Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

ŠOLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 2001/1


Cena brez DDV: 1.845,23 SIT (7,70 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.002,07 SIT (8,35 EUR)

ŠOLSKA KRONIKA - ZBORNIK ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE UDK/UDC 37 (091)

GLASILO SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA MUZEJA, LJUBLJANA

ISSN 1318 - 6728

 

SCHOOL CHRONICLE - MISCELLANY FOR THE HISTORY OF SCHOOLING AND EDUCATION - BULLETIN OF THE SLOVENIAN SCHOOL MUSEUM, LJUBLJANA


Uredniški odbor / Editorial Board: Marjetka Balkovec Debevec (glavna urednica / Editor-in-Chief), dr. Teodor Domej (Avstrija / Austria), dr. Darko Friš, Tatjana Hojan (lektorica / Proofreading), dr. Zdenko Medveš, mag. Stane Okoliš (tehnicni urednik / Technical Editor), Slavica Pavlic, dr. Mojca Pecek Cuk, dr. Leopoldina Plut Pregelj (ZDA / USA), Mateja Ribaric, mag. Branko Šuštar (odgovorni urednik / Editor-in-Charge), mag. Mladen Tancer, dr. Andrej Vovko.
Clanke je recenziral uredniški odbor. Za znanstveno vsebino clankov odgovarjajo avtorji. Ponatis clankov in slik je mogoc samo z dovoljenjem uredništva in navedbo vira. /The articles have been reviewed by the Editorial Board. The authors are solely responsible for the content of their articles. No part of this publication may be reproduced without the publisher’s prior consent and a full mention of the source.
Š Slovenski šolski muzej / Slovenian School Museum, Ljubljana
Redakcija te številke je bila zakljucena 15. 8. 2001.
The editing of this issue was completed on August 15th, 2001.

 

Prevodi / Translation:   Veronika Pušnik (anglešcina / English),

Marinka Krenker (nemšcina / German)

Lektoriranje / Language-editing:     Murray Bales (anglešcina / English)

  

Prevodi / Translation:          

Veronika Pušnik (angleščina / English),

Marinka Krenker (nemščina / German)

Lektoriranje / Language-editing:           

Murray Bales (angleščina / English)

UDK / UDC:

Martin Grum

Uredništvo in uprava / Editorial and Administrative Office:

Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija;
telefon, fax / Phone, Fax: ++386 01 25 13 024

e-pošta/e-mail: solski.muzej@guest.arnes.si

www.ssolski-muzej.si

Žiro račun / Bank account:  

Agencija RS 50100-603-40120

Sofinancirajo / Co-financed by:             

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport R Slovenije / The Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia;
Ministrstvo za kulturo / The Ministry of Culture;

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost / City of Ljubljana, Department of Culture and Research

Izdajatelj / Publisher

Slovenski šolski muzej in Zveza zgodovinskih društev Slovenije / Slovenian School Museum and Historical Association of Slovenia

Oblikovanje naslovnice / Cover design:

Vito Cof

Oblikovanje in računalniški prelom / Design and Computer Typesetting:

Uroš Čuden, Medit d.o.o.


 
 
               
 
ŠOLSKA KRONIKA
ZBORNIK ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE
Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana
Leto 2001 - številka 1
Letnik 10 - XXXIV
School Chronicle / Schulchronik
The Miscellany for the History of Schooling and Education. Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia.
Sammelband für Schul - und Erziehungsgeschichte. Organ des Slowenischen Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.
VSEBINA / CONTENTS / INHALT
CLANKI IN RAZPRAVE / ARTICLES AND DISCUSSIONS /
ARTIKEL UND DISKUSSIONEN
Tatjana Hojan: Šolski koledar med 1929 in 1945   …7-22
        The school calendar between 1929 and 1945
        Der Schulkalender in den Jahren 1929-1945
Francek Lasbaher: Tristo let osnovnega šolstva na Ravnah na Koroškem, II.      …23-46
        Three hundred years of primary schooling in Ravne na Koroškem
        Dreihundert Jahre des slowenischen Schulwesens in Ravne na Koroškem
Mihaela Hudelja: Judovski študentje iz Poljske na ljubljanski univerzi pred 2. svetovno vojno   …47-58
        Jewish students from Poland at the University of Ljubljana prior to WW II
        Jüdische Studenten aus Polen an der Ljubljanaer Universität vor dem Zweiten Weltkrieg
PRISPEVKI IN GRADIVO / CONTRIBUTIONS AND MATERIALS / BEITRÄGE UND MATERIALIEN
Tanja Stergar: Danes Srednja šola Domžale, nekoc pa…   …59-75
        The yesterday of today’s Secondary school in Domžale
        Heute die Mittelschule Domžale, einst jedoch … 
Slavko Feguš: Iz zgodovine osnovne šole Juršinci   …76-88
        From the history of the Juršinci primary school
        Aus der Geschichte der Grundschule Juršinci
Stanislav Senekovic: Zgodovina šole Sv. Jurij v Slovenskih goricah          …89-100
        Fragments from the 230-year history of the St. George primary school in Slovenske gorice
        Die Geschichte der Schule Sv. Jurij in Slovenske Gorice
Cene Omerzel: Življenje in delo v šolskem poslopju na Zaloški cesti v Mostah od 1913 do danes, I.     …101-113
        Life and work at the school building along Zaloška street in Ljubljana-Moste
        Leben und Werk im Schulgebäude in der Zaloška Straße in Moste von 1913 bis heute
Tita Porenta: 50 let Glasbene šole Tržic      …114-125
        Fifty years of the Tržic Music School
        Fünfzig Jahre der Musikschule Tržic
SPOMINI NA ŠOLO / REMINISCENCES OF SCHOOLING / ERINNERUNG AN DIE SCHULE
Zlata Volaric: Vsi enaki        …127-128
        All equal
        Alle gleich
Janez Švajncer: Za dosego poklica  …129-131
        Winning a profession
        Zum Erreichen eines Berufs
JUBILEJI / ANNIVERSARIES / JUBILÄEN
Ob osemdesetletnici akad. prof. dr. Vasilija Melika (Branko Šuštar)  …133-136
        The seventieth birthday of the academician Professor Dr. Vasilij Melik
        Zum 80-Jahrjubiläum des Universitätsprofessors Dr. Vasilij Melik
Ob življenjskem jubileju mag. Mladena Tancerja (France Strmicnk)   …137-141
        On the occasion of Mladen Tancer’s major anniversary
        Zum Lebensjubiläum Mag. Mladen Tancers
IZ MUZEJSKEGA DELA / MUSEUM ACTIVITIES /
AUS DER TÄTIGKEIT DES MUSEUMS
Branko Šuštar: Porocilo o delu Slovenskega šolskega muzeja za leto 2000           …143-163
        Slovenian School Museum activity report for the year 2000
        Zur Arbeit des slowenischen Schulmuseums im Jahre 2000
Marjetka Balkovec Debevec: Ob razstavi Deset let Glasbenega ateljeja Tartini …164-166
        On the exhibition “Ten years of the Tartini Music Studio”
        Zur Ausstellung Zehn Jahre des Musikateliers Tartini
Bronislava Gologranc Zakonjšek: Priroda v zgodovinskem muzeju - zakaj pa ne!          …167-171
        Nature in the Historical Museum – why not?
        Die Natur im Geschichtsmuseum – warum nicht!
Stane Okoliš: Ob razstavi Gimnazija Kranj in sto let njenih matur            …172-173
        On the exhibition “The Grammar School in Kranj and One Hundred Years
        of its Final Examinations”
        Zur Ausstellung Gymnasium Kranj und dessen hundert Jahre Maturitätsexamen
DROBTINICE IZ ŠOLSKE PRETEKLOSTI / BITS AND PIECES FROM THE SCHOOL PAST TIMES / KRÜMEL DER SCHULVERGANGENHEIT
Uvodnik          …175
        Introduction
        Leitartikel
Velika šola - majhni šolarji (Marjetka Balkovec Debevec)          …175-177
        Big school – little pupils
        Große Schule – kleine Schüler
Iz starih pedagoških listov: Pedagoški utrinki
        From old periodicals for teachers. Impressions on education
        Aus alten pädagogischen Blättern: Pädagogische Splitter
Mestna dekliška šola (Tatjana Hojan)  …178-179
        Municipal school for girls
        Städtische Mädchenschule
Šolski zvonec poje tudi po pouku (Stane Okoliš)        …180-182
        The school bell keeps ringing after the lessons
        Die Schulglocke klingt auch nach dem Untericht 
POROCILA IN OCENE / REPORTS AND REVIEWS /
BERICHTE UND REZENSIONEN
Slavica Pavlic: Sto znamenitih osebnosti v
        šolstvu na Slovenskem (Mateja Ribaric)  …183 
Karel Ozvald: Kulturna pedagogika - Kažipot za umevanje vclovecevanja in
        pridanimi sestavki Visokošolski mladini (Zvonko Perat) …184-187
Tone Turicnik: Tudi do roba in (vcasih) cez.
        Utrinki iz pedagoške prakse (Mladen Tancer)      …187-189
Aleksander Videcnik: Vijuge in ceri (Slavica Pavlic)    …190-191
Vera Hutar: Slovenski rdeci križ
         (od septembra 1943 do septembra 1944) (Tatjana Hojan)         …191-192 
100 let vrtca v Solkanu (Vlasta Tul)   …192-194
Glasilo podružnicne šole Kapla na Kozjaku (Francek Lasbaher)        …194-196
Breda Kramar (ur.): Zbornik ob 50-letnici
        gimnazije Josipa Jurcica Ivancna Gorica (Andrej Vovko)            …197-198 
Milena Bon (ur.): Vceraj, danes, vedno,
        zbornik ob stoletnici gimnazije Poljane (Andrej Vovko) …198-199 
Bogdan Kolar et. al. (ur.):
        Vojniški svet v utripu casa (Andrej Vovko)         …199-200
Aktuálne otázky školského múzejníctva I-VII,
        Bratislava 1990-1999 (Branko Šuštar)    …200-202
Navodila avtorjem    …203
        Instructions to Contributors
        Anleitungen für Mitarbeiter
 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway