that occurred in our society between the end of World War Two and 1963, which also had an effect on education. There was a shortage of teachers and those who stayed in their teaching posts had to become acquainted with new legislation and a new way of teaching. During the first two years after the liberation teachers – or educational workers as they were then known – competed to see who could draw up the best teaching plan at their school and outside it, while between 1947 and 1951 a special study programme was announced together with compulsory consultation hours. In addition, many courses were offered, in particular for trainee teachers. Later, teachers had to study the material on education that was debated at the meetings of the Central Committee of the League of Communists and the plenary sessions of the Socialist Alliance of the Working People. After 1953, Prosvetni delavec concentrated mainly on two issues: school reform and social management, describing how well they were established in schools around Slovenia. Teachers had to study the literature on these subjects and give their comments. The same applies to the draft of the new constitution issued in 1962.

Zusammenfassung

Die Lehrerzeitschrift »Prosvetni delavec« (Pädagogischer Arbeiter) erschien bereits im Herbst 1945 als Beilage der pädagogischen Zeitschrift »Popotnik« (Wanderer). Im Jahre 1950 wurde sie eine selbstständige Zeitschrift und war das Organ der Lehrergewerkschaft. In dieser Zeitschrift verfolgen wir bis zum Jahre 1963 die Veränderungen in unserer Gesellschaft, die einen Einfluss auch auf das Schulwesen hatten. Diese Veränderungen waren nach Ende des Zweiten Weltkriegs sehr groß. Es mangelte an Lehrkräften, diejenigen Lehrer jedoch, die ihre Stellen behielten, mussten sich über die neue Gesetzgebung und die neuen Unterrichtsmethoden unterrichten. In den ersten zwei Jahren nach der Befreiung konkurrierten die Lehrer gegeneinander, wer den besten Lehrplan für die Arbeit an der Schule und für außerschulische Tätigkeiten vorbereiten würde, in den Jahren von 1947 und 1951 wurden ein besonderes Studienprogramm und obligatorische Konsultationen veröffentlicht. Ferner organisierte man zahlreiche Kurse, vor allem für Lehrer Praktikanten. In den späteren Jahren mussten die Lehrer auch Materialien über das Schulwesen durchstudieren, die an den Sitzungen des Zentralkomitees des Kommunistenverbandes und des Plenums der Sozialistischen Union der Arbeiter behandelt wurden.

Seit dem Jahre 1953 beschäftigte sich die Zeitschrift »Prosvetni delavec« vor allem mit zwei Fragen und zwar mit der Frage der Schulreform und gesellschaftlicher Verwaltung und ermittelte, wie die beiden an unseren Schulen durchgesetzt wurden.

Die Lehrer waren verpflichtet, Materialien zu beiden Themen durchzustudieren und zu kommentieren. Dasselbe galt auch für den Entwurf der neuen Verfassung, der im Jahre 1962 erschien.

.

Stane Okoliš*

Ideološka indoktrinacija učiteljstva v prvih letih po drugi svetovni vojni

Ideological indoctrination of teachers during the years immediately after World War Two

Ideologische Indoktrinierung der Lehrerschaft in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg           

Izvleček

Z vojaško zmago revolucije v državljanski in v osvobodilni vojni je ilegalna komunistična partija v imenu Osvobodilne fronte po odhodu okupatorjev na ozemlju celotne Slovenije postopoma in sistematično prevzela vso oblast v svoje roke. V novi socialistični družbi, ki je nastajala v senci vojnega pustošenja, povojnih množičnih pobojev in preganjanja razrednih ter ideoloških nasprotnikov, je totalitarna oblast tudi učiteljem dodelila novo vlogo in jim postavila naloge, ki jih prej niso poznali. Kot državni uslužbenci so bili postavljeni na čelo ideološkega in političnega boja tako za nov družbeni red in prevzgojo prebivalstva, kakor tudi proti vsem odklonom od uradne politične linije in vsemu, kar je bilo staro in zato nazadnjaško. Ker so morali biti pri tem ideološko čisti, so bili strogo nadzorovani. Nekateri so novo vlogo v šoli in zunaj nje prostovoljno sprejeli zaradi ideologije in medvojnih dogodkov, nekateri iz oportunizma, drugi iz prisile in strahu. Nasprotniki in nezanesljivi so bili upokojeni ali kako drugače kaznovani in odstranjeni iz šolskih prostorov, spet drugi pa zgolj tolerirani, dokler ni zrasla generacija mladih in novemu sistemu predanih učiteljev.

Abstract

With the victory of the revolutionary forces in the civil and liberation war the illegal Communist party, within the Liberation Front, after the withdrawal of the occupying forces, gradually and systematically took over all the levers of power across the whole of Slovenia. In the new socialist society emerging amidst the devastation left by the War, post-War massacres and the persecution of class and ideological opponents, the totalitarian authorities assigned teachers a new role, setting them duties to which they had hitherto not been accustomed. As state employees they had to take on a leading role in the ideological and political struggle for a new social order and the re-education of the entire population. They were expected to stick ruthlessly to the official political line, standing firm against any deviation from it and against anything that was old and thus reactionary. As it was necessary for teachers to be ideologically pure and politically conformist, they were under constant scrutiny. Some teachers accepted the new role in school and outside it voluntarily because of ideology and the events of the War and some because of opportunism, while others were forced into it by fear. Those who opposed the system or were unreliable were removed from education: some were retired, some criminally prosecuted and sacked, while others were merely tolerated until a generation of young teachers emerged that was committed to the new socio-political system.

Zusammenfassung

Mit dem militärischen Sieg im Bürger- und Befreiungskrieg nahm die illegale kommunistische Partei im Besitz der Befreiungsfront nach Aufbruch der Besatzer auf dem Gebiet von ganz Slowenien allmählich und systematisch die gesamte Macht in ihre Hände. In der neuen sozialistischen Gesellschaft, die im Schatten der Verwüstung, die der Krieg verursacht hatte, entstand und in der es zu massenhaften Nachkriegsmassakern und Strafverfolgungen derjenigen, die als ideologische Gegner und Gegner der gesellschaftlichen Klassen identifiziert wurden, kam, erteilte die totalitäre Macht auch den Lehrern eine neue Rolle und stellte sie vor Aufgaben, die sie zuvor nicht gekannt hatten. Als Staatsangestellte mussten sie für eine neue gesellschaftliche Ordnung und die Umerziehung der Bevölkerung an die Spitze des ideoligischen und politischen Kampfes treten. Von ihnen verlangte man sowohl ein unnachgiebiges Beharren auf der offiziellen politischen Linie als auch eine entschiedene Einsetzung gegen jede Abweichung davon und gegen alles, was alt und daher  rückschrittlich war. Da es dabei notwendig war, dass die Lehrer ideologisch rein und politisch ausgeprägt waren, wurden sie streng überwacht. Einige akzeptierten die neue Rolle in der Schule und außerhalb der Schule freiwillig wegen der Ideologie und den Ereignissen der Jahre während des Krieges, einige aus Oppurtunismus und andere, weil sie dazu gezwungen wurden oder Angst hatten. Die Gegner und Unzuverlässigen wurden aus den Schulräumen vertrieben und entlassen, einige wurden in den Ruhestand versetzt, einige standen unter Strafverfolgung, andere wiederrum wurden toleriert, bis nicht eine Generation der jungen Lehrer heranwuchs, die dem neuen gesellschaftlich-politischen System ergeben war.

Marko Ljubič

Učni načrti za zgodovino v osnovni šoli (1944–1963)

Curricula for history (1944–1963)

Lehrpläne für Geschichte (1944–1963)

Izvleček

Šola je bila v zgodovini in to še vedno je in bo ideološki aparat države št. 1. To nakazujejo tudi učni načrti iz naše polpretekle zgodovine. V pričujoči raziskavi smo pod drobnogled vzeli tri izbrane učne načrte za zgodovino v osnovni šoli. Le-ti ponazarjajo bistvene organizacijske, vsebinske in didaktične spremembe, ki so se na tem področju dogajale v obdobju 1944–1963. Na vzorcu teh učnih načrtov smo ugotavljali državljanske vsebine in cilje, saj prav elementi državljanske vzgoje pri posameznem šolskem predmetu (v našem primeru zgodovine) kažejo na povezanost šole in prevladujoče družbene ideologije. Pričujoča analiza je potrdila našo osnovno hipotezo, da so učni načrti za osnovnošolsko zgodovino odraz zgodovinskega obdobja, v katerem so bili ustvarjeni, in da tudi državljanske teme in vsebine odražajo družbeno in politično klimo obravnavanega zgodovinskega obdobja.

Abstract

Throughout history, school has been and will remain the state’s primary ideological instrument. This is proven by curricula from our more recent history. In this article we look closely at three chosen curricula for the teaching of history in primary school. They illustrate the basic organisational, thematic and didactic changes that occurred in this field during the period between 1944 and 1963. Using the curricula, we tried to identify the content that was connected with citizenship and the state’s goals, as it is the elements of citizenship education in individual school subjects (history in our case) that show the connection between school and the dominant social ideology. Analysis confirmed our basic hypothesis that history curricula reflected the historical period in which they were created and that themes connected with citizenship mirror the prevailing social and political climate.

Zusammenfassung

Bereits in der Vergangenheit war die Schule der wichtigste ideologische Apparat des Staates. Sie ist es immer noch und wird das wohl auch in Zukunft bleiben, was auch die Lehrpläne aus unserer halbvergangenen Geschichte beweisen. In der vorliegenden Untersuchung wurden drei gewählte Lehrpläne für Geschichte in der Grundschule unter die Lupe genommen. Diese veranschaulichen die wesentlichen organisatorischen, inhaltlichen und didaktischen Veränderungen, zu denen es auf diesem Gebiet in den Jahren von 1944 bis 1963 kam. Am Beispiel dieser Lehrpläne erschlossen wir staatsbürgerliche Inhalte und Ziele, da gerade die Elemente der staatsbürgerlichen Erziehung beim einzelnen Schulfach (in unserem Fall Geschichte) auf eine Verbindung der Schule mit der vorherrschenden Ideologie hinweisen. Die vorliegende Analyse bestätigte unsere grundlegende Hypothese, dass die Lehrpläne für Geschichte an Grundschulen ein Ausdruck des geschichtlichen Zeitraums, in dem sie geschaffen wurden, sind und dass auch staatsbürgerliche Themen und Inhalte das gesellschaftliche und politische Klima des behandelten geschichtlichen Zeitraums widerspiegeln.

Monika Kokalj Kočevar

Učitelji in šolstvo med in po drugi svetovni vojni skozi oči življenjskih zgodb otrok - prisilnih in suženjskih delavcev

Teachers and schools after World War Two through the life stories of forced and slave workers

Lehrer und das Schulwesen nach dem Zweiten Weltkrieg im Lichte der Lebensgeschichten der Zwangs- und Sklavenarbeiter

Izvleček

V Muzeju novejše zgodovine Slovenije že od leta 2005 sistematično zbiramo življenjske zgodbe ljudi, ki se navezujejo na obdobje od začetka prve svetovne vojne do danes. To so različni pisni zapisi, video in avdio intervjuji in posredno tudi gradivo, ki smo ga zbrali ob zbiranju življenjskih zgodb. Tako npr. smo ob zbiranju življenjskih zgodb prisilnih delavcev, taboriščnikov in ukradenih otrok taboriščnikov zbrali veliko doživetij iz šol ter opisov učiteljev v vojnem in povojnem času. Populacija, rojena v letih 1927–1935, je hodila v šolo že pred vojno, vsaj nekaj let ali mesecev v vojni, šolanje pa so nadaljevali tudi po vojni. Vsaj tisti najsrečnejši. Veliko teh otrok in mladostnikov po vojni, predvsem zaradi družinskih razmer, ni več nadaljevalo šolanja. Povečini so bile to razbite družine, ki so se ob koncu vojne vrnile na izpraznjene in požgane domove in niso imeli ne sredstev ne možnosti za šolanje otrok.

Abstract

At the National Museum of Contemporary History we have since 2005 been systematically collecting life stories from the period between the start of World War One and today. These include various written records, video and audio interviews and, indirectly, also material collected during the gathering of these stories. Thus, for example, while collecting the life stories of forced workers, of internees in camps and of their stolen children, we came across many experiences from schools and descriptions of teachers during the War and after it. The generation born between 1927 and 1935 went to school before World War Two, during the War for at least a few months or years, and then continued their education after it. At least the lucky ones. A large number of these children and young people, mainly due to their family situation, never continued their education. We are talking here chiefly about broken families that at the end of the War returned to looted or burnt-down homes and did not have the means or opportunity to educate their children.

Zusammenfassung

Im Museum der neueren Geschichte Sloweniens werden bereits seit dem Jahre 2005 systematisch Lebensgeschichten der Letue gesammelt, die sich auf die Jahre vom Beginns des Ersten Weltkriegs bis heute beziehen. Das sind verschiedene Niederschriften, Videos, Audiointerviews und besonders auch Materialien, die beim Sammeln verschiedener Lebensgeschichten eingezogen wurden. So, zum Beispiel, erwarben wir beim Sammeln von Lebensgeschichten der Zwangsarbeiter, Lagerinsassen und gestohlener Kinder viele Erlebnisse aus den Schuljahren und Darstellungen von Lehrern der Kriegs- und Nachkriegsjahre. Menschen, die in den Jahren von 1927 bis 1935 geboren wurden, besuchten bereits vor dem Krieg die Schule, daraufhin wenigstens einige Jahre oder Monate während des Kriegs und setzten die Schulung nach Kriegsende fort, zumindest die glücklichsten von ihnen.

Sehr viele dieser Kinder und Jugendlichen konnten vor allem wegen familiärer Verhältnisse mit der Schulung nicht mehr fortsetzen. Zumeist waren das in Brüche gegangene Familien, die bei Kriegsende in ausgeleerte und abgebrannte Heime zurückkehrten und weder Mittel noch Möglichkeiten hatten, ihre Kinder zu schulen.

Marjetka Balkovec Debevec

O življenjskih zgodbah učiteljic in učiteljev po letu 1945 (uvod)

The life stories of teachers after 1945 (introduction)

Über die Lebensgeschichten der Lehrerinnen und Lehrer nach dem Jahre 1945 (Einleitung)

Razstava »Učitelj v novi družbeni stvarnosti med 1945 in 1963« nam je v Slovenskem šolskem muzeju naložila nalogo brskati po dobrih šest desetletij odmaknjeni preteklosti. Zgodovino šolstva tega obdobja smo želeli predstaviti čim bolj celovito, z možnostjo pogleda iz različnih zornih kotov. Pri raziskovanju smo uporabljali raznovrstno arhivsko gradivo, različne vire in literaturo. Poleg ohranjenih pisnih virov nam obdobje preučevanja nudi še živo, osebno izkušnjo. Priprava razstave in zbornika je bila zato dodatna spodbuda za zbiranje in dokumentiranje življenjskih zgodb učiteljstva. Posamezni, sedaj upokojeni učiteljice in učitelji so se odzvali našemu povabilu in so sami zapisali izkušnje in spomine iz svojih učiteljskih poti. Drugi avtorji so pobrskali po preteklosti svojih sorodnikov, učiteljev, in jih strnili v pripoved; zbranih, dokumentiranih in ohranjenih je bilo kar nekaj intervjujev. Ustni viri kot pomembna možnost pri razkrivanju polpretekle zgodovine dodajajo, ob ustrezni kritični presoji in uporabi, pisnim virom in literaturi novo razsežnost. Približajo nam zgodovino iz ravni pogleda doživljanja posameznika, soočajo nas s prepletom javnega, zakonodajnega in uradnega na eni strani z vsakodnevnim in osebnim na drugi strani.

Različne življenjske zgodbe učiteljstva v povojnem obdobju podajajo bodisi bolj temačno ali bolj vedro podobo, najpogosteje povezano s tem, kako je posameznik dojemal in občutil takratni ideološki okvir. Nekatere zgodbe so ubirale tako pretresljive poti, da se zdi nemogoče, da bi jih sodobna družba zaradi takih ali drugačnih političnih, ideoloških nazorov in prepričanj lahko še kdaj zagrešila. Želimo si, da bi razstava, spremljevalne prireditve in zbornik člankov »Učitelj v novi družbeni stvarnosti med 1945 in 1963« pomenile dodatno, drobno spodbudo pri širitvi razumevanja, medsebojnega spoštovanja in strpnosti v sodobni družbi, tudi v sodobnem šolstvu.

The life stories of teachers after 1945 (introduction)

The exhibition “Teachers in the new social reality between 1945 and 1963” presented us at the Slovenian School Museum with the task of examining a period that goes back over six decades. We wished to present the history of education during this period in as complete a manner as possible by looking at it from different standpoints. In our research, we used diverse archive materials, sources and literature. In addition to the preserved written sources, the studied period also offered a live, personal experience. The creation of the exhibition and this volume was thus an additional incentive to gather and document teachers’ life stories. Individual teachers, now retired, responded to our invitation and wrote down their experiences and memories from their teaching careers. Other authors looked at the past of their relatives or teachers and wrote about those; quite a number of interviews were collected, documented and preserved. Oral sources can offer important insights into recent history and, with appropriate critical assessment, add a new dimension to written sources and literature. They bring the past closer with regard to the individual’s experiences and help us understand how public, legislative and official spheres influenced the individual’s understanding and experience of the ideological framework of the time. Some stories took such a shocking direction that it seems impossible that modern society would ever again let such things happen due to political or ideological views and beliefs of any kind. We hope that the exhibition, the accompanying events and the collection of papers “Teachers in the new social reality between 1945 and 1963” will offer an additional, albeit small, incentive for broader understanding, mutual respect and tolerance in our society, including in education.

Über die Lebensgeschichten der Lehrerinnen und Lehrer nach dem Jahre 1945 (Einleitung)

Die Ausstellung „Lehrer in der neuen gesellschaftlichen Realität von 1945 bis 1963̶

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway