Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

ŠOLSKA KRONIKA – REVIJA ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE GLASILO SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA MUZEJA, LJUBLJANA / SCHOOL CHRONICLE – JOURNAL OF THE HISTORY OF SCHOOLING AND EDUCATION – BULLETIN OF THE SLOVENIAN SCHOOL MUSEUM. LJUBLJANA, SLOVENIA

UDK/UDC 37(091)

ISSN 1318-6728

 

Izdajatelja / Published by

Slovenski šolski muzej / Slovenian School Museum

Zveza zgodovinskih društev Slovenije / Historical Association of Slovenia

 

 

UREDNIŠKI ODBOR REVIJE ŠOLSKA KRONIKA

Anton Arko (odgovorni urednik), prof. zgod. in ruskega jezika, višji kustos, Slovenski šolski muzej, Ljubljana,

dr. Mojca Peček Čuk, dr. pedagoških znanosti, prof. na Filozofski fakulteti Univerze v

Ljubljani,

dr. Leopoldina Plut Pregelj,  dr. pedagoških znanosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, pridružena raziskovalka na College of Education, University of Maryland, College Park, MD. ZDA,

dr. Theodor Domej, mag. dr., strokovni nadzornik za slovenščino na Deželnem šolskem

svetu v p., Celovec, Avstrija,

dr. Darko Friš, dr. zgodovinskih znanosti, red. prof. in predstojnik oddelka za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerza v Mariboru, odgovorni urednik revije Studia Historica Slovenica - Časopis za humanistične in družboslovne študije, Maribor, 

dr. Boris Golec, dr. zgodovinskih znanosti, izr. prof. na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, znanstveni svétnik na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa, ZRC SAZU Ljubljana,

dr. Zdenko Medveš, zaslužni prof., dr. pedagoških znanosti, Filozofska fakulteta Univerze

v Ljubljani, v p.,

dr. Edvard Protner, prof., dr. pedagoških znanosti, predstojnik oddelka za pedagogiko, Filozofska fakulteta univerze v Mariboru,

dr. Branko Šuštar, dr. zgodovinskih znanosti, muzejski svetnik, Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana,

mag. Marjetka Balkovec Debevec, mag. znanosti s področja etnologije in prof. zgod., muzejska

svetnica, Slovenski šolski muzej, Ljubljana,

mag. Marija Lesjak Reichenberg, mag. socioloških znanosti, svétnica, Zavod Republike

Slovenije za šolstvo, Ljubljana,

mag. Stane Okoliš, (odgovorna oseba izdajatelja), mag. zgodovinskih znanosti, direktor Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana,

Ksenija Guzej, prof. likovne umetnosti, poslovna sekretarka, Slovenski šolski muzej, Ljubljana,

Tatjana Hojan, prof. slovenskega jezika, bibliotekarska svetovalka v p., Slovenski šolski muzej, Ljubljana,

Polona Koželj, prof. likovne umetnosti, bibliotekarka, vodja knjižnice, Slovenski šolski muzej, Ljubljana,

Mateja Ribarič, prof. zgod. in sociologije, muzejska svetovalka, Slovenski šolski muzej, Ljubljana,

Marko Ljubič, prof. zgod. in univ. dipl. ped., poslovni sekretar, strokovni sodelavec, Slovenski šolski muzej, Ljubljana.

Simon Malmenvall, doc., dipl. rusistike, mag. zgodovine, dr. teoloških znanosti, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani in Fakulteta za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu.

Dragica Čeč, dr. zgodovinskih znanosti, višja znanstvena sodelavka, Znanstveno – raziskovalno središče Koper.

Mateja Pušnik, univ. dipl. umet. zgod., koordinator in organizator kulturnih programov, Slovenski šolski muzej, Ljubljana.

 

Zaslužna člana uredniškega odbora / Emeritus members of the Editorial Board:

Slavica Pavlič

mag. Mladen Tancer

 

EDITORIAL BOARD OF PUBLICATION SCHOOL CHRONICLE

Anton Arko (Editor-in-chief), professor of history and Russian language, senior curator, Slovenian School Museum, Ljubljana,

Mojca Peček Čuk, Ph. D. of Pedagogical Sciences, full professor for Theory of Education, Department of Education Studies, Faculty of Education, University of Ljubljana,

Leopoldina Plut Pregelj, Ph. D. of Educational Sciences, Department of Educational Sciences, Faculty of Arts, Ljubljana, Research Associate on College of Education, University of Maryland, College Park, MD, USA,

Theodor Domej, Ph.D., expert supervisor for Slovene at the Regional School Council in retirement, Klagenfurt, Austria,

Darko Friš, Ph. D. of Historical Sciences, full professor, Faculty of Arts, University of Maribor, Responsible Editor of the Studia Historica Slovenica, Humanities and Social Studies Review,

Boris Golec, Ph. D., associate professor, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Research Counsellor at Historical Institute Milko Kos, Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana,

Zdenko Medveš, Ph. D. of Educational sciences, deserving professor, Faculty of Arts, University of Ljubljana, in retirement,

Edvard Protner, Ph. D. of Pedagogical Sciences, full professor, Head of Department of Pedagogy, Faculty of Arts, University of Maribor

Branko Šuštar, Ph. D. of  Historical Sciences, museum councilor, Slovenian School Museum, Ljubljana,

Marjetka Balkovec Debevec, MA of Science in the field of Ethnology, prof. of History, museum councilor, Slovenian School Museum, Ljubljana,

Marija Lesjak Reichenberg, MA of Sciological Sciences, councilor, National Education Institute Slovenia, Ljubljana,

Stane Okoliš, (Responsible person for the publisher), MA of Historical Sciences, Director of  Slovenian School Museum, Ljubljana,

Ksenija Guzej, professor of Fine Arts, Executive Secretary, Slovenian School Museum, Ljubljana,

Tatjana Hojan, professor of Slovenian language, library consultant in retirement, Slovenian School Museum, Ljubljana,

Polona Koželj, professor of Fine Arts, librarian, library manager, Slovenian School Museum, Ljubljana,

Mateja Ribarič, professor of History and Sociology, museum consultant, Slovenian School Museum, Ljubljana,

Marko Ljubič, professor of History, University graduate pedagogue, business secretary and professional associate, Slovenian School Museum, Ljubljana.

Simon Malmenvall, doc., dipl. of Russian Studies, MA of History, Ph. D. of Theological Sciences, Faculty of Theology, University of Ljubljana and Faculty of Law and Business Studies at the Catholic Institute.

Dragica Čeč, Ph. D. of Historical Sciences, Senior Research Associate, Science and Research Centre of Koper.

Mateja Pušnik, art historian, coordinator and organizer of cultural programs, Slovenian School Museum, Ljubljana.

 

Članki v reviji Šolska kronika so recenzirani. Za znanstveno vsebino prispevkov so odgovorni avtorji.
Ponatis člankov je mogoč samo z dovoljenjem uredništva in navedbo vira. / The articles have been reviewed. The authors are solely responsible for the content of their articles. No part of this publication may be reproduced without the publisher's prior consent and a full mention of the source.

 

Odgovorni urednik / Responsible Editor
mag. Stane Okoliš

Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon / Phone: 00386 1 25 13 024
fax / Fax: 00386 1 25 13 024
e-pošta / e-mail: solski.muzej@guest.arnes.si

 

Šolska kronika, Revija za zgodovino šolstva in vzgoje,
je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 43.

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway