Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

ŠOLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 2000/1


Cena brez DDV: 1.845,23 SIT (7,70 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.002,07 SIT (8,35 EUR)

ŠOLSKA KRONIKA – ZBORNIK ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE

GLASILO SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA MUZEJA , LJUBLJANA

 
SCHOOL CHRONICLE – MISCELLANY FOR THE HISTORY OF SCHOOLING AND
EDUCATION – BULLETIN OF THE SLOVENIAN SCHOOL MUSEUM, LJUBLJANA
 
Uredniški odbor / Editorial Board: Marjetka Balkovec Debevec (glavna urednica / Editor-in-Chief), dr. Teodor Domej (Avstrija / Austria), dr. Darko Friš, Tatjana Hojan (lektorica / Proofreading), dr. Zdenko Medveš, Stane Okoliš (tehnični urednik / Technical Editor), Slavica Pavlič, dr. Mojca Peček Čuk,  dr. Leopoldina Plut Pregelj (ZDA / USA), Mateja Ribarič, mag. Branko Šuštar (odgovorni urednik / Editor-in-Charge), mag. Mladen Tancer, dr. Andrej Vovko.
 
Članke je recenziral uredniški odbor. Za znanstveno vsebino člankov odgovarjajo avtorji. Ponatis člankov in slik je mogoč samo z dovoljenjem uredništva in navedbo vira. /The articles have been reviewed by the Editorial Board. The authors are solely responsible for the content of their articles. No part of this publication may be reproduced without the publisher's prior consent and a full mention of the source.
 
ŠSlovenski šolski muzej / Slovenian School Museum, Ljubljana
 
Redakcija te številke je bila zaključena 15. 8. 2000.
The editing of this issue was completed on  August 15th, 2000.
 
Prevodi / Translation:
Veronika Pušnik (angleščina /  English),
Marinka Krenker (nemščina / German)
Lektoriranje / Language-editing:
David Limon (angleščina / English)
UDK / UDC:                          
Martin Grum
Uredništvo in uprava /
Editorial and Administrative Office:
Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg  1,
1000 Ljubljana, Slovenija;
telefon, fax / Phone, Fax: + + 386 01 25 13 024
e-pošta / e-mail: solski.muzej@guest.arnes.si
Žiro račun / Bank account:
Agencija RS 50100-603-40120
Sofinancira / Co-financed by:
Ministrstvo za šolstvo in šport R Slovenije /
The Ministry of Education and Sport of the Republic of Slovenia;
Ministrstvo za znanost in tehnologijo R Slovenije /

The Ministry of Science and Technology of the Republic of Slovenia;

Ministrstvo za kulturo / The Ministry of Culture
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in  raziskovalno dejavnost / City of Ljubljana, Department of Culture and Research
Oblikovanje naslovnice / Cover  design:
Gorazd Odar
Oblikovanje in računalniški prelom /
Design and Computer Typesetting:
Uroš Čuden, Medit d.o.o.
Tisk / Printed by:
Littera picta d.o.o., Ljubljana, 2000
 
Platnice – spredaj: Iz razstave Dekleta in šola. Projekt Zgodovinskega arhiva Ptuj, foto: Branko Šuštar;  - zadaj: Otrok ob knjigi, v: Zvonček, 1903, str. 180-181. Fotografije na zavihkih: 1. Razstava Kaj bereta Slovenski učitelj in učenec, SŠM, foto: Tomaž Lauko, 2. Reklamni napis Slovenskega šolskega muzeja, fototeka SŠM; 3. Iz ustvarjalnih delavnic za otroke v SŠM, fototeka SŠM; 4. Iz razstave Radosti odkrivanja - trideset srečanj mladih raziskovalcev zgodovine, SŠM, fototeka SŠM.
 

 
ŠOLSKA KRONIKA
ZBORNIK ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE
Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana
 
Leto 2000 - številka 1
Letnik 9 - XXXIII
School Chronicle / Schulchronik

The Miscellany for the History of Schooling and Education. Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia.

Sammelband für Schul - und Erziehungsgeschischte. Organ des Slowenischen Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.

 
VSEBINA / CONTENTS / INHALT
 

ČLANKI IN RAZPRAVE / ARTICLES AND DISCUSSIONS /
ARTIKEL UND DISKUSSIONEN

 

Tadej Vidmar: “Obena deshela, ne meisto ne gmaina, ne mogo pres shul...” -
Usoda protestantskih deželnih šol v Ljubljani, Celovcu in Gradcu
          …9-27

“Obena deshela, ne meisto ne gmaina, ne mogo pres shul …” – The destiny
of Protestant schools of the States in Ljubljana, Klagenfurt and Graz

        “Obena deshela, ne meisto ne gmaina, ne mogo pres shul …” – Das Schicksal der protestantischen Landesschulen in Ljubljana, Klagenfurt und Graz
 

Tatjana Hojan: Šolski koledar in slovenski pedagoški listi (1870-1918)       …28-42

The school calendar and Slovenian pedagogical papers (1870-1918)

        Schulkalender und slowenische pädagogische Zeitschriften (1870-1918)
 

Saša Aleksej Glažar in Iztok Devetak: Analiza vsebinskega sklopa o vodi
v učbenikih s kemijsko vsebino od 1847 do 1939
                              …43-62

Analysis of chapters on water in Chemistry textbooks published between
1847 and 1939

Themenkreis Wasser in den Chemielehrbüchern 1847-1939 - Inhaltsanalyse

 

Tita Porenta: Andrej Tišler (1898-1973), čevljarski mojster in strokovni
učitelj iz Tržiča
                                                                                …63-74

Andrej Tišler (1898-1973), master shoemaker and teacher of shoemaking from Tržič

Andrej Tišler (1898-1973), Schuhmachermeister und Fachlehrer aus Tržič

 
 
 
 
 
 

PRISPEVKI IN GRADIVO / CONTRIBUTIONS AND MATERIALS / BEITRÄGE UND MATERIALIEN

 

Zdenka Kelc: Skozi zgodovino Srednje elektrotehniške in
računalniške šole v Mariboru                                                            …75-78

A history of the Secondary School of Electrical Engineering and
Computer Science in Maribor
Durch die Geschichte der Mittelschule für Elektrotechnik
und Informatik in Maribor
 

Vlasta Beltram: Posebnosti razvoja šolstva v slovenski Istri ali Kako
in zakaj se muzealec loti preučevanja posameznega področja –
v tem primeru šolstva                                                                     …79-83

The specifics of school development in the Slovene part of Istria alias
How and why a museologist embarked on researching a specific field – schooling

Besonderheiten der Entwicklung des Schulwesens im Slowenischen Istrien oder
Warum macht sich ein Museologe an die Erforschung des Schulwesens

 

Marjeta Kralj: Bogata tradicija Srednje mlekarske in kmetijske šole v Kranju …84-88

Rich tradition of the Secondary Milk Processing and Agricultural School in Kranj

Lange Tradition der Mittleren Milchwirtschafts- und Landwirtschaftsschule in Kranj

 
Alenka Čuk: “Spomina vredni – šolstvo zadevajoči dogodki” na Pivki. -
O koledarju za leto 1998                                                                 …89-90
School events worth remembering in Pivka. - About the 1998 calendar
“Nennenswerte und das Schulwesen betreffende Ereignisse” in Pivka. -
Zum Jahreskalender 1998
 
Maksimiljan Košir: Kronika enorazredne ljudske šole v Šmartnu
pod Šmarno goro 1865-1912                                                          …91-96

Chronicle of the one-class elementary school in Šmartno pod
Šmarno goro 1865-1912

Die Chronik der einklassigen Volksschule in Šmartno pod Šmarno goro 1865-1912

 

Greta Nahtigal: Monografija ob 200-letnici šolstva v Selnici ob Dravi     …97-100

Monograph dedicated to 200 years of schooling in Selnica ob Dravi

Monographie zum 200. Jahrestag des Schulwesens in Selnica ob Dravi

 

Nataša Kolar: Prispevek k raziskovanju dekliške vzgoje
v ptujskem šolstvu 19. stoletja                                                       …101-106

Research on school education for girls in the town of Ptuj in the 19th century

Beitrag zur Erforschung der Mädchenerziehung im Ptujer Schulwesen
des 19. Jahrhunderts

 
 
 
Tita Porenta: Kratek povzetek zgodovine splošnega in strokovnega
izobraževanja čevljarjev v Tržiču in njegova materialna dediščina,
ki jo hrani tržiški muzej                                                                …107-110

Short history of general and technical education of shoemakers in
Tržič and its heritage stored in the Tržič Museum

Kurze geschichtliche Zusammenfassung der allgemeinen und fachlichen Bildung
der Tržičer Schumacher und die im Museum von Tržič aufbewahrten  Erbstücke

 

Irena Ivančič Lebar: Mi smo pa od tam doma, kjer se sonce ne smehlja… -
Šolska zbirka v Zasavskem muzeju Trbovlje                                  …111-115

We come from a place where the sun does not smile … -
School collection from the Trbovlje Museum

Wir aber kommen von dort, wo die Sonne nicht lächelt … -
Schulsammlung im Zasavjer Museum in Trbovlje

 

SPOMINI NA ŠOLO / REMINISCENCES OF SCHOOLING / ERINNERUNG AN DIE SCHULE

 

Zlata Volarič: Nekoč in danes                                                            …117-118

Once upon a time and today

Früher und heute

 

Jože Volarič: Zakaj in kako sem delal mojstrski izpit                             …119-120

Why and how I passed a master’s examination

Warum und wie ich meine Meisterprüfung ablegte
 

JUBILEJI / JUBILEES / JUBILÄEN

 

Mladen Tancer: Ob 80-letnem življenjskem jubileju dr. Ivana Furlana    …121-125

80th birthday of Dr. Ivan Furlan

Zum 80-jährigen Jubiläum von Dr. Ivan Furlan

 

IN MEMORIAM

 

Slavica Pavlič: Marija (Minka) Pahor, učiteljica (1908-1998). –
O križevem potu slovenskih učiteljev                                             …127-129

Teacher Marija (Minka) Pahor (1908-1998). On Slovene teachers' Way
of the Cross

Marija (Minka) Pahor, Lehrerin (1908-1998). Vom Kreuzweg slowenischer Lehrer

 

Branko Šuštar: Dragutin Murko (1930-1999)                                      …130-132

Dragutin Murko

Dragutin Murko

 
 
 

IZ MUZEJSKEGA DELA / MUSEUM ACTIVITIES /
AUS DER TÄTIGKEIT DES MUSEUMS

 

Branko Šuštar: Poročilo Slovenskega šolskega muzeja za leto 1999        …133-155

Slovenian School Museum 1999 activity report
Zur Arbeit des Slowenischen Schulmuseums im Jahre 1999
 
Marjetka Balkovec Debevec, Mateja Ribarič, Branko Šuštar, Saša Šerše:
Dekleta in šola. Projekt Zgodovinskega arhiva Ptuj                         …156-163

Yuong women and school. Project of the Ptuj Historical Arhive

Mädchen und Schule. Das Project des Geschichtsarchivs Ptuj
 
Vesna Janežič: Kaj bereta slovenski učitelj in učenec                             …164-166

Periodicals read by Slovenian teachers and pupils

Die Lektüre slowenischer Lehrer und Schüler
 
Mateja Ribarič: Spremljevalni program ob razstavi
Kaj bereta slovenski učitelj in učenec                                              …167-169
Activities accompanying the exhibition “Periodicals read by Slovenian
teachers and pupils”
Das Begleitprogramm zur Ausstellung Die Lektüre slowenischer
Lehrer und Schüler
 

POROČILA IN OCENE / REPORTS AND REVIEWS /
BERICHTE UND REZENSIONEN

 
Faksimile Močnikove »Perve računice za slovenske ljudske šole
(na Dunaji 1871)« (Zvonko Perat)                                                    …171-173
Ob knjigi o humorju. France Žagar: Humor v šoli in šola
o humorju (Tatjana Hojan)                                                            …173-174

Šolstvo v Kočaniji. Kuteževo. Osnovna šola Podgora (Vesna Janežič)              …175

Helena Kadivnik: 70 let Osnovne šole Valentina Vodnika (Maja Grošičar)         …176

Ljubljanski klasiki 1563-1965, Zbornik ob stoletnici zgradbe
Klasične gimnazije v Ljubljani (1899-1999) (Stane Okoliš)                  …176-177

Ana Benedetič: Poti do univerze (Maja Grošičar)                                     …178-178

Ivanka Mestnik: Vikend sredi vasi (Marjetka Balkovec Debevec)                          …179

Matevž Oman: Oh, ta šola. Zbornik
Osnovne šole Stražišče (Marjetka Balkovec Debevec)                           …180-181

Jurij Jug: Prispevki k zgodovini izobraževanja
odraslih (Monika Govekar-Okoliš)                                                    …182-184

Mészáros István, Die Geschichte des tausendjährigen ungarischen
Schulwesens (Saša Serše)                                                               …185-188

Edvard Protner, Pedagogika in izobraževanje
učiteljev (1919-1941) (Mladen Tancer)                                              …188-189

 
 

Prireditve ob stoletnici Slovenskega šolskega muzeja
od 12. do 15. oktobra 1998. Popravek                                                …191

Events marking the one hundredth universary of the Slovenian School Museum,
12 to 15 October 1998. Correction

Veranstalungen anlässlich der Jahrhundertfeier des Slowenischen Schulmuseums
(12. -15. 10. 1998). Korektur

 

Navodila avtorjem                                                                                  …193

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway