Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

Zgodbe šolskih zvezkov

Kaj veže učenca in učitelja? Kaj povezuje šolo in dom? Šolski zvezek je danes umeščen v šolo med tradicijo šolske tablice in prihodnostjo s tabličnim računalnikom ali iPadom. Med učnimi pripomočki imajo prav zvezki posebno mesto: so zapisan rezultat lastnega prizadevanja šolarja, dijaka in študenta na šolski poti do znanja. Zvezki povezujejo učenca z učiteljem in znanjem ter so tudi vez med šolo in domom. Tudi slovenska beseda za zvezek (podobno kot nemška) izvira iz »vezati«, »povezati« liste papirja. Kako so pisali učenci skozičas?

Kaj in kako je šola poučevala, kako vzgajala in vplivala? Zvezki nam tudi bolj konkretno predstavljajo potek in vsebino šolskega pouka kot učni načrti in učbeniki. Šolske in domače naloge v zvezkih predstavljajo dejanski pouk: rdeče korekture učiteljev opozarjajo na vsebinske in slovnične napake, pa tudi na v svojem času 'problematično' razmišljanje. Poleg vplivov državne politike najdemo v zvezkih tudi značilnosti časa, krajevne posebnosti, vpliv narečja in še kaj. V 60. letih 19. stoletja v osnovnih šolah v Sloveniji uporaba šolskih zvezkov še ni bila splošna, posebej ne v šolah na podeželju. Učenci so v šolah pisali najprej na tablice in na liste papirja. Pripomočki za pouk pisanja so bili lepa poslovna priložnost za tiskarje in založnike (knjigarnarje), saj je bila prodaja šolskih zvezkov zagotovljena vsako leto. Od leta 1870 je pri nas delovalo društvo »Narodna šola«, ki je skrbelo za cenejša učila za slovenske šole, tudi za šolske zvezke. V začetku 70. let 19. stoletja slovenskim učiteljem ni bilo prav, da so v slovenskih šolah uporabljali zvezke z nemškimi napisi. Prve zvezke s slovenskimi napisi je maja 1875 pohvalila revija 'Slovenski učitelj' in predstavila znano založbo zvezkov knjigarnarja Karla Winikerja v Brnu (Moravska). V letih 1879/80 sta dva založnika pripravljala zvezke »z našo besedo na čelu« (s slovenskimi napisi na platnici): podjetje šolskih zvezkov Ed. Musil z Dunaja in šolnik Ivan Lapajne iz Krškega. Od aprila 1897 je trgovec s papirjem Josip Petrič v Ljubljani izdeloval in prodajal zvezke v korist Učiteljskega konvikta. To je bila konkurenca Tovarni šolskih zvezkov M. Grubbauer v Linzu, ki je izdelovala tudi šolske zvezke s slovenskimi napisi in jih do tedaj že vsaj 30 let uspešno prodajala tudi pri nas. Po 1. svetovni vojni je zvezke izdelovala tudi Učiteljska tiskarna. Spor med trgovci in učiteljsko organizacijo o šolskih pripomočkih, posebej zvezkih, je v svojo korist odločila država. Od šolskega leta 1931/32 so morali v osnovnih šolah v vsej državi uporabljati »monopolne« zvezke, ki jih je izdelovala državna tiskarna, napisi na njih pa so bili srbohrvaški v latinici in cirilici. Pomanjkanje šolskih zvezkov je po drugi svetovni vojni postalo realnost. Časopis »Prosvetni delavec« je tedaj spodbujal k zelo varčni uporabi zvezkov v šoli, pa tudi k zbiranju starega papirja. Ob koncu šolskega leta 1949/50 so zbirali tudi popisane šolske zvezke, a posamezni primerki s platnicami s podobami delavcev so se ohranili. Razvoj šolskih zvezkov v zadnjem pol stoletju kar kliče po podrobnejši raziskavi. Razstava predstavlja nekaj krajših in daljših zgodb kot so 823 strani šolskih zvezkov gimnazijca, zvezki zanimivih posameznikov (enega župana in enega nadškofa), 'škrnicelj' za šolski zvezek, zgodbe o menjavi zvezka za domača jajca in o tej temi v literaturi, na filmu in v gledališču, o računanju, zaznamovanem z obdobjem ter s političnim in kulturnim okoljem, o strganem listu ter o zelo različnih platnicah in imenih za zvezek. To dopolnjuje še pogled na zvezek kot trgovsko blago in na konkurenco, pri kateri je sodelovala tudi država. Na mednarodni kontekst raziskovanja šolskih zvezkov je opozoril že uspešen mednarodni simpozij v Macerati (2007) in njegovi tiskani rezultati (A Complex Source for a History of the Approach to Schooling and Education in the 19th and 20th Centuries, ur. Juri Meda, Davide Montino, Roberto Sani; Firenze: Polistampa 2010, I-II, 1616 str.), kar je tudi pri nas spodbudilo večje zanimanje za šolske zvezke. In kakšni so bili šolski zvezki drugod? Na to odgovarja nekaj mednarodnih pogledov na zvezke (Association En marge de cahiers, Henri Merou), ki so v izboru nekaterih šolskih muzejev predstavljeni tudi na razstavi: Saarländisches Schulmuseum, Ottweiler; Schulmuseum Leipzig; Museo dell'Educazione, Padova; Hrvatski školski muzej, Zagreb in Pedagoški muzej, Beograd. Nekateri učenci so že pred počitnicami vrgli šolsko torbo v kot in svoje zvezke zmetali proč, drugi pa so jih shranili s spomini na mladost in so zanimiv vir za spraševanje o otroškem pisanju, o konkretizaciji pouka in o značilnostih posameznih obdobij v razvoju šolstva in posebnosti doživljanja učencev. Kot kaže so bili od različnih možnosti uporabe šolskih zvezkov pri pedagoških raziskavah še največ pozornosti deležni različni vidiki otroškega pisanja, domače naloge in lepopis ter posebej (prosto) spisje. Pri študiju razvoja vrste drugih predmetov in tem pa še čakamo, da bodo raziskovalci zbrali popisane zvezke in bolj zavzeto pogledali vanje. Razstava usmerja tudi k vrednotenju sorodnega gradiva tudi v drugih kulturnih ustanovah (muzejih in arhivih) ter pri posameznikih.

(Povzetek razstavnega kataloga) dr. Branko Šuštar

 

 

Nekaj utrinkov iz razstave

 

 

 

 

 

The story of school exercise books.  A look at the development of school exercise books in Slovenia from the mid-19th century onwards 

(Summary)

The story of school exercise books.  What connects pupil and teacher? And school and home? Today, the school exercise book is the link between the tradition of the school slate and the future tablet PC or iPad. Exercise books occupy a special place among items used in school: they are the result of the written efforts of a pupil or student on his or her way to knowledge. The school exercise book as a link in education. School exercise books connect pupils to teachers and knowledge, and also function as a link between school and home. The Slovene word for a school exercise book (zvezek) is based on the words for binding or connecting sheets of paper.

How did pupils write at different times? What and how did school teach, educate and influence? School exercise books can also give us a more tangible picture of the course and content of school lessons than curricula and textbooks. What is written in school exercise books either at school or at home shows what exactly goes on in school: the corrections made in red by teachers point to contextual and grammatical mistakes or any ideas seen as “problematic” at the time. The exhibition also presents the school exercise books of interesting individuals (a mayor and an archbishop), stories about the exchange of a school exercise book for home produce and about school exercise books in literature, about calculations marked by the political and cultural environment, about a torn sheet of paper and about the very different covers and names used for school exercise books over the years. This is supplemented by a view of the school exercise book as an item of merchandise and of the business competition in which the state took part with “monopoly” exercise books. International research into school exercise books was highlighted by an international symposium in Macerata (Quaderni di scuola 2007) and a publication on this theme (School Exercise Books, 2010), which prompted an increase in interest in school exercise books in Slovenia.

A few short and not so short stories about school exercise books. So, what were school exercise books like elsewhere? Some international views selected by different school museums shown in the exhibition provide an answer to this question. Even before school holidays some children throw their school bag into a corner and discard their school exercise books, while others save them as a memento of their youth and these can serve as a source for discussion of children’s writing, lesson content, the characteristics of individual periods in the development of education and the special characteristics of pupils’ experiences. It seems that of all the possible uses of school exercise books most research attention has been given to the various aspects of children’s writing, homework, handwriting and particularly composition and essay writing. We are still waiting for researchers to take a look at used exercise books when studying development in a number of other subjects. The exhibition also hopes to encourage the evaluation of related material in other cultural institutions (museums and archives) and from individuals.

A look at the development of school exercise books in Slovenia in relation to school, home, printing works and bookshops from the mid-19th century onwards. Exercise books in museums, libraries and archives in Slovenia are a part of archival personal records. Slovenski šolski muzej / Slovenian School Museum in Ljubljana (est. 1898) is owner of small historical collection of exercise books, and other examples are the part of teachers or pupils personal records. Exercise books are included in more exhibition activities of our museum, especially in very attractive lessons of calligraphy from 1930. Research of exercise books, connected with teaching of writing and drawing in pedagogical theory and practice, can be done with articles and reports announcing in Slovenian pedagogical magazines about exercise books publishing in Vienna, Brno, Linz or Graz, and since 1865 about local publishers.                             

In the 1860s, exercise books were not generally used in primary schools around Slovenia, especially not in rural schools. There was no established terminology in the 19th century Slovenian regions with regard to exercise books. In the early 1870s, Slovenian teachers were not pleased about the fact that in Slovenian schools exercise books with German inscriptions were used. The first exercise books with Slovenian writing were praised in May 1875 by the magazine “Slovenski učitelj” [Slovenian Teacher]. In 1879-80, two publishers produced exercise books with “our language at the top” (i.e., with Slovenian writing on the front cover). From 1897 existed exercise books for the benefit of the  Society for the building of a teachers’ boarding house. After WW1 the Teachers’ Printing House started successfully printing its own exercise books. The conflict between the traders in school aids and the teachers’ organisation, especially in relation to exercise books, was resolved by the state to its own benefit. After the school year 1931-32, schools throughout the country had to use monopoly exercise books, printed by the national printing house in Belgrade. Towards the end of the school year 1947-48 there was a crisis in the supply of exercise books. The magazine “Prosvetni delavec” [Educational Worker] encouraged a modest use of exercise books in schools and the collection of old paper. At the end of 1949-50, even used exercise books were being collected.

 

 

 

Geschichte der Schulhefte. Ansichten zur Entwicklung der Schulhefte auf slowenischem Gebiet seit Mitte des 19. Jahrhunderts.

(Zusammenfassung)

 

Was verbindet den Schüler und den Lehrer? Was verbindet die Schule und das Zuhause? Das Schulheft befindet sich heute zwischen der Tradition des Schultäfelchens und der Zukunft mit dem Tablet-Computer oder iPad. Unter den Lehrmitteln nehmen gerade Schulhefte eine besondere Stellung ein: Sie sind das Resultat der geschriebenen eigenen Bemühungen der Schüler und Studenten auf ihrem Weg zum Wissen. Die Hefte verbinden den Schüler mit dem Lehrer und dem Wissen und sind auch eine Verbindung zwischen der Schule und dem Zuhause. Auch das slowenische Wort für Heft (ähnlich wie das deutsche) hat seinen Ursprung in der Wendung „binden“, „verbinden“ von Blättern. Wie schrieben die Schüler im Wandel der Zeit? Die Hefte präsentieren uns viel konkreter als Lehrpläne und Lehrbücher den Verlauf und Inhalt des Schulunterrichts. Die Schul- und Hausaufgaben in den Heften präsentieren den eigentlichen Unterricht: Die roten Korrekturen der Lehrer verweisen auf inhaltliche und grammatische Fehler und auch auf die zu einer bestimmten Zeit problematische „Denkweise“. Außer dem Einfluss der staatlichen Politik finden wir in den Heften auch Merkmale eines bestimmten Zeitraums, örtliche Besonderheiten und Einflüsse verschiedener Mundarten und noch vieles mehr.

In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts wurden die Schulhefte an slowenischen Grundschulen im Allgemeinen noch nicht verwendet, insbesondere nicht in den Schulen auf dem Land. Hilfsmittel für den Schreibunterricht waren eine gute geschäftliche Gelegenheit für Drucker und Verleger (Buchhandlungen), da es sich um einen garantierten jährlichen Verkauf handelte. Seit 1870 wirkte der Verein “Narodna šola“, der für den Erwerb von preisgünstigeren Lehrmitteln für slowenische Schulen, darunter waren auch Schulhefte,  sorgte. Anfang der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts war es den slowenischen Lehrern nicht recht, dass in slowenischen Schulen Hefte mit deutschen Aufschriften verwendet wurden. Die ersten Hefte mit slowenischen Aufschriften wurden im Mai 1875 von der Zeitschrift Slowenischer Lehrer gelobt, gleichzeitig wurde der bekannte Hefteverlag des Buchhändlers Carl Winiker aus Brünn (Morawien) vorgestellt. Im Jahre 1879/80 bereiteten zwei Verleger Hefte mit „unserem Wort obenan“ (mit slowenischen Aufschriften am Einband): die Firma der Schulhefte Ed. Musil aus Wien und der Lehrer Ivan Lapajne aus Krško. Seit April 1897 produzierte und verkaufte der Papierhändler Josip Petrič in Ljubljana Hefte zugunsten des Lehrerkonvikts. Das bedeutete eine direkte Konkurrenz für die Linzer Schulheftefabrik M. Grubbauer, die auch Schulhefte mit slowenischen Aufschriften herstellte und sie beinahe 30 Jahre lang auch bei uns verkaufte. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden Schulhefte auch von der Lehrerdruckerei erfolgreich hergestellt. Ein Konflikt zwischen den Händlern und der Lehrerorganisation über die Lehrmittel, insbesondere über Hefte, wurde vom Staat zu eigenen Gunsten entschieden. Seit dem Schuljahr 1931/32 mussten in der Grundschule „Monopolhefte“ verwendet werden, die in der staatlichen Druckerei hergestellt wurden, die Anschriften waren in Lateinschrift und in der Kyrilliza. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zum Mangel an Schulheften. Die Zeitschrift Pädagogischer Arbeiter regte ausführlich zum sparsamen Gebrauch von Heften in der Schule an und auch zum Altpapiersammeln. Ende des Schuljahres 1949/50 wurden auch beschriebene Schulhefte gesammelt, einzelne Exemplare mit Einbänden, auf denen Arbeiter abgebildet waren, wurden erhalten.

Die Ausstellung präsentiert Hefte interessanter Einzelpersonen (darunter ein Bürgermeister und ein Erzbischof), Geschichten über den Tausch des Hausaufgabenheftes gegen die heimische Ernte und über dieses Thema in der Literatur, über das Rechnen, gekennzeichnet von politischem und kulturellem Milieu, über ein zerrissenes Blatt und über sehr verschiedene Einbände und Namen auf Heften im Wandel der Zeit. Das vervollständigt noch ein Blick auf das Heft als Handelsware und auf die Konkurrenz, bei der auch der Staat mit „Monopolheften“ mitwirkte. Auf den internationalen Kontext der Erforschung der Schulhefte machte bereits das erfolgreiche internationale Symposium in Macerata (2007) und die herausgegebene Publikation (2010) aufmerksam, was auch bei uns ein größeres Interesse an Schulheften zur Folge hatte. Und wie sahen die Schulhefte anderenorts aus? Auf diese Frage antworten einige internationale Ansichten zu Heften, die in der Auswahl einiger Schulmuseen auch auf der Ausstellung präsentiert werden. Einige Schüler warfen bereits vor den Ferien ihre Schultasche in die Ecke und die Schulhefte weg, andere bewahrten sie mit Erinnerungen an die Jugendzeit auf und gerade diese sind eine interessante Quelle für das Erforschen des Schreibens der Kinder, der Durchführung des Unterrichts und der Merkmale einzelner Zeiträume in der Entwicklung des Schulwesens und der Besonderheiten des Erlebens der Kinder. Von den verschiedenen Möglichkeiten des Gebrauchs der Schulhefte bei den pädagogischen Untersuchungen wurde anscheinend die  größte Aufmerksamkeit verschiedenen Aspekte des Schreibens der Kinder, der Hausaufgaben und der Schönschrift und insbesondere der (freien) Aufsätze gewidmet. Bei der Studie der Entwicklung etlicher anderer Fächer warten wir darauf, dass die Forscher auch in die beschriebenen Hefte einen Blick werfen. Die Ausstellung weist auch auf die Bewertung verwandter Materialien auch in anderen kulturellen Anstalten (Museen und Archiven) und bei Einzelpersonen hin.

 

 

 

Historia de cuadernos escolares. Un repaso acerca del desarrollo de cuadernos escolares en Eslovenia a partir del siglo XIX

(Resumen)

¿Qué es lo que une al alumno con el maestro? ¿Qué es lo que une la escuela con la casa? El cuaderno se encuentra inserto hoy en la escuela posicionado entre la tradición de las pizarras escolares personales y el futuro marcado por el ordenador o dispositivos móviles como por ejemplo el iPad. Por lo demás, el cuaderno guarda un lugar muy especial entre los utensilios escolares: es el resultado escrito del esfuerzo propio del alumno en su camino hacia el saber y une al alumno con el maestro y al saber, representando un lazo entre la escuela y la casa. En relación a lo anteriormente dicho, no por algo deja de ser que la palabra eslovena que designa al cuaderno escolar (zvezek) proviene de »unir«, »atar« ojas de papel lo cual imbrica también esta triada de maestro, alumno y saber.

¿Cómo escribían los alumnos a lo largo de la historia? ¿Qué y cómo enseñaba la escuela? ¿Cómo la escuela y profesores educaban y cómo influía este proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños? He ahí la utilidad de los cuadernos: nos proporcionan una idea mucho más concreta del desarrollo y de los contenidos tratados en las clases que la que nos suministran los currículums y los manuales escolares. Los ejercicios y las tareas encontrados en los cuadernos reflejan las clases en concreto: las correcciones en color rojo del maestro señalan las fallas gramaticales o de contenido, e incluso desenmascaran maneras de pensar problemáticas de aquel tiempo. Junto con la influencia de la política estatal, encontramos en los cuadernos también las características de la época, particularidades del lugar geográfico, influjo del dialecto y muchos otros elementos a considerar.

En los años 60 del siglo XIX el uso de los cuadernos todavía no era generalizado en las escuelas básicas de Eslovenia, sobretodo en las campestres. Los utensilios para las clases de escritura representaban una buena oportunidad de desarollo comercial para las imprentas y editores, ya que la venta y la producción de instrumentos escolares para el proceso de aprendizaje en las escuelas, era asegurada cada año. Por ejemplo, a partir de 1870 empezó a funcionar la asociación »Narodna šola« (»La escuela nacional«) que se preocupaba por suministrar los utensilios escolares más baratos para las escuelas eslovenas, entre los que se hallaban también los cuadernos.

A principios de los años 70 del siglo XIX, los maestros eslovenos empezaron a expresar un fuerte desacuerdo con el uso de los cuadernos con títulos alemanes. En mayo de 1875 la revista »Slovenski učitelj« (»Maestro esloveno«) admiró los primeros cuadernos con inscripciones eslovenas y presentó la famosa editorial de cuadernos de K. Winiker en Brno (Moravia). Entre 1879 y 1880 dos editores - Musil de Viena y el maestro Ivan Lapajne de Krško - prepararon cuadernos »encabezados por nuestra palabra« es decir, con idioma esloveno en la cubierta.

En abril 1897 Josip Petrič de Ljubljana, comerciante de papeles, comenzó a elaborar y vender cuadernos a favor de Učiteljski konvikt (»El internado para los fututos maestros«). Así llegó a ser una competencia directa para Fábrica de cuadernos escolares M. Grubbauer en Linz, que también fabricaba los cuadernos con títulos en esloveno y los había estado vendiendo por lo menos durante 30 años con mucho éxito.

Después de la Primera Guerra Mundial los cuadernos se fabricaban también en Učiteljska tiskarna (»Imprenta de maestros«) en Ljubljana. El conflicto estalló entre los comerciantes y la organización de maestros por la fabricación y producción de utensilios escolares, situación que lo resolvió el Estado a su propio favor, definiendo que la fabricación y la producción de utensilios escolares los asumiría el propio Estado, monopolizando su fabricación. De esta manera, en el año lectivo escolar de 1931-1932, las escuelas primarias del país entero se vieron obligadas a utilizar los cuadernos fabricados por la imprenta estatal, de cuya producción se obtuvo cuadernos con inscripciones cuyos caracteres eran romanos y cirílicos (en lengua serbocroata). Después de la Segunda Guerra Mundial la escasez de cuadernos se volvió una realidad: el periódico “Prosvetni delavec” (“El trabajador escolar”) incitaba al uso más económico de los cuadernos y además a la colecta de papel usado. A finales del año lectivo escolar 1949-1950 se recolectaban cuadernos usados, sin embargo algunos ejemplares de estos (con dibujos de trabajadores en las cubiertas) se han perservado hasta nuestros días.

En esta exposición además se puede apreciar otros tipos de cuadernos cuyos usos han sido dados por diversos personajes que la historia nacional los ha posicionado como importantes e interesantes, tal como puede ser un arzobispo y un alcalde, como así también evidencias relacionadas a intercambios de cuadernos por productos de cosechas, situaciones que han sido aludidas y desarrolladas a nivel literario. Por lo demás la exposición aborda un repaso histórico de diferentes apariencias de cubiertas y distintos nombres para los cuadernos y la visión del cuaderno como un artículo de comercio y competición, donde participó también el Estado con sus »cuadernos monopolizados«.

El hecho de que el cuaderno escolar es un objeto de estudio también a nivel internacional, se vio subrayado ya en el simposio internacional que se dió con mucho éxito en Macerata (2007) y la publicación que surgió a partir de este en el año 2010. Los dos eventos despertaron mucho interés por el estudio de cuadernos también en Eslovenia, surgiendo de ello interrogantes tales como la siguiente: ¿cómo fueron los cuadernos escolares en otros países? La respuesta a esta pregunta nos la ofrece la exposición en representaciones de algunos museos escolares europeos y sus visiones a los cuadernos.

Algunos alumnos botaron su bolsa de escuela a un rincón, y se deshicieron de sus cuadernos ya antes de vacaciones, mientras que otros guardaron sus utensilios escolares como recuerdos de su juventud. De esta manera sus cuadernos pudieron convertirse en fuentes históricas importantes que nos permiten estudiar el proceso de aprendizaje de escritura, el desarrollo de las clases y las características de distintas épocas de evolución de la educación nacional y particularidades de vivencias de los alumnos.

Las investigaciones pedagógicas de cuadernos escolares que se han hecho hasta el día de hoy revelan que de multiples facetas que permiten estudiar los cuadernos, los ámbitos que más han recibido atención han sido distintos aspectos relacionadados a la escritura de los alumnos, las tareas, la caligrafía y sobre todo los ensayos. Sin embargo, todavía esperamos que los investigadores de asignaturas del currículum escolar y la historia de distintas asignaturas escolares acudan un día también a los cuadernos escolares como fuente historiográfica. En concreto, la exposición trata de despertar la valoración de materiales similares también en las demás instituciones culturales (en museos y archivos) y en cada individuo.

 

 

 

Povabilo k jesenskim pogovorom konec septembra 2012

»Pogledi na šolske zvezke kot zgodovinski vir«.

Predloge pošljite do sredine junija 2012!

2012zvezkipovabilojesenskipogovori.doc

 

 

Katalog Zgodbe šolskih zvezkov lakho tudi naročite, 
cena je 4,00 €  + 1,00 € stroški procesiranja, naročilnica je v priponki.

Naročilnica Zgodbe šolskih zvezkov.doc

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway