Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

ŠOLSKA KRONIKA / SCHOOL CHRONICLE 2021/1


Cena brez DDV: 1.989,01 SIT (8,30 EUR)
Stopnja DDV: 8,50%
Cena z DDV: 2.158,08 SIT (9,01 EUR)

IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH PRI OBJAVLJANJU

PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT

UREDNIŠKI ODBOR REVIJE ŠOLSKA KRONIKA / EDITORIAL BOARD OF PUBLICATION SCHOOL CHRONICLE

Šolska kronika / Navodila avtorjem in avtoricam

School Chronicle / Instructions to contributors

 

____________________________________________________________________________________

Š O L S K A K RO N I K A

REVIJA ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE

Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana

Leto 2021, številka 1

Letnik 30– LIV


School Chronicle /
Schulchronik
Journal of the History of Schooling and Education.
Bulletin of the Slovenian School Museum. Ljubljana. Slovenia
.
Zeitschrift für Schul - und Erziehungsgeschichte. Organ des
Slowenischen Schulmuseums. Ljubljana. Slowenien.

________________________________________________________________________________

 

VSEBINA / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

Spremna beseda ob razstavi

Anton Arko: Tri desetletja izobraževanja v samostojni Sloveniji ...9–10
Three decades of education in independent Slovenia
Drei Jahrzehnte Bildung im unabhängigen Slowenien

PRISPEVKI MINISTROV ZA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA / CONTRIBUTIONS FROM MINISTERS OF EDUCATION / BEITRÄGE DER BILDUNGSMINISTER

Simona Kustec: Z izkušnjami preteklosti naproti znanju prihodnosti ...11–14
Towards future knowledge with experience from the past
Mit Erfahrungen aus der Vergangenheit dem Zukunftswissen entgegen


Lojze Peterle: Ob tridesetletnici osamosvojitve ...15–16
On the occasion of the 30th anniversary of independence
Zum 30-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit


Pavel Zgaga: Visoko šolstvo na prelomu iz osemdesetih v devetdeseta leta ...17–41
Higher education during the transition from the Eighties to the Nineties
Hochschulwesen an der Wende der 1980er und 1990er Jahre


Lovro Šturm: Državni simboli v šolstvu in športu ...42–43
State symbols in education and sports
Staatssymbole im Bildungs- und Sportbereich


Lucija Čok: Znanje – človeški kapital in družbena vrednota ...44–60
Knowledge – human capital and social value
Wissen – Humankapital und gesellschaftlicher Wert


Milan Zver:
Slovensko šolstvo smo naredili bolj kakovostno in ustvarjalno, športnikom pa smo omogočili ustrezno infrastrukturo za njihov razvoj ...61–62
We have made Slovenian education more qualitative and creative,
and offered sportspeople suitable infrastructure for their development
Wir haben das slowenische Schulwesen qualitativer und kreativer gemacht und den Sportlern die entsprechende Infrastruktur für ihre Entwicklung ermöglicht


Žiga Turk: Dediščina naše šole ...63–68
Our school’s heritage
Das Erbe unserer Schule


Maja Zalaznik (prej Makovec Brenčič):
Slovenska šola včeraj, danes in jutri: spoznanja in izzivi tridesetih let ...69–70
Slovenian schools yesterday, today and tomorrow: findings and
challenges of thirty years
Slowenische Schule gestern, heute und morgen: Erkenntnisse und Herausforderungen der letzten dreißig Jahre

 

PRISPEVKI GIMNAZIJSKIH RAVNATELJEV / CONTRIBUTIONS FROM PRINCIPALS OF GYMNASIUMS / BEITRAGE DER GYMNASIALSCHULLEITER

Ciril Dominko: Gimnazija Bežigrad od osamosvojitve do danes ...71–74
Bežigrad Gymnasium from independence to today
Gymnasium Bežigrad von der Unabhängigkeit bis heute


Jože Mlakar: Numinoznost šolskega prostora ...75–76
The numinosity of the school environment
Die Numinosität der Schulumgebung


Anton Šepetavc: Stara, a v srcu mlada ...77–82
Old, but young at heart
Alt, aber im Herzen jung


Franc Rozman:
Pogled na razvoj slovenske gimnazije v obdobju samostojne Slovenije ...83–86
A look at the development of the Slovenian gymnasium during t
he period of independent Slovenia
Ein Blick auf die Entwicklung des slowenischen Gymnasiums in der Zeit des unabhängigen Sloweniens


Ivan Lorenčič: Osamosvojitev Slovenije in II. gimnazija Maribor ...87–88
Slovenia’s independence and the Second Gymnasium Maribor
Sloweniens Unabhägigkeit und das Zweite Gymnasium Maribor

 

PRISPEVKI DRUGIH POZNAVALCEV ŠOLSTVA / CONTRIBUTIONS FROM OTHER EXPERTS ON SCHOOLING / BEITRÄGE ANDERER BILDUNGSEXPERTEN

Marko Ljubič: Samostojni! Iz socializma v demokracijo – iz osemletke v devetletko – iz analogne v digitalno dobo ...89–120
Independent! From socialism to democracy – from eight years
of primary school to nine years – from an analogue era to a digital one
Unabhängig! Vom Sozialismus zur Demokratie – von acht Jahren Grundschule zu neun Jahren – vom analogen zum digitalen Zeitalter


Bogi Pretnar Kozinc: Val, ki je izgubil moč na družbenih plitvinah ...121–126
A wave that lost its power in the social shallows
Eine Welle, die in gesellschaftlichen Untiefen an Macht verloren hat

 

Pregled razstavnih panojev ...127–141

AVTORJI PRISPEVKOV Šolske kronike št. 1, 30/LIV, 2021 / LIST OF CONTRIBUTORS / AUTOREN ...143

SODELAVCI Šolske kronike št. 1, 30/LIV, 2021 / LIST OF CONTRIBUTORS / MITARBEITER ...144–145

Viri portretnih fotografij avtorjev ...146

NAVODILA AVTORJEM IN AVTORICAM / INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS / ANLEITUNGEN FÜR AUTOREN ...147–148

___________________________________________________________________________________

Povzetki in abstrakti / Summaries and Abstracts / ŠK 2021 št. 1

 

Dr. Lucija Čok: Znanje – človeški kapital in družbena vrednota
- Knowledge – human capital and social value
- Wissen – Humankapital und gesellschaftlicher Wert


Izvleček
Ob trideseti obletnici ustanovitve samostojne države Slovenije je smiselno, da se ozremo na njeno prehojeno pot, razvoj družbenih skupin v tem času in znotraj teh tudi posameznika. V procesih uveljavljanja Slovenije v evropskih okoljih so ravni znanj, sposobnosti in spretnosti njenih strokovnjakov najbolj opredeljevale njeno statusno vlogo in pomen. Pričujoči zapis sežeto povzema, kako se v novih izzivih harmonizacije med državami in pasteh integracije ter v  domačemu stanju odzivajo slovenske univerze, v čem bi lahko bile posebne in boljše od primerljivih v evropskem prostoru, kako je uveljavljena v mednarodnem prostoru slovenska raziskovana odličnost in kakšna naj bo učinkovita raziskovalna in visokošolska politika, da  bo Slovenija lahko sledila kakovosti raziskovanja in visokošolskega izobraževanja razvitih evropskih okolij.

Abstract
On the occasion of the 30th anniversary of the independent state of Slovenia it makes sense to look back on the road travelled, the development of social groups during this time and within this also of individuals. During the process of Slovenia’s establishment in European contexts the levels of knowledge, abilities and skills of its experts were the aspect that most strongly defined its status, role and importance. This article briefly summarises the reactions of Slovenian universities to the new challenges of harmonisation and the pitfalls of integration, as well as to the state of affairs at home; what could make them special and better than comparable universities in Europe, how well established Slovenian research excellence is and what an effective research and higher education policy should be for Slovenia to be able to keep up with the quality of research and higher education in the developed European environments.

Key words: knowledge, university, research policy, Slovenia’s competitiveness
Ključne besede: znanje, univerza, raziskovalna politika, konkurenčnost Slovenije

 

Dr. Pavel Zgaga: Visoko šolstvo na prelomu iz osemdesetih v devetdeseta leta 
- Higher education during the transition from the Eighties to the Nineties
-
Hochschulwesen an der Wende der 1980er und 1990er Jahre


Izvleček
Leto 1991 je obveljalo za točko temeljnega preloma: z razglasitvijo samostojnosti Republike Slovenije so se na novo vzpostavile vse družbene institucije in po novih poteh je steklo tudi vse družbeno življenje. Toda naj so takšni izjemni prelomi še tako temeljni in temeljiti, rezultatov, ki jih prinesejo, ni mogoče izračunati brez poti, ki so vodile vanje. Kot creatio ex nihilo jih dojemamo v trenutkih evforije, ki jih spremljajo, in v mitih, ki jim sledijo, sicer pa so pogojeni z vsem tistim, kar je vanje vodilo. Ta članek poskuša to prikazati na primeru sprememb izobraževalnega sistema po letu 1991. Njegov fokus je časovno naravnan na osemdeseta in prelom v devetdeseta leta, tematsko pa na visoko šolstvo, a ne brez potrebnih povezav s širšo celoto izobraževalnega sistema.

Abstract
The year 1991 is considered a turning point: with the declaration of independence of the Republic of Slovenia, all social institutions were re-established and the entire social life began to follow new paths. But however fundamental and profound such breakthroughs may be, the results they bring cannot be calculated without considering the paths that led to them. Only in the moments of euphoria that accompany them and in the myths that follow them do we perceive them as creatio ex nihilo; otherwise they are conditioned by the complex processes that led to them. This paper attempts to illustrate this through an analysis of the conditions that led to the post-1991 changes in the educational system. It focuses on the 1980s and the turn to the 1990s, and thematically on higher education, but not without the necessary links to the broader education system.

Ključne besede: izobraževalni sistem, Jugoslavija, Slovenija, univerza, visoko šolstvo
Key words: educational system, higher education, university, Slovenia, Yugoslavia

 

Dr. Simona Kustec: Z izkušnjami preteklosti naproti znanju prihodnosti
- Towards future knowledge with experience from the past
-
Mit Erfahrungen aus der Vergangenheit dem Zukunftswissen entgegen

 

Lojze Peterle: Ob tridesetletnici osamosvojitve
- On the occasion of the 30th anniversary of independence
- Zum 30-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit

 

Dr. Lovro Šturm: Državni simboli v šolstvu in športu
- State symbols in education and sports
- Staatssymbole im Bildungs- und Sportbereich

 

Dr. Žiga Turk: Dediščina naše šole 
- Our school’s heritage
- Das Erbe unserer Schule

 

Dr. Maja Zalaznik (prej Makovec Brenčič):  Slovenska šola včeraj, danes in jutri: spoznanja in izzivi tridesetih let
- Slovenian schools yesterday, today and tomorrow: findings and challenges of thirty years
- Slowenische Schule gestern, heute und morgen: Erkenntnisse und Herausforderungen der letzten dreißig Jahre

 

Dr. Milan Zver: Slovensko šolstvo smo naredili bolj kakovostno in ustvarjalno, športnikom pa smo omogočili ustrezno infrastrukturo za njihov razvoj
- We have made Slovenian education more qualitative and creative, and offered sportspeople suitable infrastructure for their development
- Wir haben das slowenische Schulwesen qualitativer und kreativer gemacht und den Sportlern die entsprechende Infrastruktur für ihre Entwicklung ermöglicht

 

Bogi Pretnar Kozinc: Val, ki je izgubil moč na družbenih plitvinah
- A wave that lost its power in the social shallows
- Eine Welle, die in gesellschaftlichen Untiefen an Macht verloren hat

 

Mag. Ciril Dominko: Gimnazija Bežigrad od osamosvojitve do danes
- Bežigrad Gymnasium from independence to today
- Gymnasium Bežigrad von der Unabhängigkeit bis heute

 

Ivan Lorenčič: Osamosvojitev Slovenije in II. gimnazija Maribor
- Slovenia’s independence and the Second Gymnasium Maribor
- Sloweniens Unabhängigkeit und das Zweite Gymnasium Maribor

 

Jože Mlakar: Numinoznost šolskega prostora
- The numinosity of the school environment
- Die Numinosität der Schulumgebung

 

Mag. Franc Rozman: Pogled na razvoj slovenske gimnazije v obdobju samostojne Slovenije
- A look at the development of the Slovenian gymnasium during the period of independent Slovenia
- Ein Blick auf die Entwicklung des slowenischen Gymnasiums in der Zeit des unabhängigen Sloweniens

 

Dr. Anton Šepetavc: Stara, a v srcu mlada
- Old, but young at heart
 -Alt, aber im Herzen jung

 

Marko Ljubič: Samostojni! Iz socializma v demokracijo - iz osemletke v devetletko - iz analogne v digitalno dobo 
- Independent! From socialism to democracy – from eight years of primary school to nine years – from an analogue era to a digital one
- Unabhängig! Vom Sozialismus zur Demokratie – von acht Jahren Grundschule zu neun Jahren – vom analogen zum digitalen Zeitalter

Izvleček
Slovensko šolstvo je v tridesetih letih samostojnosti doživelo družbene, organizacijske in tehnološke  spremembe. Prvič v zgodovini se je razvijalo neodvisno od drugih šolskih sistemov. Začele so se temeljite šolske reforme na vseh področjih vzgoje in izobraževanja. Z novo tehnologijo in globalizacijo komunikacij so tudi nastale večje možnosti za različne oblike (vseživljenjskega) učenja in izobraževanja otrok in odraslih.

Abstract
In the thirty years of independence, Slovenian education has experienced social, organisational and technological changes. For the first time in history it has been developing independently from other school systems. Fundamental school reforms have started in all areas of education and upbringing. New technologies and the globalisation of communication have brought greater opportunities for various forms of (lifelong) learning and education of children and adults.

Ključne besede: šolstvo v samostojni Sloveniji, vrtci, osnovna šola, izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, srednje šolstvo, višje in visoko šolstvo, izobraževanje odraslih
Key words: education in independent Slovenia, kindergarten, primary school, education of special needs children, secondary school, further and higher education, adult education

____________________________________________________________________________________

Šolska kronika – revija za zgodovino šolstva in vzgoje. Glasilo Slovenskega šolskega muzeja,

Ljubljana (Slovenija) je slovenska znanstvena in strokovna revija za zgodovino šolstva, pedagogike

in vzgoje, ki jo od leta 1992 samostojno izdaja Slovenski šolski muzej v Ljubljani. Revija ima

začetke v skupnem zborniku šolsko-pedagoških muzejev v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu, ki je

začel izhajati leta 1964 kot Zbornik za zgodovino šolstva in prosvete.

School Chronicle – Journal of the History of Schooling and Education. Bulletin of the Slovenian

School Museum. Ljubljana (Slovenia) is a Slovenian scientific and professional publication

concerned with schooling, pedagogy and education. Since 1992 it has been independently

issued by the Slovenian School Museum in Ljubljana. The Miscellany has developed from a joint

publication of the school-pedagogical museums in Ljubljana, Zagreb in Belgrade, which began

to be published in 1964 under the title of A Miscellany of the History of Schooling and Education.

http://www.ssolski-muzej.si/slo/schoolchronicles.php

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway