Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

ŠOLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 2022/2-3


Cena brez DDV: 1.989,01 SIT (8,30 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.158,08 SIT (9,01 EUR)

IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH PRI OBJAVLJANJU

PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT

UREDNIŠKI ODBOR REVIJE ŠOLSKA KRONIKA / EDITORIAL BOARD OF PUBLICATION SCHOOL CHRONICLE

Šolska kronika / Navodila avtorjem in avtoricam

School Chronicle / Instructions to contributors

____________________________________________________________________________________

Š O L S K A K RO N I K A

REVIJA ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE

Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana

Leto 2022, številka 2-3

Letnik 31– LV


School Chronicle /
Schulchronik
Journal of the History of Schooling and Education.
Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia
.
Zeitschrift für Schul - und Erziehungsgeschichte. Organ des
Slowenischen Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.

________________________________________________________________________________

 

VSEBINA / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

 

ČLANKI IN PRISPEVKI / ARTICLES AND OTHER CONTRIBUTIONS /

ARTIKEL UND BEITRÄGE

Anton Arko: Šola je zakon! Nova stalna razstava o izobraževanju
in vzgoji na Slovenskem skozi čas
…171

Stane Okoliš: Pozdravni nagovor ob odprtju …172–173

Marjetka Balkovec Debevec: Predstavitev stalne razstave ob odprtju …174–177

Utrinki z odprtja …178-185

Kolofon nove stalne razstave Slovenskega šolskega muzeja …186–189

 

ČLANKI IN PRISPEVKI / ARTICLES AND ANOTHER CONTRIBUTIONS /

ARTIKEL UND BEITRÄGE

 

Milan Hladnik: Pouk matematike na ljubljanski gimnaziji

v drugi polovici 19. stoletja …191–250

Lessons in mathematics at the Ljubljana gimnazija in the second half of the 19th century

Mathematikunterricht am Gymnasium in Ljubljana in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

 

Stane Okoliš: Ludimagister Bider in začetki šolskega pouka v Vodicah …251–282

Ludimagister Bider and the beginnings of school lessons in Vodice

Ludimagister Bider und die Anfänge des Schulunterrichts in Vodice

 

Irena Žmuc: Dr. Otmar Pirkmajer, rektor UNRRA univerze

Svobodna Evropa in njegovo delo za begunce …283–304

Dr Otmar Pirkmajer, the rector of the UNRRA Free Europe University and his work for refugees

Dr. Otmar Pirkmajer, Rektor der UNRRA-Universität »Freies Europa« und seine Arbeit für Flüchtlinge

 

Natalija Mikuletič: Spomini Ane Valenčič na ljudsko šolo

v Podstenjah v času italijanske oblasti …305–319

Ana Valenčič’s memories of the people’s school in Podstenje at the time of Italian rule

Erinnerungen von Ana Valenčič an die Volksschule in Podstenje während der italienischen Herrschaft

 

Ivan Vogrič: Cvet slovenskih dijakov na goriški gimnaziji …320–330

The creme-de-la-creme of students at the Gorizia gimnazija secondary school

Die besten slowenischen Schüler des Gymnasiums in Görz

 

Tatjana Hojan, Klara Keršič: »HOČMO ZDRAVO MLADINO!«

Zdravje in higiena v reviji Popotnik (1900–1949) …331–344

“WE WANT HEALTHY YOUTH!” Health and hygiene in the journal Popotnik (1900–1949)

»WIR WOLLEN EINE GESUNDE JUGEND!« Gesundheit und Hygiene in der Zeitschrift »Popotnik« (1900–1949)

 

Mateja Ribarič: Fototeka v Slovenskem šolskem muzeju …345–358

Photo library at the Slovenian School Museum

Fotothek im Slowenischen Schulmuseum

 

Polona Koželj: Šolske knjižnice in njihova zgodovina …359–375

School libraries and their history

Schulbibliotheken und ihre Geschichte

 

SPOMINI NA ŠOLO / REMINISCENCES OF SCHOOLING /

ERINNERUNG AND DIE SCHULE

 

Enes Pašalić: Življenje dijaka v Vojaški gimnaziji Franc Rozman Stane Ljubljana …376–385

Duša Fischinger: Spomini na šolske dni …386–390

 

JUBILEJI / ANNIVERSARIES / JUBILÄEN

 

Tatjana Hojan: Šentrupert – 200 …391

Tatjana Hojan: Moravče – 200 …391–392

Polona Koželj: Mihael Hermann – 200 …392–393

Anton Arko: Fanny Susan Copeland – 150 …393–394

Polona Koželj: Jože Plečnik – 150 …394–396

Polona Koželj: Matko Potočnik – 150 …396

Tatjana Hojan: Josip Mazi – 150 …397

Tatjana Hojan: Andrej Rape – 150 …397–398

Tatjana Hojan: Franc Pediček – 100 …398–399

Tatjana Hojan: Slovenski učitelj – 150 …399–400

Tatjana Hojan: Revija Novi zapiski – 100 …400–402

 

IN MEMORIAM

 

Sodelavci Slovenskega šolskega muzeja: Tatjana Hojan …403–413

Branko Šuštar: Franček Lasbaher …414–416

Klara Keršič: Kajetan Gantar …417–418

Tatjana Hojan: Mila Vlašić Gvozdić …418–419

Marjetka Balkovec Debevec: Marko Račič …420–423

 

IZ MUZEJSKEGA DELA / MUSEUM ACTIVITIES /

AUS DER MUSEUMSTÄTIGKEIT

 

Stane Okoliš: Slovenski šolski muzej v letu 2021 …424–442

Branko Šuštar: Emerik Antolić in pouk ob ilustracijah sredi 19. stoletja v hrvaški Vojni krajini. Od Bertuchove 'Slikanice za otroke/Bilderbuch für Kinder' do 'Popolnega šolskega atlasa kraljestva živali' iz šole Rakovac pri Karlovcu 1846 …443–459

 

Oleksandr Mikhno, Olga Sukhomlynska: Poti izobraževanja v slovanskem svetu …460–481

 

DROBTINICE IZ ŠOLSKE PRETEKLOSTI / BITS AND PIECES FROM PAST

SCHOOL TIMES / SPLITTER DER SCHULVERGANGENHEIT

 

Tatjana Hojan: Deset šolskih zapovedi, Kaj spada v šolsko sobo, Učiteljski tipi, Novice o ukrajinskem šolstvu, Odvada …482–485

 

POROČILA IN OCENE / REPORTS AND REVIEWS / BERICHTE UND

REZENSIONEN

 

Branko Šuštar: Sodelovanje Slovenskega šolskega muzeja s Pedagoškim muzejem Ukrajine …486–496

Marjetka Balkovec Debevec: Ilinka Todorovski: Josip Doltar in Črnomelj …497–498

Branko Šuštar: Matej Hriberšek: Slovenski doktorji klasične filologije na dunajski univerzi v obdobju 18721918 …498–501

Polona Koželj: Sodraških 800, monografija ob 800-letnici prve pisne omembe Sodražice (ur. Ludvik Mihelič) …501–505

Branko Šuštar: Irena Žmuc: Dr. Otmar Pirkmajer: Pozabljene elite = The forgotten elites …506–508

 

AVTORJI PRISPEVKOV Šolske kronike št. 2-3, 31/LV, 2022 / LIST OF CONTRIBUTORS / AUTOREN …509

SODELAVCI Šolske kronike št. 2-3, 31/LV, 2022 / LIST OF CONTRIBUTORS / MITARBEITER …510

NAVODILA AVTORJEM IN AVTORICAM / INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS / ANLEITUNGEN FÜR AUTOREN …511–512

___________________________________________________________________________________

 

Povzetki in abstrakti / Summaries and Abstracts / ŠK 2022 št. 2-3

 

Dr. Branko Šuštar

--Emerik Antolić in pouk ob ilustracijah sredi 19. stoletja v hrvaški Vojni krajini. Od Bertuchove 'Slikanice za otroke/Bilderbuch für Kinder' do 'Popolnega šolskega atlasa kraljestva živali' iz šole Rakovac pri Karlovcu 1846

- Emerik Antolić and lessons with illustrations in the mid-19th century in the Military Frontier in Croatia. From Bertuch’s ‘Bilderbuch für Kinder' (Picture Book for Children) to the 'Comprehensive School Atlas of the Animal Kingdom’ from the Rakovac school in Karlovac 1846

Izvleček

Z razstavo „Bertuchovo kraljestvo slik – odkrij skrivnosti otroške enciklopedije“ je Hrvaški šolski muzej leta 2016 v sliki in besedi predstavil podobe sveta okoli leta 1800 kot jih kaže mednarodna Bertuchova ilustrirana enciklopedije za otroke  (F. J. Bertuch, Bilderbuch für Kinder / Porte-Feuille des Enfans). Ob gostovanju hrvaške razstave  2021/22 v Ljubljani nadaljujemo z  iskanjem odgovorov na vprašanje „kdo in zakaj je 'uničil' Bertuchovo Slikanico iz Šolskega muzeja?!“  Prispevek predstavlja vplivnega učitelja Emerika Antolića  (Emerich Antolich, 1801-1853), ki je iz Bertuchove ilustrirane enciklopedije za otroke  leta 1846 pripravil Vollständiger Schul-Atlas des Thierreiches'' (Popolni šolski atlas kraljestva živali). To zanimivo učilo za nazorni pouk in prirodopis, ki je povezano s šolstvom  v nemščini v Vojni krajini in s šolo Rakovac pri Karlovcu, je bilo od uvedbe pouka v hrvaščini 1863/1864 z nemškimi podnapisi manj uporabno. V spremenjenih izobraževalnih razmerah so ga podarili Hrvaškemu šolskemu muzeju  v Zagrebu ob njegovi ustanovitvi 1901. 

Abstract

In 2016, in the exhibition “Bertuch’s Kingdom of Pictures – Discover the Secrets of a Children’s Encyclopaedia”, the Croatian School Museum presented in pictures and words the world from around the year 1800, as shown by the international illustrated children’s encyclopaedia by Friedrich Justin Bertuch, Bilderbuch für Kinder / Porte-Feuille des Enfants. At the time of the guest appearance of this 2021/2022 Croatian exhibition in Ljubljana, we continue with the search for answers to the question as to “who and why ‘destroyed’ Bertuch’s picture book from the School Museum?!”. The article presents the influential teacher Emerik Antolić (Emerich Antolich, 1801-1853), who in 1846, using Bertuch’s illustrated children’s encyclopaedia, created the Vollständiger Schul-Atlas des Thierreiches (Comprehensive School Atlas of the Animal Kingdom). After the introduction of lessons in Croatian in 1863/1864, this interesting teaching aid for graphic teaching in natural sciences, connected with schooling in German in the Military Frontier and with the Rakovac school in Karlovac, became less useful because of its German text. In the changed educational situation, it was donated to the Croatian school museum in Zagreb at the time of its inception in 1901. 

Ključne besede: F. J. Bertuch, nazorni pouk, ilustracije, Hrvaški šolski muzej, Emerik Antolić, Rakovac pri Karlovcu

Keywords: F. J. Bertuch, graphic lesson, illustrations, Croatian School Museum, Emerik Antolić, Rakovac in Karlovac

 

dr. Milan Hladnik

- Pouk matematike na ljubljanski gimnaziji v drugi polovici 19. stoletja
- Lessons in mathematics at the Ljubljana gimnazija in the second half of the 19th century

Izvleček

V prispevku je predstavljen pouk matematike na ljubljanski (klasični) gimnaziji v drugi polovici 19. stoletja. Poleg kratkega splošnega orisa zasnov leta 1849 reformirane gimnazije s predmetnikom in na novo uvedeno maturo obravnavamo obvezno učno snov pri matematičnem pouku, njeno porazdelitev po razredih ter predpisane oziroma priporočene učbenike za aritmetiko in geometrijo. Nadalje pregledamo, kdo vse je na ljubljanski gimnaziji učil matematiko in fiziko ter kdo so bili v določenem obdobju vodilni profesorji za ta dva predmeta. Izpostavimo tudi nekatere takratne slovenske dijake ljubljanske gimnazije, ki so se po maturi vpisali na študij matematike in fizike (ali naravoslovja), ga uspešno končali in svojo kariero vsaj deloma usmerili na omenjeno področje ter s svojim pedagoškim, strokovnim ali znanstvenim delom prispevali k njegovemu razvoju. 

Abstract

The article presents maths lessons at the Ljubljana (classical) gimnazija secondary school in the second half of the 19th century. In addition to a short general outline of the concept of the gimnazija, reformed in 1848, with the curriculum and the newly introduced baccalaureate, the article deals with the mandatory material in maths lessons, its division between the grades, and the prescribed and recommended textbooks for arithmetic and geometry. This is followed by an overview of who taught maths and physics at this school and who were the leading teachers in these two subjects in that period. Some students from that time are also singled out, who after the baccalaureate enrolled to study maths and physics (or natural sciences), successfully finished their degree and at least partly pursued a career in this field, and whose pedagogical, professional or academic work contributed to its development.

Ključne besede:  pouk matematike, ljubljanska gimnazija, druga polovica 19. stoletja, učbeniki, učitelji in profesorji, dijaki

Zusammenfassung

1849 brachte die Reform des österreichischen Mittel- und Hochschulwesens neben einer Reihe neuer Schulen auch einen neuen Gymnasiumstyp. Anstelle der sechsjährigen „Lateinschule“ setzte sich eine modernere achtjährige Bildungseinrichtung durch. Diese wurde formal in eine untere und eine höhere Stufe mit umfassenderen und erweiterten Fachgebieten gegliedert, wobei auch reale Fächer stärker zum Ausdruck kamen, darunter Mathematik und Physik, die zuvor zu den Naturwissenschaften gehörten. Anfangs wurde Mathematik von der ersten bis zur siebten Klasse mit drei Stunden pro Woche unterrichtet, aber bereits Mitte der fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts (in kleinerem Umfang) wurde es auf die achte Klasse ausgedehnt, vor allem, damit die Schüler vor der Matura ihre Kenntnisse wiederholen und vertiefen konnten. Der Lehrstoff, der natürlich vom Schulministerium vorgegeben wurde, hat sich über die Jahre nicht wesentlich verändert. Es gab nur terminologische und „Schönheits“-Änderungen. 1884 kam es zu einer kleineren Verteilung des Lehrstoffes nach Klassen (größere Neuerungen brachte erst der neue Lehrplan für Mathematik 1909, der über den zeitlichen Rahmen dieses Artikels hinausgeht). Bis Ende des Jahrhunderts wurde Mathematik auf Deutsch unterrichtet. Es ist interessant, dass im Mathematikunterricht die hervorragenden Lehrbücher von Močnik die Hauptrolle spielten. Diese wurden sowohl in Ljubljana als auch an anderen österreichischen Gymnasien ständig verwendet. Die ersten slowenischen Mathematiklehrbücher für die Unterstufe erschienen (und wurden auch in den slowenischen Klassen verwendet) erst Anfang der 1880er Jahre und für die Oberstufe erst Ende des Jahrhunderts.

Am Gymnasium Ljubljana wurden die Vorschriften größtenteils getreu befolgt, natürlich gemäß ihren Möglichkeiten. Aufgrund des Mangels an Lehrkräften kam es häufig zu ungeplanten Wechseln und personellen Notlösungen. Da gut ausgebildete Lehrer für einen erfolgreichen Unterricht am wichtigsten sind, widmet sich der größte und zentrale Teil des Artikels Personen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Gymnasium Ljubljana Mathematik (und oft, wenn auch nicht immer, Physik) unterrichteten. Der Artikel bietet eine kurze Vorstellung von Personen, die im betreffenden Zeitraum in irgendeiner Weise mit dem Mathematikunterricht in Verbindung standen, auch wenn sie ihre Grundschulausbildung in einem anderen Beruf absolvierten. Viele Lehrer waren deutscher oder tschechischer Nationalität, einige waren auch Slowenen. Im Mittelpunkt stehen natürlich die führenden Mathematik- und Physikprofessoren, die mit ihrer Arbeit und Lehre jede Gymnasialzeit geprägt haben. Um den Charakter und die pädagogischen Qualitäten einzelner slowenischer Mathematiklehrer aus der letzten Periode zu zeigen, werden am Ende des Abschnitts Erinnerungen ihrer Schüler verwendet.

Die Qualität der Schule bemisst sich vor allem am Erfolg ihrer Absolventen im weiteren Studium und späteren Berufsleben. Daher gibt der letzte Abschnitt einen kurzen Überblick über jene Abiturienten slowenischer Abstammung aus Ljubljana, die nach der Matura Mathematik und Physik (oder Mathematik und Naturwissenschaften) studierten und später ihre Karriere als Mittelschullehrer, Verfasser slowenischer Lehrbücher oder Wissenschaftler erfolgreich fortsetzten und trugen mit ihren Arbeiten zur Weiterentwicklung der Mathematik und Physik in Slowenien bei.

Keywords:  maths lessons, Ljubljana gimnazija, second half of 19th century, textbooks, teachers, students

Mathematikunterricht am Gymnasium in Ljubljana in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

 

Mateja Ribarič

- Fototeka v Slovenskem šolskem muzeju

- Photo library at the Slovenian School Museum

Izvleček

V članku predstavimo eno od osnovnih dejavnosti Slovenskega šolskega muzeja: opravljanje javne službe, ki vključuje delo z gradivom in predstavljanje dediščine javnosti. Sem spada zbiranje, dokumentiranje in digitaliziranje muzejskega gradiva, glede na zbiralno politiko muzeja. V nadaljevanju predstavimo posamezne zbirke fototeke: zbirko fotografij, zbirko starih razglednic s šolsko tematiko in avdiovizualno zbirko, ki obsega več skupin.

Abstract

The article presents one of the basic activities of the Slovenian School Museum: performing a public service that includes working with material and presenting heritage to the public. This includes collecting, documenting and digitalising museum material, in line with the museum’s collecting policy. There follows a presentation of individual photo library collections: of photographs, of old postcards with a school theme, and an audio-visual collection, which is comprised of a number of sections.

Ključne besede: fototeka, fotografija, razglednica, avdiovizualno gradivo, zgodovina šolstva, medij, digitalizacija

Keywords: photo library, photograph, postcard, audio-visual material, history of schooling, medium, digitalisation

 

Natalija Mikuletič

- Spomini Ane Valenčič na ljudsko šolo v Podstenjah v času italijanske oblasti

- Ana Valenčič’s memories of the people’s school in Podstenje at the time of Italian rule

Izvleček

V prispevku je predstavljena šola v Podstenjah pri Ilirski Bistrici, ki je bila ustanovljena leta 1869 in je uspešno delovala 73 let. Šolo je od jeseni leta 1935 in do konca njenega delovanja 4. junija 1942 obiskovala tudi Ana Valenčič iz bližnje vasi Mereče. Tudi to območje Primorske je po prvi svetovni vojni pripadalo Italiji, ki si je s svojo politiko prizadevala poitalijančiti slovensko prebivalstvo. V ta namen je začela ustanavljati italijanske šole, v že obstoječe pa uvajati italijanski jezik. Poučevanje v italijanskem jeziku je bilo tudi v enorazredni ljudski šoli v Podstenjah in Ana Valenčič se v svojih spominih vrača v tisto obdobje.

Abstract

The article presents the school in Podstenje near Ilirska Bistrica, founded in 1869 and active for 73 years. From the autumn of 1935 until the school was abolished on 4 June 1942, one of its pupils was Ana Valenčič, from the nearby village of Mereče. After World War One, this part of the Primorska region fell to Italy, which introduced a policy of Italianising the Slovenian population. For this purpose, it started founding Italian schools and introducing Italian language into the existing schools. Teaching in the one-year people’s school in Podstenje also took place in Italian and in her memories Ana Valenčič returns to that period.

Ključne besede: Podstenje, šola, Ilirska Bistrica, italijanska oblast, spomini, Ana Valenčič

Keywords: Podstenje, school, Ilirska Bistrica, Italian authorities, memories, Ana Valenčič

 

Enes Pašalić

- Življenje dijaka v Vojaški gimnaziji Franc Rozman Stane Ljubljana

- Life as a student at the Franc Rozman Stane military gimnazija in Ljubljana

Izvleček

Avtor na osnovi spominskega gradiva in ohranjenega dokumentarnega gradiva iz osebnega arhiva opisuje svoje vojaško izobraževanje na vojaški gimnaziji v Ljubljani tik pred osamosvojitveno vojno Slovenije leta 1991. Vojaško gimnazijo Franc Rozman Stane so ustanovili leta 1975 v Ljubljani in je bila edina vojaška šola na območju Slovenije v novejši zgodovini. Ustanovljena je bila z namenom, da bi se mladi slovenske narodnosti množičneje odločali za vojaški poklic. Statistični podatki so kazali na nesorazmerje med deležem prebivalstva v takratni Socialistični republiki Sloveniji in številom slovenskih oficirjev in podoficirjev v JLA. Po podatkih statističnega urada iz leta 1971 je takrat v Jugoslaviji živelo 8,2% Slovencev, njihov delež v JLA pa je znašal 4,2% oficirjev in 3% podoficirjev, s trendom upadanja števila enih in drugih.

Abstract

On the basis of memories and preserved documentary material from his personal archive, the author describes his military education at the military gimnazija in Ljubljana just prior to Slovenia’s war of independence in 1991. The Franc Rozman Stane military gimnazija was founded in Ljubljana in 1975 and was the only military school in Slovenia in modern history. It was founded with the intention of encouraging more young Slovenians to choose a military profession. The statistics showed that there was an imbalance between the proportion of the population in the then Socialist Republic of Slovenia and the number of Slovenian officers and non-commissioned officers in the Yugoslav People’s Army. According to the statistical office data from 1971, the share of the Slovenian population in Yugoslavia was 8.2%, while its share in the Yugoslav People’s Army was 4.2% officers and 3% non-commissioned officers, and the trend was for these percentages to fall even further.

Ključne besede: Vojaško šolstvo, Splošna srednja vojaška šola Ljubljana, Vojaška gimnazija Franc Rozman Stane Ljubljana, Jugoslovanska ljudska armada, Teritorialna obramba, Slovenska vojska, Enes Pašalič.

Keywords: Military education, General secondary military school in Ljubljana, Franc Rozman Stane military gimnazija Ljubljana, Yugoslav People’s Army, Territorial Defence, Slovenian Armed Forces, Enes Pašalič.

 

Klara Keršič, Tatjana Hojan

- »HOČEMO ZDRAVO MLADINO!« Zdravje in higiena v reviji Popotnik (1900–1949)

- “WE WANT HEALTHY YOUTH!” Health and hygiene in the journal Popotnik (1900–1949)

Izvleček:

V pedagoški reviji Popotnik je bilo med letoma 1900 in 1949 objavljenih več člankov in objav o pomenu in pouku higiene. Prispevek se omeji na članke slovenskih avtorjev, ki ponudijo vpogled v razvoj ali bolje rečeno zaton misli o higieni v reviji Popotnik. Čeprav ne morejo ponuditi širše slike razvoja pouka higiene, pa so zanimiv stik s preteklostjo in živim ter večkrat živahnim pogledom slovenskih učiteljev in pedagogov na pomen pouka higiene. V prvem obdobju, v času Avstro-Ogrske je opazen izrazit zagon za vzpostavljanje pouka higiene. V času prve svetovne vojne je poudarek na boju proti kajenju in alkoholu, sploh v luči vojnih razmer. Čas Kraljevine SHS oz. Jugoslavije razporeja posamezne splošne vsebini o higieni, tako najdemo članke o pasteh alkohola in šolskih boleznih, še vedno pa je bilo pereče neznanje o pomembnosti umivanja na podeželju. Med drugo svetovno vojno revija ni izhajala, v kratkem obdobju revije po vojni pa je na temo higiene le en članek o boju proti jetiki.

Abstract

Between 1900 and 1949, the pedagogical journal Popotnik published a number of articles about the importance of education in hygiene. The article limits itself to articles by Slovenian authors in the journal, which offer an insight into the development or rather decline of the idea of hygiene. Although these articles cannot offer a wider picture of the development of hygiene teaching, they offer an interesting insight into the past and the often lively views of Slovenian teachers on the importance of lessons in hygiene. In the first period, at the time of Austria-Hungary, there was a notable push to establish hygiene education. During World War One, there was more emphasis on combating smoking and alcohol, especially in the light of the war conditions. The time of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians and Yugoslavia had specific general content about hygiene, the dangers of alcohol, sex education and various diseases, but there was still serious ignorance about the importance of washing in the countryside. The journal did not appear during World War Two, while in the short period of its existence after the war there was only one article about the struggle against tuberculosis.

Ključne besede: zdravje v šoli, higiena v šoli, revija Popotnik

Key words: health at school, hygiene at school, the journal Popotnik

 

Dr. Irena Žmuc

- Dr. Otmar Pirkmajer, rektor UNRRA univerze Svobodna Evropa in njegovo delo za begunce

- Dr Otmar Pirkmajer, the rector of the UNRRA Free Europe University and his work for refugees

Izvleček

Otmar Pirkmajer, Slovenec, pravnik, profesor, rektor, publicist in politik. Z njegovo nenavadno življenjsko zgodbo želimo osvetliti spregledan in spolitiziran čas po 2. svetovni vojni. Manj znano je dejstvo, da je sodeloval v postavljanju enkratne izobraževalne ustanove UNRRA univerze, ustanove, ki je izobraževala za nov povojni svet.

Abstract

Otmar Pirkmajer, Slovenian, lawyer, professor, rector, writer and politician. Through his unusual life story, the article wishes to throw light on the overlooked and politicised time after World War Two. It is less well known that he took part in the establishment of a unique educational institution – the UNRRA University, an institution educating for the new, post-war world.

Ključne besede: Otmar Pirkmajer, UNRRA univerza, izobraževanje, begunci

Key words: Otmar Pirkmajer, UNRRA University, education, refugees

 

Mag. Ivan Vogrič

- Cvet slovenskih dijakov na goriški gimnaziji

- The creme-de-la-creme of students at the Gorizia gimnazija secondary school

Izvleček

V šolskem letu 1911/12 je na državni (»nemški«) gimnaziji v Gorici maturirala generacija dijakov, ki jo lahko označimo za eno od »zlatih« na tej šoli, vsaj z vidika Slovencev na Goriškem. To je bil 8.b razred, ki ga je obiskovalo 30 dijakov; mnogi od teh so se uveljavili na različnih področjih in imeli pomembno vlogo v narodovem življenju.

Abstract

In the 1911/12 school year, a generation of students completed their baccalaureate at the state (“German”) gimnazija in Gorizia, which can be described as one of the “golden” ones at this school, at least in terms of the Slovenians in the Gorizia region. This was the year 8.B, attended by 30 students; many became established in different fields and played an important role in the life of the nation.

Ključne besede: goriška državna gimnazija, dijaštvo, Goriška, prva svetovna vojna

Keywords: Gorizia state gimnazija, students, Gorizia region, World War One

 

Polona Koželj

- Šolske knjižnice in njihova zgodovina

- School libraries and their history

Izvleček

Oris zgodovine šolskih knjižnic na Slovenskem je prikazan skozi poglavja, ki sledijo sodobnim smernicam za delo v šolskih knjižnicah. Vpogled v zakonodajo, ki je določala začetne korake šolskih in učiteljskih knjižnic, opisi družbeno-politično vodenih zbiralnih politik, prikaz začetnih poskusov klasifikacije knjižničnega gradiva, opisi referenčnega in pedagoškega dela ter nenazadnje - spremljanje vloge in pomena šolskih knjižnic skozi čas, nam omogočajo miselno primerjavo z današnjim stanjem šolskih knjižnic. 

Abstract

An outline of the history of school libraries in Slovenia is shown in the chapters that follow the modern guidelines for work in school libraries. In insight into the legislation that determined the first steps of school and teachers’ libraries, descriptions of socially and politically managed collection policies, illustration of the initial attempts at the classification of library material, descriptions of the reference and pedagogical work and, last but not least, following the role and importance of school libraries through the time, facilitate a comparison with the present day state of school libraries.

Ključne besede: šolske knjižnice, učiteljske knjižnice, zgodovina, bibliotekarstvo

Keywords: school libraries, teachers’ libraries, history, librarianship šolske knjižnice, učiteljske knjižnice, zgodovina, bibliotekarstvo

 

Mag. Stane Okoliš

- Ludimagister Bider in začetki šolskega pouka v Vodicah

- Ludimagister Bider and the beginnings of school lessons in Vodice

- Ludimagister Bider und die Anfänge des Schulunterrichts in Vodice

Izvleček

Učiteljska služba v Vodicah se je razvila iz cerkovniške službe v župnijski cerkvi. Cerkovniki so bili tudi prvi učitelji. Ker so bili cerkovniški prihodki skromni, so v župniji z bogato tradicijo negativno vplivali na razvoj šole. Pod razsvetljeno absolutistično oblastjo cesarja Jožefa II. so odstavili dotedanjega cerkovnika, ker ni bil usposobljen za poučevanje. Na njegovo mesto so postavili »ludimagistra« Pavla Bidra z namenom, da bi poleg opravljanja cerkovniške službe v šoli tudi poučeval. Ko je šola z odpravo prisile prenehala delovati in je cerkovniško službo prevzel organist Jakob Plevel, ki bi lahko poučeval le v deželnem jeziku, javnega pouka v Vodicah ni bilo vse do njegove smrti.

Abstract

The teaching job in Vodice developed from the sexton’s job at the parish church. Sextons were also the first teachers, but since their income was modest, this had a negative influence on the development of schooling in this parish with a rich tradition. Under the enlightened absolutist rule of Joseph II, the sexton employed until then was discharged since he was not qualified to teach. He was replaced by the “ludimagister” Pavel Bider, with the intention that he would teach in addition to serving as a sexton. After the abolition of compulsive education, the school stopped functioning and the job of the sexton was taken over by the organist Jakob Plevel, who would have been able to teach only in the provincial language, and there was no more public schooling in Vodice until his death.

Zusammenfassung

Die josephinische Schule in Vodice wurde zwischen 1788 und 1790 gegründet und bestand nicht lange. Bereits 1792 wird sie nicht mehr erwähnt. In der Übersicht der Trivialschulen von 1814 wird sie unter den ehemaligen Schulen aufgeführt, die wiederhergestellt werden müssten. Nach derzeit zugänglichen und verfügbaren Quellen wird Messner Pavel Bider nur in der lateinischen Liste der Messner in Vodice als Lehrer »ludimagister« erwähnt. Dieser Eintrag ist einer der wenigen seiner Art und mehr als überzeugend. Sein Vorgänger wurde entlassen, weil er nicht lehrfähig war. In den erhaltenen Dokumenten des Diözesanamtes war Pavel Bider, Messner der Pfarrkirche, nach der Schließung der josephinischen Schule, erbetener Unterzeichner für Analphabeten und Schreiber in diversen Angelegenheiten. Auch nachdem er Vodice verlassen hatte, war er weiter als Messner tätig.

Nach ihm übernahm der nicht zum Lehramt befähigte Jakob Plevel den Messner- und Orgeldienst in Vodice. Obwohl ihn der Pfarrer dem Konsistorium als jemanden vorstellte, der in der Landessprache unterrichten konnte, blieb die Schule bis zu seinem Tod geschlossen. Es gibt keine Beweise dafür, dass Plevel jemals als Messner und Organist in slowenischer Sprache gelehrt hat. Er unterrichtete auch nicht in der Sonntagsschule. Abgesehen von der Schultätigkeit des Kaplans Anton Semen (1816–1818) gab es in Vodice bis zur Ankunft des Kaplans Mihael Peternel (1852) keine Sonntags- oder reguläre Werktagsschule. Schon vor Plevels Tod war es klar, dass die Pfarrgemeinde ihre Einnahmen für seinen Nachfolger, der auch lehren sollte, erhöhen musste.

Es kostete viel Mühe, regulären öffentlichen Unterricht in Vodice zu starten, und bis zu seiner Realisierung verging sehr viel Zeit. Es bedurfte viel Überzeugungskraft, dass die Pfarrgemeinde Vodice genügend Einkommen für den Lehrer zur Verfügung stellte. Ebenso bedurfte es vieler entschlossener Maßnahmen, bis sie zu der Erkenntnis gelangten, dass die Schule notwendig war. Bei den Predigten in der Kirche brachten die Priester den Menschen die positiven Ergebnisse der Schule näher, während die politischen Behörden ihnen vor allem mit nachteiligen Konsequenzen drohten, wenn sie die Kinder nicht regelmä

Ključne besede: cerkovniški prihodki, ludimagister, Vodice, začetki šolstva, prvi učitelji

Keywords: sexton’s income, ludimagister, Vodice, beginnings of schooling, first teachers

___________________________________________________________________________________

Šolska kronika – revija za zgodovino šolstva in vzgoje. Glasilo Slovenskega šolskega muzeja,

Ljubljana (Slovenija) je slovenska znanstvena in strokovna revija za zgodovino šolstva, pedagogike

in vzgoje, ki jo od leta 1992 samostojno izdaja Slovenski šolski muzej v Ljubljani. Revija ima

začetke v skupnem zborniku šolsko-pedagoških muzejev v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu, ki je

začel izhajati leta 1964 kot Zbornik za zgodovino šolstva in prosvete.

School Chronicle – Journal of the History of Schooling and Education. Bulletin of the Slovenian

School Museum. Ljubljana (Slovenia) is a Slovenian scientific and professional publication

concerned with schooling, pedagogy and education. Since 1992 it has been independently

issued by the Slovenian School Museum in Ljubljana. The Miscellany has developed from a joint

publication of the school-pedagogical museums in Ljubljana, Zagreb in Belgrade, which began

to be published in 1964 under the title of A Miscellany of the History of Schooling and Education.

http://www.ssolski-muzej.si/slo/schoolchronicles.php

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway