Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

ŠOLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 2007/1


Cena brez DDV: 1.845,23 SIT (7,70 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.002,07 SIT (8,35 EUR)

IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH PRI OBJAVLJANJU

PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT

UREDNIŠKI ODBOR REVIJE ŠOLSKA KRONIKA / EDITORIAL BOARD OF PUBLICATION SCHOOL CHRONICLE

Šolska kronika / Navodila avtorjem in avtoricam

School Chronicle / Instructions to contributors

 

 

 

ŠOLSKA KRONIKA - ZBORNIK ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE   UDK/UDC 37 (091)

GLASILO SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA MUZEJA, LJUBLJANA ISSN 1318 - 6728

SCHOOL CHRONICLE - MISCELLANY FOR THE HISTORY OF SCHOOLING AND EDUCATION - BULLETIN OF THE SLOVENIAN SCHOOL MUSEUM, LJUBLJANA

Uredniški odbor / Editorial Board: mag. Marjetka Balkovec Debevec, dr. Teodor Domej (Avstrija / Austria), dr. Darko Friš, Ksenija Guzej, Tatjana Hojan (lektorica / Proofreading), dr. Zdenko Medveš, mag. Stane Okoliš (odgovorna oseba izdajatelja / Responsible person of the publisher), Slavica Pavlič, dr. Mojca Peček Čuk, dr. Leopoldina Plut Pregelj (ZDA / USA), Mateja Ribarič, Valentina Srebot, dr. Branko Šuštar (urednik / Editor), mag. Mladen Tancer, dr. Andrej Vovko.

Članke je recenziral uredniški odbor. Za znanstveno vsebino člankov odgovarjajo avtorji. Ponatis člankov in slik je mogoč samo z dovoljenjem uredništva in navedbo vira. / The articles have been reviewed by the Editorial Board. The authors are solely responsible for the content of their articles. No part of this publication may be reproduced without the publisher’s prior consent and a full mention of the source.

© Slovenski šolski muzej / Slovenian School Museum, Ljubljana

Redakcija te številke je bila zaključena 15. 10. 2007.

The editing of this issue was completed on October 15th, 2007.

Prevodi / Translation:                       Maja Visenjak-Limon, Veronika Pušnik (angleščina / English), Marinka Krenker (nemščina / German)

Lektoriranje / Language-editing:       Murray Bales (angleščina / English)

UDK / UDC:                                     Martin Grum

Uredništvo in uprava /

Editorial and administrative office:  Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg 1, SI-1000 Ljubljana, Slovenija; telefon, fax / Phone, Fax: ++386 01 25 13 024

e-pošta / e-mail:                                solski.muzej@guest.arnes.si
www.ssolski-muzej.si

Transakcijski račun / Bank account: 01100-6030720893

Sofinancira / Co-financed by:            Ministrstvo za šolstvo in šport R Slovenije / The Ministry of Education and Sport of the Republic of Slovenia / Agencija za raziskovalno dejavnost R Slovenije / Slovenian Research Agency

Izdajatelj / Publisher:                       Slovenski šolski muzej / Slovenian School Museum

Oblikovanje naslovnice / Cover design: Sloway d.o.o.

Oblikovanje in računalniški prelom /

Design and computer typesetting:    Uroš Čuden, Medit d.o.o.

Tisk / Printed by:                              Littera picta d.o.o., Ljubljana

Naklada / Number of copies:             800 izvodov

Revija je vpisana v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno številko 43, z dne 14. 2. 2002.

Šolska kronika - zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje je vključena v: / School Chronicle - Miscellany for the History of Schooling and Education is included in:

Institut de l’ Information Scientifique et Technique du Centre national de la Recherche Scientifique (INIST), France

CSA/Sociological Abstracts, USA

Co-operative Online Bibliographic System & Services (COBISS), Slovenia

 


ŠOLSKA KRONIKA

ZBORNIK  ZA  ZGODOVINO  ŠOLSTVA  IN  VZGOJE

Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana

 

Leto 2007 - številka 1

Letnik 16 - XL

School Chronicle / Schulchronik

The Miscellany for the History of Schooling and Education.
Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia.

Sammelband für Schul- und Erziehungsgeschichte. Organ des Slowenischen Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.

VSEBINA / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

ČLANKI IN PRISPEVKI / ARTICLES AND OTHER CONTRIBUTIONS /
ARTIKEL UND BEITRÄGE

Stanislav Južnič: Dr. Karel Robida (1804-1877), gimnazijski profesor in razrednik Jožefa Štefana            ...7-15

Dr. Karel Robida (1804-1877), high school professor and form master of Josef Stefan

Dr. Karel Robida (1804-1877), Gymnasialprofessor und Klassenlehrer von Josef Stefan

Dunja Sinobad: Pedagoški nazori šolnika Andreja Praprotnika 1827-1895 ...16-34

The educational views of the teacher Andrej Praprotnik

Pädagogische Anschauungen des Schulmanns Andrej Praprotnik

Tatjana Hojan: Pisec slovenskih učbenikov za strokovne šole Henrik Podkrajšek (1858-1928)  ...35-43

Henrik Podkrajšek, author of Slovenian textbooks for technical schools (1858-1928)

Henrik Podkrajšek, Autor slowenischer Lehrbücher für Fachschulen (1858-1928)

Prvenka Turk: Šole Dragarske doline. Boj proti nemštvu za slovensko šolo v Dragi         ...44-66

Schools in the Draga Valley. The struggle against German domination and for a Slovenian school in Draga in the Kočevje area

Die Schulen des Draga-Tals. Der Kampf gegen das Deutschtum für die slowenische Schule in Draga in Kočevsko

Ingrid Fatur: Šolstvo na Ilirsko-bistriškem kot del raznarodovanja v času italijanske okupacije Primorske        ...67-89

Education in the Ilirska Bistrica area as a part of denationalisation during the time of the Italian occupation of the Primorska region

Das Schulwesen in Ilirsko-Bistriško als ein Teil der Assimilierung zu Zeiten der italienischen Besatzung von Primorska

Edmund Pogorevc: Stodvajset let venčeseljske ljudske in osnovne šole na Zgornji Ložnici          ...90-103

One hundred and twenty years of the primary school at Zgornja Ložnica

120 Jahre der Venčeseljer Volks- und Grundschule auf Zgornja Ložnica

Ivanka Mestnik: Častitljivih 120 let osnovne šole Gorenje Sušice   ...104-112

The venerable 120th anniversary of the primary school at Gornje Sušice

Die ehrwürdigen 120 Jahre der Grundschule in Gornje Sušice

Franček Lasbaher: Osnovna šola Turiška vas v Mislinjski dolini 1950-1977 ...113-120

Primary school in Turiška vas in the Mislinja valley 1950-1977

Die Grundschule Turiška vas im Mislinja-Tal von 1950 bis 1977

SPOMINI NA ŠOLO / REMINISCENCES OF SCHOOLING / ERINNERUNG AN DIE SCHULE

Štefanija Rostohar: Spomini na Meščansko šolo Litija 1937-1941   ...121-127

Memories of the Litija Town School 1937-1941

Erinnerungen an die Bürgerschule Litija 1937-1941

Janez Švajncer: Lepo doživetje. Obisk pisatelja v vrtcu v Melju v Mariboru         ...128-130

A pleasant experience. A visit by a writer to the Melje kindergarten in Maribor

Ein schönes Erlebnis. Der Besuch des Schriftstellers im Kindergarten Melje in Maribor

JUBILEJI / ANNIVERSARIES / JUBILÄEN

Slavica Pavlič: Jubileji šol v letu 2008                                              ...131-144

School anniversaries in 2008

Schuljubiläen im Jahre 2008

IZ MUZEJSKEGA DELA / MUSEUM ACTIVITIES /

AUS DER TÄTIGKEIT DES MUSEUMS

Stane Okoliš: Letno poročilo 2006                                                    ...145-169

Annual Report 2006

Der Jahresbericht 2006

Mateja Ribarič: Hiše učenosti v Ljubljani na starih razglednicah - razstava ...170-177

Educational institutions in Ljubljana on old postcards, an exhibition

Häuser der Gelehrsamkeit in Ljubljana auf alten Ansichtskarten, Ausstellung

Tijana Lazić: Pouk lepopisa v Pedagoškem muzeju v Beogradu     ...178-180

Handwriting lessons in the Educational Museum in Belgrade

Der Schönschriftunterricht im Pädagogischen Museum in Belgrad

DROBTINICE IZ ŠOLSKE PRETEKLOSTI / BITS AND PIECES FROM PAST SCHOOL TIMES / SPLITTER DER SCHULVERGANGENHEIT

Vezna beseda za koncert ob 80-letnici Učiteljskega pevskega zbora Emil Adamič (Jože Humer)           ...181-186

Linking speeches during a concert held on the occasion of the 80th anniversary of the Emil Adamič Teachers’ Choir

Das Begleitwort für das Konzert zum 80. Jubiläum des Lehrerchors Emil Adamič

“Slovenac i Hrvat za uviek bratu brat!” (Tatjana Hojan)               ...187-189

“Slovenians and Croatians brothers for ever!”

“Der Slowene und der Kroate – Brüder für immer!”

Iz literarne zapuščine Slavka Froma o šolskem utripu (Mateja Ribarič) ...190-193

From the literary legacy of Slavko From on school life

Aus dem Literaturnachlass von Slavko From über das Schulgeschehen

POROČILA IN OCENE / REPORTS AND REVIEWS / BERICHTE UND REZENSIONEN

Naš razred. Spomini prvih povojnih maturantov Gimnazije Jurija Vege v Idriji. Idrijski maturanti generacije 1956, Idrija 2006, 158 str. (Slavica Pavlič)                                                                  ...195

Navodila avtorjem                                                                                  ...196

Instructions to contributors

Anleitungen für Autoren


UDK 929 Robida K.

1.01 Izvirni znanstveni članek

Prejeto: 15. 10. 2005

Stanislav Južnič

 

Dr. Karel Robida (1804-1877), gimnazijski profesor in razrednik Jožefa Stefana (Ob 130-letnici smrti)

Dr. Karel Robida (1804-1877), high school professor and form master of Josef Stefan (130th anniversary of his death)

 

Izvleček

Prvi del razprave opisuje šolanje slovenskega profesorja Robide, avtorja znanstvenih razprav, učitelja slovitega Jožefa Stefana, pisca prve slovenske knjige o fiziki ter številnih matematičnih, fizikalnih, poljudnoznanstvenih, teoloških in praktičnih spisov, večinoma v slovenskem jeziku. Drugi del obravnava Robidova prizadevanja za izboljšanje pouka matematike v povezavi z zgodnjimi Stefanovimi matematičnimi objavami.

Abstract

The first part of article describes life and years of study of Slovene teacher Robida, who wrote several physical papers, the first book about physics in Slovene language and many mathematical, theological, science and practical works, mostly in Slovene language. In the second part of article Robida’s mathematical pedagogical work is described in connections with the similar Stefan’s publications.

Summary

Dr. Karel Robida (1804-1877), Josef Stefan’s high school professor and form master (130th anniversary of his death)

Robida was born at the Ljubljana suburb and taught at Klagenfurt. He had hard times before he got the necessary education required for the Professor of physics at Klagenfurt. He was proud of his Slovene origin and passed the same feelings to his students. Just after the March revolution he published the very first Slovenian physical book. He hoped to make an official textbook out of it, but the politics suddenly changed and he failed. In spite if that Robida’s Slovenian physics was widely read even among the Slovenian peasants.

Robida’s very best student was the famous physicist Stefan. Stefan did not particularly like somewhat old fashioned Robida’s theories, but he certainly learned a lot at Robida’s lectures. Robida was also interested in the history of physics and wrote a useful article about it. His work was very popular among his contemporary high school students. Robida taught physics and mathematics in Klagenfurt for 27 years and published several articles about atoms which were widely discussed all around Europe. He discussed mathematical lecturing and early Stefan’s works followed his path. A very good form master Robida’s lectures at Stefan’s final high school classes paved Stefan’s the way to fame.

UDK 929 Praprotnik A.

1.01 Izvirni znanstveni članek

Prejeto: 28. 11. 2006

Dunja Sinobad

 

Pedagoški nazori šolnika Andreja Praprotnika

The educational views of the teacher Andrej Praprotnik

 

Izvleček

Šolnik Andrej Praprotnik (1827-1895) se je pri svojem pedagoškem delu opiral na pedagoško misel J. H. Pestalozzija in nemških pedagogov, predvsem C. W. Harnischa. Iz analize vsebin, ki jih je prinašal njegov časopis Učiteljski tovariš v letih 1861-72, je razvidno, da je Praprotnik s svojim listom prvi budil slovenske učitelje in jim kazal domačo pedagogiko, vendar pa ni sledil razvoju pedagogike in psihologije v svetu. Iz izbranih člankov v Učiteljskem tovarišu skušam ugotoviti, kakšen je bil Praprotnikov odnos do vzgoje, na kakšen način je zagovarjal uporabo slovenščine v šoli in kakšno predstavo je imel o liku in izobraževanju učitelja.

 

Abstract

The teacher Andrej Praprotnik (1827-1895) in his educational work relied on the educational ideas of Johan Heinrich Pestalozzi and German educationalists, in particular C. W. Harnisch. An analysis of the content of his newspaper Učiteljski tovariš between 1861 and 1872 shows that Praprotnik was the first to raise the awareness of Slovenian teachers, drawing their attention to local pedagogy, but he did not follow the development of education and psychology elsewhere. From selected articles in Učiteljski tovariš, the author tries to establish Praprotnik’s attitude to education, in what way Praprotnik justified the use of the Slovenian language in school and what sort of idea he had about the figure of the teacher and teacher education.

Zusammenfassung

Pädagogische Anschauungen des Schulmanns Andrej Praprotnik

Der slowenische Schulmann Andrej Praprotnik ( 1827-1895) stützte sich bei seiner pädagogischen Arbeit auf den pädagogischen Gedanken von J. H. Pestalozzi und seinen deutschen Nachfolgern, insbesondere C. W. Harnisch. Vergleichen wir A. Praprotnik mit seinem pädagogischen Vorbild C. W. Harnisch, stellen wir fest, dass sie über mindestens drei Gemeinsamkeiten verfügen. Beide waren große Unterstützer der Volksschulpädagogik und Befürworter der Lehrerbildung. Beide waren Herausgeber und Redakteure pädagogischer Zeitschriften und setzten sich für eine Schule ein, die auf katholischer Glaubenshaltung beruhen würde. Praprotnik stieß wegen seiner Unterstützung der Schule auf religiösen Grundlagen auf einen heftigen Widerstand des liberalen Teiles der slowenischen Lehrerschaft. Etwas Ähnliches passierte auch Harnisch, der in seinen späteren Werken Ideen einer christlichen Volksschule befürwortete, deshalb verlor er den Einfluss, den er auf den Großteil der Lehrer in den preußischen Volksschulen hatte. Die beiden großen Schulmänner waren wegen der Tatsache, dass sie an ihren pädagogischen Anschauungen festhielten, ähnlichen unangenehmen Folgen ausgesetzt.

Praprotnik sah die Grundlage einer guten Erziehung in der katholischen Religion und in ihrer inneren moralischen Lehre. Er war der Meinung, dass die Erziehung und Bildung in der Grundschule parallel verlaufen sollten. Seiner Ansicht nach erzieht der Lehrer in der Schule am besten mit seinem Vorbild, bei der Erziehung sollten weitgehend auch Eltern mitwirken. Er betonte, es wäre notwendig, die Kinder von klein an zu erziehen, die Erziehung jedoch sollte sowohl der Entwicklungsstufe des Kindes als auch seiner Persönlichkeit angepasst sein. Er schließt auch die Strafe und Belohnung als Erziehungsmittel nicht aus, wobei er sich dafür einsetzt, dass diese stets im Extremfall und niemals aus Rache verwendet werden sollten.

Er bemühte sich, in die Volksschule einen Volksgeist einzuführen. Er betonte, dass die Lehrer die Überlieferungen und Sitten seines Volkes bewahren sollten. Er war überzeugt davon, dass man auf slowenischem Gebiet in slowenischer Sprache unterrichten sollte. Für Andrej Praprotnik war die slowenische Sprache ein Wert, den man schätzen, pflegen und in Ehren halten sollte, womit er uns auch in der heutigen Zeit ein Vorbild gibt. Als langjähriger Lehrer mit reichen Erfahrungen wusste Praprotnik sehr gut, dass der Lehrerdienst anspruchsvoll und schlecht bezahlt war. Jedem, der sich für diesen, seiner Meinung nach vornehmen, Stand entscheidet, rät er, sich seinem Beruf völlig zu ergeben, da dies die einzige Art und Weise ist, beruflich Glück und Zufriedenheit zu finden. Jeder Lehrer, der seinen Beruf gut ausüben will, wird sich nicht nur mit einer formellen Ausbildung zufrieden stellen, sondern wird sich die ganze Zeit weiterbilden. Neben der pädagogischen Literatur soll er auch zur Literatur aus anderen Fachgebieten greifen, da er nur auf diese Weise im Schritt mit der Zeit bleiben kann.

UDK 929 Podkrajšek H.

1.01 Izvirni znanstveni članek

Prejeto: 15. 3. 2005

Tatjana Hojan

Pisec slovenskih učbenikov za strokovne šole Henrik Podkrajšek (1858-1928)

Henrik Podkrajšek, author of Slovenian textbooks for technical schools (1858-1928)

 

Izvleček

Prispevek obravnava kratek življenjepis in delo profesorja Henrika Podkrajška (1858-1928), ki je med drugim napisal tudi 20 učbenikov za strokovne šole.

Abstract

The paper briefly presents the life and work of Henrik Podkrajšek (1858-1928) who, along with others, wrote 20 textbooks for technical schools.

Zusammenfassung

Der Autor slowenischer Fachschullehrbücher Henrik Podkrajšek

Der Beitrag ist eine kurze Darstellung des Lebens und Werkes von Professor Henrik Podkrajšek, der 1985 in Ljubljana geboren wurde und hier auch die Schule besuchte. 1878 beendete er die Lehrerbildungsanstalt und unterrichtete dann in Borovnica, Radovljica und Kranj. 1895 begann er an der Fachschule für Holzbearbeitung in Ljubljana zu unterrichten, fest angestellt wurde er dort im Jahre 1900. Er gab Unterricht in Deutsch, Slowenisch, Aufsatz, Erdkunde, Gesellschaftslehre, Rechenunterricht und Rechnungsführung und Aufsatz für Gewerbetätigkeit. Er leitete auch die Schülerbibliothek und bestand ferner eine Prüfung, die als Zulassung für das Unterrichten an Bürgerschulen galt. 1910 bekam er den Professortitel. Er trat 1924 in den Ruhestand und starb 1928.

Bereits als Lehrer an Volksschulen wirkte er aktiv in Lehrervereinen mit, wo er Vorlesungen hielt, pädagogische Zeitungsartikel verfasste und Jugendbücher aus dem Tschechischen übersetzte. Als er an der Fachschule in Ljubljana im Dienst war, verfasste er 20 Lehrbücher für diese Schule.

UDK 373.3(497.4 Draga (na Kočevskem))

1.01 Izvirni znanstveni članek

Prejeto: 31.1.2007

Prvenka Turk

 

Šole Dragarske doline. Boj proti nemštvu za slovensko šolo v Dragi

Schools in the Draga Valley. The struggle against German domination and for a Slovene school in Draga in the Kočevje area

 

Izvleček

Članek obravnava devetdeset let zgodovine osnovne šole Draga na Kočevskem, nekoč na jezikovno mešanem ozemlju. Glavnina vsebine zajema boj proti nemštvu za slovensko šolo do konca prve svetovne vojne. Krajše je predstavljena dvorazrednica med obema vojnama in čas med drugo svetovno vojno. Dogajanja na šoli odražajo položaj slovensko in nemško opredeljenega prebivalstva, do odselitve slednjih v letu 1941/42. Zahvaljujoč spominskemu zapisu učitelja Bernarda Andoljška in sočasnih objavah v časopisih ‘Slovenski narod’ in ‘Slovenski Branik’ se nam odkrije eno najpomembnejših obdobij šolske zgodovine Dragarske doline. Avtorica je na podlagi virov predstavila sezname učiteljev od ustanovitve šole 1855 do leta 1946. Predstavljen je pregled ljudskih štetij širšega šolskega okoliša (Draga, Podpreska, Lazec) v letih 1880–1931. V preglednici je podano število učencev od 1876 do 1946, ko se je šolska dejavnost prenesla v novoustanovljeno šolo v Podpreski.

Abstract

On the basis of various sources, the author presents the school in Draga in the Kočevje area between 1855 and 1946. Most of the paper discusses the struggle against German domination and for a Slovene school, lasting until the end of World War One, which can also be followed with the help of newspaper articles (in Slovenski Branik and Slovenski narod). There is also an overview of the censuses of the wider school area (Draga, Podpreska, Lazec) between 1880 and 1931. A table shows the number of pupils between 1876 and 1946, when educational activities relocated to the newly founded school in Podpreska.

Zusammenfassung

Die Schulen des Draga-Tals. Der Kampf gegen das Deutschtum für die slowenische Schule in Darga in Kočevsko

Der vorliegende Beitrag erörtert neunzig Jahre der Geschichte der Grundschule Draga in Kočevsko, einst gelegen auf einem sprachlichen Mischgebiet. Der Hauptteil des Inhalts umfasst den Kampf gegen das Deutschtum für die slowenische Schule bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Etwas kürzer wird die zweiklassige Schule in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen und die Zeit während des Zweiten Weltkriegs vorgestellt. Die Geschehen an der Schule spiegeln die Lage der Bevölkerung, die sich entweder als Slowenen oder Deutsche bekannt hatten wider, bis zur Auswanderung der letzteren im Jahre 1941/42. Dank der Gedenkschrift des Lehrers Bernhard Andoljšek und den gleichzeitigen Veröffentlichungen in den Zeitschriften “Slovenski narod” und “Slovenski branik” wird eines der wichtigsten Zeiträume der Geschichte des Schulwesens im Draga-Tal enthüllt. Die Autorin präsentierte aufgrund der Quellennachweise die Lehrerlisten seit der Schulgründung im Jahre 1855 bis zum Jahre 1946. Vorgestellt ist ein Überblick der Volkszählungen des breiteren Schulsprengels (Draga, Podpreska, Lazec) in den Jahren von 1880 bis 1931. Die Übersichtstabelle präsentiert die Schüleranzahl von 1876 bis 1946, als die Schultätigkeit in die neu gegründete Schule in Podpreska übertragen wurde.

 

 

 

UDK 373.32/.34(494.4 Ilirska Bistrica)”1918/1943”:323.1:321.64

1.01 Izvirni znanstveni članek

Prejeto: 23. 6. 2005

Ingrid Fatur

 

Šolstvo na Ilirsko-bistriškem kot del raznarodovanja v času italijanske okupacije Primorske

Education in the Ilirska Bistrica area as a part of denationalisation during the time of the Italian occupation of the Primorska region

 

Izvleček

Besedilo je vezano na čas italijanske okupacije Primorske v letih od 1918 do 1943. Raznarodovalne ukrepe in prakse s področja šolstva, ki jih je izvajala italijanska država, prikazuje v poudarjanju vzgojne funkcije šole nad izobraževalno, prepovedi slovenščine kot učnega jezika in učnega predmeta, politiki premeščanja slovenskih učiteljev, spremembah  šolske dokumentacije in predmetnikov ter nagli širitvi osnovnošolske mreže na prostoru sedanje občine Ilirska Bistrica. Podatki so zbrani iz časopisnih virov, dokumentacijskih zbirk in pričevanj nekdanjih učenk.

Abstract

The paper describes the time of the Italian occupation of the Primorska region between 1918 and 1943. The denationalisation measures and practices in education carried out by the Italian state were embodied in the emphasis that was placed on education relating to national issues rather than academic subjects, in the prohibition of Slovenian both as the language of instruction and as a school subject, in the policy of transferring Slovenian teachers, in the changes in school documentation and curricula, as well as in the fast growth of the network of primary schools in the area nowadays belonging to the municipality of Ilirska Bistrica. The data has been collected from newspapers, collections of documentation and the testimony of former pupils.

Summary

Education in the Ilirska Bistrica area as a part of denationalisation during the time of the Italian occupation of the Primorska region

The paper deals with the most refined denationalisation area – school measures and practices. In disagreement with the provisions of the Gentile and Bottai education reforms, which prescribed eight-year and ten-year primary schooling respectively, children in rural areas usually completed only five classes. The low level of general education was partly a result of the patriotic education which dominated over more academic content. Gentile’s reform of 1923 introduced Italian as the language of instruction in the first years of primary school, from where it was supposed to spread into higher classes. As in rural areas, because of the low number of pupils, combined classes were the norm, the Italian language spread to more than one level even in the first year. The additional hours of mother tongue instruction envisaged by the reform were never implemented and were in 1925 withdrawn. Through a policy of compulsory retirement, transfers and sackings most Slovenian teachers were after 1925 removed from schools.

The available school documentation shows that the last bilingual school certificate was used in the 1925/26 school year. This was also the year in which the Slovenian language was in this area taught at school for the last time. Fascist doctrine found its way into history lessons and various other disciplines in 1932/33. An important aspect of denationalisation was the foundation of ever new primary schools, even in places with a very small number of children. Thus, in 1922 there were 22 primary schools in the Ilirska Bistrica area, while between 1934 and 1942 there were already 39.

Between the introduction of Gentile’s reform and the Italian occupation in 1943, the Slovenian language disappeared from schools, but not from Slovenian homes. Thus the prophecy, with which the Slovenian deputy Engelbert Besednjak completed his speech in the assembly in 1926 was realised: ‘When our schools have all been abolished and the teachers sacked, every Slovenian family will change into a school and all mothers and fathers will become teachers, transferring from generation to generation our language and our national awareness.’

UDK 373.3(497.4 Zgornja Ložnica)(091)

1.04 Strokovni članek

Prejeto: 09. 01. 2003

Edmund Pogorevc

 

Stodvajset let venčeseljske ljudske in osnovne šole na Zgornji Ložnici

One hundred and twenty years of the primary school Zgornja Ložnica

 

Izvleček

Prispevek obravnava razvoj izobraževanja in vzgojo otrok na Zgornji Ložnici pri Slovenski Bistrici. Začelo se je leta 1785 z nedeljsko šolo, nadaljevalo od okoli 1847 dalje z zasebno šolo upokojenega učitelja Primoža Felicijana Bröhlicha (Breliha) ter se leta 1881 ustalilo z ljudsko in osnovno šolo vse do danes. Izobraževanje otrok in odraslih pa je podprla tudi prva slovenska potujoča knjižnica Slovenska bukvarnica narodnega buditelja Lovra Stepišnika (1863) in njegovo Bralno društvo pod Pohorjem na Zgornji Ložnici.

Abstract

The paper deals with the development of children’s education and training in the village of Zgornja Ložnica near Slovenska Bistrica. Its beginnings date back to the Sunday School of 1785, continue in the private school of the retired teacher Primož Felicijan Bröhlich (or Brelih) and, finally, with the primary school of 1881, which still exists. Education for children and adults was also supported by the first Slovenian travelling library, the “Slovenska bukvarnica”. It was organised by the national revivalist Lovro Stepišnik (1863) and his Reading Society, which operated at Zgornja Ložnica under the Pohorje mountain chain.

Zusammenfassung

120 Jahre der Venčeseljer Volks- und Grundschule auf Zgornja Ložnica

Jahrhundertelang gab es auf Zgornja Ložnica bei Slovenska Bistrica keine Bedingungen, bei der Felialkirche St. Wenzel, eine Schule zu gründen, auch die Tinjer Pfarrkirche auf Pohorje hatte keine Schule. Im Jahre 1785 wurde die Felialkirche St. Wenzel aus der Tinjer-Venčeseljer Pfarre ausgegliedert und wurde selbständig (Curati St. Wenzel). Der erste selbständige Venčeseljer Pfarrer Maksimiljan Resnik gründete 1785 eine Sonntagsschule. Um 1847 gründete der pensionierte Lehrer Primož Felicijan Bröhlich die Privatschule in St. Wenzel, die bis 1870 wirkte. Auf Zureden von Josip Vošnjak hin forderte die staatliche Schulbehörde in Graz die lokale Gemeinde auf Zgornja Ložnica auf, ein Schulgebäude zu errichten. 1879 gründete die Gemeinde den lokalen Schulrat und begann mit dem Bau. Ende Mai 1881 war das Gebäude errichtet und am 11. Juni 1881 begann der Hilfslehrer Gabrijel Majcen mit dem Unterricht. Sein Nachfolger war der ständige staatliche Lehrer Ivan Povh, der im Oktober 1881 seinen Dienst antrat und 44 Jahre dort unterrichtete. Die Venčeseljer Schule war eine einklassige Volksschule, die 1902 zu einer zweiklassigen und 1935 zur dreiklassigen Schule erweitert wurde. Im Jahre 1931 gründeten die Lehrer an der Schule die Öffentliche Volksbibliothek und 1936 den Lehrerverein. Der Unterricht fand auch während der deutschen Okkupation 1941 bis 1945 statt, in den Nachkriegsjahren 1946 bis 1955 jedoch in einer Holzbaracke mit zwei Schulräumen, wo auch der Kulturverein (KUD) wirkte. Im Jahre 1953 begann man mit dem Bau eines neuen Gebäudes, das am 28. November 1955 den Schülern und Lehrern feierlich übergeben wurde. Die Grundschule Venčeselj wurde eine vierklassige Schule. Im Jahre 1962 schloss sie sich als vierklassige Filialschule der zentralen Schule in Slovenska Bistrica an. 1963 wurde sie zur fünfklassigen und 1963/64 zur sechsklassigen Schule erweitert. Im Schuljahr 1971/72 wuchs sie in eine fünfklassige Schule über und besteht als solche noch heute. Heute wirken dort eine Vorschule, der Kulturverein Alojz Avžner und zahlreiche Arbeitsgemeinschaften, die bekanntesten davon sind der Kinderchor, die Kindervolkstanzgruppe und die Kindertheatergruppe. Im Jahre 1997 führte die Ortsgemeinschaft Zgornja Ložnica eine Beitragszahlung für den Bau der Schulräume durch (Klassenzimmer, Kindergarten, Turnhalle, die gleichzeitig auch ein Mehrzweckraum wäre). Jetzt warten wir alle darauf, das das Schulministerium den Baubeginn erlaubt. Die Erforschung der lokalen Schulgeschichte auf Zgornja Ložnica wurde am 7.6.2002 feierlich abgeschlossen. Während der Schulferien 2002 errichtete man im Schulgebäude auch ein Klassenzimmer für die erste Klasse der neu gegründeten neunjährigen Grundschule. So wurde die Filialschule im Schuljahr 2002/2003 zur sechsjährigen Schule erweitert.

 

 

 

UDK 373.3(497.4 Gornja Sušica)(091)

1.04 Strokovni članek

Prejeto: 07. 10. 2003

Ivanka Mestnik

 

Častitljivih 120 let osnovne šole Gorenje Sušice

The venerable 120th anniversary of the primary school at Gorenje Sušice

 

Izvleček

Za osnovno šolo Sušice sem zvedela slučajno, ko sem raziskovala bajeslovje v dolini Sušice. V pogovorih z ljudmi sem ugotovila, da so ljudje na svojo šolo še vedno navezani, da je ta veliko pomenila učencem in odraslim. Učitelji so poleg svojega pedagoškega dela z otroki izobraževali tudi odrasle, prirejali pa so tudi najrazličnejše proslave in prireditve, tako da je bila šola tudi kulturno in izobraževalno središče za ves šolski okoliš.

Abstract

I learned about the Sušice primary school by coincidence when I was researching mythology in the Sušice valley. In discussions with the local people I realised that they were still attached to their school and that it meant a lot to both pupils and adults. In addition to educating children, the teachers also offered courses to adult learners, organised various celebrations and performances and thus turned the school into a cultural and educational centre for the entire school district.

Zusammenfassung

Ehrwüdige 120 Jahre der Grundschule Gorenje Sušice

Die Grundschule Sušice fiel mir zufällig auf, als ich die Mythologie im Sušice-Tal erforschte. In meinen Gesprächen mit den Leuten fand ich heraus, dass sie noch immer eine Verbindung zu ihrer Schule hegten und dass sie sowohl den Lehrern als auch ihren Schülern sehr viel bedeutet. Neben ihrer pädagogischen Arbeit mit Kindern bildeten die Lehrer auch Erwachsene aus. Sie veranstalteten zahlreiche Feierlichkeiten und Veranstaltungen, so dass die Schule auch ein Bildungszentrum für den gesamten Schulbezirk war. Die Erwachsenen, insbesondere die Jugend, machten viel Aufbauschicht, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihr Bedauern, dass das Schulgebäude heute so traurig verkommt, ist nicht verwunderlich. Die ehemaligen Schüler denken mit Nostalgie an ihre Lehrer zurück, die sie auf verschiedene Schulwettbewerbe, bei denen sie vorbildliche Resultate erzielten, vorbereiteten. Ihre große Fürsorge galt auch der Gepflegtheit der Umgebung, den Blumen an Fenstern und einem schönen Garten. Auch ihre Heime und Gärten waren wohlgepflegt. Obwohl sie sich dessen bewusst sind, dass die Schüler in der neuen Schule in Dolenjske Toplice mit besseren Lehrmitteln mehr Wissen bekommen können, war ihr Abschied von der alten Schule, wo sie sich so heimisch und gut fühlten, sehr schwer.

 

 

 

UDK 373.3(497.4 Turiška vas)”1950/1977”

1.04 Strokovni članek

Prejeto: 12. 11. 2006

Franček Lasbaher

 

Osnovna šola Turiška vas v Mislinjski dolini 1950-1977

Primary school in Turiška vas in the Mislinja valley 1950-1977

 

Izvleček

Prispevek predstavlja prizadevanja za šolo v Turiški vasi v Mislinjski dolini od konca 19. stoletja in njeno delovanje od leta 1950, ko je bila povezana z matično šolo Šmartno pri Slovenj Gradcu. Šola je imela večinoma 40 do 50 učenci v prvih dveh, treh razredih ali v začetku 60. let 20. stoletja nad 90 učencev v prvih štirih razredih osnovne šole. Razvoj majhne šole spremljamo do njene ukinitve leta 1977, ko so vsi učenci obiskovali pouk že v novozgrajeni šolski stavbi v Šmartnem.

Abstract

The article presents efforts to establish a school in Turiška vas in the Mislinja valley from the late 19th century onwards and its activities since 1950, when it was joined to the main primary school Šmartno near Slovenj Gradec. The school had typically 40 to 50 pupils in the first two or three classes, and later, in the early 1960s, over 90 pupils in the first four years of primary school. We follow the development of this small school until its abolition in 1977, when all the pupils started attending the newly built school in Šmartno.

Zusammenfassung

Die Grundschule Turiška vas im Mislinja-Tal von 1950 bis 1977

Der Beitrag präsentiert die Bemühungen um die Schule in Turiška vas im Mislinja-Tal vom Ende des 19. Jahrhunderts und ihre Wirkung vom Jahre 1950, als sie mit der Mutterschule Šmartno pri Slovenj Gradcu verbunden wurde. Die Schule hatte größtenteils 40 bis 50 Schüler in den ersten zwei, drei Klassen oder Anfang der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts über 90 Schüler in den ersten vier Klassen der Grundschule. Die Entwicklung der kleinen Schule begleiten wir bis zu ihrer Auflösung im Jahre 1977, als alle Schüler den Unterricht bereits im neu gebauten Gebäude in Šmartno besuchten.

 

 

 

UDK 373.3.(497)”2008”

1.04 Strokovni članek

Prejeto: 15.3.2007

 

Slavica Pavlič

 

Jubileji šol v letu 2008

School anniversaries in 2008

 

Izvleček

S kratkimi objavami zapisov o jubilejih šol nadaljuje revija Šolska kronika predstavitev obletnic šol, povzetih po podatkih v mapah šol in registru dokumentacijske zbirke Slovenskega šolskega muzeja v Ljubljani. Z objavami želimo učitelje in učence opozoriti in jim tudi omogočiti nadaljnje iskanje, preverjanja in dopolnjevanje zgodovine šole in kraja. Saj so že v preteklosti poudarjali pomen spoznavanja svoje šole in kraja pri domovinskem pouku, ko so zapisali: “najprej spoznaj svoj domači prag.”

Abstract

The School Chronicle continues the publication of articles about school anniversaries, written on the basis of school documentation and the register of the collection at the Slovenian School Museum in Ljubljana. With these publications, we wish to draw the attention of teachers and pupils to these anniversaries and to enable them to search further and to check and supplement the history of their school and where they live. Even in the past, the importance of learning about one’s school and home town or village was emphasised in patriotic lessons with the words: “learn first about your own home.”

UDK 784(494.4)(091)

1.23 Umetniški sestavek

Prejeto: 17.1.2006

 

Jože Humer

 

Vezna beseda za koncert ob 80-letnici Učiteljskega pevskega zbora Emil Adamič

Linking speeches during a concert held on the occasion of the 80th anniversary of the Emil Adamič Teachers’ Choir

 

Izvleček

Jubilejni koncert v dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani 27. novembra 2005 je bil s spremno besedo tudi sprehod po zgodovini šolstva in zborovskega petja na šolah. Poznavalsko napisana in zavzeto interpretirana vezna beseda v obliki dvogovora s skladateljem, mojstrom Emilom Adamičem (1877-1936), je predstavila nekdanji in sedanji življenjski utrip zbora, v katerem sodelujejo številni glasbeni pedagogi, s svojim sporočilom pa je tudi sodobna.

Abstract

The linking speeches during the concert in the Slovenian Philharmonic Hall in Ljubljana on 27 November 2005 were also a journey through the history of education and choral singing in schools. The expertly written and interpreted text in the form of a dialogue with the composer Emil Adamič (1877-1936) presented the former and present pulse of the choir made up of numerous music teachers, and also had a topical message.

 

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway