Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

ŠOLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 2000/2


Cena brez DDV: 1.845,23 SIT (7,70 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.002,07 SIT (8,35 EUR)

ŠOLSKA KRONIKA – ZBORNIK ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE   UDK/UDC  

GLASILO SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA MUZEJA , LJUBLJANA

 
SCHOOL CHRONICLE – MISCELLANY FOR THE HISTORY OF SCHOOLING AND
EDUCATION – BULLETIN OF THE SLOVENIAN SCHOOL MUSEUM, LJUBLJANA
 
Uredniški odbor / Editorial Board: Marjetka Balkovec Debevec (glavna urednica / Editor-in-Chief), dr. Teodor Domej (Avstrija / Austria), dr. Darko Friš, Tatjana Hojan (lektorica / Proofreading), dr. Zdenko Medveš, Stane Okoliš (tehnični urednik / Technical Editor), Slavica Pavlič, dr. Mojca Peček Čuk,  dr. Leopoldina Plut Pregelj (ZDA / USA), Mateja Ribarič, mag. Branko Šuštar (odgovorni urednik / Editor-in-Charge), mag. Mladen Tancer, dr. Andrej Vovko.
 
Članke je recenziral uredniški odbor. Za znanstveno vsebino člankov odgovarjajo avtorji. Ponatis člankov in slik je mogoč samo z dovoljenjem uredništva in navedbo vira. /The articles have been reviewed by the Editorial Board. The authors are solely responsible for the content of their articles. No part of this publication may be reproduced without the publisher's prior consent and a full mention of the source.
 
ŠSlovenski šolski muzej / Slovenian School Museum, Ljubljana
 
Redakcija te številke je bila zaključena 15. 11. 2000.
The editing of this issue was completed on  November 15th, 2000.
 
Prevodi / Translation:
Veronika Pušnik (angleščina /  English),
Marinka Krenker (nemščina / German)
Lektoriranje / Language-editing:
David Limon (angleščina / English)
Vnos besedil / Typesetting:        
Ksenija Guzej
UDK / UDC:                          
Martin Grum
Uredništvo in uprava /
Editorial and Administrative Office:
Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg  1,
1000 Ljubljana, Slovenija;
telefon, fax / Phone, Fax: + + 386 01 25 13 024
e-pošta / e-mail: solski.muzej@guest.arnes.si
www.ssolski-muzej.si
Žiro račun / Bank account:
Agencija RS 50100-603-40120
Sofinancira / Co-financed by:
Ministrstvo za šolstvo in šport R Slovenije /
The Ministry of Education and Sport of the Republic of Slovenia;
Ministrstvo za znanost in tehnologijo R Slovenije /

The Ministry of Science and Technology of the Republic of Slovenia;

Ministrstvo za kulturo / The Ministry of Culture
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in  raziskovalno dejavnost / City of Ljubljana, Department of Culture and Research
Oblikovanje naslovnice / Cover  design:
Gorazd Odar
Oblikovanje in računalniški prelom /
Design and Computer Typesetting:
Uroš Čuden, Medit d.o.o.
Tisk / Printed by:
Littera picta d.o.o., Ljubljana, 2000
 
 

Platnice – spredaj:France Prešeren, v: Prva čitanka, DZS, Ljubljana 1947, str. 109 in  v: Jadro v vetru. Berilo za II. razred OŠ, ilustriral K. Palčič, Rim 1973. – Zadaj: Vrata ljudske šole, stalna razstava SŠM, foto: Tomaž  Lauko. Fotografije na zavihkih: 1. Prešeren vpisan v Zlato knjigo ribniške šole  l. 1811:«Prescheren Franz aus der Pfarr Rodain«. Original hrani NUK; 2.  Stalna razstava Šolstvo na Slovenskem v SŠM, foto: Tomaž Lauko; 3. Ob odprtju razstave glasil ljubljanskih osnovnih šol, fototeka SŠM; 4. Kako poslušajo Drobantovi »Slaboto«. Zvonček 1909, s. 244.

 
 

 


ŠOLSKA KRONIKA
ZBORNIK ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE
Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana
 
Leto 2000 - številka 2
Letnik 9 - XXXIII
School Chronicle / Schulchronik

The Miscellany for the History of Schooling and Education. Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia.

Sammelband für Schul - und Erziehungsgeschischte. Organ des Slowenischen Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.

 
VSEBINA / CONTENTS / INHALT
 

PREŠEREN IN ŠOLSTVO / PREŠEREN AND SCHOOLS /
PREŠEREN UND DAS SCHULWESEN

 

Janez Mušič: »Soldat ne bom, pa tudi medicine doktor bi ne bil rad...« -
Kratek pogled na šolanje pesnika Franceta Prešerna
                                    …

“I shall bee neither a soldier nor a doctor of medicine”
A brief review of the school years of France Prešeren

»Ich werde kein Soldat und auch kein Mediziner …
» – Ein Blick auf den Schulweg des Dichters France Prešeren

 

Polona Rigler Grm: Šolstvo Ribniške doline v Prešernovem času (1805-1813)    …

Schooling in the Ribnica Valley during the school years of
France Prešeren (1805-1813)

Das Schulwesen im Ribnica Tal in den Jahren Prešerens (1805-1813)
 

Tatjana Hojan: Prešeren v slovenskih berilih od leta 1941 dalje                         …

The poet France Prešeren in Slovenian readers from 1941 onwards

Prešeren in den slowenischen Lesebüchern seit 1941

 

ČLANKI IN RAZPRAVE / ARTICLES AND DISCUSSIONS /
ARTIKEL UND DISKUSSIONEN

 

Miro Lužnik: Šolska mreža na Slovenskem                                                     …

The school network in Slovenia

Das Schulwesen auf slowenisch ethnischem Gebiet

 

Tatjana Hojan: Šolski koledar med 1919 in 1929                                            …

The school calendar between 1919 and 1929

Der Schulkalender in den Jahren von 1919 bis 1929

Stanislav Južnič: Učila za pouk fizike v deželah poseljenih s Slovenci v drugi
polovici 19. stoletja in njihove predstavitve zunaj šol
                                   …

Teaching aids for physics classes used in the territories populated by the Slovenians
in the second half of the 19th century and their presentations out of school

Lehrmittel für den Physikunterricht auf slowenisch ethnischem Gebiet in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts und ihre Vorstellungen außerhalb der Schulen

 

Franček Lasbaher: Tristo let osnovnega šolstva na Ravnah na Koroškem          …

Three hundred years of primary schooling in Ravne na Koroškem

Dreihundert Jahre des slowenischen Schulwesens in Ravne na Koroškem

 

PRISPEVKI IN GRADIVO / CONTRIBUTIONS AND MATERIALS / BEITRÄGE UND MATERIALIEN

 

Metka Sever: 70 let Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole v Kranju –
tekstilna šola z najdaljšo tradicijo v Sloveniji                                               …

70 years of the Secondary Textile, Shoemaking and Rubber School in Kranj –
the textile school with the longest tradition in Slovenia

70 Jahre der Mittleren Textil- und Schuhmacherschule in Kranj –
Textilschule mit der längsten Tradition in Slovenien

 
Alojz Cindrič: Študenti s slovenskega etničnega prostora na avstrijskih in nemških univerzah. Od popotne palice do rektorskega žezla.                                                                                                     …

Students from Slovenian populated territories attending Austrian and German
universities.

Studenten aus slowenisch ethnischem Gebiet an den österreichischen und deutschen Universitäten.
 
Dušan Modic: Karel Kunc, pisec učbenikov za matematiko in fiziko
med obema vojnama                                                                              …

Karel Kunc, author of maths and physics textbooks during the two World Wars

Karel Kunc, Mathematik- und Physiklehrbuchautor der Zwischenkriegszeit
 

SPOMINI NA ŠOLO / REMINISCENCES OF SCHOOLING / ERINNERUNG AN DIE SCHULE

 

Janez Švajncer: V spominjanju                                                                       …

Amidst my memories

Im Erinnern

 

Zlata Volarič: Strah in strahec                                                                        …

Fears and apprehensions

Angst und Ängstchen
 
 
 

JUBILEJI / JUBILEES / JUBILÄEN

 

Slavica Pavlič: Jubileji šol v letu 2001                                                              …

School anniversaries in 2001

Schuljubiläen im Jahre 2001

 

Edvard Protner: Mladen Tancer, sedemdesetletnik                                           …

Mladen Tancer turns seventy

Mladen Tancer, ein Siebzigjähriger

 

Tatjana Dekleva: Ana Benedetič, sedemdesetletnica                                         …

Ana Benedetič turns seventy

Ana Benedetič, eine Siebzigjährige

 

Janko Muršak: Zdenko Medveš, šestdesetletnik                                               …

Zdenko Medveš turns sixty

Zdenko Medveš, ein Sechzigjähriger

 

IZ MUZEJSKEGA DELA / MUSEUM ACTIVITIES /
AUS DER TÄTIGKEIT DES MUSEUMS

 

Branko Šuštar: Stalna razstava »Šolstvo na Slovenskem
skozi stoletja III. (1918-1945)«
                                                                  …

Permanent collection “Schooling in Slovenia through
the centuries III (1918-1945)”

Ständige Ausstellung »Das Schulwesen in Slowenien durch die
Jahrhunderte III. (1919-1945)«

 

Mateja Ribarič: Od Mravljice, Vrabčkov do Murnov in Sončkov.
Razstava glasil ljubljanskih osnovnih šol                                                     …

“Little ants and sparrows, crickets and sunshine”. Exhibition of primary
school bulletins in Ljubljana

“Von Ameisen und Spätzen bis zu den Grillen und Sonnen”. Ausstellung der Ljubljanaer Grundschulzeitschriften.

 

Tatjana Hojan: Razstava »Stoletni most iz tišine«                                              …

Exhibition “The one-hundred year bridge of silence”

Ausstellung: “Hundertjährige Brücke der Stille”

 

Stane Okoliš: Šolstvo na »Temni strani meseca«                                               …

Schools on the dark side of the moon

“Zwei dunkle Seiten des Mondes”

Stane Okoliš: Razstava 50 let slovenske klasične gimnazije v Trstu.
»Od cveka do pikona.«                                                                            …

Exhibition marking the 50th anniversary of Slovene classical grammar school
(gimnazija) in Trieste

Die Ausstellung anlässlich des 50. Jahrestages des klassischen Gymnasiums in Triest.
“Vom Fünfer bis zur Spitzhacke”.

 

Magda Peršič: Razstava »Radosti odkrivanja« v Slovenskem šolskem muzeju      …

Exhibition “The joys of discovery” in the Slovenian School Museum

Die Ausstellung “Freuden des Entdeckens” im Slowenischen Schulmuseum

 

Davor Kernel: Razstava o življenju in delu učiteljice Ludovike Kalan (1900-1983) …

Exhibition on the life and work of teacher Ludovika Kalan (1900-1983)

Die Ausstellung über das Leben und Werk der Lehrerin Ludovika Kalan (1900-1983)

 

POROČILA IN OCENE / REPORTS AND REVIEWS /
BERICHTE UND REZENSIONEN

 

Šola pod Gobavico: zbornik Osnovne šole Mengeš ob 200 – letnici
javnega šolstva v Mengšu (Tatjana Hojan)                                                   …

Šola v objemu preteklosti in sedanjosti. Ob 200 – letnici
pouka v Dobrniču (Maja Grošičar)                                                             …

Stoji učilna zidana. Šolstvo na Trebanjskem skozi čas 1858-1998 (Maja Grošičar)    …

Glsilo podružnične šole Kapla na Kozjaku, posvečeno odprtju nove šole
9. septembra 2000 (Franček Lasbaher)                                                        …

Marjan Marinšek: Moje prvo berilo (Marija Lesjak Reichenberg)                             …

Dijaški dom Tolmin 1919-1999 (Aleksandra Pavšič Milost)                                    …

Z ljubeznijo do korenin: zbornik Glasbene šole
Nova Gorica (Aleksandra Pavšič Milost)                                                       …

Petdeset let Glasbene šole Škofja Loka 1949-1999 (Maja Grošičar)                       …

Angela Vode: Zbrana dela Angele Vode, knjiga 3:
Spomin in pozaba (Marija Lesjak Reichenberg)                                              …

Benjamin Jurman: Kako narediti dober učbenik na podlagi
antropološke vzgoje (Zvonko Perat)                                                            …

Slovensko nemške šolske vzporednice (Mladen Tancer)                                        …

 

Navodila avtorjem                                                                                       …

 

Sodelavci  

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway