Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

ŠOLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 2006/2


Cena brez DDV: 1.845,23 SIT (7,70 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.002,07 SIT (8,35 EUR)

IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH PRI OBJAVLJANJU

PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT

UREDNIŠKI ODBOR REVIJE ŠOLSKA KRONIKA / EDITORIAL BOARD OF PUBLICATION SCHOOL CHRONICLE

Šolska kronika / Navodila avtorjem in avtoricam

School Chronicle / Instructions to contributors

 

 

ŠOLSKA KRONIKA – ZBORNIK ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE

GLASILO SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA MUZEJA, LJUBLJANA

SCHOOL CHRONICLE – MISCELLANY FOR THE HISTORY OF SCHOOLING AND EDUCATION –

BULLETIN OF THE SLOVENIAN SCHOOL MUSEUM, LJUBLJANA

Uredniški odbor / Editorial Board: mag. Marjetka Balkovec Debevec, dr. Teodor Domej (Avstrija

/ Austria), dr. Darko Friš, Ksenija Guzej, Tatjana Hojan (lektorica / Proofreading), dr. ZdenkoMedveš, mag. Stane Okoliš (tehnični in odgovorni urednik /

Tehnical Editor and Editor-in-Charge

: Odgovorna oseba izdajatelja / Responsible person of the publisher), Slavica Pavlič, dr. Mojca PečekČuk, dr. Leopoldina Plut Pregelj

(ZDA / USA), Mateja Ribarič, dr. Branko Šuštar, mag. Mladen Tancer,

dr. Andrej Vovko.

Članke je recenziral uredniški odbor. Za znanstveno vsebino člankov odgovarjajo avtorji. Ponatis

člankov in slik je mogoč samo z dovoljenjem uredništva in navedbo vira. /
The articles have been

reviewed by the Editorial Board. The authors are solely responsible for the content of their articles.

No part of this publication may be reproduced without the publisher’s prior consent and a full

mention of the source.

© Slovenski šolski muzej / Slovenian School Museum, Ljubljana

Redakcija te številke je bila zaključena 15. 11. 2006.

The editing of this issue was completed on 15 November 2006.

Prevodi / Translation: Veronika Pušnik (angleščina / English),

Marinka Krenker (nemščina / German)Katarina Mercina (hrvaščina /

Croatian)

Lektoriranje / Language-editing: Murray Bales (angleščina / English)UDK /

UDC: Martin Grum

Uredništvo in uprava /

Editorial and administrative office: Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg 1,

SI-1000 Ljubljana, Slovenija;

telefon, fax /
Phone, Fax: ++386 01 25 13 024e-pošta / e-mail: solski.muzej@guest.arnes.si

www.ssolski-muzej.si

Transakcijski račun / Bank account: 01100-6030720893

Sofinancira / Co-financed by: Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije /

The Ministry of Education and Sport of the

Republic of Slovenia
/ Agencija za raziskovalno

dejavnost Republike Slovenije / Slovenian Research

Agency

Izdajatelj / Publisher: Slovenski šolski muzej / Slovenian School Museum

Oblikovanje naslovnice / Cover design: Sloway

Oblikovanje in računalniški prelom /

Design and computer typesetting: Uroš Čuden, Medit d.o.o. /

Franc Debevec, Littera picta d.o.o.

Tisk /
Printed by: Littera picta d.o.o., Ljubljana, 2006Naklada / Number of copies: 800 izvodov

Revija je vpisana v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno

šte vilko 43 z dne 14. 2. 2002.

Šolska kronika – zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje je vključena v: /
School Chronicle –

Miscellany for the History of Schooling and Education is included in:

INIST – CNRS, France

CSA / Sociological Abstracts, USA

Co-operative Online Bibliographic System & Services (COBISS), Slovenia

 

 

Š O L S K A K R O N I K A

ZBORNIK ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE

Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana

Leto 2006 – številka 2

Letnik 15 – XXXIX

School Chronicle / Schulchronik

The Miscellany for the History of Schooling and Education. Bulletin of the

Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia.

Sammelband für Schul - und Erziehungsgeschichte. Organ des Slowenischen

Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.

VSEBINA / CONTENTS / INHALT

ČLANKI IN PRISPEVKI / ARTICLES AND CONTRIBUTIONS /

ARTIKEL UND BEITRÄGE

Stanislav Južnič: Gruberjeve šolske knjige in demonstracijski

pripomočki ...241–255

Gruber’s school books and demonstration devices

Grubers Schulbücher und Demonstrationshilfsmittel

Stane Okoliš: Ali je bil A. T. Linhart šolski nadzornik v Idriji? ...256–272

Was A. T. Linhart a school supervisor in Idrija?

War Anton Tomaž Linhart der Schulinspektor in Idrija?

Monika Govekar – Okoliš: Razvoj in pomen prosvetno izobraževalnega

dela društev na Goriškem in v Trstu v letih 1848–1914 ...273–284

The development and significance of educational work by various societies in the

Gorizia province and Trieste in the period 1848–1914

Die Entwicklung und Bedeutung der Bildungsarbeit der Vereine in Goriško und Triest

in den Jahren von 1848 bis 1914

Andrej Vovko: Profesorji in učitelji člani Slovenske matice v nekaterih

mestih na Slovenskem do prve svetovne vojne ...285–301

Professors and teachers affiliated to the Slovenska matica publishing

house in certain Slovenian towns prior to WWI

Professoren und Lehrer, Mitglieder der »Slovenska matica«, in einigen Städten

in Slowenien bis zum ersten Weltkrieg

236 Šolska kronika • zbornik • 2 • 2006

Ingrid Fatur: Ideološka vzgoja v šoli in mladinskih organizacijah med

italijansko okupacijo Primorske ...302–319

Ideological education at schools and youth organisations during the Italian

occupation of the Primorska region

Ideologische Erziehung in der Schule und in Jugendorganisationen zur Zeit der

italienischen Besatzung von Primorsko

Gabrijela Rebec - Škrinjar: Iz zgodovine šolstva v Povirju pri Sežani ...320–334

From the history of the school at Povirje near Sežana

Zur Geschichte des Povirjer Schulwesens bei Sežana

Vera Klopčič: Izobraževanje Romov v Sloveniji ...335–351

Education of the Roma in Slovenia

Die Bildung der Roma in Slowenien

SPOMINI NA ŠOLO / REMINISCENCES OF SCHOOLING /

ERINNERUNG AN DIE SCHULE

Štefanija Rostohar: Spomini na predšolska in šolska leta do 1937

v Krškem ...353–362

Memories of preschool and school years in Krško up to 1937

Erinnerungen an die Vorschul- und Schuljahre bis zum Jahre 1937 in Krško

Mirjana Junc: Spomini na osnovno šolo na Jesenicah

(1951/52–1959/60) ...363–364

Memories of the primary school in Jesenice (1951/52–1959/60)

Erinnerungen an die Grundschule in Jesenice (1951/52–1959/60)

JUBILEJI / ANNIVERSARIES / JUBILÄEN

Slavica Pavlič: Jubileji šol v letu 2007 ...365–379

School anniversaries in 2007

Schuljubiläen im Jahre 2007

Mladen Tancer: Pedagoški profil prof. dr. Martina Kramarja ...380–383

The educational profile of Prof. Dr. Martin Kramar

Das pädagogische Profil von Prof. Dr. Martin Kramar

Gruberjeve šolske knjige in demonstracijski pripomočki 237

IN MEMORIAM

Mladen Tancer: Prof. Tone Turičnik (1933–2005) ...384–386

IZ MUZEJSKEGA DELA / MUSEUM ACTIVITIES /

AUS DER TÄTIGKEIT DES MUSEUMS

Branko Šuštar: Poročilo o delu Slovenskega šolskega muzeja v letu 2005 ...387–413

Report on the work of the Slovenian School Museum in 2005

Zur Arbeit des Slowenischen Schulmuseums im Jahre 2005

Tjaša Obal: Razstava Hrvaškega šolskega muzeja »V zabavo in poduk

pridnim otrokom in mladini: hrvaški časopisi za otroke in mladino

od 1864 do 1945« v Slovenskem šolskem muzeju

(maj–september 2005) ...414–417

Exhibition of the Croatian School Museum »For the Fun and Learning of Good

Children and Youth: Croatian magazines for children and youth from 1864 to 1945« in

the Slovenian School Museum (May–September 2005)

Die Ausstellung des Kroatischen Schulmuseums »Den braven Kindern und

Jugendlichen zum Vergnügen und zur Belehrung: Kroatische Kinder- und

Jugendzeitschriften von 1864 bis 1945« im Slowenischen Schulmuseum

(Mai – September 2005)

Marjetka Balkovec Debevec: 11. mednarodni simpozij šolskih muzejev

in šolskih zbirk v Ittingenu, Švica 2005 ...418–422

11th International Symposium for School Museums and School Historic

Collections in Ittingen, Suisse 2005

11. Internationales Symposium für Schulmuseen und schulgeschichtliche

Sammlungen in Ittingen, Schweiz 2005

Branko Šuštar: Razstava o pedagogu Petru Musiju 1799–1875 ...423–425

Exhibition on the educator Peter Musi 1799–1875

Die Ausstellung über den Pädagogen Peter Musi (1799–1875)

Mateja Ribarič: Ob 150-letnici Osnovne šole Ledina v Ljubljani ...426–429

The 150th anniversary of the Ledina primary school in Ljubljana

Zum 150. Jubiläum der Grundschule Ledina in Ljubljana

238 Šolska kronika • zbornik • 2 • 2006

Branko Šuštar: Razstava po desetletju sodobne mature: »Matura X let« ...430–433

Exhibition following a decade of the contemporary matura: »The Matura’s

First Decade«

Die Ausstellung nach zehn Jahren des neuen Abiturs: »Abitur X Jahre«

Mateja Ribarič: Muzej v otroških očeh. Razstava otroških risbic in zapisov.

Slovenski šolski muzej, 18. maj–18. oktober 2006 ...434–437

A museum through children‘s eyes – An exhibition of children‘s drawings and

writings, Slovenian School Museum, 18 May–18 October 2006

Das Museum, betrachtet mit Kindesaugen. Eine Ausstellung der Kinderzeichnungen

und Niederschriften. Slowenisches Schulmuseum, 18. Mai–18. Oktober 2006

Elizabeta Serdar: Razstavna dejavnost Hrvaškega šolskega muzeja 2005 ...438–442

Exhibitions at the Croatian School Museum 2005

Ausstellungstätigkeit des Kroatischen Schulmuseums 2005

DROBTINICE IZ ŠOLSKE PRETEKLOSTI / BITS AND PIECES FROM PAST SCHOOL

TIMES / SPLITTER DER SCHULVERGANGENHEIT

Kaj je ljudska šola (Tatjana Hojan) ...443

What is elementary school?

Was ist eine Volksschule

Kako živi kranjski učitelj! (Tatjana Hojan) ...443–444

How the Carniolan teacher lives!

Wie lebt ein Krainer Lehrer!

»Pri kosilu je bilo vse mirno« (Tatjana Hojan) ...444–445

»Everything was quiet during lunch«

»Beim Mittagessen war alles ruhig«

Vaški učitelji (Danica Lorber) ...445–449

Village teachers

Dorflehrer

Ponovno odkritje učitelja Janeza Stepišnika (Stane Okoliš) ...450

The rediscovery of the teacher Janez Stepišnik

Die erneute Entdeckung des Lehrers Janez Stepišnik

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway