Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

ŠOLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 1998


Cena brez DDV: 1.845,23 SIT (7,70 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.002,07 SIT (8,35 EUR)

ŠOLSKA KRONIKA
ZBORNIK ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE
Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana
7 - XXXI - 1998
School Chronicle / Schulchronik
The Miscellany for the History of Schooling and Education. Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia.
Sammelband für Schul- und Erziehungsgeschischte. Organ des Slowenischen Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.

 

VSEBINA / CONTENTS / INHALT 

Uredniški zapis / Editorial / Einleitungswort (Mateja Ribarič)

STO LET SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA MUZEJA / ONE HUNDRED YEARS OF THE SLOVENIAN SCHOOL MUSEUM / HUNDERT JAHRE DES SLOWENISCHEN SCHULMUSEUMS 
 

Slavica Pavlič: Mesto Slovenskega šolskega muzeja v zgodovini slovenskega muzealstva The Role of the Slovenian School Museum in the History of Slovenian Museology
Das Slowenische Schulmuseum und die Geschichte der slowenischen Museologie
Andrej Vovko: "Ustanovni očetje" Slovenskega šolskega muzeja v Slovenskem biografskem leksikonu "The Founding Fathers" of the Slovenian School Museum Presented in the Slovenian Biographical Lexicon
"Gründungsväter" des Slowenischen Schulmuseums im Slowenischen biographischen Lexikon
Stanko Okoliš, Branko Šuštar, Mateja Ribarič, Tatjana Hojan: Zbirke Slovenskega šolskega muzeja v zadnjih letih Recent Collections of the Slovenian School Museum 
Sammlungen des Slowenischen Schulmuseums - zusammengestellt in den letzten Jahren

ŠOLSKI MUZEJI V EVROPI / SCHOOL MUSEUMS IN OTHER EUROPEAN COUNTRIES / DIE SCHULMUSEEN IN EUROPA 
 

Rastko Jovanović: Pedagoški muzej v Beogradu 1896 - 1996 The Educational Museum in Belgrade
Pädagogisches Museum in Belgrad 
Ivan Vavra: Prispevek Antuna Cuvaja k ustanovitvi Hrvaškega šolskega muzeja v Zagrebu The Contribution of Antun Cuvaj to the Grounding of the Croatian School Museum in Zagreb
Der Beitrag von Antun Cuvaj zur Gründung des Kroatischen Schulmuseums in Zagreb
Karel Rýdl: Nastanek češkega Šolskega muzeja in razvoj pedagoške miselnosti 1880 - 1918 The Birth of the Czech School Museum and the Development of Pedagogical Thought 
Die Entstehung des tchechischen Schulmuseums und die Entfaltung des pädagogischen Denkens
Walter Schott: Nastanek Dunajskega šolskega muzeja  (Dokumentacijski center dunajskega šolstva) in njegov zgodovinski pregled 
The Birth of the School Museum in Vienna (Educational Documentation Centre in Vienna) and an Overview of its History
Die Entstehung des Wiener Schulmuseums (Dokumentationszentrum des Wiener Schulwesens) und seine historische Vorgeschichte
Ivan Poljak: O zgodovini šolskega muzealstva na Slovaškem  The History of School Museums in Slovakia 
Zur Geschichte der Schulmuseen in der Slowakei
Siegfried Filling: Šolski muzej Leipzig - razpet med izročilom in prenovo, napredkom in reakcionarnostjo  School Museum Leipzig in Conflict between Tradition and Reform, between Progress and Reaction
Schulmuseum Leipzig im Spannungsfeld von Tradition und Erneuerung, Fortschritt und Reaktion

ŠOLSTVO NA PRELOMU STOLETJA V SLOVENIJI/ SCHOOLING AT THE TURN OF THE CENTURY IN SLOVENIA / DAS SCHULWESEN AN DER JAHRHUNDERTWENDE IN SLOWENIEN 

Edvard Protner: Herbartizem na Slovenskem do 1. svetovne vojne  Herbartianism in Slovenia until the First World War 
Herbartismus in Slowenien bis zum Ersten Weltkrieg
Mojca Peček: Učitelji o možnostih in mejah svoje strokovne avtonomije v drugi polovici 19. stoletja  Teachers' Views on the Possibilities and Limits of Their Professional Autonomy in the Second Half of the 19th Century 
Lehrer über die Möglichkeiten und Grenzen ihrer fachlichen Autonomie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
Slavica Pavlič: Osnovna šola od državnega osnovnošolskega zakona leta 1869 do 1. svetovne vojne  Primary School from the 1869 National Primary School Act to the First World War 
Die Grundschule vom Reichvolksshulgesetz von 1869 bis zum Ersten Weltkrieg
Tatjana Hojan: Slovenske učiteljice ob koncu 19. stoletja Slovenian Women Teachers at the End of the 19th Century
Slowenische Lehrerinnen an der Wende zum 19. Jahrhundert
Mladen Tancer: Henrik Schreiner - agens mariborskega učiteljišča ob koncu prejšnjega stoletja Henrik Schreiner - the Agent at the Maribor Teacher Training College in the Late 19th century 
Henrik Schreiner - führende Kraft des Mariborer Lehrerseminars Ende des 19. Jahrhunderts
Saša Aleksij Glažar s sodelavci: Prvi učbeniki s kemijskimi vsebinami na Slovenskem 1847 - 1914 The First Chemistry Textbooks in Slovenia
Die ersten Chemielehrbücher in Slowenien
Rafko Valenčič: Kronika enorazredne ljudske šole v Podstenjah 1869-1917 Chronicle of the One-Class Elementary School in Podstenje
Chronik der einklassigen Volksschule in Podstenje
Franček Lasbaher: Ob stoletnici Osnovne šole Sele-Vrhe 1898-1998  One Hundred Years of the Sele-Vrhe Elementary School
Die Jahrhundertfeier der Grundschule Sele-Vrhe

ŠOLSTVO NA PRELOMU STOLETJA V EVROPI / SCHOOLING AT THE TURN OF THE CENTURY IN EUROPE / DAS SCHULWESEN AN DER JAHRHUNDERTWENDE IN EUROPA 
 

Ljiljana Taneska: Obrtne šole v Srbiji 1853 - 1914  Vocational Schools in Serbia 
Gewerbeschulen in Serbien
Štefka Batinić: Hrvaški šolski sistem konec 19. stoletja School System in Croatia at the End of the 19th Century 
Das kroatische Schulsystem gegen Ende des 19. Jahrhunderts
Elisabeth Foster: Pedagogika in politika v angleškem šolstvu konec 19. stoletja  Pedagogy and Policy in English Education at the End of the 19th Century
Pädagogik und Politik im englischen Schulwesen Ende des 19. Jahrhunderts
Reiner Lehrberger: Hamburško šolstvo 1870 - 1914  School System in Hamburg between 1870 and 1914
Das Hamburger Schulwesen 1870 1914
Viera Žbirková: Prispevek k zgodovini igrač za predšolske otroke na Slovaškem na koncu 19. in začetku 20. stoletja  The History of Preschool Children Toys in Slovakia
Spielzeug für Vorschulkinder in der Slowakei Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts - Beitrag zur geschichtlichen Entwicklung
Gerald Grimm: Ekspanzija in diferenciacija: Vidiki razvoja šolstva v Avstriji na prelomu 20. stoletja  Expansion and Differentiation: Aspects of the History of Austrian Schools at the Turn of the 19th Century
Expansion und Differenzierung: Aspekte der Entwicklung des Schulwesens in Österreich an der Wende zum 20. Jahrhundert
Ilona Wierzbowska: Šolske stavke na pruskem anektiranem ozemlju Poljske 1901-1906  School Strikes on the Polish Lands under the German (Prussian) Occupation 
Die Schulstreiks in Preussisch-Polen 
Elmar Lechner: Tisoč let zgodovine šolstva na dvajsetih tekočih metrih: Izobraževalno zgodovinski kolaž slik in tekstov ob avstrijski tisočletnici 1996 
A Thousand Years of School History Presented on Twenty Running Metres: An Educational and Historical Collage of Photos and Texts Dedicated to Austria's Millennium 
Tausend Jahre Schulgeschichte auf zwanzig Laufmetern: Eine bildungsgeschichtliche Collage von Bildern und Texten zum österreichischen Millenium 1996

JUBILEJI / JUBILEES / JUBILÄEN 
 

Slavica Pavlič: Jubileji šol v letu 1999 School Jubilees in 1999
Schuljubiläen im Jahre 1999
Branko Šuštar: Šestdesetletni jubilej profesorice Tatjane Hojan  Tatjana Hojan’s Sixtieth Birthday 
Sechzigjähriges Jubiläum der Professorin Tatjana Hojan
Mladen Tancer: Ob sedemdesetletnem jubileju dr. Franceta Strmčnika France Strmčnik Celebrating His Seventieth Birthday
Zum siebzigjährigen Jubiläum von Dr. Franc Strmčnik

IZ MUZEJSKEGA DELA / MUSEUM ACTIVITIES / AUS DER TÄTIGKEIT DES MUSEUMS 

Andrej Vovko, Mateja Ribarič: Poročilo o delu Slovenskega šolskega muzeja v letu 1997 The 1997 Activity Report of the Slovenian School Museum 
Zur Arbeit des Slowenischen Schulmuseums im Jahre 1997
Branko Šuštar: O razstavi "Od mature do mature"  On the "School-Leaving Examinations" Exhibition
Zur Ausstellung "Vom Abitur zum Abitur"
Branko Šuštar: Šolstvo na razstavi "Homo sum …" Ivan Hribar in njegova Ljubljana Presentation of Schooling at the Exhibition "Homo sum..." - Ivan Hribar and His Ljubljana 
Das Schulwesen auf der Ausstellung "Homo sum…" Ivan Hribar und sein Ljubljana
Bojana Ćirović: "Schola romana et liber latinus - Rimska šola in antična knjiga."  Projekt učencev latinskega jezika OŠ Ledina "Schola Romana et liber Latinus - the Roman School and the Latin Book." A project by Latin language students attending the Ledina Primary School
"Schola romana et liber latinus - die römische Schule und das antike Buch." Projektarbeit der Lateinschüler an der Grundschule Ledina

POROČILA IN OCENE / REPORTS AND REVIEWS / BERICHTE UND REZENSIONEN 

O šoli in času. Ob 200-letnici šolstva v Selnici ob Dravi (Franček Lasbaher)
Danijela Berglez Sušek: OŠ neznanih talcev Dravograd skozi čas(Franček Lasbaher)
Učiteljišče, Gimnazija Ledina 130 let (Slavica Pavlič)
Kubejska skala: Kubed skozi društveno in prosvetno življenje (Vlasta Beltram)
Zbornik ob postavitvi temeljnega kamna za novo telovadnico in 60-letnici stavbe OŠ Mirana Jarca, Črnomelj (Marjetka Balkovec Debevec)
Gimnazija v Črnomlju: 50 let od ustanovitve (Marjetka Balkovec Debevec)
50 let Srednje zdravstvene šole Juge Polak Maribor 1947-1997 (Slavica Pavlič)
50 let Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina (Ada Klinkon)
Megaron. Zbornik Škofijske klasične gimnazije (Andrej Vovko)
Letno poročilo Gimnazije Želimlje (Andrej Vovko)
Histoire de l'education (Andrej Vovko)
Pedagoška knjižnica - nova knjižna zbirka založništva Jutro (Zvonko Perat)
Navodila sodelavcem / Instructions to Contributors / Anleitungen für Mitarbeiter
Sodelavci / Contributors / Mitarbeiter
Izvlečki člankov - Šolska kronika 7 / XXXI / 1998 / Abstracts from Articles - School Chronicle 7/XXXI/ 1998 / Kurzfassungen der Artikel - Schulchronik 7/ XXXI/ 1998

 
 

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway