Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

ŠOLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 2003/1


Cena brez DDV: 1.845,23 SIT (7,70 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.002,07 SIT (8,35 EUR)

ŠOLSKA KRONIKA - ZBORNIK ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE UDK37 (091)
GLASILO SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA MUZEJA, LJUBLJANA ISSN 1318 - 6728

Uredniški odbor: Marjetka Balkovec Debevec (odgovorna urednica), dr. Teodor Domej (Avstrija), dr. Darko Friš, Ksenija Guzej (tehnična urednica), Tatjana Hojan (lektorica), dr. Zdenko Medveš, mag. Stane Okoliš, Slavica Pavlič, dr. Mojca Peček Čuk, dr. Leopoldina Plut Pregelj (ZDA), Mateja Ribarič, mag. Branko Šuštar (odgovorna oseba izdajatelja), mag. Mladen Tancer, dr. Andrej Vovko.

Članke je recenziral uredniški odbor. Za znanstveno vsebino člankov odgovarjajo avtorji. Ponatis člankov in slik je mogoč samo z dovoljenjem uredništva in navedbo vira.

© Slovenski šolski muzej, Ljubljana

Redakcija te številke je bila zaključena 15. 6. 2003.

Prevodi: Veronika Pušnik (angleščina),
Marinka Krenker (nemščina)
Lektoriranje: Murray Bales (angleščina)
UDK: Martin Grum

Uredništvo in uprava: Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg 1,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
telefon, fax: ++386 01 25 13 024

e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si
www.ssolski-muzej.si

Transakcijski račun: 01100-6030720893
Sofinancirajo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport R Slovenije
Izdajatelj: Slovenski šolski muzej
Oblikovanje naslovnice: Sloway
Oblikovanje in računalniški prelom: Uroš Čuden, Medit d.o.o.
Tisk: Littera picta d.o.o., Ljubljana, 2003
Naklada: 800 izvodov

Revija je vpisana v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno številko 43, z dne 14. 2. 2002.

ŠOLSKA KRONIKA
ZBORNIK ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE

Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana

Leto 2003 - številka 1
Letnik 12 - XXXVI

Edvard Protner*

“Pedagogika” dr. Ivana Ahčina - doslej nepoznano delo slovenske povojne pedagoške misli

Izvleček
Jeseni 2001 je bil v prodajnem prostoru Slovenskega bibliofilskega društva v Ljubljani po naključju najden (v trde platnice) vezan tipkopis dr. Ivana Ahčina, z naslovom “Pedagogika” in letnico 1945-1947. Gre za študijsko gradivo za študente teologije, ki so po 2. svetovni vojni emigrirali v Italijo in tam nadaljevali študij. Ker Ahčin doslej ni bil poznan kot pedagoški pisec, ampak bolj kot eden vodilnih akterjev slovenskega katoliškega političnega gibanja, so v prvem delu prispevka predstavljena idejna razhajanja znotraj tabora katoliških intelektualcev med obema vojnama. Ahčina je mogoče umestiti v tabor “bojevitega katolicizma”, ki je dosledno sledil načelom “Katoliške akcije”, razglašenim v papeški okrožnici Quadragesimo anno iz leta 1931. V drugem delu članka so predstavljeni tisti deli njegove “Pedagogike”, ki ilustrirajo njegovo protikomunistično naravnanost.


Ernesta Drole*

Italijanska šolska stavbna dediščina med obema vojnama na severnem Primorskem

Izvleček
Članek obravnava šolsko stavno dediščino, ki je nastala v času italijanske oblasti med obema vojnama na območju, ki ga pokriva Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije-OE Nova Gorica. So pomembna stavbna dediščina, ne samo zaradi svoje arhitekture, pač pa tudi zaradi svoje raznarodovalne vloge v obdobju fašizma na Primorskem. Članek je nastal na podlagi topografije šolske stavbne dediščine, ki smo jo naredili na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije-OE Nova Gorica, virov v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici - fondi Tolminsko šolsko nadzorništvo in Državni tehnični urad Trst in na podlagi dokumentacije osnovnih šol, ki jo hrani Slovenski šolski muzej.


Božo Otorepec*

Kamniški šolmošter Ulrik (1296-1312)

Izvleček
Avtor predstavlja podatke iz življenja duhovnika in učitelja Ulrika, župnika v Gorjah, pozneje župnika v Kamniku in arhidiakona Kranjske in Marke. Ulrik se v virih omenja kot “schuelmaister”, “scolasticus Stainensis” in “magistro”, ki je zaradi zveste službe in “litteraum scientiam” 1311 dobil faro v Kamniku. Njegov edini ohranjen pečat na listini iz 1297 predstavlja izstavitelja sedečega na nekakšni klopi s koničasto kapo na glavi, ki v rokah drži odprto knjigo. Ta njegova podoba učitelja s knjigo v roki je ena od najstarejših takih upodobitev na Slovenskem. (ur.)


Veronika Bartolj*

Zaprašena metodika pouka fizike
Franca Hauptmanna

Izvleček
Skozi vse delo veje Hauptmanova zamisel, da bi otroke urili v razmišljanju in sklepanju. Za tisti čas je to zelo revolucionarna zamisel, saj so takrat potrebovali le faktografsko znanje - kar pomeni učenje na pamet…
Vse zakonitosti je potrebno čimbolj podkrepiti s primeri iz vsakdanjega življenja. Fizike ne smemo zapirati v laboratorije. Včasih se tako ukvarjamo z razlago delov, da pozabimo na celoto oziroma na bistvo. Fizika je in mora ostati znanost o naravi…Tatjana Hojan*

Josip Marn in Učiteljski tovariš

Izvleček
Josip Marn je objavljal prispevke v Učiteljskem tovarišu od leta 1863 pa do smrti leta 1893. Bil je eden glavnih sodelavcev te revije in enako dobro sodeloval z vsemi tremi uredniki v tem obdobju. Najpomembnejša je bila njegova razprava v številnih nadaljevanjih pod imenom Jezičnik, ki je obravnavala poleg jezikoslovnih zadev tudi podrobno delo naših pesnikov in pisateljev.


Slavica Pavlič*

Jubileji šol v letu 2004

Izvleček
S kratkimi opozorili na jubileje šol nadaljuje naša revija predstavitve visokih obletnic šol zbranih po podatkih v “šolskih mapah” v dokumentacijski zbirki Slovenskega šolskega muzeja ter spodbuja šole k praznovanju in raziskovanju svoje preteklosti.

Franc Kuzmič*

Bibliografija šolstva v Prekmurju

Izvleček
Vse več je povpraševanja za preučevanje šolstva v Prekmurju, saj ima to specifičnost v slovenskem prostoru. Prekmurje je bilo namreč tisočletje dolgo pod madžarsko upravo in zakonodajo, ki se je zato tudi v marsičem razlikovala od ostalih pokrajin Slovenije.
Prvo obsežnejše delo je knjiga M. Kokolja in B. Horvata Prekmursko šolstvo (1977), vendar bi bilo potrebno z raziskovanjem šolstva nadaljevati, kar nekateri tudi delajo. Pričujoča bibliografija zajema največ gradiva iz obdobja med prvo in drugo svetovno vojno. Sestavljena je v abecednem zaporedju avtorjev oz. naslovov prispevkov.

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway