Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

ŠOLSKA KRONIKA – REVIJA ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE GLASILO SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA MUZEJA, LJUBLJANA / SCHOOL CHRONICLE – JOURNAL OF THE HISTORY OF SCHOOLING AND EDUCATION – BULLETIN OF THE SLOVENIAN SCHOOL MUSEUM. LJUBLJANA, SLOVENIA

UDK/UDC 37(091)

ISSN 1318-6728

 

Izdajatelja / Published by

Slovenski šolski muzej / Slovenian School Museum

Zveza zgodovinskih društev Slovenije / Historical Association of Slovenia

 

UREDNIŠKI ODBOR REVIJE ŠOLSKA KRONIKA

Anton Arko (odgovorni urednik), prof. zgod. in ruskega jezika, višji kustos, Slovenski šolski muzej, Ljubljana,

mag. Marjetka Balkovec Debevec, mag. znanosti s področja etnologije in prof. zgod., muzejska

svetnica, Slovenski šolski muzej, Ljubljana,

Dragica Čeč, dr. zgodovinskih znanosti, višja znanstvena sodelavka, Znanstveno – raziskovalno središče Koper.

dr. Theodor Domej, mag. dr., strokovni nadzornik za slovenščino v p., Deželni šolski svet, Celovec, Avstrija,

dr. Darko Friš, dr. zgodovinskih znanosti, red. prof., predstojnik oddelka za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, odgovorni urednik revije Studia Historica Slovenica - Časopis za humanistične in družboslovne študije, Maribor, 

dr. Boris Golec, dr. zgodovinskih znanosti, izr. prof., Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, znanstveni svétnik, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU Ljubljana,

Ksenija Guzej, prof. likovne umetnosti, poslovna sekretarka, Slovenski šolski muzej, Ljubljana,

dr. Piotr Kopiec, dr. teoloških in socioloških znanosti, prof., Teološka fakulteta Katoliške univerze Janeza Pavla II. v Lublinu, Poljska

Polona Koželj, prof. likovne umetnosti, bibliotekarka, vodja knjižnice, Slovenski šolski muzej, Ljubljana,

mag. Marija Lesjak Reichenberg, mag. socioloških znanosti, svétnica, Zavod Republike

Slovenije za šolstvo, Ljubljana,

Marko Ljubič, prof. zgod. in univ. dipl. ped., muzejski svetovalec, Slovenski šolski muzej, Ljubljana.

dr. Simon Malmenvall (namestnik odgovornega urednika), doc., dipl. rusistike, mag. zgodovine, dr. teoloških znanosti, Slovenski šolski muzej in Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani.

dr. Zdenko Medveš, zaslužni prof., dr. pedagoških znanosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, v p.,

mag. Stane Okoliš, (odgovorna oseba izdajatelja), mag. zgodovinskih znanosti, direktor Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana,

dr. Mojca Peček Čuk, dr. pedagoških znanosti, prof., Filozofska fakulteta Univerze v

Ljubljani,

dr. Leopoldina Plut Pregelj,  dr. pedagoških znanosti, pridružena raziskovalka, College of Education, University of Maryland, College Park, MD. ZDA,

dr. Edvard Protner, dr. pedagoških znanosti, prof., predstojnik oddelka za pedagogiko, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru,

Mateja Pušnik, univ. dipl. umet. zgod., koordinator in organizator kulturnih programov, Slovenski šolski muzej, Ljubljana.

dr. Vladislav Puzović, dr. teoloških znanosti, prof., Pravoslavna teološka fakulteta Univerze v Beogradu.

Mateja Ribarič, prof. zgod. in sociologije, muzejska svetovalka, Slovenski šolski muzej, Ljubljana,

dr. Branko Šuštar, dr. zgodovinskih znanosti, muzejski svetnik, Slovenski šolski muzej, Ljubljana,

 

Zaslužna člana uredniškega odbora / Emeritus members of the Editorial Board:

Slavica Pavlič

mag. Mladen Tancer

 

 

EDITORIAL BOARD OF PUBLICATION SCHOOL CHRONICLE

Anton Arko (editor-in-chief), professor of history and Russian language, senior curator, Slovenian School Museum, Ljubljana,

Marjetka Balkovec Debevec, MA of Science in the field of Ethnology, prof. of History, museum councilor, Slovenian School Museum, Ljubljana,

Dragica Čeč, PhD, of Historical Sciences, Senior Research Associate, Science and Research Centre of Koper,

Theodor Domej, PhD, expert supervisor for Slovene at the Regional School Council in retirement, Klagenfurt, Austria,

Darko Friš, PhD, of Historical Sciences, professor, Faculty of Arts, University of Maribor, Responsible Editor of the Studia Historica Slovenica, Humanities and Social Studies Review,

Boris Golec, PhD, associate professor, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Research Counsellor at Historical Institute Milko Kos, Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana,

Ksenija Guzej, professor of Fine Arts, Executive Secretary, Slovenian School Museum, Ljubljana,

Piotr Kopiec, PhD, professor, Faculty of Theology, Catholic University of John Paul II in Lublin, Poland,

Polona Koželj, professor of Fine Arts, librarian, library manager, Slovenian School Museum, Ljubljana,

Marija Lesjak Reichenberg, MA of Sciological Sciences, councilor, National Education Institute Slovenia, Ljubljana,

Marko Ljubič, professor of History, University graduate pedagogue, museum consultant, Slovenian School Museum, Ljubljana,

Simon Malmenvall (second editor-in-chief), PhD, assistant professor, dipl. of Russian Studies, MA of History, Ph. D. of Theological Sciences, Slovenian School Museum and Faculty of Theology, University of Ljubljana,

Zdenko Medveš, PhD, of Educational sciences, deserving professor, Faculty of Arts, University of Ljubljana, in retirement,

Stane Okoliš, (Responsible person for the publisher), MA of Historical Sciences, Director of  Slovenian School Museum, Ljubljana,

Mojca Peček Čuk, PhD, of Pedagogical Sciences, professor for Theory of Education, Department of Education Studies, Faculty of Education, University of Ljubljana,

Leopoldina Plut Pregelj, PhD, of Educational Sciences, Research Associate, College of Education, University of Maryland, College Park, MD, USA,

Edvard Protner, PhD, of Pedagogical Sciences, professor, Head of Department of Pedagogy, Faculty of Arts, University of Maribor,

Mateja Pušnik, art historian, coordinator and organizer of cultural programs, Slovenian School Museum, Ljubljana,

Vladislav Puzović, ThD, professor, Faculty of Orthodox Theology, University of Belgrade,

Mateja Ribarič, professor of History and Sociology, museum consultant, Slovenian School Museum, Ljubljana,

Branko Šuštar, PhD, of  Historical Sciences, museum councilor, Slovenian School Museum, Ljubljana.

Ponatis člankov je mogoč samo z dovoljenjem uredništva in navedbo vira. / The articles have been reviewed. The authors are solely responsible for the content of their articles. No part of this publication may be reproduced without the publisher's prior consent and a full mention of the source.

 

Odgovorni urednik / Responsible Editor
mag. Stane Okoliš

Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon / Phone: 00386 1 25 13 024
fax / Fax: 00386 1 25 13 024
e-pošta / e-mail: solski.muzej@guest.arnes.si

 

Šolska kronika, Revija za zgodovino šolstva in vzgoje, je vpisana v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 43. / School Chronicle, Journal of the History of Schooling and Education is registered in the media list maintained by the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia under serial number 43.

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway